Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

NCO NZO Brno – dodávka IC techniky pro projekt Prevence II

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13481

Název zakázky: NCO NZO Brno – dodávka IC techniky pro projekt Prevence II

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 29. 6. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

Sídlo zadavatele: Vinařská 965/6, Brno 603 00

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D., ředitel
  • Telefon: +420543559500
  • E-mail: saloun@nconzo.cz

IČ zadavatele: 00023850

DIČ zadavatele: CZ00023850

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Vojtěch Pilař, vedoucí odboru ICT
  • Telefon: +420543559254
  • E-mail: pilar@nconzo.cz

Lhůta pro podání nabídek: 15. 7. 2020 09:00

Místo pro podání nabídek:
Vinařská 965/6, Brno 603 00

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka hardwarového vybavení dle specifikace v této zadávací dokumentaci. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním dodávky předmětu veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami.

1) Počítač přenosný (30213100-6)
(standard)                                      4ks

Úhlopříčka displeje:                    15,6“
Rozlišení a vlastnosti displeje:     min. 1920x1080 antireflexní
Procesor:                                   min. 2,3 GHz (Passmark min. 5000)
RAM:                                         min. 8GB DDR4
Úložiště:                                     min. SSD 500GB (s DRAM)
Grafická karta:                            integrovaná, HDMI
Rozhraní:                                   min. 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x RJ45
Síťové připojení:                         min. WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2
Periferní zařízení:                       webkamera
Operační systém:                       Windows 10 Pro 64-bit
Příslušenství:                             HDMI-VGA redukce, myš

 

2) Počítač přenosný (30213100-6)
(e-metodik)                                1ks

Úhlopříčka displeje:                    15,6“
Rozlišení a vlastnosti displeje:     1920x1080 antireflexní
Procesor:                                   min. 2,4 GHz (Passmark min. 8000)
RAM:                                         min. 8GB DDR4
Úložiště:                                     min. SSD 500GB (s DRAM)
Grafická karta:                            dedikovaná, HDMI (G3D min. 6800)
Rozhraní:                                   min. 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x RJ45
Síťové připojení:                         min. WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2
Periferní zařízení:                       webkamera
Operační systém:                       Windows 10 Pro 64-bit
Příslušenství:                             HDMI-VGA redukce, myš

 

3) Projektor (38652120-7)                   2 ks

Rozlišení:                                   1920x1080 (FullHD)
Typ:                                           Long throw
Technologie:                              LCD nebo DLP
Svítivost:                                   min. 4000 ANSI Lumens
Kontrast:                                    min. 15000:1
Projekční vzdálenost:                  5m – 9m
Rozhraní:                                   HDMI, VGA, USB
Funkce:                                      Zoom, korekce zobrazení

 

4) Plátno (38653400-1)                       2 ks

Poměr stran:                              16:9
Typ:                                           Ruční, stahovací
Montáž:                                      Stropní
Úhlopříčka:                                120“

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 117500,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
T: do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem dodání a převzetí plnění je sídlo zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky.

I) Hodnotící kritéria:

   Kritérium                                      váha kritéria        druh kritéria

A. Nabídková cena                                    80 %           minimalizační
B. Záruční doba přenosných počítačů         14 %           maximalizační
C. Záruční doba projektorů                         6 %            maximalizační

Předmětem hodnocení hodnotících kritérií jsou následující údaje:

Ad A.)  V rámci dílčího hodnotícího kritéria A. Nabídková cena bude hodnocena celková výše nabídkové ceny za celé plnění předmětu veřejné zakázky v Kč bez DPH.

Ad B.)  V rámci dílčího hodnotícího kritéria B. Záruční doba přenosných počítačů bude hodnocena délka záruční doby přenosných počítačů v měsících. K hodnotám kritéria Záruční doba vyšším než 60 měsíců nebude přihlíženo (pro hodnocení bude vzata v úvahu hodnota 60).

Ad C.)  V rámci dílčího hodnotícího kritéria C. Záruční doba projektorů bude hodnocena délka záruční doby projektorů v měsících. K hodnotám kritéria Záruční doba vyšším než 60 měsíců nebude přihlíženo (pro hodnocení bude vzata v úvahu hodnota 60).

 

II) Způsob hodnocení nabídek:

Pro hodnocení nabídek zadavatel použije bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci každého kritéria.

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, tj. A. Nabídková cena, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu stanovenou dle tohoto vzorce:

 

                                                     Hodnota nejvhodnější nabídky

Vážená hodnota kritéria A. = ----------------------------------------------- x 100 x koef. váhy kritéria

                                                               Hodnota nabídky

Koeficient váhy kritéria A. Nabídková cena = 0,8

Hodnota nejvhodnější nabídky =                    hodnota nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Hodnota nabídky =                                       nabídková cena v Kč bez DPH hodnocené nabídky

Získaná bodová hodnota bude u každé nabídky zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

 

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, tj. dílčí kritéria B. a C., získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu stanovenou dle tohoto vzorce:

 

                                                                 Hodnota nabídky

Vážená hodnota kritéria B./C. = ----------------------------------------------- x 100 x koef. váhy kritéria

                                                          Hodnota nejvhodnější nabídky

 

Koeficient váhy kritéria B. Záruční doba
přenosných počítačů =                            0,14

Koeficient váhy kritéria C. Záruční doba
přenosných počítačů =                            0,06

Hodnota nabídky =                                     záruční doba v měsících hodnocené nabídky

Hodnota nejvhodnější nabídky =                 záruční doba v měsících nabídky s nejvyšší hodnotou kritéria.

Získaná bodová hodnota bude u každé nabídky zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

K hodnotám kritéria Záruční doba vyšším než 60 měsíců nebude přihlíženo (pro hodnocení bude vzata v úvahu hodnota 60).

 

Účastník uvede údaje, které jsou předmětem hodnocení, ve své nabídce.

Účastník není oprávněn podmínit jím uváděné údaje, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele z výběrového řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel stanovil.

Pořadí nabídek bude stanoveno seřazením nabídek podle dosaženého součtu bodových hodnocení jednotlivých nabídek, a to od nejvyšší hodnoty k nejnižší.

Zadavatel rozhodne o výběru dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nabídka s nejvyšším součtem bodových hodnocení.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace, která je předpokladem hodnocení nabídek a předpokladem pro uzavření smlouvy, ve lhůtě pro podání nabídek.

Veškeré podklady prokazující splnění kvalifikace mohou být předloženy v prosté kopii. Zadavatelem požadované čestné prohlášení musí být podepsáno statutárním zástupcem dodavatele. V případě podpisu jinou osobou, musí být zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci.

Doklady prokazující splnění profesní způsobilost nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 dnů.

Základní způsobilost:

a)   dodavatel nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,

b)   nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c)   nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d)   nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e)   není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

K prokázání splnění tohoto předpokladu vyžaduje zadavatel předložení čestného prohlášení dodavatele podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Zadavatel nabízí dodavateli ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 výzvy.

Profesní způsobilost:

a)   aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

b)   aktuální doklad o oprávnění k podnikání (např. živnostenský rejstřík) podle zvláštních právních předpisů.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena v jednom originále v českém jazyce v listinné formě, podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele či pověřeným zástupcem dodavatele. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Dále bude přiložena jedna kopie nabídky v elektronické verzi na CD, nebo na jiném vhodném nosiči.

Součástí nabídky bude návrh kupní smlouvy zpracovaný dle závazného vzoru (příloha č. 3 výzvy) a podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele. K návrhu kupní smlouvy nebudou přiloženy její přílohy.

Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat překlepy, přepisy, škrty či jiné úpravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabídka musí obsahovat následující údaje a bude členěna podle následujících bodů:

1. Krycí list nabídky (vzor viz příloha č. 1)
2. Obsah nabídky.
3. Výpočet celkové nabídkové ceny (Tabulka jednotkových cen – příloha č. 6 výzvy)
4. Závazný návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou dodavatele (příloha č. 3 výzvy).
5. Přehled hodnot hodnotících kritérií – na formuláři dle přílohy č. 7 výzvy
6. Doklady o splnění kvalifikace

a)  základní způsobilost - čestné prohlášení (vzor příloha č. 2 výzvy)

b)  profesní způsobilost

7. Souhlas účastníka se zveřejněním (vzor viz příloha č. 4)
8. Čestné prohlášení o počtu listů nabídky (vzor viz příloha č. 5).

Nabídky se podávají v listinné podobě v řádně uzavřené obálce opatřené označením: „Neotevírat – veřejná zakázka“ a názvem (případně zkráceným) veřejné zakázky.

Na obálce bude uvedena adresa dodavatele, na kterou je možné odeslat oznámení o případném pozdním doručení nabídky.

Další podmínky:

vybraný dodavatel je povinen dodržovat pravidla týkající se informování, komunikace a vizuální identity OPZ v souladu s aktuálně platným dokumentem Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ, kapitola 19 dokumentu Pravidla pro informování a komunikaci a vizuální identita OPZ. Viz  https://www.esfcr.cz/sablony-a-vzory-pro-vizualni-identitu-opz .

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky, vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky této výzvy, doplnit nebo změnit předmět zakázky a zadávací podmínky shodně pro všechny uchazeče, zrušit výběrové řízení v souladu s pravidly OPZ, nejpozději však do uzavření smlouvy, pokud toto právo uplatní, nevzniká uchazečům žádný nárok vůči zadavateli

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách, v krycím listu nabídky a v návrhu kupní smlouvy. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění zakázky. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH.

Výpočet nabídkové ceny bude uveden v položkovém rozpočtu.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky.

Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Dotazy mohou být zasílány na email: sudoma@nconzo.cz

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Obchodní podmínky jsou určeny závazným vzorem kupní smlouvy.

Kompletní dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele: 

https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=nconzo

ID zakázky:     VZ0094606

Název zakázky:     NCO NZO Brno – dodávka IC techniky pro projekt Prevence II

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.S výjimkou obecných zásad pro zadávání VZ, § 6 – transparentnost, přiměřenost, nediskriminace Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení této zakázky při naplnění podmínek kapitoly 20.10 Obecné části pravidel OPZ.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 116100.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): C SYSTÉM CZ a.s.Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 BrnoIČ: 27675645

    Datum podpisu smlouvy: 27. 8. 2020

Datum ukončení: 27. 8. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 29. 6. 2020
 
Aktualizováno: 28. 8. 2020