Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Odborné vzdělávání v rámci projektu „Bystřice n. O. - efektivní a strategická veřejná správa“

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11345

Název zakázky: Odborné vzdělávání v rámci projektu „Bystřice n. O. - efektivní a strategická veřejná správa“

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 7. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Obec Bystřice

Sídlo zadavatele: Bystřice 334, 739 95 Bystřice nad Olší

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Roman Wróbel
  • Telefon: +420558995111
  • E-mail: starosta@bystrice.cz

IČ zadavatele: 00296562

DIČ zadavatele: CZ00296562

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Josef Alexander Matera
  • Telefon: +420734442103
  • E-mail: josef.matera@hrat.org

Lhůta pro podání nabídek: 31. 7. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
HRAT, s.r.o., Družstevní 294, 739 61 Třinec

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Veškeré podmínky zadavatele jsou uvedeny ve Výzvě pro podání nabídek a jejích přílohách.

Tato veřejná zakázka je rozdělena na části analogicky k ust. § 101 zákona. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny části veřejné zakázky (tzn. na jakoukoli část).

Část A: Předmětem této veřejné zakázky je odborné zajištění 13 vzdělávacích kurzů v oblasti manažerských a měkkých dovedností pro pracovníky Obecního úřadu v Bystřici.

Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1a – Obchodní podmínky, v příloze č.  5a - Specifikace předmětu plnění a 4a - Cenová nabídka. Veškeré parametry uvedené v příloze č. 5a vyjadřují minimální požadavky zadavatele, které musí služby splňovat.

Část B:  Předmětem této veřejné zakázky je odborné zajištění 16 vzdělávacích kurzů v oblasti legislativy pro pracovníky Obecního úřadu v Bystřici.

Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1b – Obchodní podmínky, v příloze č.  5b - Specifikace předmětu plnění a 4b - Cenová nabídka. Veškeré parametry uvedené v příloze č. 5b vyjadřují minimální požadavky zadavatele, které musí služby splňovat.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 422876,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
říjen 2017 – srpen 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Bystřice 334, 739 95 Bystřice nad Olší

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Části A a B této veřejné zakázky budou hodnoceny zvlášť.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídky hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Hodnotící komise vybere nabídku dodavatele, který splňuje všechny podmínky účasti, a který nabídne nejnižší cenu.

Způsob hodnocení

Nabídky budou seřazeny podle nabídkové ceny v Kč bez DPH uvedené v Krycím listu nabídky shodné s přílohou č. 1 výzvy (čl. V. odst. 1.). 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Kvalifikace se prokazuje zvlášť pro část A a zvlášť pro část B této veřejné zakázky.

Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Zadavatelem vyžadované čestné prohlášení musí být podepsáno statutárním orgánem dodavatele, v případě podpisu jinou (pověřenou) osobou, musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby, součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace. 

Základní způsobilost

Splnění základní způsobilosti požaduje zadavatel předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje příslušnou základní způsobilost dle §74 odst. 1 zákona. Doporučujeme použit vzor čestného prohlášení ve formátu přílohy č. 3 této výzvy.

Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti požaduje zadavatel předložením:

      a)   prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

      b)   prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v  

            rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné     

            živnostenské oprávnění či jiné oprávnění.

 

Technická kvalifikace

Splnění technické kvalifikace prokáže účastník zadávacího řízení, který předloží:

Část A

seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele (včetně kontaktu pro ověření reference), jehož součástí budou minimálně 3 zakázky, jejichž předmětem bylo vzdělávání/školení alespoň 5 účastníků u každé zakázky v oblasti manažerských či měkkých dovedností (náplň školení obdobně části A veřejné zakázky), každá ve výši minimálně 50 tis. Kč bez DPH.

 

Část B

seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele (včetně kontaktu pro ověření reference), jehož součástí budou minimálně 3 zakázky, jejichž předmětem bylo vzdělávání/školení alespoň 5 účastníků u každé zakázky v oblasti legislativy (náplň školení obdobně části B veřejné zakázky), každá ve výši minimálně 30 tis. Kč bez DPH.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
 Veškeré podmínky zadavatele na zpracování nabídek jsou uvedeny ve Výzvě pro podání nabídek.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena musí být stanovena na základě a v souladu se zadávací dokumentací v české měně v členění bez DPH, DPH a cena celkem včetně DPH ve formátu řádně vyplněného nabídkového rozpočtu (příloha č. 4a/b této výzvy). Nabídková cena musí v plném rozsahu zahrnovat hodnotu služeb, prací, dodávek a všech nákladů a výdajů, které mohou být vyžadovány při službách, společně s dočasnými pracemi a instalacemi zařízení, které mohou být nezbytné, a se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi, stanovenými nebo vyplývajícími z dokumentů, ze kterých nabídka vychází. Nabídková cena bude uvedena také v krycím listu nabídky (příloha č. 2a/b této výzvy) a v návrhu smlouvy (viz čl. V. odst. 1. přílohy č. 1a/1b – Obchodních podmínek). Nabídková cena uvedená dodavatelem bude zadavatelem považována za maximálně přípustnou, závaznou a úplnou.

Dodavatel závazně ve svém nabídkovém rozpočtu použije přesné členění dle přílohy č. 4a/b  této výzvy, a to přesným dodržením všech položek a množství.

Celková cena bude sjednána jako smluvní cena po celou dobu realizace. Dodavatel může překročit nabídkovou cenu pouze v případě změny sazby daně z přidané hodnoty na plnění, které jsou předmětem veřejné zakázky. 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Veškeré podmínky zadavatele jsou uvedeny ve Výzvě pro podání nabídek.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Veškeré podmínky zadavatele na zpracování nabídky jsou uvedeny ve Výzvě pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 109050.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): HERTIN s.r.o. se sídlem: Nádražní 707, 742 85 Vřesina, IČ: 48395617, Ing. Martin Pešat, MBA - jednatel

    Datum podpisu smlouvy: 14. 9. 2017

Zrušené části zakázky: část B

Datum ukončení: 14. 9. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 7. 2017
 
Aktualizováno: 19. 9. 2017