Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Obnova úředních zkoušek svářečů společnosti ARMATURY Group a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12211

Název zakázky: Obnova úředních zkoušek svářečů společnosti ARMATURY Group a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 11. 4. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: ARMATURY Group a.s.

Sídlo zadavatele: Nádražní 129, 747 22 Dolní Benešov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Petr Holeček
 • Telefon: +420553680111
 • E-mail: petr.holecek@agroup.cz

IČ zadavatele: 25572881

DIČ zadavatele: CZ25572881

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Carmen Moravcová, DiS.
 • Telefon: +420553680202
 • E-mail: carmen.moravcova@agroup.cz

Lhůta pro podání nabídek: 23. 4. 2018 08:00

Místo pro podání nabídek:
ARMATURY Group a.s, Nádražní 129, 747 22 Dolní Benešov

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem této zakázky je zajištění externího vzdělávání zaměstnanců společnosti ARMATURY Group a.s. prostřednictvím projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II. Jedná se o dodávku vzdělávacích kurzů – obnova úředních svářečských zkoušek.

 

Zakázka na obnovu svářečských zkoušek je rozdělena do 4 části.

 

Část 1) EN 9606-1 141 T BW FM5 S s2,0 D14,0 H-L045 ss gb

Část 2) EN 9606-1 141 T BW FM5 S s6,0 D57,0 H-L045 ss gb

Část 3) EN 9606-1 135 P BW FM3 S s15,0 PF ss nb

Část 4) EN 9606-1 135 P BW FM5 S s12,5 PF ss nb

 

Realizace kurzů bude probíhat ve školicích prostorách dodavatele v dojezdové vzdálenosti max do 60 minut! Od sídla společnosti zadavatele.

Rozsah kurzu: 24 hodin (4 hodiny teorie á 45 min, 12 hodin praxe á 60 min, 8 hodin zkouška á 60 min)

 

Část 1) EN 9606-1 141 T BW FM5 S s2,0 D14,0 H-L045 ss gb

Počet účastníků: 1

Rozsah: 24 hodin = (4 hodiny teorie á 45 min, 12 hodin praxe á 60 min, 8 hodin zkouška á 60 min)

Termín realizace: listopad 2018

Ukončení: Závěrečná zkouška

Místo realizace: prostory dodavatele

 

Část 2) EN 9606-1 141 T BW FM5 S s6,0 D57,0 H-L045 ss gb

Počet účastníků: 1

Rozsah: 24 hodin = (4 hodiny teorie á 45 min, 12 hodin praxe á 60 min, 8 hodin zkouška á 60 min)

Termín realizace: prosinec 2018

Ukončení: Závěrečná zkouška

Místo realizace: prostory dodavatele

 

Část 3) EN 9606-1 135 P BW FM3 S s15,0 PF ss nb

Počet účastníků: 2

Rozsah: 24 hodin = (4 hodiny teorie á 45 min, 12 hodin praxe á 60 min, 8 hodin zkouška á 60 min)

Termín realizace: červen 2018 a listopad 2018

Ukončení: Závěrečná zkouška

Místo realizace: prostory dodavatele

 

Část 4) EN 9606-1 135 P BW FM5 S s12,5 PF ss nb

Počet účastníků: 1

Rozsah: 24 hodin = (4 hodiny teorie á 45 min, 12 hodin praxe á 60 min, 8 hodin zkouška á 60 min)

Termín realizace: řijen 2018

Ukončení: Závěrečná zkouška

Místo realizace: prostory dodavatele

 

Realizace školení bude zajištěna kvalifikovanými lektory!

 

Zadavatel požaduje splnění těchto podmínek:

 

Dodavatel školení poskytne pro každého účastníka kurzu výukové a podpůrné materiály.

U kurzů budou dodrženy počty hodin a termíny výuky uvedené u jednotlivých kurzů!

Součásti plnění je vystavení certifikátu a osvědčení úspěšným absolventům kurzů.

 

Nabídka může být podána pouze na všechny části zakázky. Na každou část nabídky (1,2,3,4) vypracuje uchazeč Smlouvu s dodavatelem (Příloha č.3) samostatně. Na každou část nabídky (1,2,3,4) vypracuje uchazeč plán výuky (Příloha č.4) samostatně.

 

Kurzy musí být v souladu s pravidly projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II), které se musí dodržet.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 35870,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
červen 2018 – prosinec 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Vzdělávání bude probíhat v provozovně dodavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

 

Základní způsobilost

Účastník výběrového řízení doloží splnění základní způsobilosti čestným prohlášením – viz Příloha č. 2 této výzvy.

 

Profesní způsobilost

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:

který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
který je oprávněn k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky. Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením výpisu ze živnostenského rejstříku či úředně ověřenou kopii koncese.

 

Technická způsobilost:

Uchazeč prokáže splnění technické kvalifikace předložením:

 

- seznamu školitelů a přehledů jejich certifikací

- certifikace/ akreditace školícího centra

 

Uchazeč předkládá prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Všechny informace a údaje uvedené ve Výzvě a v přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele, který je účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Pokud účastník nepřijme požadavky stanovené Výzvou a jejími přílohami, bude se jednat o nesplnění podmínek a účastník bude vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení.

 

Uchazeč předloží nabídku v jednom originále v tištěné podobě. Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka musí být řádně čitelná a bez škrtů.

 

Zadavatel doporučuje zpracovat nabídku v následující struktuře:

1. krycí list nabídky (Příloha č. 1) – vyplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele
2. obsah nabídky
3. doklady o splnění kvalifikace
4. návrh smlouvy o poskytování vzdělávacích služeb (Příloha č. 3) – vyplněný a podepsaný osobou

oprávněnou jednat za dodavatele

5. plán výuky (Příloha č. 4) 

Ve smlouvě dodavatel doplní následující informace v souladu s touto výzvou:

 • Identifikační údaje Vzdělávacího zařízení (uchazeče)
 • Uchazeč určí v čl. II, bod 1) o kterou z částí se jedná, zda se jedná o akreditovaný nebo neakreditovaný kurz. V případě přidělené akreditace uvede číslo akreditace a přiloží k nabídce v části Technické způsobilosti.
 • Celkový rozsah vzdělávací aktivity dle členění viz Smlouva čl. II, bod 2) je definován touto výzvou. Uchazeč doplní časový fond pro celkový rozsah výuky (dle vybrané části zakázky), časový fond pro teoretickou a praktickou přípravu a také časový fond pro závěrečné ověření znalostí.
 • Uchazeč doplní v čl. II, bod 3) místo konání vzdělávání.
 • Uchazeč doplní v čl. II, bod 4) předpokládaný způsob ověření získaných znalostí a dovedností
 • Uchazeč doplní v čl. II, bod 5) výstupní doklad (doklad o absolvování)
 • Uchazeč doplní v čl. II, bod 7) počet zaměstnanců, kteří se účastní vzdělávací aktivity, který je specifikován v bodě Popis předmětu zakázky.
 • V čl. II, bod 8) uvede uchazeč náklady na jednoho účastníka i celkové náklady na vzdělávací aktivitu.
 • Datum a místo podpisu.
 • Firmu, jméno oprávněné osoby, funkce, razítko a podpis.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky (Příloha č.1) bez DPH pro každou část zakázky, na níž je nabídka podána, samostatně.

 

V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady související s realizací zakázky. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné k zajištění školení, zejména náklady za lektora, výukové materiály, certifikáty apod.

 

Nabídková cena za jednotlivé části zakázky je cenou celkovou a konečnou a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky jakkoliv měnit.

 

Účastník je povinen zpracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat - veřejná zakázka – Obnova úředních zkoušek svářečů společnosti ARMATURY Group a.s., na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Veškeré součásti nabídky musí být podány v jedné obálce. Listy nabídky musí být zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy. Doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka musí být podepsány statutárním zástupcem účastníka oprávněným jednat za účastníka dle obchodního rejstříku či obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat za účastníka. Pokud bude účastníka zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být k nabídce doložena plná moc v originále nebo úředně ověřené kopii.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Kontakt pro zasílání dotazů: carmen.moravcova@agroup.czZadavatel může poskytnout účastníkům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Nabídky neúplné dle zadávací dokumentace nebo nabídky přijaté po termínu pro přijetí nabídek budou z výběrového řízeny vyloučeny.

Uchazeč je povinen v rámci nabídky předložit návrh smlouvy vypracovaný zadavatelem. Návrh smlouvy je závazný, uchazeč doplní pouze požadované údaje, jinak není oprávněn cokoliv měnit.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníkem bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. Komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to jen v českém jazyce.

Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou účastníci bez výhrad na vědomi, že v případě zrušení či neuzavření smlouvy s vybraným účastníkem, nevzniká žádnému z účastníků nárok na náhradu škody ani úhradu jakýkoliv nákladů souvisejících s účastí účastníků v tomto výběrovém řízení.

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese účastník.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: V průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat,aby ve výběrovém řízení pokračoval.

Datum ukončení: 23. 4. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 11. 4. 2018
 
Aktualizováno: 23. 4. 2018