Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Optimalizace městské hromadné dopravy v Opavě

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12826

Název zakázky: Optimalizace městské hromadné dopravy v Opavě

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 18. 6. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Statutární město Opava

Sídlo zadavatele: Horní náměstí 69, 746 01 Opava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Tomáš Navrátil
 • Telefon: +420553756200
 • E-mail: tomas.navratil@opava-city.cz

IČ zadavatele: 00300535

DIČ zadavatele: CZ00300535

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Hana Fraňková
 • Telefon: +420553756477
 • E-mail: hana.frankova@opava-city.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 7. 2019 09:00

Místo pro podání nabídek:
sídlo zadavatele Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava - Město

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je komplexní posouzení současného stavu a návrh optimalizace městské hromadné dopravy (dále jen „MHD“) na území statutárního města Opava a jejím přilehlém okolí. Součástí posouzení současného stavu sítě MHD je trasování linek vč. jejich časování v návaznosti na přepravní poptávky cestujících včetně směrových vztahů, vzdálenosti zastávek MHD a koordinace jednotlivých linek také s ostatními dopravci působícími v regionu (České dráhy a.s., ARRIVA MORAVA a.s., TQM – holding s.r.o., aj.). Na základě těchto zjištění bude navržena optimalizace sítě MHD zahrnující komplexní řešení ve 3 variantách:

Realizace optimalizace na základě průzkumu potřeby přepravních potřeb za podmínky, že nebude navýšena potřeba prokazatelné ztráty.

Realizace optimalizace na základě průzkumu potřeby přepravních potřeb za podmínky, že výše prokazatelné ztráty není určujícím prvkem.

Realizace optimalizace na základě průzkumu potřeby přepravních potřeb za podmínky, že bude snížena potřeba prokazatelné ztráty.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 790000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.08.2019 - 30.04.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění zakázky je sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní kvalifikaci prokáže uchazeč, který předloží Čestné prohlášení (viz příloha č. 2) podepsané oprávněnou osobou za dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá splatné daňové nedoplatky, splatné nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

 

Profesní kvalifikaci prokáže uchazeč, který předloží prostou kopii:

 • aktuálního výpisu z obchodního rejstříku (je-li do tohoto rejstříku zapsán) ne starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky. Pokud uchazeč není do rejstříku zapsán, doloží ČP o tom, že není zapsán do obchodního rejstříku vč. zdůvodnění.
 • dokladu o oprávnění k podnikání vztahujícího se k předmětu této zakázky - tedy dokladu podle živnostenského zákona pro výkon živností.

 

Technickou kvalifikaci prokáže uchazeč, který předloží:

 • seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky přede dnem podáním nabídky s uvedením rozsahu a doby plnění.

Ze seznamu významných služeb musí jednoznačně vyplývat, že uchazeč v uvedeném období poskytoval alespoň 2 zakázky obdobného charakteru, jako je předmět plnění, tj. zpracování dopravní studie srovnatelného charakteru (optimalizace městské hromadné dopravy) pro obce v minim. počtu 30 000 obyvatel nebo kraje. Uchazeč uvede rozsah a dobu plnění, název akce a subjekt, kterému byly služby poskytnuty (včetně kontaktních údajů pro ověření reference) – viz příloha č. 2b.

 • složení realizačního týmu, který bude odpovědný za plnění této zakázky s označením, kdo je vedoucí týmu a kdo jsou členové týmu – viz příloha č. 2c. Uchazeč předloží seznam realizačního týmu, který musí být složen z 1 vedoucího týmu (VŠ vzdělání technického směru, praxe v oboru min. 5 let (bude prokázáno profesním životopisem), který se podílel na realizaci min. 1 zakázky obdobného charakteru, jako je předmět plnění, tj. zpracování dopravní studie srovnatelného charakteru (optimalizace městské hromadné dopravy) pro obce v minim. počtu 30 000 obyvatel nebo kraje a dále min. z 1 člena týmu (minimálně SŠ vzdělání technického směru). Každý člen realizačního týmu musí mít min. 3 roky praxe v navrhování organizace dopravy. Bude prokázáno profesním životopisem u každé z těchto osob.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Dodavatelé mohou podávat nabídky v písemné listinné podobě osobním podáním či poštou na adresu zadavatele.

Otevírání obálek s nabídkami bude neveřejné a bude probíhat pouze za účasti členů hodnotící komise, která byla jmenována zadavatelem.

Podání nabídky v písemné podobě:

Nabídku v písemné formě v jednom vyhotovení doručte v uzavřené obálce označené názvem zakázky:

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

 „Optimalizace městské hromadné dopravy v Opavě"

NEOTEVÍRAT

 

v levém horním rohu obálky musí být uvedena adresa uchazeče

VZOR - (upozorňujeme, že všechny údaje uvedené v tomto vzoru jsou smyšlené)          

 

PRVNÍ SVĚTOVÁ BANKA a.s.

Janská 356/89

749 99 Janské Mlýny

IČ: 888 25 888

DIČ: CZ88825888

tel.: +420 888 222 888

fax: + 420 888 222 999

e-mail: reditel@email.cz

www.prvnisvetovabanka.com

na níže uvedenou adresu:            Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

 

Nabídky lze podávat poštou, nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Opavy v pracovní dny:

pondělí               v době od 08:00 do 17:00 hodin

úterý                  v době od 08:00 do 15:00 hodin

středa                v době od 08:00 do 17:00 hodin

čtvrtek               v době od 08:00 do 15:00 hodin

pátek                  v době od 08:00 do 15:00 hodin

 

Nabídky budou přebírat pracovnice podatelny Magistrátu města Opavy. Doručené nabídky zaznamenává zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení. Každý uchazeč, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku osobně, obdrží potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o zadavateli a uchazeči, pořadové číslo nabídky a údaje o datu a hodině doručení nabídky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč doloží celkovou nabídkovou cenu jako výslednou finanční hodnotu. Nabídková cena bude stanovena jako konečná a musí zahrnovat veškeré daně, cla, poplatky a ostatní další výdaje spojené s realizací veřejné zakázky malého rozsahu.

Nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky (viz příloha č. 1) a smlouvě v členění bez DPH, DPH a včetně DPH.

V případě, že bude v nabídce rozpor mezi hodnotou nabídkové ceny zapsané v krycím listu nabídky a hodnotou nabídkové ceny zapsané v textu smlouvy, bude pro hodnocení nabídek rozhodná nabídková cena zapsaná v textu smlouvy a tato cena bude také rozhodná pro uzavření smlouvy s vítězným uchazečem.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz) - e-mailem, datovou zprávou, poštou, prostřednictvím el. nástroje E-ZAK nebo osobním doručením. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti od dodavatelů.Zadavatel poskytne dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, písemně nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Dodatečné informace, včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz a na svém profilu zadavatele.Kontaktní osobou pro dodatečné informace je Hana Fraňková, odbor kancelář tajemníka, oddělení veřejných zakázek. E-mail: zakazky@opava-city.cz.Zadavatel uchazeče upozorňuje, že vzhledem k poskytování zadávací dokumentace způsobem umožňujícím dálkový a neomezený přístup na profilu zadavatele – elektronickém nástroji E-ZAK, budou dodavatelům (potenciálním uchazečům) stejným způsobem poskytovány i dodatečné informace. Dodavatelé, kteří si stáhnou zadávací dokumentaci, aniž by to zadavateli oznámili, jsou tedy povinni sledovat detail výběrového řízení, aby měli aktuální informace vztahující se k výběrovému řízení (https://zakazky.opava-city.cz/vz00000409). Dodatečné informace budou současně zveřejněny na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Obchodní a platební podmínky:

Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci zakázky formou textu smlouvy (příloha č. 3). Uchazeč je povinen smlouvu ve formátu pdf vytisknout. Do textu smlouvy uchazeč vyplní rukou údaje, které jsou určeny k vyplnění (tj. identifikační údaje, cena, místo a datum podpisu, podpis, jméno a funkce osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče). Doplněné a podepsané obchodní podmínky musí být součástí podané nabídky uchazeče.

Každý uchazeč ve své nabídce doloží čestné prohlášení, ve kterém se zaváže, že bude mít po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy sjednánu pojistnou smlouvu pokrývající škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy.

Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů.

Zadavatel neposkytuje zálohy.

V případě prodlení zhotovitele s provedením díla má objednatel právo požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z  ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

Požadavky na formu nabídky:

Nabídka bude podána v jednom originálním vyhotovení (označeném „ORIGINÁL“) a zadavatel dále uvítá, pokud bude nabídka rovněž předložena v 1 kopii (označené „KOPIE“). Zadavatel doporučuje, aby obě vyhotovení nabídky byla zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky. Opatření proti vyjmutí listů uplatňuje zadavatel zejména z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné manipulace. Zadavatel upozorňuje, že např. kroužková vazba nebo termovazba nesplňuje podmínku na zabezpečení proti vyjmutí listů, neboť je volně rozebíratelná. Pro zabezpečení nabídky je třeba použít např. způsobu obdobného, jaký je užíván notáři. Zadavatel dále uvítá, pokud bude k nabídce předložena také kopie nabídky a CD (naskenovaná nabídka v elektronické podobě.

Zadavatel doporučuje, aby jednotlivé listy nabídky byly číslovány nepřetržitou číselnou řadou, a poslední strana bude obsahovat prohlášení o celkovém počtu listů nabídky.

Variantní řešení: Zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky.

Poddodavatelé:

Uchazeč ve své nabídce uvede, které části veřejné zakázky malého rozsahu má v úmyslu realizovat prostřednictvím poddodavatelů. Pokud uchazeč nehodlá realizovat veřejnou zakázku malého rozsahu prostřednictvím žádných poddodavatelů, uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení (viz příloha č. 4).

Zadávací lhůta:

Veřejný zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty, a to 90 kalendářních dnů od data pro podání nabídek. Po tuto dobu jsou uchazeči vázáni svými nabídkami.

 

 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 671000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): PRO CEDOP s.r.o.Milady Horákové 893272 01 Kladno, KročehlavyIČ: 27174069

  Datum podpisu smlouvy: 2. 10. 2019

Datum ukončení: 2. 10. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 18. 6. 2019
 
Aktualizováno: 7. 10. 2019