Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Odborné vzdělávání zaměstnanců

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12123

Název zakázky: Odborné vzdělávání zaměstnanců

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 19. 2. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Sídlo zadavatele: Pod Kosířem 329/73, PSČ 796 01 Prostějov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Zdeněk Peichl, statutární ředitel
 • Telefon: +420582305279
 • E-mail: pozemstav@pozemstav.com

IČ zadavatele: 25527380

DIČ zadavatele: CZ25527380

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Dagmar Střelcová
 • Telefon: +420770127369
 • E-mail: strelcova@pozemstav.com

Lhůta pro podání nabídek: 3. 3. 2018 09:00

Místo pro podání nabídek:
Pod Kosířem 329/73 PSČ 796 01 Prostějov

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Cílem zakázky je školení THP pracovníků v oblasti Kotvení plochých střech-nové pracovní postupy. Celkový rozsah kurzu je 167 hodin+1 hodina závěrečné zkoušky (1 hodina = 60 minut).

Vzdělávací aktivita je určena pro 5 zaměstnanců společnosti. Účastník po absolvování kurzu a úspěšném složení zkoušky získá Osvědčení. Předmětem zakázky je teoretická výuka kotvení plochých střech, pracovní postupy, používané materiály a novinky na trhu.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 146000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín březen 2018, leden 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Pod Kosířem 329/73, Prostějov

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena
 • Zkušenosti s odborným vzděláváním dospělých. Vystavení osvědčení
 • Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Tzn., že bude hodnocena nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH s váhou 100 %.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti-toto čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele
 • Doklad o opravnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku)-v prosté kopii
 • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán-v prosté kopii

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.

Nabídka bude obsahovat Krycí list (příloha č.1) s identifikačními údaji uchazeče a uvedením nabídkové ceny zazakázku v členění bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH v Kč.

Součástí nabídky bude vyplněný Návrh smlouvy zadavatele (příloha č.3), který bude obsahovat obchodní a platební podmínky podpsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Souvisí s dostatečným určením předmětu zakázky . Zadavatel musí uvést množství/rozsah (ve vztahu k předmětu zakázky), na základě kterého má být stanovena nabídková cena.

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu na Krycím listu (příloha č.1), uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH v Kč.

 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v jednom originálu v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Požadavky na formu nabídky. Požadovaný počet kopií 1, výpis z OR a výpis ze ŽR.

V souladu s podmínkami projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II" není možné akceptovat poskytnutí služeb prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč proto není oprávněn prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 19. 2. 2018
 
Aktualizováno: 7. 3. 2018