Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Odborné školení v PDM/PLM systému Teamcenter

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12574

Název zakázky: Odborné školení v PDM/PLM systému Teamcenter

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 26. 11. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Kov Projekt s.r.o.

Sídlo zadavatele: Ostřešany 122

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Jan Kovačík
  • Telefon: +420724754500
  • E-mail: jkovacik@kovprojekt.cz

IČ zadavatele: 28811569

DIČ zadavatele: CZ28811569

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Tomáš Káva
  • Telefon: +420608958150
  • E-mail: tkava@kovprojekt.cz

Lhůta pro podání nabídek: 8. 12. 2018 00:00

Místo pro podání nabídek:
Tuněchody 105, 53701

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Absolvent kurzu umí samostatně pracovat s Teamcentnerem. Styly práce v TC (Administrace, vyhledávání, historie, Emailová komunikace, Organizace dat, Formuláře, Rezervace položek, check-in, check-out).

Absolvent bude umět samostatně vytvářet revize dokumentů, atributů a datasetů.

Probrány budou postupy komunikace s 3D CAD systémem, Import a export CAD (kusovník, Workflow, 2D/3D vizualizace).

Práce s programy a Tvorba výstupních šablon, reporting.

Uživatel bude vyškolen s prací s webovým klientem Teamcenter. 

Teoretický výklad je pravidelně prokládán praktickými ukázkami pro snadné pochopení všech funkcí a možností programu. Cílem je vzdělat či doplnit znalosti zaměstnancům pracujícím s tímto SW, aby mohli plně využívat všechny jeho funkce a efektivně tak postupovat při své práci.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 301600,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Realizace do 1.3.2019/ 232 hodin

Místo dodání / převzetí plnění:
Tuněchody 105 nebo dle školícího

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Výše nabídkové ceny – váha 40 %
Kvalita nabízeného plnění – váha 60 %

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku)

Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Prohlášení vykonavatele majetkových práv k softwaru, že uvedená firma může školit software Solid Edge a CAM Express

Udělení akreditace na uvedené kurzy

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude podána v českém jazyce.

Kapitoly v nabídce budou řazeny v následujícím pořadí:

1. Identifikační údaje, představvení dodavatele

2. Specifikace předmětu zakázky

3. Doklady prokazující splnění kvalifikačních požadavků

4. Podepsaný písemný návrh smlouvy jako součást nabídky

Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na samotném listu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky bez DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 301600.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): TPV Group s.r.o.Brigádnická 124Třemošnice538 43IČ:25941879

    Datum podpisu smlouvy: 18. 12. 2018

Datum ukončení: 18. 12. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 26. 11. 2018
 
Aktualizováno: 2. 1. 2019