Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Plán rodinné politiky

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13598

Název zakázky: Plán rodinné politiky

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 31. 8. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Město Benešov

Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 100, Benešov, PSČ 256 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Jaroslav Hlavnička
  • Telefon: +420312821140
  • E-mail: hlavnicka@benesov-city.cz

IČ zadavatele: 00231401

DIČ zadavatele: CZ00231401

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Pavlína Tůmová
  • Telefon: +420312821268
  • E-mail: tumova@benesov-city.cz

Lhůta pro podání nabídek: 14. 9. 2020 09:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídka musí být podána výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK na adrese https://ezak.benesov-city.cz/. Listinná verze není přípustná.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování generelu plánu rodinné politiky. Pro dlouhodobý rozvoj této oblasti je třeba plánovat s ohledem na územní plánování a strategické dokumenty v rámci MěÚ i města. Z těchto důvodů bude vytvořen plán, který bude zachovávat principy udržitelného rozvoje a bude spojovat žádané oblasti. Prorodinná politika na úrovni obcí a krajů představuje souhrn aktivit a opatření za účelem podpory rodiny a obecně podporu rodin ve výkonu jejich přirozených funkcí. Základní požadovaný rozsah/obsah požadované dokumentace je uveden v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 775206,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
12 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Benešov

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH (8.1. písm. a) této zadávací dokumentace a zkušeností osob zapojených do realizace projektu (8.1. písm. b) této zadávací dokumentace.

Dílčí kritérium:

Výše nabídkové ceny finálního zpracování plánu rodinné politiky v Kč bez DPH - váha 70 %

Hodnocení zkušeností osob zapojených do realizace projektu - váha 30%

 

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní kvalifikační předpoklady -  čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu dle přílohy č. 4 zadávací dokumentace.

Profesní kvalifikační předpoklady - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence                                                                                                  - doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky

Technické kvalifikační předpoklady - seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za posledních 3 roky před zahájením zadávacího řízení                                                                                               - zkušenosti realizačního týmu

 

 

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce v jednom vyhotovení. K cizojazyčným dokumentům je uchazeč povinen přiložit alespoň prostý překlad do českého jazyka, a to s výjimkou technických specifikací, kdy se jedná o standardně používanou terminologii k určitým hodnotám, výpočtům či funkcím.

Obsah nabídky - součástí nabídky musí být:

- krycí list nabídky obsahující identifikační údaje dodavatele (tj. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a u fyzické osoby obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, identifikační číslo, bylo-li přiděleno), kontaktní osobu zadavatele - vzor krycího listu je přílohou č. 2 zadávací dokumentace

- prohlášení o splnění základní a profesní způsobilosti účastníka výběrového řízení dle čl. 8 této ZD

- návrh smlouvy zpracovaný v souladu s přílohou č. 3 této zadávací dokumentace,

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude stanovena v souladu se zadávacími podmínkami. Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu za celý předmět veřejné zakázky.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a bude stanovena v české měně. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (např. poplatky, vedlejší náklady, předpokládaná rizika spojená s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, doprava na adresu sídla zadavatele apod.).

Nabídková celková cena bude uvedena na krycím listu nabídky, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace. Za správnost určení sazby a výše DPH v souladu s platnými právními předpisy odpovídá účastník zadávacího řízení. Tato celková cena bude předmětem hodnocení.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být podána výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK na adrese https://ezak.benesov-city.cz/. Listinná verze není přípustná.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce na krycím listu uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn písemně požádat zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí dle § 211 odst. 3 zákona probíhat elektronicky a žádosti o písemné vysvětlení zadávací dokumentace musí být po-dány elektronicky. Žádosti o písemné vysvětlení zadávací dokumentace zasílejte na kontaktní osobu zadavatele, email: tumova@benesov-city.cz, datovou schránkou nebo prostřednictvím profilu zadavatele - elektronického nástroje E- ZAK na adrese https://ezak.benesov-city.cz/.Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávacích podmínek na profilu zadavatele v sekci „Ostatní zprávy k zakázce“ a dále na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Obsah nabídky - součástí nabídky musí být:

a) krycí list nabídky obsahující identifikační údaje dodavatele (tj. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a u fyzické osoby obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, identifikační číslo, bylo-li přiděleno), kontaktní osobu zadavatele - vzor krycího listu je přílohou č. 2 zadávací dokumentace

b) prohlášení o splnění základní a profesní způsobilosti účastníka výběrového řízení dle čl. 8 této ZD

c) návrh smlouvy zpracovaný v souladu s přílohou č. 3 této zadávací dokumentace,

 

Varianty nabídek zadavatel nepřipouští.

Zadávací řízení se řídí:
veřejná zakázka malého rozsahu podle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 340000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Sídlo: Moravská 758/95, Hrabůvka, 700 30 OstravaIČO: 28576217

    Datum podpisu smlouvy: 8. 10. 2020

Datum ukončení: 8. 10. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 31. 8. 2020
 
Aktualizováno: 16. 12. 2020