Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Plán udržitelné městské mobility měst Chomutova a Jirkova

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12293

Název zakázky: Plán udržitelné městské mobility měst Chomutova a Jirkova

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 10. 5. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Statutární město Chomutov

Sídlo zadavatele: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Vladimír Skála
 • Telefon: +420474637415
 • E-mail: v.skala@chomutov-mesto.cz

IČ zadavatele: 00261891

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Iveta Kozáková
 • Telefon: +420474637431
 • E-mail: i.kozakova@chomutov-mesto.cz

Lhůta pro podání nabídek: 31. 5. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
Statutární město Chomutov Zborovská 4602 430 28 Chomutov

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování plánu mobility v rámci akce „Plán udržitelné městské mobility měst Chomutova a Jirkova“, jehož cílem je propojení všech druhů dopravy a navržení co nejúčinnějšího a nejekonomičtějšího pokrytí území měst Chomutova a Jirkova a přilehlých obcí dopravní obsluhou, vedoucího k zlepšení bezpečnosti dopravy, zvýšení efektivity nákladní i osobní dopravy, snížení znečištění životního prostředí a hladiny hluku na území obou aglomerací a přilehlých obcí.

Plán udržitelné městské mobility je pro města Chomutov a Jirkov střednědobým strategickým dokumentem, jehož cílem je vytvořit podmínky pro uspokojení potřeb mobility obyvatel a podniků (organizací) v aglomeracích měst Chomutova a Jirkova a přilehlých obcí a přispět ke zlepšení kvality života v dotčeném území. Vychází z existujících postupů plánování, regulačních rámců a patřičnou pozornost věnuje integraci, participaci a zásadám evaluace. Cílem tohoto dokumentu je za pomoci občanů, místních, regionálních a státních orgánů hledat a najít možnosti udržitelné městské dopravní obsluhy území. Plán udržitelné městské mobility pro město Chomutov bude zahrnovat všechny způsoby a formy dopravy v celém území, včetně dopravy veřejné a soukromé, osobní a nákladní, motorizované i nemotorizované, pohybu a parkování. V současné době nemají města Chomutov a Jirkov zpracovaný žádný strategický materiál, který by se věnoval dopravě jako celku.

Hlavním důvodem pro pořízení plánu udržitelné městské mobility (dále jen „SUMP“) je vytvoření strategického dokumentu, který bude řešit mobilitu ve městech komplexně ve vazbě na potřeby obyvatel a návštěvníků obou měst a podnikatelské sféry, s cílem zlepšit kvalitu života v obou městech.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 3325000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
20. 2. 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Chomutov

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, která bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Nabídka účastníka zadávacího řízení, který předloží nabídku s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bez DPH, bude vyhodnocena jako nabídka vítězná.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Základní informace a podmínky

   

   

  Účastník zadávacího řízení je povinen splnit a prokázat kvalifikaci v souladu s § 73        ZZVZ v rozsahu dále stanoveném zadavatelem. Kvalifikovaný pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

  (a) prokáže základní způsobilost podle § 75 ZZVZ,

  (b) prokáže profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ,

  (c) splní technické kvalifikační předpoklady podle § 79 ZZVZ.

  Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatel předkládá v kopii. Pokud za účastníka zadávacího řízení jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc.
  Dodavatel je povinen prokázat splnění základní způsobilosti podle § 75 ZZVZ a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ nejpozději v době do 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
   V případech, kdy Zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení prohlášení účastníka zadávacího řízení, musí takové prohlášení obsahovat Zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat za účastníka zadávacího řízení či jeho jménem.
  Pokud není dodavatel schopen prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti, s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ, požadované Zadavatelem v plném rozsahu, může splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen Zadavateli předložit doklady podle § 83 odst. 1 písm. a), b), c) a d) ZZVZ.
  Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, prokazuje základní způsobilost podle § 74  ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.
  Kvalifikaci získanou v zahraničí prokazuje dodavatel doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

   

   

  3.2Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ

   

   

  3.2.1 Způsobilým je dodavatel, který:

  a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

  b)  nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, a to i ve vztahu ke spotřební dani,

  c)  nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejném zdravotním pojištění,

  d)  nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

  e)  není v likvidaci; proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

  3.2.2 Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat:

  a)  tato právnická osoba,

  b)  každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

  c)  osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

  3.2.3 Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

  a)  zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

  b)  české právnické osoby, musí podmínku podle odst. 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

  3.2.4  Dodavatel prokáže splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

  výpisů z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
  potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
  písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ, 
  písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
  potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
  výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

   

   

   

   

   

  3.3Profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ

   

  3.3.1 Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

  3.3.2 Dodavatel předloží doklad, že je oprávněn podnikat podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

  předmět podnikání: Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

   

   

  3.4Technické kvalifikační předpoklady podle § 79 ZZVZ

   

   

  Technické kvalifikační předpoklady splní účastník zadávacího řízení, který vyhoví níže uvedeným požadavkům zadavatele: 

   

  3.4.1 Dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ:

  Dodavatel předloží seznam služeb provedených za poslední 3 roky, osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto služeb a níže uvedené přílohy:

  rozsah požadovaných informací a dokladů

       Seznam služeb musí zahrnovat cenu (bez DPH), rozsah, dobu, místo plnění, kontaktní osobu zadavatele (pro potenciální ověření předložených informací) a údaj o tom, zda byly tyto služby poskytnuty řádně a ve stanoveném termínu.

  způsob prokázání splnění kvalifikačních předpokladů

  Seznam služeb předloží dodavatel v rámci své nabídky. Přílohou seznamu musí být osvědčení vydané či podepsané uvedeným zadavatelem (objednatelem).

  minimální úroveň kvalifikačních předpokladů

  Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud ze seznamu služeb provedených v posledních 3 letech vyplývá, že dodavatel provedl minimálně:

  - 2 zakázky na projektové práce o finančním objemu každé z nich min. 1 mil. Kč bez DPH, které se týkaly zpracování plánu udržitelné městské mobility, dopravních generelů - koncepcí a dopravních modelů, a to pro obce s min. 30 tisíci obyvateli a byly dokončeny v průběhu posledních 3 let před zahájením zadávacího řízení,

   

  3.4.2 Dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ:

  Rozsah požadovaných informací a dokladů:

  Dodavatel předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat (realizovat), tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

  Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů:

  Předložení dokladu o odborné způsobilosti a vzdělání vedoucích členů týmu (např. kopie vysvědčení, diplomy atp.).

  minimální úroveň kvalifikačních předpokladů:

  Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud disponuje osobou, která splňuje následující podmínky:

  1. Vedoucí realizačního týmu: VŠ vzdělání technického směru,

  - praxe v oblasti dopravního plánování min. 5 let,

  - profesní zkušenosti s poskytováním poradenských služeb v rámci realizace min. 2 zakázek (zpracování koncepce, strategie nebo plánování dopravy vč. prognózy intenzit IAD nebo MHD v obci s min. 30 tisíci obyvateli),

  - existence pracovněprávního vztahu u dodavatele nebo čestné prohlášení o budoucí spolupráci na zakázce.

  2. Specialista v oblasti dopravy: VŠ vzdělání technického směru, obor dopravní inženýrství,

  - autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pro obor dopravní stavby,

  - praxe v oblasti dopravního plánování min. 3 roky,

  - profesní zkušenosti s poskytováním odborných technických služeb v rámci realizace min. 2 zakázek (zpracování koncepce, strategie nebo plánování dopravy vč. prognózy intenzit IAD nebo MHD v obci s min. 30 tisíci obyvateli),

  - existence pracovněprávního vztahu u dodavatele nebo čestné prohlášení autorizované osoby o budoucí spolupráci na zakázce.

  3. Specialista v oblasti životního prostředí: VŠ vzdělání přírodovědeckého nebo technického směru,

  - praxe v oblasti modelování a vyhodnocování negativních vlivů dopravy na životní prostředí min. 3 roky,

  - existence pracovněprávního vztahu u dodavatele nebo čestné prohlášení o budoucí spolupráci na zakázce.

  4. Specialista v oblasti sociologie: VŠ vzdělání, obor sociologie,

  - praxe v oblasti provádění průzkumů veřejného mínění min. 3 roky,

  - existence pracovněprávního vztahu u dodavatele nebo čestné prohlášení o budoucí spolupráci na zakázce.

  5. Specialista v oblasti marketingu: VŠ vzdělání, obor marketing a komunikace,

  - praxe v oblasti komunikace s veřejností a uvádění produktů na trh min. 3 roky,

  - existence pracovněprávního vztahu u dodavatele nebo čestné prohlášení o budoucí spolupráci na zakázce.

  Pokud výše uvedené osoby nebudou zaměstnancem dodavatele, je dodavatel povinen postupovat, a předložit doklady, v souladu s § 83 ZZVZ.

   

   

   

  3.5Další podmínky prokazování kvalifikace

  Kvalifikaci prostřednictvím jiných osob může dodavatel prokázat v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 a odst. 2 ZZVZ.
  V případě podání společné nabídky několika dodavateli prokazují tito dodavatelé kvalifikaci podle ustanovení § 84 ZZVZ.
  Prokázání kvalifikace získané v zahraničí:

  Zahraniční dodavatel prokazuje kvalifikaci podle ustanovení § 81 ZZVZ.

  Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace:

  Dodavatel prokazuje kvalifikaci doklady, které splňují náležitosti podle ustanovení § 53 ZZVZ.

  Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů nebo výpisem ze seznamu zahraničních dodavatelů:

  Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 228 ZZVZ.

  Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle § 234 ZZVZ.

  Zahraniční dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů či příslušný zahraniční certifikát podle § 234 ZZVZ.

   

   

  3.6Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů ve zjednodušeném podlimitním řízení všemi účastníky v nabídce

  Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.

   

   

  3.7Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů ve zjednodušeném podlimitním řízení vybraným účastníkem před uzavřením smlouvy

  Účastník zadávacího řízení, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 124 ZZVZ, předloží před jejím uzavřením (na základě výzvy) Zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů a doklady dle § 104 odst. 1 ZZVZ. Je-li vybraný dodavatel právnickou osobou, předloží dále doklady dle § 122 odst. 5 ZZVZ. Doklady dle § 122 odst. 5 ZZVZ předloží účastník pouze v případě, že nemá údaje týkající se skutečných vlastníků společnosti zapsány v Evidenci skutečných majitelů. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 122 odst. 7  ZZVZ.

  Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka.

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

6.1Požadavky na obsah a formu zpracování nabídky

 

 

6.1.1 Nabídku podá dodavatel písemně v jednom listinném vyhotovení (1x originál). Dále předloží na nosiči CD/DVD kopii nabídky a návrh kupní smlouvy ve formátu *.doc.

6.1.2 V Krycím listu nabídky musí být uvedeny identifikační údaje účastníka zadávacího řízení. Krycí list nabídky a doklady, u kterých to požaduje zákon nebo tyto zadávací podmínky, musí být podepsány účastníkem zadávacího řízení nebo osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení. V případě podpisu zmocněncem doloží účastník zadávacího řízení v nabídce originál či úředně ověřenou kopii písemné plné moci či jiného platného písemného pověřovacího dokumentu.

6.1.3 Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

6.1.4 Nabídka (tj. originál) bude svázána do samostatného svazku. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení:

- jednotlivé strany nabídky očíslovat vzestupnou kontinuální řadou,

- svou nabídku zabezpečit tak, aby nebylo možno bez viditelného porušení zabezpečení manipulovat s jednotlivými listy nabídky (tj. zabezpečit např. pomocí provázku, pečetě či nálepek opatřenými podpisem nebo razítkem dodavatele).

6.1.5 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení a neprodleně o vyloučení, včetně uvedení důvodu, dodavatele písemně informuje.

 

 

6.2Požadované členění - pořadí obsahu nabídky

Účastník zadávacího řízení závazně použije následující pořadí dokumentů pro zpracování nabídky:

1. obsah nabídky,

2. krycí list nabídky         

3. doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,
4. návrh Smlouvy o dílo,
5. ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky (seznam poddodavatelů,…).

 

 

6.3Způsob, lhůta a místo pro podání nabídky

 

 

6.3.1  Nabídka bude podána v souladu s § 107 ZZVZ ve formě výše uvedené. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa účastníka zadávacího řízení.

6.3.2  Obálka s nabídkou ponese označení:

NEOTVÍRAT

VZ „Plán udržitelné městské mobility měst Chomutova a Jirkova“

6.3.3  Adresa pro podání nabídky:

Statutární město Chomutov

Zborovská 4602

430 28 Chomutov

6.3.4  Nabídka může být podána také osobně na výše uvedené adrese:

            v pondělí a středu od 08:00 do 16:30 hodin,

            v úterý a čtvrtek    od 08:00 do 14:30 hodin,

            v pátek                 od 08:00 do 12:30 hodin

            s výjimkou posledního dne běhu lhůty pro podání nabídky. Lhůta pro podání nabídek končí dne 28. 5. 2018 v 10:00 hodin.

6.3.5  Rozhodující pro posouzení včasného podání nabídky je datum a čas přijetí nabídky podatelnou zadavatele.

 

6.3.6 Otevírání obálek proběhne dne 28. 5. 2018 v 10:15 hodin na adrese:

          Statutární město Chomutov

náměstí 1. máje 1 (radnice, zasedací místnost č. 28)

430 01 Chomutov

Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit maximálně 1 zástupce účastníka zadávacího řízení, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek (na základě plné moci, nejedná-li se o člena statutárního orgánu), zástupce zadavatele a zástupce administrátora veřejné zakázky.

 

 

 

 

 

 

7. Lhůty a termíny zadávacího řízení

 

 

 

7.1Závazné lhůty zadávacího řízení

Zadávací lhůta dle § 40 ZZVZ, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázáni, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta činí 90 kalendářních dní.

 

7.2Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn po Zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ, a to doručením žádosti:

- prostřednictvím elektronického nástroje EZAK https://zakazky.chomutov-mesto.cz/,

- do datové schránky zadavatele 497beyz a nebo

- poštou na adresu zadavatele:

Statutární město Chomutov

Zborovská 4602

430 28 Chomutov

Ve všech výše uvedených možnostech doporučujeme zaslat současně scan dodatečné informace na elektronickou adresu i.kozakova@chomutov-mesto.cz.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena musí být zpracována v české měně (CZK). Účastníci zadávacího řízení jsou povinni nabídkovou cenu doplnit do dokumentu Krycí list nabídky, jehož vzor tvoří Přílohu č. 2 těchto zadávacích podmínek.

Účastníci zadávacího řízení uvedou nabídkovou cenu za celý předmět plnění veřejné zakázky a současně v členění na část analytickou, návrhovou a komunikační strategii (aktivita A, aktivita B).

Současně bude nabídková cena účastníka uvedena ve Smlouvě o dílo, která je přílohou č. 3 těchto zadávacích podmínek.

Celková nabídková cena je předmětem hodnocení.
Nabídková cena je závazná a nejvýše přípustná, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky. Do nabídkové ceny musejí být započteny veškeré náklady, zisk, rizika, bonusy, slevy a další vlivy. Nabídková cena musí obsahovat cenu veškerých prací a činností potřebných pro řádné a včasné splnění předmětu veřejné zakázky, finančních vlivů (např. inflace, změna kurzu CZK apod.), a to ve vztahu k celé době trvání smlouvy v souladu s těmito zadávacími podmínkami.
Není-li účastník zadávacího řízení registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena). Zadavatel stanoví, že i kdyby nabídková cena nebyla rozlišena na cenu bez DPH a s DPH a účastník zadávacího řízení by se např. teprve po podání nabídky stal plátcem DPH, platí, že nabídková cena uvedená v nabídce v sobě již DPH zahrnovala. Účastník zadávacího řízení je tedy povinen příslušnou část nabídkové ceny odvést jako DPH a nemá vůči zadavateli z titulu DPH nárok na další plnění nad rámec nabídkové ceny.
Nabídková cena může být měněna v souvislosti se změnou sazeb DPH dle platných a účinných právních předpisů České republiky.

 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku, pokud neobdrží dotaci, z níž má být veřejná zakázka z větší části uhrazena.
Zadavatel si vyhrazuje dle § 53 odst. 5 ZZVZ právo zveřejnit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele, na webové adrese: http://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_2.html/.
Jedná se o veřejnou zakázku spolufinancovanou z evropských fondů, proto zadavatel uveřejňuje odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce:

http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/

https://www.esfcr.cz/vyzva-058-opz

 

Zadávací řízení se řídí:
Podle § 36 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 10. 5. 2018
 
Aktualizováno: 10. 5. 2018