Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

NCO NZO Brno – 3D simulace mimořádných událostí (SW

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12465

Název zakázky: NCO NZO Brno – 3D simulace mimořádných událostí (SW

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 22. 8. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

Sídlo zadavatele: Vinařská 965/6, Brno 603 00

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Jana Mikulková, MBA
  • Telefon: +420543559501
  • E-mail: mikulkova@nconzo.cz

IČ zadavatele: 00023850

DIČ zadavatele: CZ00023850

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Jaroslav Kratochvíl
  • Telefon: +420543559250
  • E-mail: kratochvil@nconzo.cz

Lhůta pro podání nabídek: 6. 9. 2018 09:00

Místo pro podání nabídek:
Vinařská 965/6, Brno 603 00

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmět plnění veřejné zakázky souvisí s realizací projektu „Vzdělávání pro praxi“, který je financován prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, investiční priorita 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a

sociálních služeb obecného zájmu, podporovaná aktivita B - Podpora specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků v oborech vyznačujících se regionálními rozdíly v dostupnosti, v oborech, kde nepříznivý věkový průměr způsobuje nedostupnost péče, a v oborech s nedostatečným pokrytím péče.

Předmětem zakázky je dodávka softwarového nástroje s možností 3D simulace, orientace a práce ve virtuálním prostředí pro využití ke skupinové i individuální instruktáži, školení a výuce v rámci specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků včetně oboru Urgentní medicína a Intenzivní péče. Softwarový nástroj umožní simulaci práce zejména na taktické a operační úrovni v prostředí umožňujícím tvorbu vlastních scénářů zejména pro řešení dopravních nehod včetně nehod v tunelu, hromadných neštěstí, mimořádných událostí v podmínkách IZS (Integrovaný záchranný systém) včetně součinnost složek ZZS s HZS a PČR, pohotovostních služeb atd., a v prostředí nemocnice.

Zadavatel požaduje dodávku čtyř trvalých licencí softwarového nástroje s časově neomezeným uživatelským právem pro využití na čtyřech počítačích současně.

Součástí nabídky bude specifikace optimálního hardware včetně příslušenství tak, aby na něm dodaný software bezchybně běžel a byl využit v plném rozsahu a zvládl upgrade nejméně po dobu 4 let od zakoupení.

Účastník v nabídce vhodnou formou prokáže vlastnictví licenčních práv k nabízenému softwarovému nástroji nebo podlicenční práva, například výhradní zastoupení výrobce, práva k distribuci a údržbě apod.

Součástí plnění bude:

poskytování aktualizací minimálně 1x ročně, po dobu nejméně 4 let od dodání;
technická podpora užívaného softwaru po dobu nejméně 4 let od dodání.

Dodání veškerých dokladů nezbytných k užívání Softwarových nástrojů a příslušných licencí, včetně technické dokumentace k dodávanému zboží a uživatelské příručky v českém jazyce v elektronické podobě. 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 600000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Lhůta dodání: do 28 dnů od podpisu smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem dodání a převzetí plnění je sídlo zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti.

Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše celkové nabídkové ceny od nejnižší nabídkové ceny k nejvyšší.

Zadavatel rozhodne o výběru dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace, která je předpokladem hodnocení nabídek a předpokladem pro uzavření smlouvy ve lhůtě pro podání nabídek.

 

Veškeré podklady prokazující splnění kvalifikace mohou být předloženy v prosté kopii. (Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud tyto již nebyly dodavatelem předloženy ve výběrovém řízení).

 

Zadavatelem požadované čestné prohlášení a seznam referencí musí být podepsány statutárním zástupcem dodavatele. V případě podpisu jinou osobou musí být zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci.

 

Doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilost nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 dnů.

 

Základní způsobilost:

a)  dodavatel nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,

b)  nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný i nesplatný daňový nedoplatek,

c)  nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný i nesplatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d)  nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný i nesplatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e)  není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele,

K prokázání splnění tohoto předpokladu vyžaduje zadavatel předložení čestného prohlášení dodavatele podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Zadavatel nabízí dodavateli ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 této výzvy.

 

Profesní způsobilost:

a)   aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

b)   aktuální doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů.

Technická kvalifikace:

K prokázání kritérií technické kvalifikace Zadavatel požaduje, aby dodavatelé předložili popis požadovaného Softwarového nástroje pro 3D simulaci.

 

Povinností dodavatele je doložit:

 

popis příslušného Softwarového nástroje nabízeného dodavatelem v této veřejné zakázce

(např. katalogem, prospektem). Nutné je, aby předkládaný dokument s popisem Softwarového nástroje obsahoval popis, na jehož základě bude Zadavatel schopen jednoznačně identifikovat nabízený Softwarový nástroj a zda tento splňuje veškeré Zadavatelem požadované technické parametry a požadavky uvedené v této Zadávací dokumentaci, zejména v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

 

seznam referencí - minimálně 2 zakázek obdobného charakteru realizovaných v posledních 3 letech k datu podání nabídky, s minimální hodnotou 300 000,- Kč bez DPH každé ze zakázek.

Dodavatel předloží seznam zakázek obdobného charakteru s uvedením:

názvu zakázky,

•  názvu a adresy subjektu, pro který zakázku realizoval,

•  kontaktní osoby subjektu, pro který zakázku realizoval

•  hodnoty zakázky bez DPH,

•  rozsahu a stručné anotace předmětu zakázky.

 

Viz zadávací dokumentace

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena v jednom originále v českém jazyce v listinné formě, podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele či pověřeným zástupcem dodavatele. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Dále bude přiložena jedna kopie nabídky v elektronické verzi na CD, nebo na jiném vhodném nosiči.

Součástí nabídky bude vyplněný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele a doklad, ze kterého toto oprávnění vyplývá (např. výpis z obchodního rejstříku). Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat překlepy, přepisy, škrty či jiné úpravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabídka musí obsahovat následující údaje a bude členěna podle následujících bodů:

Krycí list nabídky
Obsah nabídky
Doklady o splnění kvalifikace

a)    základní způsobilost - čestné prohlášení

b)   profesní způsobilost

technická kvalifikace

Závazný návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou (včetně příloh)
Souhlas účastníka se zveřejněním budoucího smluvního vztahu
Čestné prohlášení o počtu listů nabídky.

 

Nabídky se podávají v listinné podobě v řádně uzavřené obálce opatřené označením: Veřejná zakázka – „NCO NZO Brno – 3D simulace mimořádných událostí (SW)“ NEOTVÍRAT.

Na obálce bude uvedena adresa dodavatele, na kterou je možné odeslat oznámení o případném pozdním doručení nabídky.

Další podmínky:

vybraný dodavatel je povinen po dobu 10 let od ukončení financování projektu uchovávat doklady související s plněním veřejné zakázky pro účely případné kontroly prováděné oprávněnými orgány

v souladu s aktuálně platnými  Pravidly pro žadatele a příjemce https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz.

Vybraný dodavatel je povinen dodržovat pravidla týkající se informování, komunikace a vizuální identity OPZ v souladu s aktuálně platným dokumentem Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ, kapitola 19 dokumentu Pravidla pro informování a komunikaci a vizuální identita OPZ.  https://www.esfcr.cz/sablony-a-vzory-pro-vizualni-identitu-opz

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude vždy uvedena absolutní částkou v českých korunách a bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění zakázky. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH. Nabídkovou cenu dodavatel uvede v krycím listu a v návrhu smlouvy.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky, uvedená v této zadávací dokumentaci, je hodnotou maximální a nepřekročitelnou. Zadavatel nedisponuje vyššími finančními prostředky. V případě, že účastník nabídne vyšší celkovou nabídkovou cenu, než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky, bude ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním této veřejné zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené: „Veřejná zakázka – „NCO NZO Brno – 3D simulace mimořádných událostí (SW)“ NEOTVÍRAT.“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dotazy mohou být zasílány na email: sudoma@nconzo.cz

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Platební podmínky jsou podrobně popsány v návrhu smlouvy, která je přílohou č. 4 výzvy.

Kompletní dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele: 

https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=nconzo

ID zakázky:            VZ0049858

Název zakázky:      NCO NZO Brno - 3D simulace mimořádných událostí (SW)

 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 8), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.S výjimkou obecných zásad pro zadávání VZ, § 6 – transparentnost, přiměřenost, nediskriminace

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 595000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 43874681

    Datum podpisu smlouvy: 25. 9. 2018

Datum ukončení: 25. 9. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 22. 8. 2018
 
Aktualizováno: 27. 9. 2018