Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Návrh sítě ambulantních / terénních / pobytových služeb

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13668

Název zakázky: Návrh sítě ambulantních / terénních / pobytových služeb

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 23. 10. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Kraj Vysočina

Sídlo zadavatele: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: MUDr. Jiří Běhounek
 • Telefon: +420564602140
 • E-mail: behounek.j@kr-vysocina.cz

IČ zadavatele: 70890749

DIČ zadavatele: CZ70890749

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
 • Telefon: +420222866555
 • E-mail: vz@mt-legal.com

Lhůta pro podání nabídek: 6. 11. 2020 11:00

Místo pro podání nabídek:
poštou na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava osobně na podatelnu Krajského úřadu Kraje Vysočina, provozní doba podatelny: osobně na podatelnu Krajského úřadu Kraje Vysočina, provozní doba podatelny v současném omezení:  Pondělí: 11:00 - 16:00,  Středa: 7:00 - 12:00. Aktuální informace k provozní době podatelny lze dohledat na https://www.kr-vysocina.cz/ Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše. Nabídka, která bude zadavateli doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebo v rozporu s požadavkem na listinou podobu nabídky, se neotevírá a nehodnotí. Otevírání nabídek je neveřejné.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je návrh sítě ambulantních, terénních a pobytových služeb včetně souvisejícího plnění pro potřeby zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina. 

Realizace jednotlivých služeb Dodavatelem bude rozdělena do následujících oblastí plnění:

- zmapování počtu osob s poruchou autistického spektra (dále jen „Mapování“),
- ekonomická rozvaha (dále jen „Rozvaha“),
- celorepublikové porovnání potřebnosti služeb pro osoby s PAS a pro osoby pečující (dále jen „Porovnání“) a
- informační publikace (dále jen „Publikace“). 

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v příloze č. 1 výzvy.

 

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015992, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu zaměstnanost (dále jen „OPZ“).

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1007250,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
30. 6. 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídek, na základě nejnižší nabídkové ceny (odměny).

  Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena (odměna) v Kč bez DPH (v případě plátce DPH) nebo celková nabídková cena (odměna) v Kč (v případě neplátce DPH) stanovená dodavatelem v souladu s čl. 6 této výzvy. Jako nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou (odměnou).

  V případě rovnosti cen (odměn) rozhodne los.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1.1 Základní způsobilost

Dodavatel předloží analogicky dle § 74 ZZVZ splnění základní způsobilosti formou čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje podmínky základní způsobilosti.

Čestné prohlášení nesmí být starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

Namísto předložení čestného prohlášení je dodavatel oprávněn prokázat základní způsobilost prostou kopií výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně jako dle § 228 ZZVZ) nebo prostou kopií certifikátu vydaného v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů (obdobně jako dle § 234 ZZVZ).

 

1.2 Profesní způsobilost

Dodavatel předloží prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán.

Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence nesmí být starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Namísto předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence je dodavatel oprávněn prokázat profesní způsobilost prostou kopií výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně jako dle § 228 ZZVZ) nebo prostou kopií certifikátu vydaného v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů (obdobně jako dle § 234 ZZVZ).

 

1.3 Technická kvalifikace
1.3.1 Seznam významných zakázek

Dodavatel předloží seznam významných zakázek realizovaných v posledních 3 letech přede dnem podání nabídky. V seznamu budou uvedeny minimálně 3 zakázky, jejichž předmětem bylo zajištění realizace analýzy zacílené na aktuální témata týkající se sociální nebo zdravotní oblasti, a to ve finančním objemu min. 500 000 Kč bez DPH za každou zakázku.

Seznam realizovaných zakázek bude obsahovat alespoň následující informace:

obchodní firma / název objednatele;
název zakázky;
podrobný popis předmětu zakázky;
termín realizace zakázky (tj. termín dokončení ve formě minimálně měsíc/rok);
finanční hodnota zakázky v Kč bez DPH;
kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci zakázky ověřit.

Z údajů uvedených v seznamu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje všechny požadavky stanovené zadavatelem. Vzor seznamu realizovaných zakázek tvoří přílohu č. 3 této výzvy.

Toto kritérium technické kvalifikace splní dodavatel i v případě, že se jedná o zakázky, které

probíhaly i po podání nabídky dodavatele nebo
stále probíhají,

za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni prokázání kvalifikace (dodavatel je povinen prokázat, že v rámci zakázky již bylo dodavatelem poskytnuto plnění v zadavatelem požadovaném rozsahu a kvalitě).

Toto kritérium technické kvalifikace splní dodavatel i v případě, že se jedná o zakázky zahájené dříve než v posledních 3 letech před podáním nabídky dodavatele, pokud zakázky

•          byly v posledních 3 letech před podáním nabídky dodavatele dokončeny nebo

•          probíhaly i po podání nabídky dodavatele nebo

•          stále probíhají,

za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni prokázání kvalifikace (dodavatel je povinen prokázat, že v rámci zakázky již bylo dodavatelem poskytnuto plnění v zadavatelem požadovaném rozsahu a kvalitě).

Za významnou zakázku lze pro účely prokázání kritérií technické kvalifikace považovat výhradně takovou zakázku, jejíž realizace nebyla objednatelem předčasně ukončena (zejména odstoupením od smlouvy) z důvodu porušení smluvních či zákonných povinností na straně dodavatele.

1.3.2 Realizační tým

Dodavatel předloží seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky (realizační tým) včetně osvědčení o jejich odborné kvalifikaci. Dodavatel prokáže splnění požadavku zadavatele na realizační tým předložením formuláře, který tvoří přílohu č. 4 této výzvy.

Zadavatel požaduje, aby níže uvedení členové realizačního týmu na pozici

Vedoucí realizačního týmu;
Garant;
Realizátor

splňovali uvedené požadavky způsobem uvedeným v příloze s názvem výzva.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že jedna osoba nemůže zastávat více pozic v rámci realizačního týmu, tj. pro každou z pozic v realizačním týmu musí být dodavatelem navržen samostatný člen realizačního týmu.

Název pozice

Požadavky

Způsob splnění kritéria kvalifikace (prokázání) více v přiloženém dokumentu výzva. 

 

1.4 Prokázání technické kvalifikace prostřednictvím jiné osoby

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění technické kvalifikace požadované v odst. 5.3 tohoto článku výzvy v plném rozsahu, je oprávněn splnění technické kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiné osoby.

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

doklady o splnění základní způsobilosti dle odst. 5.1 této výzvy jinou osobou,
doklady prokazující splnění profesní způsobilosti dle odst. 5.2 této výzvy jinou osobou,
doklady prokazující splnění chybějící části technické kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala technickou kvalifikaci za dodavatele.

Dodavatelé a jiné osoby prokazují (mohou prokázat) technickou kvalifikaci společně.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

6.1 Střet zájmů

Dodavatel ve své nabídce předloží prohlášení ke střetu zájmů ve smyslu metodiky OPZ
a zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Vzor prohlášení tvoří
přílohu č. 5 této výzvy.

 

6.2 Obchodní podmínky
Zadavatel stanoví obchodní podmínky formou závazného návrhu smlouvy. Závazný návrh
smlouvy tvoří přílohou č. 1 této výzvy a je pro dodavatele závazný.

Dodavatel je povinen podat závazný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné
zakázky.
Dodavatel doplní příslušné údaje do závazného návrhu smlouvy, přičemž není oprávněn činit
další změny či doplnění tohoto závazného návrhu smlouvy, s výjimkou údajů, které jsou
výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany dodavatele. Dodavatel není oprávněn přikládat
přílohy k závaznému návrhu smlouvy, které tato výzva výslovně nepředpokládá.
Dodavatel je povinen upravit závazný návrh smlouvy v části identifikující smluvní strany na
straně dodavatele, a to v souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení dodavatele
dostatečně určité.
Závazný návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán osobou oprávněnou
zastupovat dodavatele.

 

6.3 Poddodavatelé
V případě, že část veřejné zakázky bude plněna prostřednictvím poddodavatelů, požaduje
zadavatel v nabídce předložit seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi, a uvést,
kterou (věcně určenou) část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Pro splnění
této povinnosti může dodavatel využít formulář v příloze č. 6 této výzvy. Bude-li s dodavatelem
uzavřena dle rozhodnutí zadavatele smlouva, stane se předložený seznam přílohou smlouvy.
Tím není dotčena výlučná odpovědnost dodavatele za poskytování řádného plnění předmětu
veřejné zakázky.

 

6.4 Požadavky na zpracování nabídkové ceny (odměny)
Zadavatel požaduje, aby v nabídce (tj. zejm. v závazném návrhu smlouvy) byla uvedena
nabídková cena (odměna) za celý předpokládaný předmět plnění veřejné zakázky v Kč bez
DPH. Celková nabídková cena (odměna) v Kč bez DPH bude předmětem hodnocení v rámci
kritéria hodnocení ekonomická výhodnost nabídky.
Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese dodavatel.
Nabídková cena (odměna) musí zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním
veřejné zakázky. Součástí sjednané ceny (odměny) jsou veškeré služby, dodávky, poplatky
a náklady dodavatele nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci plnění, není-li ve výzvě výslovně
stanoveno jinak.
Pokud mají být do nabídky zahrnuty slevy z ceny (odměny), budou přímo promítnuty
do nabídkové ceny (odměny). Jiná forma slevy z nabídkové ceny (odměny) není přípustná.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídkové ceny (odměny).
Nabídkovou cenu (odměnu) lze měnit v případech uvedených v závazném návrhu smlouvy,
který tvoří přílohu č. 1 této výzvy.
Zadavatel požaduje, aby dodavatelem stanovená nabídková cena (odměna) v Kč bez DPH
za celý předmět plnění veřejné zakázky dle přílohy č. 2 Závazného návrhu smlouvy (bez opce) nepřesáhla cenu (odměnu) 1 007 250 Kč bez DPH. Nerespektování tohoto
požadavku ze strany dodavatele bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek
stanovených zadavatelem s následkem vyloučení dodavatele z výběrového řízení veřejné
zakázky.

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez opce určená zadavatelem postupem podle § 16

a násl. ZZVZ činí 1 007 250 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota opce určená zadavatelem postupem podle § 16 a násl. ZZVZ činí 177
750 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně opce určená zadavatelem postupem podle
§ 16 a násl. ZZVZ činí 1 185 000 Kč bez DPH.
Zadavatel požaduje, aby dodavatelem stanovená nabídková cena (odměna) v Kč bez DPH
za celý předmět plnění veřejné zakázky dle přílohy č. 2 Závazného návrhu smlouvy (bez
opce) nepřesáhla cenu (odměnu) 1 007 250 Kč bez DPH. Nerespektování tohoto
požadavku ze strany dodavatele bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek
stanovených zadavatelem s následkem vyloučení dodavatele z výběrového řízení veřejné
zakázky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Zadavatel požaduje, aby v nabídce (tj. zejm. v závazném návrhu smlouvy) byla uvedena nabídková cena (odměna) za celý předpokládaný předmět plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH. Celková nabídková cena (odměna) v Kč bez DPH bude předmětem hodnocení v rámci kritéria hodnocení ekonomická výhodnost nabídky.

Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese dodavatel.

Nabídková cena (odměna) musí zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné zakázky. Součástí sjednané ceny (odměny) jsou veškeré služby, dodávky, poplatky a náklady dodavatele nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci plnění, není-li ve výzvě výslovně stanoveno jinak.

Pokud mají být do nabídky zahrnuty slevy z ceny (odměny), budou přímo promítnuty do nabídkové ceny (odměny). Jiná forma slevy z nabídkové ceny (odměny) není přípustná. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídkové ceny (odměny).

Nabídkovou cenu (odměnu) lze měnit v případech uvedených v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy.

Zadavatel požaduje, aby dodavatelem stanovená nabídková cena (odměna) v Kč bez DPH za celý předmět plnění veřejné zakázky dle přílohy č. 2 Závazného návrhu smlouvy (bez opce) nepřesáhla cenu (odměnu) 1 007 250 Kč bez DPH. Nerespektování tohoto požadavku ze strany dodavatele bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem s následkem vyloučení dodavatele z výběrového řízení veřejné zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají písemně v listinné podobě. Nabídku může dodavatel doručit zadavateli po celou dobu lhůty pro podání nabídek.Nabídka musí být doručena v řádně uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky (Návrh sítě ambulantních / terénních / pobytových služeb), nápisem „NABÍDKA – NEOTEVÍRAT“ a dále na obálce musí být uvedena adresa dodavatele, na niž je možné zaslat vyrozumění, že nabídka byla podána po konci lhůty pro podání nabídek nebo v rozporu s touto výzvou.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek, a to formou žádosti zaslané písemně v elektronické podobě (tzn. e-mailem, prostřednictvím profilu zadavatele, prostřednictvím datové schránky apod.). Žádost dodavatele musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti dodavatele. Zadavatel poskytne vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dodavatele. Pokud zadavatel na žádost dodavatele o vysvětlení, která není doručena včas (dle předchozího odstavce), vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávacích podmínek poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávacích podmínek zadavatel uveřejní na profilu zadavatele a současně v souladu s metodikou OPZ prostřednictvím portálu www.esfcr.cz. Zadavatel již nebude tyto informace poskytovat dodavatelům duplicitně jiným způsobem (např. e-mailem).

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 375000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 70890749

  Datum podpisu smlouvy: 18. 12. 2020

Datum ukončení: 18. 12. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 23. 10. 2020
 
Aktualizováno: 21. 12. 2020