Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

NCO NZO Brno - zajištění Evaluace projektu Vzdělávání pro praxi

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12411

Název zakázky: NCO NZO Brno - zajištění Evaluace projektu Vzdělávání pro praxi

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 20. 7. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

Sídlo zadavatele: Vinařská 965/6, Brno 603 00

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Jana Mikulková, MBA
  • Telefon: +420543559501
  • E-mail: mikulkova@nconzo.cz

IČ zadavatele: 00023850

DIČ zadavatele: CZ00023850

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Jaroslav Kratochvíl
  • Telefon: +420543559250
  • E-mail: kratochvil@nconzo.cz

Lhůta pro podání nabídek: 2. 8. 2018 09:00

Místo pro podání nabídek:
Vinařská 965/6, Brno 603 00

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění evaluace projektu „Vzdělávání pro praxi“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163 v souladu se zadávacími podmínkami.

Specifikace předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je nastavení a provádění evaluace projektu „Vzdělávání pro praxi“, který je financován prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, investiční priorita 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu, podporovaná aktivita B - Podpora specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků v oborech vyznačujících se regionálními rozdíly v dostupnosti, v oborech, kde nepříznivý věkový průměr způsobuje nedostupnost péče, a v oborech s nedostatečným pokrytím péče.

Zadavatel požaduje zajištění podpory při naplňování aktivity KA 09 Evaluace a zpracování podkladů z KA 01 až 08 (výstupy z realizace 29 vzdělávacích programů specializačního vzdělávání) a zpracování výstupních zpráv. Jedná se o evaluaci smíšenou dle stanovených cílů v projektu. Evaluace bude kombinovat prvky procesní a dopadové evaluace a výstupy budou mít podobu vstupní, průběžné a závěrečné evaluační zprávy včetně manažerského shrnutí. Zprávy budou obsahovat vyhodnocení dle kritérií 5U účelnost, účinnost, úspornost, užitečnost, udržitelnost. Evaluace bude zahrnovat vyhodnocení procesu realizace a zhodnocení dosažených výsledků. Součástí plnění bude i doporučení k jednotlivým evaluačním otázkám či evaluovaným oblastem a zejména podpora interního týmu formou metodického vedení při zpracování výstupů z KA 01 až 08. Podrobné podmínky plnění jsou uvedeny ve Specifikaci předmětu VZ, která je nedílnou přílohou této výzvy k podání nabídek (dále jen výzvy).

Výstupy evaluace musí být realizovány v souladu s Pravidly pro informování a komunikaci a vizuální identity OPZ (kapitola 19 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost (https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz), a to zejména kapitola 19. 3 Povinné prvky vizuální identity OPZ a jejich technické parametry.

Při realizaci zakázky bude postupováno v souladu s Etickým kodexem evaluátora (viz www.czecheval.cz) a v souladu s Metodikou pro evaluaci nesoutěžních projektů OP Zaměstnanost 2014 -2020

(https://www.esfcr.cz/documents/21802/1872869/3.1+Metodika+pro+sebeevaluaci/f6701263-9e12-4a63-b73a-a881005b6fc0?version=1.0&previewFileIndex=.)

Detailně uvedeno ve výzvě k podání nabídek včetně příloh. 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 495850,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Zahájení – ihned po uzavření smlouvy. Termín dokončení předmětu zakázky do 19. 11. 2022 Závazný časový harmonogram předkládání zpráv, je přílohou č. 7 této výzvy a bude tvořit přílohu č. 1 smlouvy o dílo.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem dodání a převzetí plnění je sídlo zadavatele. Místo konání metodických setkání je sídlo zadavatele a sběr dat bude probíhat v sídle zadavatele a v místech poskytování zdravotních služeb na nejméně 4 geograficky různorodých místech ČR.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Zadavatel vybírá z účastníků zadávacího řízení vybraného dodavatele na základě posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH a kvality.

Detailně uvedeno ve výzvě k podání nabídek včetně příloh.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace, která je předpokladem hodnocení nabídek a předpokladem pro uzavření smlouvy ve lhůtě pro podání nabídek.

Veškeré podklady prokazující splnění kvalifikace mohou být předloženy v prosté kopii. Zadavatelem požadované čestné prohlášení a seznam referencí musí být podepsány statutárním zástupcem dodavatele. V případě podpisu jinou osobou musí být zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci.

Doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilost nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 dnů.

Detailně uvedeno ve výzvě k podání nabídek včetně příloh.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena v jednom originále v českém jazyce v listinné formě, podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele či pověřeným zástupcem dodavatele. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Dále bude přiložena jedna kopie nabídky v elektronické verzi na CD, nebo na jiném vhodném nosiči.

Součástí nabídky bude vyplněný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele a doklad, ze kterého toto oprávnění vyplývá (např. výpis z obchodního rejstříku). Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat překlepy, přepisy, škrty či jiné úpravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

 

Nabídka musí obsahovat následující údaje a bude členěna podle následujících bodů:

Krycí list nabídky
Obsah nabídky
Doklady o splnění kvalifikace

a)    základní způsobilost - čestné prohlášení

b)   profesní způsobilost

c)    technická kvalifikace

-    seznam referencí

-    realizační tým dodavatele

jmenný seznam členů týmu dodavatele podepsaný oprávněnou osobou
souhlas členů týmu s účastí na plnění zakázky
vlastnoručně podepsané strukturované profesní životopisy jednotlivých členů realizačního týmu.

Závazný návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou (včetně příloh)
Souhlas účastníka se zveřejněním
Čestné prohlášení o počtu listů nabídky.

 

Nabídky se podávají v listinné podobě v řádně uzavřené obálce opatřené označením: „Neotevírat – veřejná zakázka“ a názvem (případně zkráceným) veřejné zakázky.

Na obálce bude uvedena adresa dodavatele, na kterou je možné odeslat oznámení o případném pozdním doručení nabídky.

 

Detailně uvedeno ve výzvě k podání nabídek včetně příloh.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude vždy uvedena absolutní částkou v českých korunách a bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění zakázky. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH. Nabídkovou cenu dodavatel uvede v krycím listu a v návrhu smlouvy.

 

Celková smluvní částka zahrnuje v rámci tří dílčích plateb i plnění za průběžné metodické vedení interního týmu v rámci realizace zakázky.

 

Vstupní evaluační zpráva  - 20% celkové smluvní částky

Průběžná evaluační zpráva – 45% celkové smluvní částky

Závěrečná evaluační zpráva – 35% celkové smluvní částky

Detailní požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou stanoveny ve vzoru Smlouvy, která je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace.

 

Detailně uvedeno ve výzvě k podání nabídek včetně příloh.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Detailně uvedeno ve výzvě k podání nabídek včetně příloh.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.Detailně uvedeno ve výzvě k podání nabídek včetně příloh.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.Detailně uvedeno ve výzvě k podání nabídek včetně příloh.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dotazy mohou být zasílány na email: sudoma@nconzo.czDetailně uvedeno ve výzvě k podání nabídek včetně příloh.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Kompletní dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele: 

https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=nconzo

ID zakázky:            VZ0050931

Název zakázky:      NCO NZO Brno - zajištění Evaluace projektu Vzdělávání pro praxi

Detailně uvedeno ve výzvě k podání nabídek včetně příloh.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 8), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.S výjimkou obecných zásad pro zadávání VZ, § 6 – transparentnost, přiměřenost, nediskriminace Detailně uvedeno ve výzvě k podání nabídek včetně příloh.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 398000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 27244784

    Datum podpisu smlouvy: 4. 9. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 20. 7. 2018
 
Aktualizováno: 7. 9. 2018