Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

NCO NZO Brno – vytvoření výukových videí pro realizaci kurzu SPECIFICKÉ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI V PALIATIVNÍ PÉČI

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12732

Název zakázky: NCO NZO Brno – vytvoření výukových videí pro realizaci kurzu SPECIFICKÉ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI V PALIATIVNÍ PÉČI

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 4. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

Sídlo zadavatele: Vinařská 965/6, Brno 603 00

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Jana Mikulková, MBA
  • Telefon: +420543559501
  • E-mail: mikulkova@nconzo.cz

IČ zadavatele: 00023850

DIČ zadavatele: CZ00023850

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Jaroslav Kratochvíl
  • Telefon: +420543559250
  • E-mail: kratochvil@nconzo.cz

Lhůta pro podání nabídek: 25. 4. 2019 09:00

Místo pro podání nabídek:
Vinařská 965/6, Brno 603 00

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení a dodávka výukových videí pro realizaci kurzu SPECIFICKÉ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI V PALIATIVNÍ PÉČI. Výuková videa budou pojata jako „simulace modelové situace“ s důrazem na dialogy, kvalitní herecké výkony (závažnost situace), nikoliv na technickou stránku scény (nejsou potřebné speciální efekty apod.).

Specifikace předmětu zakázky: Natočení, střih a kompletní postprodukce 12 výukových videí dle přehledu scénářů (Příloha č. 1 výzvy Specifikace předmětu zakázky), včetně spolupráce při zajištění herců, zajištění režiséra se zkušeností s vedením neherců, zajištění hudby, včetně vypořádání všech autorských práv a práv jim podobných (ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon) vztahujících se k realizaci videomateriálů a veškerých dalších realizačních nákladů (cestovné, pronájmy prostor pro výrobu atp., záznamová technika atd.). Součástí videomateriálů a instruktážních filmů může být komentář profesionálním moderátorem. Požadujeme spolupráci s naším odborníkem na řešenou problematiku při tvorbě scénářů, výhradní právo užití k finálním produktům i k materiálům, které ve finálním produktu nebudou použity. Zadavatel zajistí část lokací ve vlastních prostorách viz příloha č. 1. Ostatní vhodné lokace pro natáčení v katastru Brno a Brno-venkov vybere dodavatel ve spolupráci se zadavatelem a zajistí případnou úhradu. Dodavatel, ve spolupráci se zadavatelem, zajistí neherce a herce pro natáčení. Smlouvy s herci a výplatu honoráře zajistí zadavatel. Součástí dodávky bude vypořádání veškerých nároků nositelů práv autorských, interpretačních a jim podobných tak, aby zadavateli při užití a šíření realizovaných AV materiálů a fotografií, případně postoupení licence k jejich užití a šíření třetí osobě nevznikly vůči nositelům těchto práv žádné další závazky. Materiály musí být realizovány v profesionální kvalitě. Fotografie v elektronické podobě ve formátu RAW nebo JPEG.

Viz Výzva k podání nabídek + přílohy 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 347000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládané zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy Termín dodání předmětu veřejné zakázky: do 80 dnů od oboustranného podpisu kupní smlouvy. Harmonogram plnění bude stanoven dohodou dodavatele se zadavatelem, a to písemnou formou do 5 pracovních dnů od oboustranného podpisu smlouvy. Zadavatel požaduje průběžné plnění předmětu zakázky. Vzhledem k požadavku zadavatele na průběžné plnění předmětu zakázky a postupné předávání dokončených částí díla musí být harmonogram stanoven tak, že termíny dodání nejméně 4 finálně dokončených videí musí být stanoveny do 30 dnů od účinnosti smlouvy.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem dodání a převzetí plnění je sídlo zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Zadavatel vybírá z účastníků zadávacího řízení vybraného dodavatele na základě posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě stanovených kritérií.

Viz Výzva k podání nabídek

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace, která je předpokladem hodnocení nabídek a předpokladem pro uzavření smlouvy ve lhůtě pro podání nabídek. Veškeré podklady prokazující splnění kvalifikace mohou být předloženy v prosté kopii. Zadavatelem požadované čestné prohlášení a seznam referencí musí být podepsány statutárním zástupcem dodavatele. V případě podpisu jinou osobou, musí být zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci. Doklady prokazující splnění profesní způsobilost nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 dnů.
  • Viz Výzva k podání nabídek

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena v jednom originále v českém jazyce v listinné formě, podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele či pověřeným zástupcem dodavatele. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Dále bude přiložena jedna kopie nabídky v elektronické verzi na CD, nebo na jiném vhodném nosiči. Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat překlepy, přepisy, škrty či jiné úpravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Viz výzva k podání nabídek

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách, v krycím listu nabídky a v návrhu kupní smlouvy. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění zakázky. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH.
Výpočet nabídkové ceny bude uveden v tabulce jednotkových cen (viz příloha č. 6 výzvy).
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky.
Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.
Jednotková cena za jeden videomateriál nesmí přesáhnout 60 tis. bez DPH.

Viz výzva k podání nabídek

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené nápisem „Neotevírat – veřejná zakázka“ a názvem (případně zkráceným) veřejné zakázky“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Viz výzva k podání nabídek

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.Viz Výzva k podání nabídek

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dotazy mohou být zasílány na email: sudoma@nconzo.cz

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Kompletní dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=nconzo ID zakázky: VZ0064399 Název zakázky: NCO NZO Brno – vytvoření výukových videí pro realizaci kurzu SPECIFICKÉ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI V PALIATIVNÍ PÉČI.

 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.S výjimkou obecných zásad pro zadávání VZ, § 6 – transparentnost, přiměřenost, nediskriminaceZadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení této zakázky při naplnění podmínek kapitoly 20.10 Obecné části pravidel OPZ.Viz Zadávací dokumentace

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Ve stanovené lhůtě byly podány pouze neúplné nabídky.

Datum ukončení: 11. 7. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 4. 2019
 
Aktualizováno: 12. 7. 2019