Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Optimalizace a standrardizace prácev provozu strojírny, svařovny a nakládání s přípravky.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13658

Název zakázky: Optimalizace a standrardizace prácev provozu strojírny, svařovny a nakládání s přípravky.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 10. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: DIOSS NÝŘANY a.s.

Sídlo zadavatele: Na Tesle 1238, 330 23 Nýřany

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Ladislav Kröbl
 • Telefon: +420378017190
 • E-mail: l.krobl@dioss.cz

IČ zadavatele: 25244451

DIČ zadavatele: CZ25244451

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Irena Valentinová
 • Telefon: +420378017510
 • E-mail: i.valetninova@dioss.cz

Lhůta pro podání nabídek: 26. 10. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
DIOSS NÝŘANY a.s., Na Tesle 1238, 330 23 Nýřany

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je odborná výuka zaměstnanců.

Zakázka je rozdělena na 3 dílčí části, podle vzdělávacích aktivit.

Dílčí část 1, dále též VA1 (předpokládaná hodnota zakázky 250 000,-Kč bez DPH)

Dílčí část 2, dále též VA2 (předpokládaná hodnota zakázky 150 000,-Kč bez DPH)

Dílčí část 3, dále též VA3 (předpokládaná hodnota zakázky 250 000,-Kč bez DPH)

 

Dílčí část 1:

VA1: Optimalizace a standardizace práce procesu strojní výroby

- 1 skupina, 7 zaměstnanců

- výuka v rozsahu 77 vyučovacích hodin (vyučovací hodina = 45 minut)

- závěrečná zkouška v rozsahu 3 vyučovací hodiny (vyučovací hodina = 45 minut)

- počet dnů výuky: 8, každý výukový den se odučí 10 vyučovacích hodin

Cíl výuky: prohloubení znalostí v oblasti optimalizace a standardizace výroby směřujících k urychlení procesu výroby v rámci kvality i kvantity a k využití maximálních kapacit strojů a zařízení se stanoveným počtem personálu.

Cílová skupina: zaměstnanci strojní výroby, např. mistr, vedoucí technik kvality, vedoucí referent, vedoucí výroby, kontrolor kvality

Výstupní doklad: osvědčení/certifikát o absolvování

Požadavky na obsah výuky:

Uchazeč rozpracuje ve své nabídce obsah výuky, dle dále ve výzvě formulovaného kritéria hodnocení.

Obsahová náplň musí minimálně obsahovat témata:

- způsoby optimalizace práce

- efektivita využití strojního zařízení

- způsoby výměny sortimentu

- interní logistika zakázek

- zpracování optimalizačního projektu

- kvalita práce

- standardizace práce

- ověření (závěrečný test)

Místo výuky: prostory zadavatele, Nýřany (zajistí zadavatel)

 

Dílčí část 2:

VA2: Standardizace procesu řízení a nakládání s přípravky

- 1 skupina, 7 zaměstnanců

- výuka v rozsahu 38 hodin (hodina = 60 minut)

- závěrečná zkouška v rozsahu 2 hodiny (hodina = 60 minut)

- počet dnů výuky: 5, každý výukový den se odučí 8 hodin

Cíl výuky: racionalizace procesního toku nakládání s přípravky

Cílová skupina: zaměstnanci provozu nakládání s přípravky, např. technolog, technik, konstruktér, vedoucí nástrojárny a údržby

Výstupní doklad: osvědčení/certifikát o absolvování

Požadavky na obsah výuky:

Uchazeč rozpracuje ve své nabídce obsah výuky, dle dále ve výzvě formulovaného kritéria hodnocení.

Obsahová náplň musí minimálně obsahovat témata:

- způsoby optimalizace práce

- efektivita využití přípravků

- způsoby výměny sortimentu

- řízení přípravků při výměně směny

- zpracování optimalizačního projektu

- ověření (závěrečný test)

Místo výuky: prostory zadavatele, Nýřany (zajistí zadavatel)

 

Dílčí část 3:

VA3: Optimalizace a standardizace práce procesu svařování

- 1 skupina, 7 zaměstnanců

- výuka v rozsahu 77 vyučovacích hodin (vyučovací hodina = 45 minut)

- závěrečná zkouška v rozsahu 3 vyučovací hodiny (vyučovací hodina = 45 minut)

- počet dnů výuky: 8, každý výukový den se odučí 10 vyučovacích hodin

Cíl výuky: urychlení procesu výroby v rámci kvality i kvantity s využitím maximálních kapacit strojů a zařízení se stanoveným počtem personálu

Cílová skupina: zaměstnanci provozu svařovny, např. svářeč, technolog, mistr, kontrolor kvality, dozor

Výstupní doklad: osvědčení/certifikát o absolvování

Požadavky na obsah výuky:

Uchazeč rozpracuje ve své nabídce obsah výuky, dle dále ve výzvě formulovaného kritéria

Obsahová náplň musí minimálně obsahovat témata:

- způsoby optimalizace práce

- efektivita využití zařízení

- způsoby výměny sortimentu

- interní logistika zakázek

- zpracování optimalizačního projektu

- kvalita práce

- standardizace práce

- ověření (závěrečný test)

Místo výuky: prostory zadavatele, Nýřany (zajistí zadavatel)

 

Uchazeč může podat nabídku na jednu, dvě nebo tři dílčí části.

Na každou dílčí část veřejné zakázky se podává samostatná nabídka.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 650000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Říjen 2020 až Únor 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
DIOSS NÝŘANY a.s., Na Tesle 1238, 338 23 Nýany

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny pro každou dílčí část zakázky samostatně.

Nabídky budou v každé dílčí části hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Kritérium ekonomické výhodnosti nabídky bude vyhodnoceno podle částečných hodnotících kritérií s různou váhou.

Částečná hodnotící kritéria jsou stejná pro všechny dílčí části (VA1,VA2, VA3) veřejné zakázky:

1) Nabídková cena v Kč bez DPH s váhou 40%

2) Kvalita nabízených služeb s váhou 60%

Hodnocení dle částečných kritérií:

1) Hodnocení dle kritéria Nabídková cena v Kč bez DPH

 • v rámci tohoto kritéria bude hodnocena celková nabídková cena příslušné dílčí části veřejné zakázky v Kč bez DPH
 • dle částečného kritéria Nabídková cena v Kč bez DPH získá nabídka bodové hodnocení podle tohoto vzorce:počet bodů = 100 * (nejnižší nabídková cena / cena posuzované nabídky)                                                                                                                               nejlépe hodnocená nabídka dle tohoto kritéria tak získá 100 bodů

2) Hodnocení dle kritéria Kvalita nabízených služeb

v rámci tohoto kritéria bude hodnoceno:

a) subkritérium obsah výuky

 • Nejlépe hodnocená nabídka získá dle tohoto subkritéria 45 bodů, hůře hodnocené nabídky poměrně méně. Nabídka, která zcela nevyhoví zadavateli nebo neobsahuje podklady umožňující hodnocení dle tohoto subkritéria obdrží dle tohoto subkritéria 0 bodů.
 • Pro potřeby hodnocení nabídek dle tohoto kritéria doloží uchazeč ve své nabídce rozpracovaný obsah výuky po jednotlivých výukových dnech (počet dnů výuky je uveden výše u každé dílčí části zakázky samostatně) a v rámci každého výukového dne uvede uchazeč u příslušného tématu doporučenou časovou dotaci (harmonogram každého výukového dne).
 • Lépe bude hodnocena nabídka, která svým obsahem lépe pokryje požadovaná témata s ohledem na cílovou skupinu a s ohledem na naplnění cílů výuky. Lépe bude hodnocena nabídka, která bude v lepším souladu s požadovaným obsahem výuky, lépe vyhoví potřebám provozu a charakteru činností zadavatele.
 • Lépe bude hodnocena nabídka, ve které navržené výukové materiály budou lépe odpovídat obsahu výuky a bude z nich lépe patrný potenciál výuky z hlediska využití pro praxi a v provozu zadavatele. Uchazeč v nabídce doloží ukázku výukových materiálů v listinné podobě.

b) subkritérium metody výuky, organizace výuky

 • Nejlépe hodnocená nabídka získá dle tohoto subkritéria 30 bodů, hůře hodnocené nabídky poměrně méně. Nabídka, která zcela nevyhoví zadavateli nebo neobsahuje podklady umožňující hodnocení dle tohoto subkritéria obdrží dle tohoto subkritéria 0 bodů.
 • Lépe bude hodnocena nabídka s interaktivními metodami výuky, s využitím modelových situací z obdobných provozů. Lépe bude hodnocena nabídka s propracovanou metodikou zjišťování konkrétních vzdělávacích potřeb a metodikou poskytování zpětné vazby, lépe budou hodnoceny postupy a materiály pro zpětnou vazbu s větším potenciálem pro reflektování reálných potřeb zadavatele a uzavřenost zpětnovazebního cyklu. Lépe bude hodnocena nabídka dokládající zkušenosti uchazeče s odbornou výukou cílové skupiny, ze kterých bude lépe patrný potenciál uchazeče disponovat dostatečnou kapacitou pro organizaci a realizaci výuky.

d) subkritérium personální zajištění výuky

 • Nejlépe hodnocená nabídka získá dle tohoto subkritéria 25 bodů, hůře hodnocené nabídky poměrně méně. Nabídka, která zcela nevyhoví zadavateli nebo neobsahuje podklady umožňující hodnocení dle tohoto subkritéria obdrží dle tohoto subkritéria 0 bodů.
 • Uchazeč je povinen v nabídce uvést lektory k prokázání své základní kvalifikace. Dle tohoto subkritéria bude hodnocena nabídka podle praxe lektorů uvedených k prokázání základní kvalifikace. Lépe bude hodnocena nabídka, kde na základě charakteru a rozsahu doložené praxe ve specializovaném odborném vzdělávání, praktickém vedení a řízení bude lépe patrný potenciál lektorů poskytnout komplexní vzdělávání, podle potřeby pružně přizpůsobené jak potřebě náročnější teoretické výuky, tak i předání znalostí pro řešení skutečných praktických situací.

 

 • dle částečného kritéria Kvalita nabízených služeb získá nabídka bodové hodnocení podle tohoto vzorce: počet bodů = 100 * (součet počtu bodů za všechna subkritéria hodnocené nabídky /  součet počtu bodů za všechna subkritéria nabídky s nejvyšším počtem bodů)
 • Nejlépe hodnocená nabídka dle částečného kritéria Kvalita nabízených služeb tak získá 100 bodů, hůře hodnocené nabídky méně.

Vyhodnocení nabídek:

Každá nabídka bude ohodnocena počtem bodů podle bodového ohodnocení jednotlivých částečných kritérií a vah jednotlivých částečných kritérií vypočteným dle tohoto vzorce:
počet bodů = 0,4 * (počet bodů dle kritéria Nabídková cena v Kč bez DPH) + 0,6 * (počet bodů dle kritéria Kvalita nabízených služeb)

Otevírání obálek,  posouzení a hodnocení nabídek

Zadavatel jmenuje komisi, která bude současně komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek (dále jen hodnotící komise).

Hodnotící komise bude hodnotit nabídky pro každou dílčí část zakázky samostatně.

Hodnotící komise ověří dobu doručení a formu jednotlivých nabídek. Pozdě doručené nabídky a nabídky ve formě neodpovídající zadávací dokumentaci hodnotící komise vyřadí z hodnocení a takové nabídky nebudou otevřeny. Pokud je na obálce takové nabídky uvedena adresa  uchazeče, bude zadavatel informovat uchazeče o pozdním nebo jinak chybném doručení nabídky.

Správně doručené nabídky komise otevře a posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků uvedených v této výzvě k podání nabídek. Nabídky, které nevyhoví zákonným podmínkám a kvalifikačním podmínkám výzvy k podání nabídek hodnotící komise vyřadí z hodnocení. Zadavatel bude informovat uchazeče, jejichž nabídka byla vyřazena z hodnocení o důvodu vyřazení. Nevyřazené nabídky hodnotící komise posoudí z hlediska plnění hodnotícího kritéria. Hodnotící komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky a stanovit přiměřenou lhůtu. Hodnotící komise pak v souladu se zadávací dokumentací stanoví bodové ohodnocení jednotlivých nabídek a určí pořadí nabídek sestupně dle počtu získaných bodů. Jako nejvýhodnější označí komise nabídku s nejvyšším počtem bodů. Pokud zadavatel zadávací řízení nezruší, uzavře smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla komisí označena jako nejvýhodnější.

Na každou dílčí část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná smlouva.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Kvalifikační požadavky společné pro všechny dílčí části veřejné zakázky

Uchazeč ve své nabídce doloží:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podepsané osobou oprávněnou nebo zmocněnou k podpisu.
 • Kopii dokladu o oprávnění k podnikání (např. kopii výpisu ze živnostenského rejstříku)
 • Kopii výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, je-li v něm zapsán.

 

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

 

Doklady k prokázání kvalifikačních požadavků společných pro všechny dílčí části veřejné zakázky:

 • doloží uchazeč pouze jedenkrát,
 • vložené do obálky společně s nabídkami,
 • samostatně svázané,
 • označené nápisem „Doklady k prokázání kvalifikace společné pro všechny dílčí části veřejné zakázky“ a identifikačními údaji uchazeče.

 

Další požadavky na doložení kvalifikace uchazeče – pro každou dílčí část zakázky, budou součástí jednotlivých nabídek:

Pro nabídky na dílčí část VA1:

doklady o kvalifikaci lektorů – kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, profesní CV/profil lektora – originál podepsaný lektorem, ze kterého bude zřejmá profesní praxe lektorů a praxe lektorů ve vzdělávání dospělých

 • zadavatel požaduje, aby uchazeč plnil prostřednictvím lektorů, kteří mají VŠ vzdělání a minimálně 5 let praxe ve vzdělávání dospělých v oboru stejném nebo obdobném předmětu zakázky dílčí části VA1.
 • k prokázání této kvalifikace uchazeč doloží v nabídce doklady k minimálně 2 lektorům, kteří mají VŠ vzdělání a minimálně 5 let praxe ve vzdělávání dospělých v oboru stejném nebo obdobném předmětu zakázky dílčí části VA1.
 • k prokázání této kvalifikace uchazeč dále doloží v nabídce čestné prohlášení, kde se zaváže využít pro alespoň 80% časového rozsahu výuky alespoň jednoho z lektorů uvedeného v nabídce a splňujícího kvalifikační požadavek VŠ vzdělání a minimálně 5 let praxe ve vzdělávání dospělých v oboru stejném nebo obdobném předmětu zakázky dílčí části VA1.  Dále se uchazeč v tomto prohlášení zaváže, že v případě jím nezaviněné nemožnosti plnit přecházející závazek nahradí lektora jiným, který bude splňovat tento kvalifikační požadavek. Uchazeč je povinen v takové situaci požádat zadavatele o schválení změny lektora.

Pro nabídky na dílčí část VA2:

doklady o kvalifikaci lektorů – kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, profesní CV/profil lektora – originál podepsaný lektorem, ze kterého bude zřejmá profesní praxe lektorů a praxe lektorů ve vzdělávání dospělých

 • zadavatel požaduje, aby uchazeč plnil prostřednictvím lektorů, kteří mají VŠ vzdělání a minimálně 5 let praxe ve vzdělávání dospělých v oboru stejném nebo obdobném předmětu zakázky dílčí části VA2.
 • k prokázání této kvalifikace uchazeč doloží v nabídce doklady k minimálně 2 lektorům, kteří mají VŠ vzdělání a minimálně 5 let praxe ve vzdělávání dospělých v oboru stejném nebo obdobném předmětu zakázky dílčí části VA2.
 • k prokázání této kvalifikace uchazeč dále doloží v nabídce čestné prohlášení, kde se zaváže využít pro alespoň 80% časového rozsahu výuky alespoň jednoho z lektorů uvedeného v nabídce a splňujícího kvalifikační požadavek VŠ vzdělání a minimálně 5 let praxe ve vzdělávání dospělých v oboru stejném nebo obdobném předmětu zakázky dílčí části VA2. Dále se uchazeč v tomto prohlášení zaváže, že v případě jím nezaviněné nemožnosti plnit přecházející závazek nahradí lektora jiným, který bude splňovat tento kvalifikační požadavek. Uchazeč je povinen v takové situaci požádat zadavatele o schválení změny lektora.

Pro nabídky na dílčí část VA3:

doklady o kvalifikaci lektorů – kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, profesní CV/profil lektora – originál podepsaný lektorem, ze kterého bude zřejmá profesní praxe lektorů a praxe lektorů ve vzdělávání dospělých

 • zadavatel požaduje, aby uchazeč plnil prostřednictvím lektorů, kteří mají VŠ vzdělání a minimálně 5 let praxe ve vzdělávání dospělých v oboru stejném nebo obdobném předmětu zakázky dílčí části VA3.
 • k prokázání této kvalifikace uchazeč doloží v nabídce doklady k minimálně 2 lektorům, kteří mají VŠ vzdělání a minimálně 5 let praxe ve vzdělávání dospělých v oboru oboru stejném nebo obdobném předmětu zakázky dílčí části VA3.
 • k prokázání této kvalifikace uchazeč dále doloží v nabídce čestné prohlášení, kde se zaváže využít pro alespoň 80% časového rozsahu výuky alespoň jednoho z lektorů uvedeného v nabídce a splňujícího kvalifikační požadavek VŠ vzdělání a minimálně 5 let praxe ve vzdělávání dospělých v oboru stejném nebo obdobném předmětu zakázky dílčí části VA3. Dále se uchazeč v tomto prohlášení zaváže, že v případě jím nezaviněné nemožnosti plnit přecházející závazek nahradí lektora jiným, který bude splňovat tento kvalifikační požadavek. Uchazeč je povinen v takové situaci požádat zadavatele o schválení změny lektora. 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Na každou dílčí část zakázky se podává samostatná nabídka.

 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v listinné podobě v jednom originále.

Nabídka bude obsahovat minimálně:

1) Název dílčí části veřejné zakázky

2) Identifikační údaje uchazeče

3) Doklady k prokázání kvalifikace uchazeče pro příslušnou dílčí část veřejné zakázky

4) Podklady pro hodnocení nabídky podle kritéria ekonomické výhodnosti včetně částečných kritérií a subkritérií.

 

5) Podepsaný návrh smlouvy o dílo pro příslušnou dílčí část zakázky, do které uchazeč podává svoji nabídku. Uchazeč tak použije adekvátní Návrh smlouvy:

- pro Dílčí část 1: Příloha č.1 NÁVRH SMLOUVY_VA1

- pro Dílčí část 2: Příloha č.1 NÁVRH SMLOUVY_VA2

- pro Dílčí část 3: Příloha č.1 NÁVRH SMLOUVY_VA3

 

6) Další doklady dle uvážení uchazeče a v souladu s Výzvou k podání nabídek

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Pro všechny dílčí části zakázky:

V nabídce bude uvedena cena v Kč bez DPH, výše DPH a cena v Kč včetně DPH.

V případě uvedení rozdílné ceny v jednotlivých částech konkrétní nabídky, platí celková cena v Kč bez DPH uvedená v podepsaném návrhu smlouvy pro příslušnou dílčí část zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Uchazeč podá nabídky na všechny části veřejné zakázky (do kterých se rozhodl svoji nabídku podat) v jedné řádně uzavřené obálce označené:„Neotevírat – výběrové řízení Optimalizace a standardizace práce v provozu strojírny, svařovny a nakládání s přípravky“Na obálce uchazeč uvede kontaktní adresu uchazeče a identifikační údaje uchazeče (název, sídlo, IČ). Nabídky musí být podepsány osobou oprávněnou či zmocněnou zastupovat uchazeče.V případě, že je součástí nabídky čestné prohlášení, musí být podepsáno osobou oprávněnou nebo zmocněnou zastupovat uchazeče.V případě zmocnění musí být v nabídce doložena plná moc k zastupování.Nabídka na každou dílčí část veřejné zakázky bude samostatně svázaná, oddělená od případných nabídek na další části veřejné zakázky a označená názvem příslušné dílčí části veřejné zakázky.Obálka bude dále obsahovat samostatný svazek s doklady k prokázání kvalifikace, které jsou společné pro všechny části veřejné zakázky.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Do každé dílčí části veřejné zakázky může každý uchazeč/dodavatel podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dotazy je možno podávat pouze písemnou formou a to e-mailem na adresu: i.valetninova@dioss.cz . Uchazeč není oprávněn kontaktovat zadavatele telefonicky. Na jiné, než výše uvedeným způsobem doručené dotazy nebude zadavatel reagovat. Odpovědi na dotazy budou vždy uveřejněny na portálu esfcr.cz nejpozději do 3 dnů od doručení dotazu zadavateli.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Přílohou této výzvy k podání nabídek je Příloha č.1 Návrh smlouvy ve variantách pro každou dílčí část zakázky:

- pro Dílčí část 1: Příloha č.1 NÁVRH SMLOUVY_VA1

- pro Dílčí část 2: Příloha č.1 NÁVRH SMLOUVY_VA2

- pro Dílčí část 3: Příloha č.1 NÁVRH SMLOUVY_VA3

 • Uchazeč v nabídce doloží podepsaný, doplněný návrh smlouvy pro příslušnou dílčí část zakázky dle Přílohy č.1  Výzvy k podání nabídek. Ve smlouvě je uchazeč oprávněn doplnit pouze údaje na místech k tomu určených (žlutě podbarvených a označených „doplňte“).
 • Jedná se o identifikační údaje uchazeče (str.1), cenu v Kč bez DPH (str.3), datum, místo a osobu oprávněnou k podpisu (str.4).
 • Přílohy smlouvy (Harmonogram a Seznam účastníků vzdělávací aktivity) přiloží objednatel ke smlouvě po vyhodnocení VŘ v souladu s požadavky dotačního programu. Ve smlouvě jsou tyto informace označeny šedým podbarvením a textem: „přílohu přiloží objednatel“
 • Nabídka bude předložena v 1 originále v listinné podobě.
 • Nabídka musí být kompletní, tzn. musí obsahovat všechny doklady a informace dle bodu „Podmínky a požadavky na zpracování nabídky“ této výzvy k podání nabídek.
 • Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení bez uvedení důvodu.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet nabídky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu pouze na některé části zakázky nebo neuzavřít žádnou smlouvu.
 • Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže dodavatel využije svá práva výše uvedená.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 10. 2020
 
Aktualizováno: 22. 10. 2020