Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Odborná výuka anglického a německého jazyka pro KUKA CEE GmbH, odštěpný závod

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12496

Název zakázky: Odborná výuka anglického a německého jazyka pro KUKA CEE GmbH, odštěpný závod

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 9. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: KUKA CEE GmbH, odštěpný závod

Sídlo zadavatele: Pražská 239, 250 66, Zdiby

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Jindřich Vaňous
 • Telefon: +420724162863
 • E-mail: jindrich.vanous@kuka.com

IČ zadavatele: 28495527

DIČ zadavatele: CZ28495527

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Šárka Doubicová
 • Telefon: +420226122271
 • E-mail: sarka.doubicova@kuka.com

Lhůta pro podání nabídek: 25. 9. 2018 16:00

Místo pro podání nabídek:
Pražská 239, 250 66, Zdiby, k rukám Ing. Jindřicha Vaňouse

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka odborné individuální a skupinové výuky anglického a německého jazyka pro zaměstnance zadavatele dle následující specifikace:

 

1.1. Trvání jazykové výuky (termíny a délka vzdělávacího programu)

Předpokládaný termín zahájení jazykové výuky: 22. října 2018

Předpokládaný termín ukončení jazykové výuky: 22. dubna 2019

 

1.2. Počet jazykových kurzů a jejich účastníků

V rámci projektu bude probíhat 11 jazykových kurzů, z toho 7 individuálních kurzů angličtiny, 3 individuální kurzy němčiny a 1 skupinový kurz němčiny pro 2 osoby. Pokročilost jednotlivých kurzů se bude pohybovat od úrovně A2 až po C1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výuky změnit počet účastníků i počet kurzů samotných dle jeho aktuálních potřeb.

 

1.3. Vstupní testování zaměstnanců

Zadavatel požaduje prověření vstupních jazykových znalostí každého zaměstnance dodavatelem. Dodavatel předloží v rámci svojí nabídky návrh metody a formy testování vstupních jazykových dovedností zaměstnanců zadavatele. Náklady na toto testování budou zahrnuty do nabídkové ceny. Zadavatel požaduje, aby testování proběhlo v sídle zadavatele. Každý zaměstnanec bude testován samostatně kvalifikovaným zkoušejícím, testování musí ohodnotit všechny jazykové dovednosti (čtení, psaní, gramatika, poslech, mluvení). Dodavatel podrobně popíše, jakým způsobem takové testování zajistí.

 

1.4. Frekvence a časové dispozice jazykové výuky

Každý z 11 jazykových kurzů (7 angličtina, 4 němčina) bude probíhat jednou týdně v pracovní dny v délce dvou hodin (vyučovací hodina = 60 minut) po dobu 26 týdnů a dále ve čtyřhodinových blocích během 11 víkendových dní. Každý kurz tedy bude mít celkem 96 vyučovacích hodin včetně závěrečné zkoušky o délce 2 hodiny. Závěrečná zkouška bude zahrnuta do nabídkové ceny.

Celkový předpokládaný počet vyučovacích hodin ve všech kurzech: 1056

Jazykové kurzy budou probíhat mezi 7:00 a 21:00. Konkrétní dny a časy konání jednotlivých jazykových kurzů stanoví zadavatel jednostranně v souladu s pracovním vytížením účastníků jednotlivých kurzů a nejpozději jeden týden před zahájením jazykové výuky je oznámí dodavateli. Zadavatel si zároveň vyhrazuje právo časové dispozice výuky jednotlivých kurzů kdykoliv v průběhu trvání smluvního vztahu s dodavatelem změnit v rámci výše uvedeného časového rozmezí. Takovou změnu oznámí dodavateli nejpozději týden před jejím požadovaným provedením a dodavatel ji musí akceptovat a zajistit pokračování výuky bez přerušení. Jazykové kurzy na sebe nemusí navazovat a každý z 11 kurzů se může konat v izolovaném čase v rámci výše uvedených časových rozmezí.

Zadavatel bude mít možnost kteroukoliv lekci telefonicky nebo emailem zrušit nejpozději 2 hodiny před jejím plánovaným konáním a za takto zrušenou lekci nebude náležet dodavateli žádná odměna. Nahrazení zrušených lekcí poskytne dodavatel dle časových požadavků zadavatele, které mu zadavatel sdělí týden před požadovanými náhradami.

 

1.5. Místo výuky

Výuka bude probíhat jak v prostorách sídla zadavatele na adrese Pražská 239, 25066 Zdiby, tak v učebnách dodavatele. Dodavatel musí být schopen zdarma poskytnout vlastní prostory (učebny vybavené minimálně tabulí či flipchartem, fixami, zařízením pro přehrávání poslechů, stoly, židlemi, wifi připojením). Učebny se musí nacházet v dojezdové vzdálenosti do 10 km (nejkratší cestou automobilem) od sídla zadavatele, aby zaměstnanci netrávili přesuny mezi sídlem a učebnami příliš mnoho času.

 

1.6. Struktura kurzů, jejich obsah a cíle

Cílem jazykové výuky je zejména zlepšení jazykových dovedností zaměstnanců společnosti KUKA CEE GmbH, odštěpný závod tak, aby byli schopni samostatně řešit úkoly v rámci své pracovní náplně v návaznosti na mezinárodní obchodní aktivity společnosti. S ohledem na vysoce odborné a specifické obory činnosti zadavatele (výroba robotů) bude kladen maximální důraz na odborné zaměření výuky a její kvalitu. Cílem bude zvládnutí odborné terminologie dle pracovní pozice daného zaměstnance zaměřené na následující obory a témata: souřadné systémy robotů; detekce kolize; konzoloví roboti; senzorová technika; planetové, harmonické a cyklo převody; dimenzování ozubených kol podle ČSN a ISO; hodnotová analýza; CAD-CAE-CAM systémy; simulační software; technická dokumentace; řídicí systémy; analýza trhu robotických systémů, ekonomika výrobního závodu, reklamační pravidla v zemích EU, obchodní smlouvy v anglosaském i kontinentálním systému práva, obchodní jednání a další. Kromě toho budou všechny kurzy zároveň obsahovat část, která bude zaměřena na rozvíjení komunikačních dovedností v odborném cizím jazyce. Detailní požadavky na obsah jednotlivých kurzů včetně rozsahu požadované odborné terminologie zadá zadavatel dodavateli nejpozději týden před zahájením kurzů.

 

1.7. Hodnocení účastníků kurzů a evidence docházky.

Každý účastník bude pravidelně (každé 2 měsíce) testován a obdrží hodnocení pokroku účastníků ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, gramatika, poslech, mluvení, odborná terminologie) v souladu s Evropským referenčním rámcem pro jazyky. Pro každého účastníka kurzu bude při každém hodnocení zpracován jeho individuální jazykový profil. Kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou každého účastníka v rozsahu 2 hodin. Součástí plnění je vydání osvědčení o absolvování kurzu dodavatelem.

Evidenci docházky zajistí lektoři dodavatele při každé lekci tak, že každý student potvrdí účast na výuce svým podpisem do docházkového výkazu v souladu s pravidly Operačního programu Zaměstnanost (POVEZ II), která se vztahují ke vzdělávacímu projektu, v jehož rámci zadavatel realizuje tuto vzdělávací aktivitu. Originály všech docházkových výkazů odevzdá dodavatel zadavateli do pátého dne každého kalendářního měsíce za měsíc předchozí.

 

1.8. Požadavky na učitele

Všechny jazykové kurzy musí být vedeny zkušenými českými učiteli nebo rodilými mluvčími s minimálně tříletou doložitelnou praxí a příslušným vzděláním. U českých učitelů se příslušným vzděláním rozumí absolvování pedagogické nebo filosofické fakulty (oboru výuka příslušného jazyka). U rodilých mluvčích je požadováno minimálně absolvování zkoušky TEFL nebo CELTA či jejich ekvivalentu. Všichni učitelé musí perfektně ovládat odbornou terminologii používanou v oborech uvedených v bodě 1.6., musí mít související odborné znalosti a umět používat terminologii ve správném kontextu. Zadavatel nebude připravovat žádný seznam odborné terminologie, neboť podmínkou je, aby učitelé ovládali veškerou terminologii související s obory uvedenými v bodě 1.5. Dodavatel bude garantovat výměnu učitele, kdykoliv o to zadavatel požádá. Zadavatel nemusí uvádět žádné důvody k požadavku na výměnu učitele. Dodavatel musí učitele nahradit nejpozději do jednoho týdne ode dne, kdy zadavatel o výměnu požádá. Zadavatel může o výměnu učitele žádat i opakovaně. Dodavatel dá v případě výměny lektora k dispozici zadavateli kompletní životopis každého nového učitele ke schválení minimálně tři dny před jeho nástupem do výuky. Nebude-li životopis splňovat kritéria požadovaná zadavatelem, může lektora rovnou odmítnout a žádat jiného. Zároveň s životopisem prokáže dodavatel zadavateli minimální úroveň jazykových dovedností lektora na úrovni C1 dle pravidel POVEZ II.

Zadavatel si může libovolně zvolit, pro který kurz bude požadovat rodilého mluvčího a pro který českého lektora.

Všichni lektoři musí splňovat pravidla programu POVEZ II a dodavatel musí zadavateli současně se svojí nabídkou předložit životopisy konkrétních lektorů a prokázat minimální úroveň jejich jazykových dovedností C1.

 

1.9. Metody a formy výuky

Dodavatel navrhne zadavateli metody a formy výuky, které budou jeho lektoři při výuce aplikovat. Metody a formy výuky musí respektovat moderní přístup k výuce cizích jazyků. Před zahájením výuky navrhne dodavatel zadavateli vhodné studijní materiály v souladu s plánovaným obsahem a cíli kurzů (viz. bod 1.6). Tyto stálé studijní materiály budou učitelé v kurzech pravidelně doplňovat aktuálními kopiemi z dalších tematicky vhodných aktuálních materiálů, případně z internetu. Veškeré výukové materiály včetně učebnic budou poskytnuty dodavatelem v ceně výuky.

Přípustná je pouze prezenční forma výuky.

 

1.10. Administrativní podpora

Dodavatel navrhne vhodný způsob administrativní podpory pro zadavatele (přidělení stálého konzultanta, forma komunikace v případě požadavků na změny, lhůty na vyřizování požadavků apod.). Dodavatel musí disponovat online informačním systémem, do kterého budou mít přístup všichni účastníci výuky a kde si budou kdykoliv moci zkontrolovat údaje o jejich docházce a veškeré evidenci vztahující se k jejich kurzu. Zároveň zde budou mít přístup k obsahu jednotlivých lekcí, k domácím úkolům, k osnovám kurzů a k hodnocením studentů. Přístup do informačního systému bude umožněn i personalistovi zadavatele, který bude mít přístup k veškerým údajům týkajícím se kurzů zadavatele. Dodavatel podrobně popíše fungování informačního systému a doloží, že jeho systém umožňuje veškeré operace požadované zadavatelem.

 

1.11. POVEZ II

Dodavatel bere na vědomí, že zadavatel má v úmyslu financovat část výuky z Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II).  Dodavatel se zaváže dodržovat při dodávání jazykové výuky veškerá pravidla POVEZ II.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 623040,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
22.10.2018 - 22.4.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
sídlo zadavatele a učebny dodavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 1. nabídková cena s váhou 50 %

Hodnocena bude celková nabízená cena zakázky v CZK (bez DPH)

 

 1. kvalita nabízených služeb s váhou 50 %

V rámci tohoto kritéria se bude hodnotit zejména následující:

 • navrhované formy výuky, výukové metody a postupy
 • navržený způsob otestování vstupních znalostí účastníků
 • navržený způsob vyhodnocování výsledků (pokroku) účastníků
 • administrativní podpora
 • kvalita a funkčnost online informačního systému dodavatele
 • kvalita nabídnutých lektorů

 

Metoda hodnocení nabídek dle kritéria č. 1:

Pro přidělení bodů bude použit následující vzorec:

 

            nejnižší nabídková cena

100 x  ----------------------------------  x 0,5

           cena hodnocené nabídky

 

Metoda hodnocení nabídek dle kritéria č. 2:

Pro hodnocení nabídek dle tohoto kritéria se použije bodová stupnice 1 až 100. Nejvhodnější nabídce je vždy přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v tomto kritériu. Následně bude pro přidělení bodů použit tento vzorec:

 

počet bodů, které hodnocená nabídka v daném kritériu získala x 0,5 

 

Body za všechna hodnocená kritéria budou sečteny. Nabídka, která získá nejvíce bodů, bude nabídkou vítěznou. V případě rovnosti bodů bude jako vítězná vyhodnocena nabídka, která nabídne nižší cenu.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku)
 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Všechny informace a údaje uvedené ve Výzvě a v přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele, které je účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Pokud účastník nepřijme požadavky stanovené Výzvou a jejími přílohami, bude se jednat o nesplnění podmínek a účastník bude vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení. Nabídka musí být řádně čitelná a bez škrtů a přepisování a musí plně respektovat podmínky stanovené výzvou.

Povinné součásti nabídky:

 1. Identifikace dodavatele – název firmy, sídlo, IČ, DIČ, telefon, garant dodávky (jméno, telefon, email)
 2. Doklady prokazující kvalifikační předpoklady
 3. Předmět nabídky včetně veškerých charakteristik jazykové výuky specifikovaných v bodech 1.1. až 1.11. oddílu "Popis (specifikace) předmětu zakázky" (tj. konkrétní nabídka dodavatele na plnění zakázky v souladu se všemi podmínkami zadanými zadavatelem v popisu předmětu zakázky). Jedná se zejména o:
 • Trvání jazykové výuky (termíny a délka vzdělávacího programu) – 1.1.
 • Počet jazykových kurzů a jejich účastníků – 1.2.
 • Vstupní testování zaměstnanců – 1.3.
 • Frekvence a časové dispozice výuky – 1.4.
 • Místo výuky – 1.5.
 • Struktura kurzů, jejich obsah a cíle – 1.6.
 • Hodnocení účastníků kurzů a evidence docházky – 1.7.
 • Požadavky na učitele – 1.8.
 • Metody a formy výuky – 1.9.
 • Administrativní podpora – 1.10.
 • Potvrzení souladu s POVEZ II - 1.11

  4. Nabídková cena

  5. Seznam referencí – bude uvedeno alespoň pět referenčních firemních klientů včetně kontaktních telefonních čísel a emailových adres osob, které mohou reference potvrdit.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Měnou nabídkové ceny je česká koruna.

Cena musí být uvedena za jednotku výuky, tedy za jednu vyučovací hodinu (1 vyučovací hodina = 60 minut).

Dále musí být uvedena celková cena výuky všech kurzů za 1056 vyučovacích hodin.

Nabídková cena musí zahrnovat:

 • přípravu a realizaci výuky českým učitelem nebo rodilým mluvčím
 • vstupní testování účastníků dle požadavků zadavatele
 • veškeré výukové materiály a učebnice
 • tvorbu výstupů hodnocení účastníků (jazykové profily účastníků) v souladu se zadanými podmínkami
 • průběžné a závěrečné testování účastníků
 • evidenci docházky v souladu se zadanými podmínkami a podmínkami OPZ
 • užívání učeben dodavatele
 • užívání online informačního systému 24 hod denně
 • cestovné lektorů
 • jakékoliv další náklady spojené se vzdělávací aktivitou

 

Dodavatel explicitně uvede, že nabídková cena obsahuje vše výše uvedené.

Údaje o cenách musí být uváděny v částkách bez DPH.

Ceny se v průběhu realizace zakázky nesmí měnit.

Pro hodnocení nabídek bude relevantní celková cena za 1056 vyučovacích hodin ve všech jazykových kurzech bez DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídka musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Všechny listy nabídky (včetně případných příloh) budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel nebude reagovat na žádosti zaslané elektronickou poštou.

Další požadavky na zpracování nabídky:

1.1.Platební podmínky

Úhrada služeb bude probíhat bezhotovostním převodem na bankovní účet dodavatele na základě faktury (daňového dokladu) vystavené dodavatelem jednou měsíčně za každý kalendářní měsíc vždy nejdříve první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém proběhlo plnění.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů a musí obsahovat identifikační znaky vážící se k projektu. V případě, že faktura nebude obsahovat odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž by se dostal do prodlení se splatností – lhůta splatnosti začíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě opraveného/doplněného dokladu.

Splatnost každé faktury bude činit 40 dní.

Přílohou faktur musí být přehledy odučených lekcí včetně probrané látky a originály prezenčních listin dle pravidel POVEZ II.

 

1.2.Požadavky na specifikaci případných subdodavatelů (identifikační údaje) a přípustné míry plnění dodané jejich prostřednictvím

Zadavatel nepřipouští plnění zakázky ani její části prostřednictvím subdodavatelů.

 

1.3.Požadavek na členství v profesním sdružení

Dodavatel musí být členem některého profesního sdružení, které sdružuje jazykové školy a stanovuje podmínky pro kvalitní jazykové vzdělávání, které jeho členové poskytují (např. Asociace jazykových škol).

 

1.4.Způsob předložení nabídky

Nabídky je možné zadavateli předkládat pouze v písemné formě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele. Nabídky je možno podávat poštou nebo osobně k rukám Ing. Jindřicha Vaňouse. V případě osobního podání nutno domluvit předem schůzku na emailové adrese jindrich.vanous@kuka.com. Nabídky doručené po lhůtě pro podání nabídek nebudou akceptovány. Bez ohledu na způsob doručení je rozhodným momentem fyzické převzetí nabídky zadavatelem.

 

1.5.Požadavky k realizaci kurzů, evidenci dokumentů a jejich archivaci.

Dodavatel se zavazuje k:

 • Poskytnutí nezbytných informací dle pravidel POVEZ II.
 • Písemné evidenci a archivaci docházky účastníků, lektorů i obsahu jednotlivých lekcí.
 • Poskytnutí nezbytných informací orgánům provádějícím kontrolu v rámci POVEZ II.
 • Uchování všech dokumentů a podkladů vztahujících se k projektu po dobu dle pravidel POVEZ II.
 • Opatření všech materiálů týkajících se výuky logy dle pravidel publicity POVEZ II.

 

1.6.Další podmínky a práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit obsah a rozsah školení, včetně počtu účastníků, dle jeho aktuálních potřeb.

Zadavatel nevrací zaslané nabídky zpět.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 8), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): PRAGUE INSTITUTE s.r.o., Přemyšlenská 133/68, 182 00 Praha 8, IČ: 26194864

  Datum podpisu smlouvy: 27. 9. 2018

Datum ukončení: 27. 9. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 9. 2018
 
Aktualizováno: 4. 10. 2018