Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti KOMUTEX HYDRAULIK s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14181

Název zakázky: Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti KOMUTEX HYDRAULIK s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 23. 6. 2023

Název/obchodní firma zadavatele: KOMUTEX HYDRAULIK s.r.o.

Sídlo zadavatele: Vortová 90, 539 61 Vortová

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Irena Pospíšilová, Radek Premus
 • Telefon: +420602371226
 • E-mail: pospisilova@komutex.cz

IČ zadavatele: 09607455

DIČ zadavatele: CZ09607455

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jan Kuchařík
 • Telefon: +420724964525
 • E-mail: kucharik@komutex.cz

Lhůta pro podání nabídek: 11. 7. 2023 12:00

Místo pro podání nabídek:
Jakartovice 137, 747 53 Jakartovice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění a realizace 2 vzdělávacích aktivit, které jsou neakreditované.

 

Vzdělávání bude realizováno formou kurzů zajištěných vybraným dodavatelem vzdělávacích služeb. Součástí zajištění vzdělávání je organizační příprava, provedení kurzu kvalifikovaným lektorem, zabezpečení nezbytné související administrativy (prezenční listiny, certifikáty) a publicity podle pravidel výzvy POVEZ II (označení učeben, školicích materiálů apod.).

 

Zakázka je rozdělena na dílčí části:

Modernizace firmy KOMUTEX HYDRAULIK s.r.o. s implementací adekvátních postupů pro obsluhu strojů
Modernizace firmy KOMUTEX HYDRAULIK s.r.o. s implementací adekvátních postupů pro obsluhu automatů

 

Dodavatelé jsou oprávněny podat nabídky do jedné nebo více dílčích částí. V případě podání nabídek do více dílčích částí podá dodavatel samotnou nabídku na každou dílčí část.

 

 

Specifikace a rozsah kurzů:

 

Modernizace firmy KOMUTEX HYDRAULIK s.r.o. s implementací adekvátních postupů pro obsluhu strojů

Cílem kurzu je: Sjednocení a prohloubení odborných znalostí zaměstnanců v oblasti modernizace s implementací adekvátních postupů a nové strategie výroby

 

Kurz je naplánovaný v následujícím rozsahu:

Délka kurzu: 142 hodin (84 hodin teorie, 56 hodin praxe, 2 hodiny závěrečná zkouška) - 1 hodina = 60 minut

Počet účastníků: 8

Obsah:

- Čtení výkresové dokumentace

- Kvalita výroby

- Zásady práce na obráběcích strojích

- Údržba strojů a nástrojů

- Zefektivnění výroby – předejít reklamacím

- Neshody, nakládání s neshodnými výrobky

- Reklamace, reklamační řízení, 8D Report

- Měřidla – druhy + použití

- Měření s měřidly, praktické ukázky

- Chyby měření objektivní a subjektivní, systematické, náhodné a hrubé

- Zásady bezpečnosti a požární ochrany při výrobě, manipulaci a skladování

- Výstupní kontrola výroby

- Čištění a ošetřování měřidel, praktické ukázky

- Ověřování a kalibrace měřidel

 

Maximální cena: 241.400,- Kč bez DPH

 

Modernizace firmy KOMUTEX HYDRAULIK s.r.o. s implementací adekvátních postupů pro obsluhu automatů

Cílem kurzu je: Sjednocení a prohloubení odborných znalostí zaměstnanců v oblasti modernizace s implementací adekvátních postupů a nové strategie výroby

 

Kurz je naplánovaný v následujícím rozsahu:

Délka kurzu: 142 hodin (84 hodin teorie, 56 hodin praxe, 2 hodiny závěrečná zkouška) - 1 hodina = 60 minut

Počet účastníků: 8

Obsah:

- Čtení výkresové dokumentace

- Kvalita výroby

- Zásady práce na obráběcích strojích

- Údržba strojů a nástrojů

- Zefektivnění výroby – předejít reklamacím

- Neshody, nakládání s neshodnými výrobky

- Reklamace, reklamační řízení, 8D Report

- Měřidla – druhy + použití

- Broušení a úpravy nástrojů

- Měření s měřidly, praktické ukázky

- Chyby měření objektivní a subjektivní, systematické, náhodné a hrubé

- Zásady bezpečnosti a požární ochrany při výrobě, manipulaci a skladování

- Ověřování a kalibrace měřidel

- Základy seřizování automatů

- Ostření nástrojů a postup jejich výměny

- Výstupní kontrola výroby

 

Maximální cena: 241.400,- Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 482800,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
předpokládaná doba realizace je od srpna 2023 do října 2023. Školení bude zahájeno bezprostředně po podepsání smlouvy s vybraným dodavatelem. Jednotlivé termíny školení mohou být upraveny dle potřeb zadavatele

Místo dodání / převzetí plnění:
Jakartovice 137, 747 53 Jakartovice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídka bude vyhodnocena podle její ekonomické výhodnosti, kdy kritériem hodnocení bude cena. Nejvhodnější nabídkou bude ta, která nabídne nejnižší nabídkovou cenu. 

  Způsob hodnocení:

  Nabídková cena v Kč bez DPH bude stanovena jako cena celková. Výsledné pořadí bude určeno seřazením nabídek od nejnižší nabídkové ceny bez DPH po nejvyšší

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění (platí pro obě dvě části):

  Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského / obchodního rejstříku – vše v prosté kopii
  Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
  Doklady o kvalifikaci lektorů – doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání a případné certifikáty, osvědčení, atd….

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídku podá účastník v listinné podobě v jednom vyhotovení dle formálních a technických podmínek zadavatele uvedených v této výzvě. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávacího řízení zrušit, a to za podmínek stanovených Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže dodavatel využije svá práva výše uvedená (např. na zrušení zakázky). 

Nabídka bude podána v českém jazyce. Zadavatel připouští předložení dokumentů k prokázání kvalifikace uchazeče též v jiném jazyce. Originál nabídky bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, tj. např. přelepením volných konců a opatřen na přelepu stran razítkem. V případě podání nabídky kroužkovém pořadači, či podobném technickém provedení, musí být takto zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování nabídkou bezproblémově obracet. 

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku v následující struktuře:

Krycí list nabídky (příloha č. 1)
Nabídka
Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského / obchodního rejstříku – vše v prosté kopii
Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (příloha č. 2)
Doklady o kvalifikaci lektorů – doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání a případné certifikáty, osvědčení, atd….

Případně další nepovinné přílohy, které považuje dodavatel za důležité

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

 

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu na samostatnou stranu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky (uvedená cena bez DPH i s DPH). 

Pokud není účastník registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena). 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Toto ustanovení se nevztahuje na podání nabídky do dvou dílčích částí.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

- Výuka musí probíhat v pracovní dny

- Uchazeč musí umožnit neohlášené kontroly zástupcem zadavatele v průběhu školení

- Volba termínů školení dle požadavků zadavatele (srpen - říjen 2023)

- Požadovaný jazyk nabídky: český jazyk

- Zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 originálním vyhotovení

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 444000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): SVT Consulting s.r.o., Mikulůvka 345, 756 24, IČ: 27326217

  Datum podpisu smlouvy: 17. 7. 2023

Datum ukončení: 17. 7. 2023

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 23. 6. 2023
 
Aktualizováno: 17. 7. 2023