Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Obsluha simulačního softwaru MAGMASOFT

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13786

Název zakázky: Obsluha simulačního softwaru MAGMASOFT

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 26. 4. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Slévárna Pilana Hulín, spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: Nádražní 804, 768 24 Hulín

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Jarosla Bachner Ing.
  • Telefon: +420724140057
  • E-mail: bachner@slevarnahulin.com

IČ zadavatele: 18189440

DIČ zadavatele: CZ18189440

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Věra Čepicová
  • Telefon: +420724210764
  • E-mail: cepicova@slevarnahulin.com

Lhůta pro podání nabídek: 10. 5. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
Slévarna Hulín, spol. s r.o., Nádražní 804, 768 24 Hulín

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

OBSLUHA SIMULAČNÍHO PROGRAMU MAGMASOFT

Školení v následujícím rozsahu:

Témata:1. úroveň 1

              2.úroveň 2-speciální nadstavbové

              3. prohloubení technologických.znalostí

Téma č.1:Obsluha simulačního softwaru MAGMASOFT®,              úroveň 1

V rozsahu 5 pracovních dní, tzn. 50 akademických hodin (45 min)

Úvod

Úvod do numerického modelování slévárenských procesů

Instalace programu, základní menu, struktura souborů a adresářů

 

Pre-processing

Příprava geometrie, práce s vestavěným 3D modelářem, import dat, příprava a optimalizace výpočtové sítě

Příprava projektu dle jednotlivých typů výrobních procesů (gravitační lití ocelových a litinových odlitků do pískových forem).

Zadávání materiálových dat, práce s materiálovou databází, nastavení počátečních a okrajových podmínek jednotlivých procesů

Výpočet

Spuštění výpočtu, přerušování a znovu spuštění výpočtu

Post-processing

Zobrazování výsledků, predikce a zobrazení jednotlivých typů vad, tvorba křivek, tvorba animací, ukládání výsledků pro prezentace, tvorba uživatelských kritérii, práce s více verzemi projektu- synchronní analýza výsledků.

Téma č.2 Obsluha speciálních nadstavbových modulů   softwaru MAGMASOFT® – úroveň 2

V rozsahu 5 pracovních dní, tzn. 50 akademických hodin (45 min)

Úvod do autonomní optimalizace, Průmysl 4.0 ve slévárenství

Úvod do numerické, autonomní optimalizace slévárenských procesů

DoE vs. Autonomní více-cílová optimalizace

Genetické algoritmy, princip a způsob použití ve slévárenství

adání numerické optimalizace

Práce v optimalizační perspektivě.

Příprava geometrie, práce s parametrickými modely, import CAD modelů, geometry Exchange

Optimální úprava matematické sítě pro autonomní optimalizaci

Příprava okrajových podmínek a procesních parametrů pro numerickou více-cílovou optimalizaci a Design of Experiments

Stanovení optimalizačních proměnných, cílů a omezení pro numerickou optimalizaci

Výpočet

Spuštění výpočtu, přerušování a znovu spuštění optimalizačních výpočtů

Vyhodnocení numerické optimalizace

Práce s Paretovou křivkou

Vyhodnocení paralell coordinates (vlásečnicové diagramy)

Citlivostní analýza

Práce s korelačními maticemi pro vyhodnocení vlivů jednotlivých parametrů na optimalizační cíle

Interpretace výsledků a způsob předání dat do výroby

*Téma č.3 :Prohloubení technologických znalostí v odlévání a dalším zpracování odlitků z ocelí uhlíkových, z ocelí nízko-středně-vysokolegovaných, z tvárných litin, z legovaných litin.

V rozsahu 3 pracovních dní, tzn. 29 akademických hodin (45min) + 1 akademická hodina pro závěrečnou zkoušku

Návrh vhodné technologie výroby odlitků z ocelí z tvárných litin, z legovaných litin, řízení plnění a tuhnutí odlitků

Tento základní blok provede zaměstnance přípravou pro tvorbu technologického postupu, určení umístění odlitku ve formě, určení dělící roviny, výpočet vtokové soustavy, výpočet a umístění 

nálitkových částí, správný návrh formy z hlediska optimálního tuhnutí odlitků. Budou zde probrány a simulovány praktické ukázky optimalizace odlitku.

Vývin plynů z pískových jader a forem

Na tomto semináři se zaměstnanci dozví o důležitých parametrech, které ovlivňují vývin a množství vzniklých plynů z jader (formy). Bude vysvětlen vývin plynů a možnosti, jak tomuto jevu zabránit či jej eliminovat. Budou podrobně popsány možnosti simulace procesu vývinu plynu z jader. Důraz je kladen na diskuzi o provozních parametrech jádrové směsi, doporučené hodnoty pro jednotlivé parametry ovlivňující množství a kinetiku plynů. Cílem je představit tuto problematiku stávajícím uživatelům tak, aby při podezření na tuto vadu byli schopni optimalizovat parametry a technologii tak, aby došlo k omezení či eliminaci tohoto rizika.

 

Tato vzdělávací aktivita je zakončena závěrečnou zkouškou.

Celkový počet výukových hodin je 129 hodin teorie/ 45 minut a 1 hodina zkouška /45 minut., tj. celkem 130 hodin/při 45 min.

Na konci vzdělávací aktivity obdrží všichni zúčastnění certifikát o absolvování školení a o zdárném absolvování závěrečné zkoušky.

Všichni účastníci této vzdělávací aktivity budou součástí jedné skupiny a bude probíhat v prostorách firmy Slévárna Pilana Hulín v Hulíně.

Tato vzdělávací aktivita bude probíhat výhradně v řádné pracovní době.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 720000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.6. 2021-30.9. 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
V sídle firmy Slévárna Pilana Hulín, spol. s r.o., Nádražní 804, 768 24 Hulín

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

Ceny budou hodnoceny bez DPH.

Dle tohoto kritéria bude sestaveno pořadí nabídek, které určí nejvýhodnější nabídku. Nejvýhodnější nabídka bude s nejnižší cenou.

V případě rovnosti ceny dvou čí více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí těchto nabídek pořadí, v jakém byly doručeny.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Doklad o oprávnění k podnikání (výpis z OR nebo jiné evidence)
Kopie dokladu opravňujícího ke vzdělávání v uvedeném vzdělávacím programu

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude podaná v listinné podobě v českém jazyce v jednom vydání

Nabídka bude obsahovat:

1. Vrchní strana nabídky-identifikační údaje- firma, IČO, sídlo, kontaktní osoba ve věci nabídky a název dílčího plnění, do kterého je nabídka podaná 

2. Krycí list nabídky (příloha č.1)- krycí list nabídky bude podepsaný statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou jednat na základě plné moci s doplněnou nabídkovou cenou

3. Doklad o prokázání kvalifikace 

5. Návrh plánu výuky (příloha č.4)

6. Podepsaný návrh smlouvy (příloha č.3)

7. Čestné prohlášení- (příloha č.2)

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč uvede nabídkovou cenu bez DPH, samostatně uvede DPH a cenu celkem s DPH.

V případě, že je uchazeč neplátce DPH, uvede cenu bez DPH a cenu s DPH stejnou, do pole DPH uvede 0.

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné k zajištění vzdělávací aktivity zejména náklady na odměnu lektora, na zajištění materiálů a dokladů o absolvování aktivity.

Nabídková cena je cena konečná a není ji možné v průběhu realizace měnit. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Otevření doručených obálek s nabídkami se uskuteční ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek

Zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 originálním vyhotovení

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení dle pravidel OPZ, v případě zrušení čí neuzavření smlouvy s vybraným účastníkem, nevzniká nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů

Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně dodavatel

Podané nabídky se nevracejí

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (verze 13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 350000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): MAGMA Giessereitechnologie Gesselschaft fürGiesserei-, Simulations- und Regeltechnik mbHOrganizační složkaK Vinici 1256830 02 Pardubice, IČO 02006782

    Datum podpisu smlouvy: 14. 5. 2021

Datum ukončení: 14. 5. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 26. 4. 2021
 
Aktualizováno: 20. 5. 2021