Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Optimalizace hydraulických systémů - školení

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11388

Název zakázky: Optimalizace hydraulických systémů - školení

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 20. 7. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: HANSA-FLEX spol. s r. o.

Sídlo zadavatele: Dolnoměcholupská 214, 102 00 Praha 10

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Tereza Štampachová
 • Telefon: +420377371013
 • E-mail: stampachova@hansaflex.cz

IČ zadavatele: 63982846

DIČ zadavatele: CZ63982846

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Tereza Štampachová
 • Telefon: +420377371013
 • E-mail: stampachova@hansaflex.cz

Lhůta pro podání nabídek: 4. 8. 2017 17:00

Místo pro podání nabídek:
Teslova 1115/4, 301 00 Plzeň

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je školení zaměřené na hydraulické systémy s cílem navrhovat zlepšení stávajícího hydraulického systému. Celkový rozsah 70 hodin, plus 2 hodiny závěrečná zkouška. Počet účastníků bude 10 osob s různými zkušenostmi s hydraulikou. Nejedná se však o začátečníky.

Jedna vyučovací hodina trvá 60 minut. Požadujeme práci s hydropraktikátory, tedy převažovat musí praktické zkoušení získaných dovedností.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 398000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
do 30. 09. 2017

Místo dodání / převzetí plnění:
Školící středisko dodavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídková cena

Kvalita vybavení školícího střediska

Zkušenosti a odbornost školitele

 

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku)
 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Potvrzení o odborné kvalifikaci školitele

 • Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě kopií.

  Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel musí specifikovat přesný obsah školení a jeho průběh dle celkového počtu vyučovacích hodin.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Cenová nabídka musí obsahovat rozpis jednotlivých témat na celkový počet 70 hodin, plus 2 hodiny na závěrečnou zkoušku.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky: 30 dní

Cenová nabídka musí být podána ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 397950.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Bosch Rexroth spol. s r. o. se sídlem v Brně, ulice Těžební 1238/2, PSČ 627 00, IČO 00547425

  Datum podpisu smlouvy: 9. 8. 2017

Datum ukončení: 9. 8. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 20. 7. 2017
 
Aktualizováno: 9. 8. 2017