Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Nikdy není pozdě - nákup rekvalifikačních kurzů

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13292

Název zakázky: Nikdy není pozdě - nákup rekvalifikačních kurzů

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 6. 2. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: EDU institut, z.s.

Sídlo zadavatele: Jos. Vodičky 94, 783 45 Senice na Hané

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Bohuslav Coufal

IČ zadavatele: 28551281

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Antonín Hajdušek
 • Telefon: +420725992682
 • E-mail: hajdusek@arws.cz

Lhůta pro podání nabídek: 28. 2. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
ARROWS advokátní kancelář, s.r.o., Palackého 75/21, 779 00 Olomouc

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění zakázky (dále také jen „zakázka“) je zajištění rekvalifikace dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě uzavřených smluv s dodavatelem na každou část zakázky specifikované v bodu 2.2 této a v příloze č. 1 této výzvy.

Zakázka je rozdělena do 12 níže uvedených částí odpovídajícím jednotlivým rekvalifikačním programům. Dodavatelé mohou podávat nabídky na jednu, několik nebo na všechny části zakázky (pro vyloučení pochybností dodavatel může podat nabídku pouze do jedné části nebo může podat několik nabídek do různých částí nebo může také podat nabídky do všech částí zakázky).

Označení části zakázky

Název části zakázky

Rekvalifikační programy realizované v návaznosti na profesní kvalifikaci

Část I.

Strážný

Část II.

Kosmetička

Část III.

Asistent/ka, sekretář/ka

Rekvalifikační programy realizované bez vazby na profesní kvalifikaci (tzv. čisté rekvalifikace)

Část IV.

Čtení a kreslení technické dokumentace

Část V.

Obsluha osobního počítače

Část VI.

Obsluha VZV

Část VII.

Základy podnikání

Část VIII.

Účetnictví s využitím výpočetní techniky

Část IX.

Pracovník v sociálních službách

Část X.

Programování www aplikací

Část XI.

Administrátor PC

Část XII.

Mistr/mistrová

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1800000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
do 30. 9. 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
3.2.Místa plnění jednotlivých částí této zakázky jsou specifikována v příloze č. 1 této výzvy

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Zadavatel upozorňuje, že předmět plnění této zakázky je dle § 51 ve spojení s § 57 zákona č. 235/2008 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění osvobozen od DPH bez nároku na odpočet.

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše, jež je uvedena v čl. 8. odst. 8.1 návrhu smlouvy o realizaci rekvalifikačních kurzů -  obchodních podmínkách, jež tvoří přílohu č. 2 Výzvy.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Jsou uvedeny v čl. 6  Výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel ve své nabídce uvede své identifikační údaje, a to v rozsahu – název obchodní firmy, sídlo/místo podnikání/bydliště, jméno osoby oprávněné jednat jménem dodavatele, IČO, DIČ, telefon,  e-mail (pro komunikaci v průběhu procesu zadávání zakázky), případně URL adresu – viz příloha č. 3 zadávací dokumentace.

Dodavatel ve své nabídce předloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Pokud návrh smlouvy podepíše zmocněná osoba, musí být součástí nabídky uchazeče též příslušná platná plná moc. Písemný návrh smlouvy musí plně akceptovat text obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 2 této výzvy, a nelze se od nich odchýlit (dodavatel pouze vyplní vyznačené části návrhu smlouvy - obchodních podmínek, popřípadě dle poznámek a pouze v jejich rozsahu návrh smlouvy vhodně upraví). Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky účastníka zadávacího řízení. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy. Budou-li součástí smlouvy přílohy, které jsou zároveň některým z dokumentů uvedeným v nabídce uchazeče, budou tyto přílohy přiloženy ke smlouvě až při podpisu této smlouvy, tzn. nemusí být duplicitně přílohou návrhu smlouvy.

Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zadavatelem nebo zákonem, včetně dokladů a informací prokazujících splnění kvalifikace.

Nabídka bude předložena v českém jazyce. K dokladům a listinám předloženým v jiném než českém jazyce musí být připojen jejich překlad do českého jazyka. Podmínka překladu dle přecházející věty se netýká dokladů týkajících se reklamních prospektů. Povinnost přiložit překlad do českého jazyka se také nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Zadavatel doporučuje předložení nabídky ve dvou vyhotoveních: v jednom originále a v jedné kopii v písemné formě označených „ORIGINÁL NABÍDKY“ a „KOPIE NABÍDKY. Nabídky nebudou přijímány elektronickými prostředky – elektronickou cestou.

Účastník zadávacího řízení jako součást své nabídky přiloží do obálky digitální datový nosič s návrhem smlouvy (ve formátu *.doc, *.docx, *.odt *.rtf či jiným s předchozími kompatibilním). V případě rozporů mezi tištěnou a elektronickou podobou návrhu smlouvy je rozhodující písemný návrh smlouvy.

Pokud podává nabídku více účastníků zadávacího řízení společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

Nabídka účastníka zadávacího řízení nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl. Zadavatel doporučuje nabídku uchazeče zajistit způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy.

Zadavatel doporučuje všechny listy nabídky včetně příloh řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou.

Zadavatel doporučuje uchazeči ve své nabídce použít toto pořadí dokumentů:

 1. Krycí list nabídky, jehož součástí je rovněž prohlášení uchazeče, že není subdodavatelem jiného uchazeče o tuto zakázku, kterým je prokazována kvalifikace.
 2. Čestné prohlášení o splnění podmínek základní způsobilosti,
 3. Doklady o splnění podmínek profesní způsobilosti,
 4. Návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou,
 5. Elektronická verze nabídky v rozsahu minimálně: návrh smlouvy o realizaci rekvalifikačních kurzů

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenou se pro účely tohoto výběrového řízení rozumí jednotková cena za zajištění realizace rekvalifikace pro jednu (1) osobu, a to v rámci té části, na kterou dodavatel podává nabídku.

Nabídková cena každé části zakázky bude předložena jako jednotková cena nejvýše přípustná a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady spojené s kompletní realizací předmětu té části zakázky, na kterou dodavatel podává nabídku. Nabídková cena bude uvedena v korunách českých.

Nabídková cena bude uvedena také na krycím listu nabídky – vždy samostatně pro každou část, viz příloha č. 3 – Krycí list nabídky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to buď na všechny části zakázky, nebo jen na některé části zakázky, nebo jen na jednu část zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Vzdělávací institut, spol. s r.o., Vápenice 2980/7, 796 01 Prostějov, IČO: 13692020

  Datum podpisu smlouvy: 25. 3. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Iveta Štetinová, Družstevní 687/35, 779 00, Olomouc – Neředín, IČO: 70590249

  Datum podpisu smlouvy: 24. 3. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): JUBELA PRAHA s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Volutová 2523/14, PSČ 15800, IČO: 26119463

  Datum podpisu smlouvy: 27. 3. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Mgr. Zuzana Andělová, Pasteurova 935/8a, 779 00 Olomouc, IČO: 66961998

  Datum podpisu smlouvy: 13. 3. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): SEDUCA-CZE s.r.o., č.p. 140, 592 51 Dolní Rožínka, IČO: 01470906

  Datum podpisu smlouvy: 14. 3. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 6. 2. 2020
 
Aktualizováno: 30. 3. 2020