Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Odborné dovednosti

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13691

Název zakázky: Odborné dovednosti

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 26. 10. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Český Caparol s.r.o.

Sídlo zadavatele: Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ralf Moede
 • Telefon: +420607066962
 • E-mail: ralf.moede@caparol.cz

IČ zadavatele: 60825847

DIČ zadavatele: CZ60825847

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Kamila Kulhánková
 • Telefon: +420255000946
 • E-mail: kamila.kulhankova@havelpartners.cz

Lhůta pro podání nabídek: 13. 11. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Realizace odborného školení aplikačních techniků/ček (zaměstnanců Zadavatele) na nové postupy a materiály na zateplování budov, přičemž odborné školení bude zahrnovat pouze teoretickou část výuky.

Dodavatel se zavazuje poskytnout odborné školení v rozsahu pěti školících (5) dní, a to separátně pro dvě (2) skupiny zaměstnanců (tj. celkem 10 pracovních dní školení), kdy každá ze skupin bude čítat minimálně deset (10) účastníků. Školícím dnem se rozumí osm (8) školících hodin a školící hodina = 60 minut. Školící hodiny v rámci 1 dne školení budou rozloženy do dopoledního a odpoledního školícího bloku; dopolední a odpolední školící blok bude rozdělen přestávkou na oběd v délce trvání 45 minut; v rámci dopoledního a odpoledního bloku bude účastníkům školení poskytnuta 1 přestávka v délce trvání 15 minut (doba přestávky na oběd a 2 přestávky v délce trvání 15 minut se nezapočítávají do školících hodin, které musí trvat celkově 8 hodin).

Zadavatel předpokládá, že školení proběhne v pěti (5) po sobě jdoucích pracovních dnech s tím, že osoby účastnící se školení budou rozděleny do dvou (2) skupin a budou školeny souběžně. Zadavatel si vyhrazuje po dohodě s dodavatelem rozdělit pět (5) po sobě jdoucích pracovních dní tak, že se nemusí jednat o bezprostředně po sobě jdoucí pracovní dny a dále i tak, že školení nebude probíhat souběžně pro obě 2 skupiny zaměstnanců Zadavatele.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 250000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Školení: celkem 5 odborných školení pro dvě (2) skupiny zaměstnanců Zadavatele, tj. celkem 10 odborných školení (školících dní) Předpokládaný začátek období školení: 12/2020 Konec období školení: 06/2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Česká republika, přičemž Zadavatel předpokládá, že školení mohou probíhat zejména na území města Prahy, Českých Budějovic, Ostravy a Kozomína.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 1. Celková nabídková cena za zajištění odborných školení [100% váha]

Pro hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Celková nabídková cena za zajištění odborných školení“ předloží dodavatel vyplněný krycí list (viz příloha č. 1 výzvy) s tím, že na tomto krycím listu uvede mj. i celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH za plnění předmětu Veřejné zakázky (tj. zajištění pětidenního školení pro 2 skupiny zaměstnanců Zadavatele – tj. celkem 10 školících dní dle článku 1.2 návrhu smlouvy ve výše uvedených termínech).

Zadavatel upozorňuje, že nebude schopen přijmout nabídku s celkovou nabídkovou cenou vyšší než je stanovená předpokládaná hodnota této Veřejné zakázky, tj. více než 250.000,- Kč bez DPH. Podání nabídky s cenou vyšší, než je uvedena v předchozí větě je důvodem pro vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení.

Zadavatel dále upozorňuje, že v případě, že dodavatel nabídne celkovou nabídkovou cenu nižší než 200.000,- Kč bez DPH, vyhrazuje si Zadavatel vyzvat dodavatele k objasnění jím podané nabídky z důvodu podezření na skutečnost, že by jeho celková nabídková cena mohla představovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Nejvýhodnější nabídce, tj. nabídce s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH bude přiřazeno 100 bodů. Ostatním nabídkám bude přidělena bodová hodnota dle vzorce:

 

výše nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH

__________________________________________    x100

výše hodnocené nabídkové ceny v Kč bez DPH

 

Takto získaný počet bodů bude vynásoben váhou kritéria a následně matematicky zaokrouhlen na dvě desetinná místa. 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel je v rámci nabídky povinen prokázat kvalifikaci v následujícím rozsahu:

 1. K prokázání základní způsobilosti Zadavatel požaduje předložit čestné prohlášení dodavatele o tom, že subjekt nemá splatné daňové nedoplatky, splatné nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo splatné nedoplatky na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Tuto skutečnost prokazuje dodavatel předložením vyplněného a podepsaného čestného prohlášení, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této výzvy.
 2. K prokázání kritérií technické kvalifikace požaduje Zadavatel předložit seznam alespoň 3 významných služeb totožného či obdobného charakteru jako je předmět této Veřejné zakázky poskytnutých dodavatelem, tj. zkušenost se školením v oblasti barev/ fasád na budovy, za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení na tuto Veřejnou zakázku (viz vzor – příloha č. 2 výzvy).

Další informace k prokázání splnění kvalifikace:

Dodavatel je oprávněn část kvalifikace požadovanou Zadavatelem (v rozsahu požadavku na předložení seznamu významných služeb a požadavku na seznam odborného týmu) prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen Zadavateli podle předložit:

 1. čestné prohlášení dodavatele o tom, že taková osoba nemá splatné daňové nedoplatky, splatné nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo splatné nedoplatky na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
 2. doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby (jsou-li nějaké),
 3. písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění Veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění Veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
V případě společné účasti dodavatelů předkládá každý dodavatel čestné prohlášení dodavatele o tom, že nemá splatné daňové nedoplatky, splatné nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo splatné nedoplatky na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Ostatní kvalifikaci prokazují dodavatelé společně.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka předložená dodavatelem musí mít písemnou formu (listinná podoba) a musí obsahovat alespoň:

 1. krycí list nabídky (vzor viz příloha č. 1 této výzvy);

Nabídka musí být podepsána na krycím listu dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele; popř. osobou k tomu zmocněnou s přiloženou plnou mocí ve prospěch této osoby.

 1. čestné prohlášení dodavatele k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů (vzor viz příloha č. 2 výzvy);
 2. podepsaný návrh smlouvy (viz příloha č. 3 výzvy);
 3. další dokumenty, dle uvážení dodavatele, na které nebyl prostor v předcházejících částech nabídky (např. smlouva o společnosti, v případě společné účasti dodavatelů, plná moc osoby oprávněné zastupovat dodavatele, označení údajů nebo sdělení, které dodavatel považuje za důvěrné nebo chráněné podle zvláštních právních předpisů).

V nabídce musí být uvedena identifikace dodavatele jeho obchodní firmou nebo názvem, sídlem, IČO, DIČ, identifikátorem datové schránky dodavatele a informacemi o kontaktní osobě dodavatele, včetně telefonického a e-mailového spojení na tuto osobu, jež bude odpovídat za veškerou komunikaci se Zadavatelem (viz vzor krycího listu nabídky – příloha č. 1 této výzvy).

V případě společné účasti dodavatelů (dále jen „společnost“), bude v nabídce stanoven „vedoucí společník“, který bude pověřený ostatními dodavateli (dále jen „společníci“) jednat (včetně běžné komunikace) a zastupovat společnost. V případě společné účasti dodavatelů bude součástí nabídky i kopie smlouvy o společnosti (sdružení/konsorciu), zakládající společnou účast dodavatelů ve výběrovém řízení. V případě společné účasti dodavatelů Zadavatel požaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z Veřejné zakázky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena musí zahrnovat cenu veškerých činností dodavatele nezbytných pro řádné a včasné splnění Veřejné zakázky v plném souladu s touto výzvou a jejími přílohami, včetně souvisejících rizik dodavatele.

Celková nabídková cena v Kč bez DPH bude doplněna dodavatelem do krycího listu nabídky (viz příloha č. 1 výzvy) a dále do příslušných ustanovení návrhu smlouvy na plnění předmětu Veřejné zakázky (viz příloha č. 3 výzvy). Dodavatel odpovídá za soulad nabídkové ceny uvedené v obou výše zmíněných dokumentech. V případě rozporu je rozhodující nabídková cena uvedená v návrhu smlouvy na plnění předmětu Veřejné zakázky.

Celková nabídková cena bude zahrnovat provedení školení požadovaných Zadavatelem v místě plnění uvedeném výše, a to v počtu 10 odborných školení a dále veškeré náklady dodavatele na plnění předmětu Veřejné zakázky.

Zadavatel upozorňuje, že nebude schopen přijmout nabídku s celkovou nabídkovou cenou vyšší než je stanovená předpokládaná hodnota této Veřejné zakázky, tj. více než 250.000,- Kč bez DPH.

Zadavatel dále upozorňuje, že v případě, že dodavatel nabídne celkovou nabídkovou cenu nižší než 200.000,- Kč bez DPH, vyhrazuje si Zadavatel vyzvat dodavatele k objasnění jím podané nabídky z důvodu podezření na skutečnost, že by jeho celková nabídková cena mohla představovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Dodavatel předloží nabídku v listinné podobě v 1 originále, a to v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje) s připojením skenu nabídky na digitálním nosiči dat – CD/DVD (nepředložení skenu nabídky není důvodem pro vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení). Na digitálním nosiči dat bude dále, kromě skenu nabídky, připojen i doplněný návrh smlouvy v podobě .doc/ .docx. Pokud se bude předložený sken nabídky lišit jakkoli od listinného originálu nabídky, pro posouzení a hodnocení nabídek je rozhodný pouze listinný originál nabídky.Pokud budou některé doklady nebo dokumenty v nabídce předloženy v jiném než českém jazyce, musí být, s výjimkou dokladů ve slovenském jazyce předloženy společně s překladem do českého jazyka.Nabídka musí být podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené následovně: Odborné dovednosti – Český Caparol s.r.o. – nabídka – neotevírat.Zadavatel doporučuje, aby obálka nabídky zároveň obsahovala zpáteční korespondenční adresu dodavatele, který podává nabídku.Zadavatel upozorňuje, že nabídky dodavatelů nebudou přijímány elektronicky, pouze, jak je uvedeno výše, listině (ve fyzické podobě). Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky dodavatele byly navzájem pevně spojeny tak, aby bylo znemožněno vyjmutí jakékoliv části nabídky a aby tak byla nabídka zajištěna proti jakékoliv manipulaci s nabídkou cizí osobou. Zadavatel dále doporučuje, aby dodavatel očísloval všechny listy nabídky nepřerušenou, vzestupnou číselnou řadou. Místo pro podání nabídky a lhůta pro podání nabídky jsou uvedeny v úvodu této výzvy.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Variantní ani částečné řešení nabídky není přípustné.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po Zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být Zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek (a případně související dokumenty) nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dodavatele k vysvětlení zadávacích podmínek, a to včetně přesného znění žádosti dodavatele (bez identifikace dodavatele).Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek mohou dodavatelé podat písemně, doručením (osobním nebo prostřednictvím pošty či jiným prostředkem veřejné přepravy zásilek) této žádosti na adresu místa podání nabídky, popř. elektronicky na email: kamila.kulhankova@havelpartners.cz. Vysvětlení zadávacích podmínek může Zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti dodavatele. Vysvětlení zadávacích podmínek budou zveřejňována na portálu www.esfcr.cz.Zadavatel je oprávněn během lhůty pro podání nabídek změnit zadávací podmínky. Takto provedenou změnu oznámí jejím uveřejněním na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel si vyhrazuje právo a stanoví následující výhrady:

a)                        právo podanou nabídku účastníkovi nevracet;
Zadavatel zároveň informuje dodavatele, že je povinen veškeré dokumenty týkající se projektu min. 10 let po ukončení projektu archivovat. Doba archivace začíná běžet od 1.1. následujícího kalendářního roku poté, kdy byla příjemci vyplacena závěrečná platba. Dodavatel musí umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu těchto dokumentů.
b)                       tato výzva je zpřístupněna dodavateli s výhradou, že bude použita pouze v souvislosti s přípravou, předložením a posouzením nabídky;
c)                        jakékoliv výdaje, práce či úsilí vynaložené před konečným zadáním Veřejné zakázky, která je předmětem výběrového řízení, jsou výlučně záležitostí obchodního úsudku účastníka. Účastník nemá nárok na jakékoliv náhrady nákladů spojených s jeho účastí ve výběrovém řízení, včetně přípravy a podání nabídky a dalších žádostí, návrhů apod. Zadavatel ani nebude v souvislosti s výběrovým řízením poskytovat žádné platby účastníkovi spojené s jeho účastí ve výběrovém řízení;
d)                       český jazyk bude oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi dodavatelem a Zadavatelem týkající se záležitostí souvisejících s tímto výběrovým řízením. Zadavatel nebude zajišťovat ve prospěch dodavatele žádné překladatelské služby.
Zadavatel upozorňuje dodavatele na možnost a v případě naplnění stanovených podmínek i povinnost zrušit výběrové řízení dle ustanovení čl. 20.10. Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost. V takovém případě nenáleží dodavatelům jakákoliv náhrada výloh spojených s účastí ve výběrovém řízení. 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13 s účinností od 1.10.2020), na toto výběrové řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“).Je-li v této výzvě či jejích přílohách užíván odkaz na ZZVZ, je tak činěno z důvodu analogického postupu dle tohoto právního předpisu; takovýmto odkazem ovšem Zadavatel nepřijímá dobrovolné podřazení postupu v tomto výběrovém řízení dle ZZVZ ve smyslu § 4 odst. 4 ZZVZ.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 26. 10. 2020
 
Aktualizováno: 27. 11. 2020