Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

NCO NZO Brno – modernizace učeben a přednáškového sálu pro distanční výuku II.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13555

Název zakázky: NCO NZO Brno – modernizace učeben a přednáškového sálu pro distanční výuku II.

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 8. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

Sídlo zadavatele: Vinařská 965/6, Brno 603 00

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D., ředitel
 • Telefon: +420543559500
 • E-mail: saloun@nconzo.cz

IČ zadavatele: 00023850

DIČ zadavatele: CZ00023850

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Vojtěch Pilař, vedoucí odboru ICT
 • Telefon: +420543559254
 • E-mail: pilar@nconzo.cz

Lhůta pro podání nabídek: 18. 8. 2020 09:00

Místo pro podání nabídek:
Vinařská 965/6, Brno 603 00; vizte zadávací dokumentaci

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Opakovaná výzva k podání nabídek.

Předmětem veřejné zakázky je modernizace technického vybavení tří (3) učeben a přednáškového sálu s cílem umožnit zde distanční výuku včetně živého přenosu s využitím internetu.

Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním dodávky předmětu veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami, tj. dodání technického vybavení.

Modernizace technického vybavení bude realizována v učebnách č. 302, 309 a 312 v budově B a v přednáškovém sále č 004 v budově A. Učebny č. 302 a 312 jsou standardní učebny vybavené základní AV technikou. Učebna č. 309 má charakter seminární místnosti, která nemá výbavu AV technikou. Přednáškový sál č. 004 je plně vybaven zastaralou AV technikou, včetně jednotného ovládacího a řídicího systému sálu z roku 2003.

Dodaná technická zařízení budou spojena do souborů hmotných movitých věcí samostatného technickoekonomického určení (účelový celek trvalejšího charakteru s dobou použitelnosti delší než jeden rok).

Technická specifikace (minimální technické požadavky) předmětu zakázky: vizte zadávací dokumentacI

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 511800,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
nejpozději do 23. 9. 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem dodání a převzetí plnění je sídlo zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky.
 • VIZTE ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace, která je předpokladem hodnocení nabídek a předpokladem pro uzavření smlouvy, ve lhůtě pro podání nabídek.

  Veškeré podklady prokazující splnění kvalifikace mohou být předloženy v prosté kopii. Zadavatelem požadované čestné prohlášení musí být podepsáno statutárním zástupcem dodavatele. V případě podpisu jinou osobou, musí být zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci.

  Doklady prokazující splnění profesní způsobilost nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 dnů.
 • Základní způsobilost - VIZTE ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
 • Profesní způsobilost - VIZTE ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
 • Technická kvalifikace - VIZTE ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena v jednom originále v českém jazyce v listinné formě, podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele či pověřeným zástupcem dodavatele. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Dále bude přiložena jedna kopie nabídky v elektronické verzi na CD, nebo na jiném vhodném nosiči.

Součástí nabídky bude návrh kupní smlouvy zpracovaný dle závazného vzoru (příloha č. 2 výzvy) a podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele. K návrhu kupní smlouvy nebudou přiloženy její přílohy.

Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat překlepy, přepisy, škrty či jiné úpravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabídka musí obsahovat následující údaje a bude členěna podle následujících bodů:

1.   Krycí list nabídky (vzor viz příloha č. 1)

2.   Obsah nabídky.

3.   Výpočet celkové nabídkové ceny ve formě položkového rozpočtu členěného do objektů: Učebna 302, Učebna 309, Učebna 312, Přednáškový sál č. 004

4.   Závazný návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou dodavatele (příloha č. 2 výzvy).

5.   Přehled hodnot hodnotících kritérií – na formuláři dle přílohy č. 6 výzvy

6.   Doklady o splnění kvalifikace

a)  základní způsobilost - čestné prohlášení (vzor příloha č. 3 výzvy)

b)  profesní způsobilost

c)  technická kvalifikace (seznam referenčních zakázek podepsaný oprávněným zástupcem dodavatele)

7.   Souhlas účastníka se zveřejněním (vzor viz příloha č. 4)

8.   Čestné prohlášení o počtu listů nabídky (vzor viz příloha č. 5).

Nabídky se podávají v listinné podobě v řádně uzavřené obálce opatřené označením: „Neotevírat – veřejná zakázka“ a názvem (případně zkráceným) veřejné zakázky.

Na obálce bude uvedena adresa dodavatele, na kterou je možné odeslat oznámení o případném pozdním doručení nabídky.

Další podmínky:

vybraný dodavatel je povinen dodržovat pravidla týkající se informování, komunikace a vizuální identity OPZ v souladu s aktuálně platným dokumentem Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ, kapitola 19 dokumentu Pravidla pro informování a komunikaci a vizuální identita OPZ. Viz  https://www.esfcr.cz/sablony-a-vzory-pro-vizualni-identitu-opz .

 

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky, vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky této výzvy, doplnit nebo změnit předmět zakázky a zadávací podmínky shodně pro všechny uchazeče, zrušit výběrové řízení v souladu s pravidly OPZ, nejpozději však do uzavření smlouvy, pokud toto právo uplatní, nevzniká uchazečům žádný nárok vůči zadavateli

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách, v krycím listu nabídky a v návrhu kupní smlouvy. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění zakázky. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH.

Výpočet nabídkové ceny účastník uvede v položkovém rozpočtu členěném do objektů: Učebna 302, Učebna 309, Učebna 312, Přednáškový sál č. 004.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky.

Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené nápisem „Neotevírat – veřejná zakázka“ a názvem (případně zkráceným) veřejné zakázky“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dotazy mohou být zasílány prostřednictvím profilu zadavatele na portálu Tender arena nebo na email: sudoma@nconzo.cz

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Obchodní podmínky jsou určeny závazným vzorem kupní smlouvy.

Kompletní dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele: 

https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=nconzo

ID zakázky:            VZ0097438

 

Název zakázky:      NCO NZO Brno – modernizace učeben a přednáškového sálu pro distanční výuku II.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (verze č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.S výjimkou obecných zásad pro zadávání VZ, § 6 – transparentnost, přiměřenost, nediskriminace Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení této zakázky při naplnění podmínek kapitoly 20.10 Obecné části pravidel OPZ.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 8. 2020
 
Aktualizováno: 19. 8. 2020