Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ INFORMAČNĚ DISKUSNÍCH SEMINÁŘŮ, DISKUSNÍCH FÓR A KONFERENCÍ

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10945

Název zakázky: ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ INFORMAČNĚ DISKUSNÍCH SEMINÁŘŮ, DISKUSNÍCH FÓR A KONFERENCÍ

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 25. 1. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Sídlo zadavatele: Václavské náměstí 21, 110 00 Praha 1

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Zastoupena: Janem Wiesnerem, prezidentem KZPS ČR  

IČ zadavatele: 49627325

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Dr. Jan Zikeš
  • Telefon: +420222324985
  • E-mail: zikes@kzps.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 2. 2017 12:00

Místo pro podání nabídek:
Místem pro předání nabídek je Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky, Václavské náměstí 21, 110 00 Praha 1, 5. patro, kancelář č. 522, přičemž rozhodující je datum a čas přijetí nabídky zadavatelem, nikoliv datum odeslání nabídky uchazečem. Osobní předání nabídky je třeba předem oznámit Dr. Janu Zikešovi, Tel.: 222 324 985, mob.: 775 157 750, e-mail: zikes@kzps.cz předání možné jen v pracovní dny v době od 10:00 – 15:00.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní organizační zajištění informačních seminářů, diskusních fór a konferencí (dále společně jen „akce“) pořádaných zadavatelem v období od uzavření smlouvy o poskytování služeb do 31.1.2019 (dále jen „služba“).

Předmět služby je blíže specifikován v příloze č. 1 ZD. 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1860000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Zadavatel požaduje zahájit plnění bezprostředně po uzavření smlouvy s termínem dokončení (splnění předmětu zakázky): do 31.1.2019.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění je Česká republika, v podrobnostech viz Zadávací dokumentace.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

65% cena a 35% kvalifikace nebo zkušenosti osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky.

Podrobný popis kritérií včetně postupu hodnocení je uveden v Zadávací dokumentaci, bod 8.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů jsou podrobně popsány v Zadávací dokumentaci – bod 5).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Požadavky na Obsah nabídky, členění a způsob plnění nabídky jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci – bod 6).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Požadavky na zpracování nabídkové ceny jsou popsány v Zadávací dokumentaci bod 7.2.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Požadavky na písemnou formu a strukturu nabídky jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci – bod 6.1., 6.2. a 6.3.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Požadavky na uvedení kontaktní osoby dodavatele upravuje bod 6.3. c) Zadávací dokumentace.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Viz bod 10.5 a 10.6. Zadávací dokumentace.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Další požadavky na zpracování nabídky upravuje Zadávací dokumentace. 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5), datum účinnosti: 1. 10. 2016; na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: viz Oznámení o zrušení

Datum ukončení: 5. 5. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 25. 1. 2017
 
Aktualizováno: 5. 5. 2017