Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti DELIKOMAT s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14177

Název zakázky: Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti DELIKOMAT s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 26. 5. 2023

Název/obchodní firma zadavatele: DELIKOMAT s.r.o.

Sídlo zadavatele: U Vlečky 843, 664 42 Modřice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Lucie Alexová
 • Telefon: +420602774314
 • E-mail: alexova@delikomat.cz

IČ zadavatele: 63475260

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Lucie Alexová
 • Telefon: +420602774314
 • E-mail: alexova@delikomat.cz

Lhůta pro podání nabídek: 5. 6. 2023 10:00

Místo pro podání nabídek:
Modřice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců ve společnosti DELIKOMAT s.r.o.

- aktivní příprava zaměstnanců na digitalizaci pracovního prostředí - zaměstnanci se musí naučit pracovat s novými technologiemi a umět využívat moderní digtální nástroje. Je potřeba realizovat akademii, která bude tímto směrem specializovaná a bude obsahovat témata, která vznikla na základě interních potřeb. Zaměstnance rozdělíme do několika skupin, kde každá vybraná skupina absolvuje celkem 40 hodin vzdělávání, které obsahují tato témata: IT školení pro mírně pokročilé se zaměřením na práci s MS Office Excel, Word, Outlook a Teams. Komunikační dovednosti, kde se zaměstnanci naučí komunikovat nové informace, data a naučí se srozumitelně sdílet informace z IT systému a aplikací.

1. skupina - Akademie pro obchodní reprezentanty - 24 zaměstnanců, počet hodin vzdělávací aktivity pro jednoho účastníka + počet hodin závěrečného ověření znalostí a dovedností - 40,00 hod, délka hodiny 60 min, předpokládané náklady vzdělávací aktivity (kurzovné) 242 000 Kč s DPH, předpokládaný způsob ověření získaných znalostí a dovedností  - závěrečný test.

2. skupina - Akademie pro odborné pracovníky - 74 zaměstnanců, počet hodin vzdělávací aktivity pro jednoho účastníka + počet hodin závěrečného ověření znalostí a dovedností - 40,00 hod, délka hodiny 60 min, předpokládané náklady vzdělávací aktivity (kurzovné) 726 000 Kč s DPH, předpokládaný způsob ověření získaných znalostí a dovedností  - závěrečný test.

3. skupina - Akademie pro vedoucí pracovníky - 12 zaměstnanců, počet hodin vzdělávací aktivity pro jednoho účastníka + počet hodin závěrečného ověření znalostí a dovedností - 40,00 hod, délka hodiny 60 min, předpokládané náklady vzdělávací aktivity (kurzovné) 121 000 Kč s DPH, předpokládaný způsob ověření získaných znalostí a dovedností  - závěrečný test.

4. skupina - Akademie pro vedoucí poboček - 23 zaměstnanců, počet hodin vzdělávací aktivity pro jednoho účastníka + počet hodin závěrečného ověření znalostí a dovedností - 40,00 hod, délka hodiny 60 min, předpokládané náklady vzdělávací aktivity (kurzovné) 254 100 Kč s DPH, předpokládaný způsob ověření získaných znalostí a dovedností  - závěrečný test.

Počet zaměstnanců navržených k účasti na vzdělávací aktivitě celkem - 133

Předpokládané náklady vzdělávací aktivity (kurzovné) celkem s DPH 1 343 100 Kč

Vzdělávání bude realizováno - Externím dodavatelem

Obecný cíl vzdělávací aktivity - Získání znalosti zaměstnanců pro implementaci digitalizace ve firmě.

 

 

 

 

 

 

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1110000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
15.6.2023 - 31.10.2023

Místo dodání / převzetí plnění:
Modřice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnotící parametry, které budou reflektovat kvalitu nabídky;

- hodnotících kritéria (od 1 do 5 bodů, za nejvíce vyhovující hodnotíme 5 bodů);

 • nabídková cena (cena je pevně stanovená) 
 • kvalita lektorského týmu (vzdělání, reference a zkušenosti lektora)
 • zajištění celé organizace vzdělávání (dodávka na klíč, komunikace, administrativa a podklady pro vyúčtování, místo realizace - pobočky zadavatele)
 • způsob ověření získaných znalostí a dovedností (test, kvalita zpracování testů)
 • způsob sledování docházky jednotlivých účastníků 

V rámci vyhodnocení nabídek dle jednotlivých kritérií bude hodnotící komise za nejvíce vyhovující považovat tu nabídku, která bude při součtu dosahovat nejvyššího počtu bodů.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

- v nabídce musí být rozpracována jednotlivá kritéria

- nabídka musí být v českém jazyce

- způsob podání nabídky: osobně na sídlo společnosti, doporučenou poštou nebo datovou schránkou

- dodavatel musí pokrýt celou vzdělávací akci, dílčí plnění se nepřipouští

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

- cena musí být uvedena bez DPH a samostatné DPH pro jednotlivé skupiny (1. - 4. skupina)

- cena celkem bez DPH a DPH za celý projekt

- splatnost faktur 30 dní od realizace vzdělávací akce

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě (osobně na sídle společnosti nebo doporučenou poštou) v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Případně může být nabídka podána i elektronicky (datovou schránkou, a elektronické nabídky musí být opatřeny elektronickým podpisem).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

- popis metodiky a obsahu školení vzdělávacích aktivit

- reference a praktické příklady

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: na základě zjištěných nesrovnalostí v zadávací dokumentaci

Datum ukončení: 1. 6. 2023

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 26. 5. 2023
 
Aktualizováno: 1. 6. 2023