Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Nástroje měření a hodnocení zvyšování efektivity procesů pro provozní pracovníky

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12966

Název zakázky: Nástroje měření a hodnocení zvyšování efektivity procesů pro provozní pracovníky

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 9. 9. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Glanzstoff - Bohemia s.r.o.

Sídlo zadavatele: Terezínská 60, 410 02 Lovosice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Milan Grmela
 • Telefon: +420737226700
 • E-mail: milan.grmela@glanzstoff.com

IČ zadavatele: 25039253

DIČ zadavatele: CZ25039253

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Karel Mayer, Ph.D., MBA
 • Telefon: +420737226745
 • E-mail: karel.mayer@glanzstoff.com

Lhůta pro podání nabídek: 23. 9. 2019 23:59

Místo pro podání nabídek:
410 02 Lovosice, Terezínská 60 - sekretariát GB

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Vzdělávací aktivita je plánovaná v celkovém rozsahu 50 hodin z toho teoretické vyučování 38 hodin, praktické vyučování 8 hodin a závěrečný pohovor 4 hodiny.  Vzdělávací aktivita se bude uskutečňovat v sídle společnosti v Lovosicích. Společnost disponuje vhodným technickým zázemím pro vzdělávání (učebny i dílny), které jsou vybaveny vhodnými didaktickými pomůckami. Celkový rozsah vzdělávání je 50 hodin (38 hodin teorie, 8 hodin praxe a 4 hodiny závěrečné zkoušky) uvedený časový rámec modulů je v požadovaném minimálním rozsahu

 

Obsahová náplň jednotlivých modulů:

Cílem vzdělávací aktivity je zlepšit kompetence stávajících zaměstnanců v oblasti technických kompetencí nástrojů měření a hodnocení efektivity procesů ve společnosti Glanzstoff Bohemia s.r.o.

Obsah vzdělávání je stanoven v žádosti, nicméně níže podrobněji charakterizujeme rámcovou náplň jednotlivých vzdělávacích modulů. Vzdělávání je členěno do 6 výukových bloků s přidělenou časovou dotací dle níže uvedeného formátu.

 

7 klasických nástrojů pro zlepšování procesů (8 hodin vzdělávání)

Definování významu nástrojů popisné statistiky a význam vizualizace problémových situací (tzv. „mieruka“) při zlepšování procesů. Význam jednoduchých nástrojů pro zlepšování procesů a řízení jakosti. Vysvětlení a praktické procvičování 7 klasických nástrojů (stratifikace, datová tabulka, histogram, Paretova analýza, diagram příčin a následku, analýza rozptylu a trendu, kontrolní diagram) na modelových příkladech. Aplikace klasických nástrojů v podmínkách chemicko-technologických procesů společnosti Glanzstoff Bohemia s.r.o.

Pokročilé nástroje zlepšování procesů (10 hodin vzdělávání)

Vysvětlení limitů klasických nástrojů a deduktivních postupů při řešení problémů. Prezentace a vymezení principů metody TRIZ (Teorie řešení vynálezeckých úloh), která je východiskem pro pokročilé nástroje vhodné pro zlepšování procesů v oblasti techniky a průmyslu (CIP, KVP). Vysvětlení a praktické procvičování pokročilých nástrojů vhodných pro zlepšování procesů (invenční principy, 9 oken, systémové myšlení, tabulka pro překonání technických rozporů, trendy rozvoje technických systémů) na příkladech. Aplikace klasických nástrojů v podmínkách chemicko-technologických procesů společnosti Glanzstoff Bohemia s.r.o.

 

SEARCH - systematické vyhledávání informací (4 hodiny vzdělávání)

Vymezení problematiky vyhledávání relevantních informací o již známých řešení souvisejících s řešenou problematikou ve stavu techniky resp. v informační databázích v kyberprostoru. Význam vyhledávání informací pro inovace a zlepšování procesů. Popis nevýhod používání tzv. klíčových slov. Seznámení se systematickými postupy definování rešeršního dotazu (selekční jazyky, logické operátory). Praktický nácvik formulování databázového dotazu. Představení zdrojů pro systematické vyhledávání relevantních informací (patentové databáze, databáze průmyslových vzorů, databáze nepatentové literatury). Praktické příklady využití otevřených patentových databází (ÚPV, ESPACENET, eSearch apod.).

Metody kreativního řešení problémů (12 hodin vzdělávání)

Objasnění a vymezení pojmu „kreativita“ včetně biologických souvislostí. Vysvětlení tzv. psychologické setrvačnosti pomocí příkladů.  Význam posunu od intuitivního a nahodilého k systematickému řešení problémů a využívání technik podporujících lidskou kreativitu. Vysvětlení a praktické procvičení metod vycházejících z principů brainstormingu (brainwriting, Nominal Group Technique apod.), dotazníků (např. SCAMPER), metod vycházejících z laterálního myšlení (deBonovy metody), metod založených na synektice a metod na systematické prohledávání prostoru řešení (morfologická tabulka). Aplikace klasických nástrojů v podmínkách chemicko-technologických procesů společnosti Glanzstoff Bohemia s.r.o.

Týmová práce - Průmyslová moderace a facilitace týmů (4 hodiny vzdělávání)

Vymezení pojmu „moderační metoda“. Objasnění výhod moderační metody (facilitace) a role i úloh moderátora. Vymezení moderačních metod a pomůcek. Objasnění různých moderačních scénářů pro praxi v průmyslovém podniku (zlepšování procesů, plánování projektů, inovace produktu). Objasnění základních fází moderovaného jednání týmu a základních dovedností moderátora (příprava - zahájení – dotazovaní – rozhodování - povzbuzování – závěry - agenda). Praktický nácvik průmyslové moderace v řešitelském týmu při provedení cvičného workshopu s tématem souvisejícím se zlepšováním procesů ve společnosti Glanzstoff Bohemia s.r.o. (zahájení workshopu, úvod workshopu, analýza současného stavu, definování problémů, návrhy na zlepšení, prezentace navržených opatření).

Provázanost vzdělávání na výběr cílových skupin. Vzdělávací aktivity byly navrženy vzhledem k potřebám cílových skupin a vzhledem k současným ale i budoucím potřebám společnosti v oblasti personální kapacity při zajišťování výroby společnosti Glanzstoff Bohemia s.r.o. Účastníci vzdělávání po absolvování tohoto odborného kurzu si zvýší svou kvalifikaci a budou moci být zařazení do programu personálních kvalifikovaných rezerv pro zastávání vyšších kvalifikovanějších povolání, čímž posílí i své pozice v oblasti odměňování. Společnost Glanzstoff Bohemia s.r.o. tak zmírní riziko nutnosti omezování výroby v důsledku chybějících kvalifikovaných lidských zdrojů a udrží tak regionální zaměstnanost, postavenou na domácí pracovní síle.

 

Všichni navržení zaměstnanci budou absolvovat vzdělávání ve všech modulech. Výuka bude organizována skupinově. Rámcově žadatel předpokládá realizovat 1 kurz tzn. že maximální počet školenců v jednom kurzu bude nastaveno na počet max. 7 lidí. Tento způsob výuky v menších skupinách je jediným efektivním způsobem jak docílit skutečně kvalitního vzdělávání a ověření výsledků vzdělávání.

 

Vzdělávací potřeby zaměstnanců tak budou naplněny zejména vhodnou strukturou vzdělávací aktivity i formou výuky.         

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 100000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
4.Q.2019 - 2. Q. 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Glanzstoff - Bohemia s.r.o.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena – bude jako významný, nikoliv však rozhodující faktor hodnocení
  Odborné zajištění – dodavatel předloží dokumenty prokazující jeho způsobilost k odborné stránce požadovaného vzdělávání
  Komplexnost dodávky – bude rozhodujícím faktorem, nabídka musí obsahovat všechny uvedené aktivity jako celek. Nabídky, které nebudou obsahovat všechny moduly, budou hodnoceny pouze v případě, že nebude předložena komplexní nabídka

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
  Předložení dokumentů opravňující společnost k odbornému vzdělávání

  Doklady/čestné prohlášení o odborné způsobilosti lektorů k požadovanému vzdělávání – pokud lektor/lektoři, nemají požadované doklady odborné způsobilosti (VŠ diplomy, Certifikáty apod.) je nezbytné doložit jejich kompetenci k danému vzdělávání (prohlášení o délce praxe v dané oblasti atd.)

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Pro posouzení je nezbytné uvést cenu bez DPH,. Za celý vzdělávací program v požadovaném rozsahu. Určení místa výuky jednotlivých modulů, pokud dodavatel má vlastní prostory k výuce specializovaných dovedností. Nabídka dále musí obsahovat fakturační údaje dodavatele a předpokládaný harmonogram jednotlivých modulů.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude zpracována jako celková cena vzdělávacího kurzu v rozsahu 50 hodin v minimální rozdělení uvedeném v popisu jednotlivých modulů.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Případně může zadavatel umožnit elektronické předkládání (v tom případě jsou ovšem povinni použít elektronický nástroj, který zamezí zpřístupnění obsahu nabídky před termínem otevírání nabídek, a elektronické nabídky musí být opatřeny elektronickým podpisem.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Platební podmínky: 60 dní od doručení faktury za vzdělávací aktivitu
  Jednotlivé moduly mohou být fakturovány poměrnou částkou během provádění vzdělávací aktivity nejméně však na měsíční bázi
  Nabídnutá cena je konečná a platná pro rozsah nabízené vzdělávací aktivity
  Pokud budou součástí nabídky subdodávky jiných subjektů, než je sám nabízející, tento za veškeré prováděné aktivity nese plnou zodpovědnost a to včetně jejich odborné kvalifikace. Výčet těchto subjektů není pro nabídku požadován.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě/zadávací dokumentaci.

Datum ukončení: 26. 9. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 9. 9. 2019
 
Aktualizováno: 26. 9. 2019