Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Optimalizace výkonu státní správy v obci Libouchec_2.výzva

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13619

Název zakázky: Optimalizace výkonu státní správy v obci Libouchec_2.výzva

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 10. 9. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Libouchec

Sídlo zadavatele: Libouchec 211, 403 35 Libouchec

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Milan Schagerer
 • Telefon: +420605839977
 • E-mail: schagerer@akschagerer.cz

IČ zadavatele: 00266833

DIČ zadavatele: CZ00266833

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Milan Schagerer
 • Telefon: +420605839977
 • E-mail: schagerer@akschagerer.cz

Lhůta pro podání nabídek: 24. 9. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
Mgr. Milan Schagerer, Plzeňská 276/298, 150 00 Praha

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Zakázka je vnitřně členěna do dvou (2) částí podle dílčích sekcí předmětu plnění, a to následovně:

Část I. – Studie obecních pozemků

Část II. – Studie k možnostem výstavby chodníků

Specifikace předmětu zakázky viz příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek.

Účastníci se mohou přihlásit jen do jedné dílčí části, nebo podat nabídku do obou částí zakázky současně, za předpokladu splněni kvalifikace a požadavků stanovených ke konkrétní části zakázky.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 717425,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31. 12. 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Obec Libouchec

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je: nejnižší nabídková cena.

  Váha hodnotícího kritéria: 100 %.

  Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení této zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, která se bude hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny u každé z dílčích částí předmětu zakázky ve smyslu čl. 2. odst. 2.4. samostatně.

   

  Hodnocení výše nabídkové ceny bude provedeno v českých korunách (Kč).

   

  U kritérií, kde nejvýhodnější nabídka má nejnižší hodnotu:

  ·       100 x (nejvýhodnější nabídka/hodnocená nabídka).

  ·       Zadavatel je plátcem DPH, proto u účastníka – plátce DPH je při hodnocení nabídkové ceny rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty a u účastníka – neplátce DPH celková nabídková cena.

  Jako nejvýhodnější bude u každé z dílčích částí předmětu zakázky ve smyslu čl. 2. odst. 2.4. hodnocena nabídka, ve které je uvedena nejnižší nabídková cena právě pro tuto část předmětu zakázky.

  V případě výskytu dvou a více nabídek, kde všechny budou zároveň nabídkami s nejnižší nabídkovou cenou, bude vítězná nabídka určena na základě losování.

  Uchazeč uvede údaj, který je pro každou z částí předmětu zakázky ve smyslu čl. 2 odst. 2.4., do které podává nabídku, předmětem hodnocení, do Krycího listu (vzor Krycího listu je Přílohou č. 1 Výzvy k podání nabídek) a do návrhu smlouvy (vzor návrhu smlouvy je Přílohou č. 4 Výzvy k podání nabídek).

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

            Základní způsobilost

            Profesní způsobilost

            Technická způsobilost

   

  Nabídka účastníka nesplňujícího kvalifikační předpoklady bude vyloučena.

  Ad 1) Základní způsobilost

  Základní způsobilost splňuje dodavatel:

   

  a)       nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

           Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat: tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

  b)      nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

  c)       nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

  d)      nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

  e)       není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

   

  Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením dodavatele, ve kterém bude uvedeno, že dodavatel všechny výše uvedené základní způsobilosti požadované zadavatelem splňuje. Dodavatel může použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 3 této výzvy. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem dodavatele nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele.

   

  Ad 2) Profesní způsobilost

  Profesní způsobilost splňuje dodavatel:

  a.     který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

  b.     který je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Tuto profesní způsobilost dodavatel prokáže předložením kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo kopií živnostenského listu či koncese.

   

  Ad 3) Technická kvalifikace

  Technickou kvalifikaci je dodavatel povinen prokázat pro každou z částí předmětu zakázky ve smyslu čl. 2. odst. 2.4., do které dodavatel podává nabídku.

  Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který dodá:

  a.     seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu, hodnoty, doby plnění, objednatele a kontaktní osoby včetně kontaktních údajů, u níž bude možné reference ověřit, a to minimálně v tomto rozsahu:

   

               i.         alespoň dvě obsahově srovnatelné zakázky týkající se dílčího předmětu zakázky ve smyslu čl. 2. odst. 2.4., ve vztahu k němuž podává dodavatel svoji nabídku, přičemž alespoň 1 z těchto referenčních nabídek se týká obce minimálně obdobné velikosti (cca 1800 obyvatel)

   

  b.     Seznam tvůrců, kteří se budou podílet na plnění zakázky a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob odpovědných za poskytování příslušných služeb, vztahující se k požadovaným službám.

  Pro plnění předmětu zakázky zadavatel vyžaduje sestavení minimálně 2členného týmu a stanovuje následující požadavky na jednotlivé role v týmu

   

                 i.         vedoucí týmu – specialista na proces tvorby dílčího předmětu zakázky ve smyslu čl. 2. odst. 2.4. a vedení týmu:

  -       minimálně středoškolské vzdělání,

  -       alespoň 3 roky praxe v oblasti dílčího předmětu zakázky ve smyslu čl. 2. odst. 2.4.,

  -       alespoň dva referenční projekty, na kterých se podílel v obdobné pozici;

   

                ii.         člen týmu – specialista na proces dílčího předmětu zakázky ve smyslu čl. 2. odst. 2.4.:

  -       minimálně středoškolské vzdělání,

  -       alespoň 3 roky praxe v oblasti dílčího předmětu zakázky ve smyslu čl. 2. odst. 2.4.,

  -       alespoň jeden referenční projekt, na kterých se podílel v obdobné pozici;

   

  Společná ustanovení ke způsobilosti k oběma dílčím částem zakázky:

   

  Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky dodavatele je splnění způsobilosti dle tohoto článku. V případě nesplnění kteréhokoliv kritéria nebo nesplnění povinnosti oznámení změn v kvalifikaci bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů a písemného vysvětlení nabídky.

   

  Dodavatel prokáže splnění způsobilosti ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích.

   

  Splnění kvalifikačních předpokladů v rozsahu základní způsobilosti a profesní způsobilosti ve smyslu čl. 9 odst. 1 a 2 zadávací dokumentace lze nahradit výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného dle § 226 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

   

  Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného dodavatele předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění způsobilosti.

   

  Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce dodavatele u třetích osob. Dodavatel je povinen zadavateli v tomto poskytnout potřebnou součinnost.

   

  Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění způsobilosti, starší 3 měsíců.

   

  Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat způsobilost, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění způsobilosti v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli.

   

  Prokázání splnění části způsobilosti prostřednictvím poddodavatele:

   

  Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části způsobilosti požadované zadavatelem v čl. 9 odst. 2 písm. b) a odst. 3 této výzvy v plném rozsahu, je oprávněn splnění způsobilosti v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím poddodavatele.

   

  Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

  §  doklad prokazující splnění základní způsobilosti podle čl. 9 odst. 1 této výzvy a

  §  smlouvu uzavřenou s poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění způsobilosti podle bodu 2 a 3 této výzvy.

   

  Dodavatel není oprávněn prostřednictvím poddodavatele prokázat splnění způsobilosti podle čl. 9 odst. 2 písm. a) této výzvy.

   

  1.     PODDODAVATELÉ

  Požadavky na specifikaci případných poddodavatelů:

  Realizace zakázky musí být zcela v rozsahu dle zadávací dokumentace. Vybraný účastník musí splnit veškeré požadavky uvedené v zadávací dokumentaci. Pokud není schopen některou aktivitu zajistit vlastními prostředky, je možno ji realizovat prostřednictvím poddodavatelů. Generální dodavatel – uchazeč – nese plnou odpovědnost za realizaci zakázky.

  Za poddodavatele je považována každá jiná osoba, která není v pracovněprávním vztahu s generálním dodavatelem a bude se podílet na plnění zakázky, nebo která má poskytnout uchazeči/dodavateli k plnění zakázky určité věci či práva.

  Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a v přílohách výzvy vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky.

Nabídka uchazeče musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídek, není přípustné nabídnout pouze některé soubory nebo části plnění.

Je přípustné zaslat nabídku pouze do jedné či současně do obou částí předmětu zakázky ve smyslu čl. 2 odst. 2.4., avšak je nezbytné vždy nabídnout veškeré plnění, které je pro konkrétní část požadováno.

Dodavatel je povinen tyto požadavky plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě a v jejích přílohách či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění výzvy s následkem vyloučení účastníka z další účasti na zadávacím řízení.

Předmět zakázky musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.

Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné uzavřené obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.

Účastníkem podepsané návrhy smlouvy (vč. všech příloh) budou přiloženy zvlášť (nebudou sešity s nabídkou, ale budou přiloženy ve stejné obálce) a budou poskytnuty ve dvou vyhotoveních.

Dodavatel je povinen předložit vyplněný návrh smlouvy dle přílohy č. 4 – Návrh smlouvy, vč. všech příloh.

Návrh smlouvy musí být podepsán ze strany dodavatele statutárním orgánem nebo osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat dodavatele; v takovém případě doloží dodavatel toto oprávnění v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce.

Celá nabídka bude zpracována v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce budou opatřeny překladem do českého jazyka.

Zadavatel požaduje, aby nabídka dodavatele byla předložena v následující struktuře:

   krycí list nabídky dle Přílohy č. 1 této výzvy s identifikačními údaji dodavatele a uvedením nabídkové ceny za zakázku;

   čestné prohlášení o základní a profesní způsobilosti;

   dokumenty prokazující splnění základní, profesní a technické způsobilosti pro každou z částí předmětu zakázky ve smyslu čl. 2. odst. 2.4., do které dodavatel podává nabídku;

·     smlouva o realizaci zakázky ve dvou vyhotoveních včetně příloh;

   ostatní údaje a dokumenty tvořící jádro nabídky (řazení dle uvážení dodavatele).

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku; podává-li samostatnou nabídku, nemůže současně být poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel, který také podává nabídku, prokazuje splnění kvalifikace, ani podat společnou nabídku s jiným dodavatelem či dodavateli.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného ve výzvě.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.

Předložení nabídky v tomto výběrovém řízení berou dodavatelé bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, nevzniká žádnému z dodavatelů nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí dodavatelů v tomto výběrovém řízení a § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje.

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese dodavatel.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní realizaci každé z částí předmětu zakázky ve smyslu čl. 2. odst. 2.4., do které dodavatel podává nabídku. Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH a celková cena včetně DPH.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky v rozsahu, na který dopadá nabídka, včetně všech rizik a vlivů souvisejících s tímto plněním. Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Dodavatel je povinen zpracovat svou nabídkovou cenu každé z částí předmětu zakázky ve smyslu čl. 2. odst. 2.4., do které dodavatel podává nabídku, do návrhu smlouvy. Tato nabídková cena musí korespondovat s údaji o nabídkové ceně každé z částí předmětu zakázky ve smyslu čl. 2. odst. 2.4., do které dodavatel podává nabídku, uvedenými v příloze „Krycí list“.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají písemně v listinné podobě, v českém jazyce. Listiny v jiném, než českém jazyce budou doplněny překladem do českého jazyka. Nabídka musí být doručena ve lhůtě pro podání nabídek v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky, tj. „Optimalizace výkonu státní správy v obci Libouchec“ a textem „NEOTEVÍRAT“ s uvedením kontaktní adresy účastníka.Nabídky se všemi přílohami se podávají v počtu 1 ks listinného originálu a 1 ks v elektronické podobě, uloženo na vhodném datovém nosiči jako scan kompletní podepsané nabídky dodavatele včetně všech příloh a scan podepsaného vyhotovení smlouvy, to vše ve finální podepsané podobě, a to za účelem jednodušší manipulace v rámci zpracování nabídek ze strany zadavatele. Dokumenty předložené dodavatelem na datovém nosiči musí být podepsány, nemusí se však jednat o certifikovaný ani prostý elektronický podpis.Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat v pracovní dny od pondělí do pátku v době od 9:00 hod do 17:30 hod, to vše na adresu zástupce zadavatele: Mgr. Milan Schagerer, Plzeňská 276/298, 150 00 Praha. Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí na adrese výše uvedené. Lhůta pro podání nabídek končí dne 24.9.2020 ve 12:00 hodin.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost (e-mail, pošta) musí být zadavateli – kontaktní osobě doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Vysvětlení zadávacích podmínek/dodatečné informace k zadávacím podmínkám (případně související dokumenty) budou včetně přesného anonymizovaného znění požadavku uchazeče zveřejněny na portálu www.esfcr.cz, a to nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti uchazeče. Zadavatel stanovuje, že veškerá komunikace se zadavatelem musí být realizována pouze písemnou/elektronickou formou. Jakýkoliv jiný způsob, např. osobní jednání, telefonicky, je vyloučen.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.Zakázka je realizována formou tzv. otevřené výzvy uveřejněné na portálu esfcr.cz ve smyslu ustanovení odst. 20.5.2. pravidel.Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a zakázka je zakázkou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 217000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): PRO CEDOP s.r.o., sídlo: Milady Horákové 893, Kladno, 27201, IČ: 27174069

  Datum podpisu smlouvy: 10. 11. 2020

Zrušené části zakázky: Část I. Studie obecních pozemků

Datum ukončení: 10. 11. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 10. 9. 2020
 
Aktualizováno: 13. 11. 2020