Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Odborné vzdělávání II. zaměstnanců společnosti Hansen Electric, spol. s r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10895

Název zakázky: Odborné vzdělávání II. zaměstnanců společnosti Hansen Electric, spol. s r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 3. 12. 2016

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Hansen Electric, spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: Těšínská 2977/79c, 74601 Opava – Předměstí

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Josef Šimeček, 553 816 959, simecekjo@hansen-electric.cz

IČ zadavatele: 47973862

DIČ zadavatele: CZ47973862

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Jiří Kadaňka
  • Telefon: 553 816 958
  • E-mail: dotace@hansen-electric.cz

Lhůta pro podání nabídek: 14. 12. 2016 10:00

Místo pro podání nabídek:
Sídlo zadavatele: Těšínská 2977/79c, 74601 Opava – Předměstí

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 808000,00 bez DPH

Soubory ke stažení

Popis (specifikace) předmětu zakázky

Součástí zakázky je zajištění profesního odborného vzdělávání v rámci čtyř samostatných kurzů. Dodavatel je povinen podat jednu nabídku, která bude obsahovat realizaci všech čtyř aktivit. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Kurz 1:

Proškolení zaměstnanců v realizaci nových kompaktních skříní

Další vzdělávání zaměstnanců - neakreditované. Minimální délka 69 výukových hodin + závěrečná zkouška v délce 1 výukové hodiny (1 výuková hodina = 60 min).

Celkový počet účastníků 28 rozdělen do dvou skupin, každá skupina bude absolvovat samostatné vzdělávání. Celkový rozsah vzdělávání zajišťovaný uchazečem je tedy minimálně 140 hodin (2x69 hodin výuky + 2x1 hodiny závěrečná zkouška)

 

Kurz 2:

Vývoj a kompletace nových vakuových stykačů 80 A

Další vzdělávání zaměstnanců - neakreditované. Minimální délka 89 výukových hodin + závěrečná zkouška v délce 1 výukové hodiny (1 výuková hodina = 60 min).

Celkový počet účastníků 5

 

Kurz 3:

Nové konstrukční řešení odvodu tepla z nevýbušných závěrů

Další vzdělávání zaměstnanců - neakreditované. Minimální délka 69 výukových hodin + závěrečná zkouška v délce 1 výukové hodiny (1 výuková hodina = 60 min).

Celkový počet účastníků 8

 

Kurz 4:

Přeškolení zaměstnanců na výrobu nových nevýbušných elektromotorů společnosti Hansen Electric

Další vzdělávání zaměstnanců - neakreditované. Minimální délka 89 výukových hodin + závěrečná zkouška v délce 1 výukové hodiny (1 výuková hodina = 60 min).

Celkový počet účastníků 21 rozdělen do dvou skupin, každá skupina bude absolvovat samostatné vzdělávání. Celkový rozsah vzdělávání zajišťovaný uchazečem je tedy minimálně 180 výukových hodin (2x89 hodin výuky + 2x1 hodiny závěrečná zkouška).

 

Podrobná specifikace jednotlivých kurzů je uvedena v příloze této výzvy – „Zadávací dokumentace“.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH)

Předpokládaná hodnota celé zakázky je 808 000,- Kč bez DPH, přičemž předpokládané hodnoty dílčích kurzů jsou:

Kurz 1 – 322 000 Kč bez DPH

Kurz 2 – 89 000 Kč bez DPH

Kurz 3 – 111 000 Kč bez DPH

Kurz 4 – 286 000 Kč bez DPH

Předpokládané hodnoty výše uvedené jsou zároveň hodnotami maximálními. Pokud uchazeč ve své nabídce uvede cenu vyšší (ať už celkovou, nebo za dílčí kurz), bude jeho nabídka vyřazena z hodnocení.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Předpokládaný termín zahájení kursů je leden 2017, předpokládaný termín ukončení kursů je červen 2017.

Místo dodání / převzetí plnění

Místem realizace kurzu 1 a kurzu 3 je sídlo společnosti - Těšínská 2977/79c, 74601 Opava – Předměstí.

Místem realizace kurzu 2 a kurzu 4 je adresa provozovny vztahující se k zaměstnancům – Komárovská 2, 746 01 Opava.

Pravidla pro hodnocení nabídek, která zahrnují i) kritéria hodnocení, ii) metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích a iii) váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii

Jediným hodnotícím kritériem je Celková nabídková cena bez DPH.

Jako vítězná bude vybrána nabídka s nejnižší cenou bez DPH.

Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

1.Čestné prohlášení o tom že dodavatel nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejném zdravotním pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (uchazeč předloží vyplněné a podepsané čestné prohlášení, které je přílohou této výzvy)

2.Výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm uchazeč zapsán a doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku).

 

Uchazeč pro splnění kvalifikačních kritérií může předložit všechny výše uvedené doklady v prosté kopii.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude zpracována jako konečná za kompletní plnění předmětu díla. Předmět dodávky je dán touto výzvou a „Zadávací dokumentací“, která je přílohou této výzvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky

Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě. Požadavek na listinnou podobu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Nabídka bude pevně spojena do jednoho celku včetně všech souvisejících příloh tak aby bylo zamezeno nežádoucí manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka bude předložena v uzavřené obálce označené heslem „Výběrové řízení - Odborné vzdělávání II. zaměstnanců společnosti Hansen Electric, spol. s r.o.“ a pod tímto zřetelně napsáno „NEOTVÍRAT“

Nabídku je možné podat osobně v sídle zadavatele v pracovních dnech, a to pondělí až pátek od 9:00 do 14:00 hodin vždy tak, aby byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.

Uchazeč též může nabídku zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo kurýrní poštou – za rozhodující okamžik pro posouzení, zda byla nabídka doručena včas, je vždy okamžik převzetí nabídky kontaktní osobou zástupce zadavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku

Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Při porušení této podmínky nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Požadovaný jazyk nabídky:

Český jazyk

Požadovaný obsah nabídky:

1.Krycí list nabídky (příloha této výzvy)

2.Čestné prohlášení (příloha výzvy)

3.Výpis z obchodního rejstříku (pokud je v něm uchazeč zapsán)

4.Doklad o oprávnění k podnikání

Vysvětlení zadávacích podmínek

Další požadavky na zpracování nabídky:

Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky a to na dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty).

Obchodní podmínky

1.Fakturace proběhne vždy po uzavření dílčího kurzu

2.Splatnost faktur bude 30 dní

3.Zahájení realizace každého dílčího kurzu nejpozději do 3 dnů od výzvy zadavatele

4.Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

Zadávací řízení se řídí

Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5 ze dne 1. 10. 2016, na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.

 

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 3. 12. 2016
 
Aktualizováno: 15. 12. 2016