Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Podnikové vzdělávání DITON 2

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13753

Název zakázky: Podnikové vzdělávání DITON 2

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 3. 2. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: DITON s.r.o.

Sídlo zadavatele: Střítež 207/1, 588 11 Střítež

IČ zadavatele: 25557921

DIČ zadavatele: CZ25557921

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Gabriela Tichá
 • Telefon: +420737285104
 • E-mail: ticha@diton.cz

Lhůta pro podání nabídek: 16. 2. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
DITON s.r.o., Dědina 484, 683 54 Otnice - expedice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění služeb spadajících do oblasti vzdělávání dospělých. Zakázka je opakovaným vypsáním vzdělávání v oblasti podnikového finančního systému, kde v rámci prvního výběrového řízení nedošlo k podání žádné nabídky.

PODNIKOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

- školení jednotlivých modulů IS KARAT – zaměřeno na účetní, expedientky, administrativní a odborné pracovníky.

 

V případě všech kurzů platí, že vyučovací hodina představuje 60 min. Školicí den bude v délce 7-8 hodin školení a bude zahrnovat krátké přestávky a 30 min. pauzu na oběd nad rámec předpokládané doby školení.

Všechny kurzy budou uzavřené, tzn. budou připraveny na míru dle požadavků zadavatele a budou se jich účastnit výhradně zaměstnanci zadavatele.

V návaznosti na pandemickou situaci spojenou s šířením COVID-19 a na to navazující nařízení vlády budou všechny kurzy připraveny tak, aby mohly probíhat:

 • a) prezenční formou - účastníci i lektor společně v jedné školící místnosti
 • b) kombinovanou prezenční formou - účastníci v jedné místnosti, lektor on-line
 • c) kombinovanou prezenční formou - část účastníků v jedné místnosti, část účastníků připojena on-line, lektor on-line
 • d) elektronickou formou – všichni účastníci on-line, lektor on-line (je potřeba celý kurz nahrávat a zálohovat)

Kdykoliv to bude jen možné z hlediska pandemické situace budou kurzy probíhat dle varianty a).

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady účastníka výběrového řízení (dále jen „účastník“) spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména odměna lektora, cestovné lektora, stravné lektora, školící pomůcky a materiály pro každého účastníka, prezentační techniku (dataprojektor, flipchart, počítačové vybavení)  apod. Součástí nabídkové ceny není pronájem místnosti a občerstvení pro školené osoby (hradí zadavatel).

Zadavatel dále požaduje splnění následujících podmínek:

1) Dodavatel poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz výukové a podpůrné materiály.

2) Harmonogram jednotlivých kurzů bude připraven dle aktuálních potřeb zadavatele, je nezbytné, aby dodavatel byl schopen realizovat konkrétní kurz do 14 dnů od doručení požadavku zadavatele. Musí být dodržen termín začátku a konce realizace zakázky. Většinu kurzů bude muset dodavatel soustředit do měsíců leden – březen.

3) Dále budou dodrženy počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů.

4) Součástí plnění je závěrečné otestování účastníků a vydání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu.

5) Součástí plnění bude rovněž dodání dokumentace ke vzdělávání, a to prezenčních listin, záznamů o školení a osvědčení/certifikátů o absolvování kurzů. V případě kombinovaných prezenčních kurzů reporty o připojení jednotlivých účastníků.

Požadovaná specifikace jednotlivých kurzu je uvedena v příloze č. 1 této výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 595000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termín zahájení plnění je bezprostředně po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem – únor/březen 2021.

Místo dodání / převzetí plnění:
Realizace kurzů bude probíhat dle potřeb zadavatele ve školicích prostorech zadavatele v Otnicích, v Čeperce (Opatovicích nad Labem), ve Stříteži a Jihlavě.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické následovně:

  Hodnocena bude celková nabídková cena za realizaci zakázky stanovená v příloze č. 1 této výzvy. Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH, která je tvořena součtem cen za všechny požadované kurzy.

  Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny od nejmenší po největší. Nejvhodnější nabídka (nabídka s nejnižší nabídkovou cenou) získá 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodové ohodnocení na základě násobku 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky, a to podle vzorce:

  100* (nejnižší cena / cena posuzované nabídky)

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • V případě neprokázání splnění kteréhokoliv kvalifikačního požadavku nebo nesplnění povinnosti oznámení změn v kvalifikaci (viz níže) bude účastník ze zakázky vyloučen. Zadavatel má právo, nikoliv však povinnost, vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů a písemného vysvětlení nabídky.

   

  Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce u účastníka i u třetích osob, účastník je povinen zadavateli v tomto poskytnout potřebnou součinnost.

   

  Základní způsobilost

  Způsobilý je dodavatel, který:

  a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně

  odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, trestný čin obchodování s lidmi, podvod, úvěrový podvod, dotační podvod, podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, zneužití informace a postavení v obchodním styku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie, trestné činy obecně nebezpečné, trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestné činy úředních osob, úplatkářství, jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci nebo obdobné trestné činy podle právního řádu země sídla dodavatel. Je-li dodavatel právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatel právnická osoba, musí podmínku podle první věty splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatel. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu, musí podmínku podle věty první splňovat také vedoucí pobočky závodu;

  b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový

  nedoplatek;

  c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

  d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

  e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatel.

  Dodavatel prokáže splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice

  Předložením čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 4 této výzvy.

   

  Profesní způsobilost

  Způsobilý je dodavatel, který předloží:

  výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
  doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci).

  Výše uvedené doklady může účastník nahradit čestným prohlášením dle přílohy č. 4 nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Technická kvalifikace

Technickou kvalifikaci splňuje účastník předložením:

seznamu významných služeb poskytnutých účastníkem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení.

Účastník splní tento kvalifikační předpoklad, pokud prokáže, že v posledních 3 letech realizoval alespoň

3 významné služby, jejichž předmětem bylo zajištění školení v oblasti IT v hodnotě min. 200.000,- Kč bez DPH pro jednoho objednatele.
 

Seznam významných služeb musí obsahovat:

- název a popis služby;

- cenu služby (její finanční objem) bez DPH;

- dobu realizace služby (měsíc a rok);

- uvedení objednatele včetně telefonu a e-mailu na kontaktní osobu objednatele.

 

b) seznamu realizačního týmu – lektorů, kteří se budou podílet na jednotlivých školeních.

Zadavatel požaduje předložení min. 3 členů realizačního týmu, kteří budou splňovat níže uvedené požadavky. Dodavatel musí předložit pro každou pozici označenou jako lektor
č. 1 – 3 vždy alespoň jednu osobu.

 

Požadavky na jednotlivé členy týmu:

lektor č. 1

magisterské nebo inženýrské vysokoškolské vzdělání,
praxe v oblasti školení/vzdělávání dospělých alespoň 5 let,
podílení se na min. 3 službách pro 3 různé objednatele, jejichž předmětem byla realizace školení/vzdělávání dospělých v oblasti podnikových informačních systémů, a to v posledních 3 letech.

 

lektor č. 2 a 3

středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání,
praxe v oblasti školení/vzdělávání dospělých alespoň 5 let,
podílení se na min. 3 službách pro 3 různé objednatele, jejichž předmětem byla realizace školení/vzdělávání dospělých v oblasti podnikových informačních systémů, a to v posledních 3 letech.

 

Zadavatel dále požaduje, aby jeden z členů realizačního byl v postavení vedoucího realizačního týmu zodpovědného za řádné plnění zakázky, kvalitu vzdělávání, komunikaci se zadavatelem, řízení lektorů a dodržování stanoveného harmonogramu. Zadavatel požaduje, aby vedoucí týmu prokázal, že se v pozici vedoucího týmu podíle na min. 2 službách, jejichž předmětem bylo zajištění školení v hodnotě min. 200.000,- Kč bez DPH pro jednoho objednatele u každé jednotlivé služby, a to v posledních 3 letech.

V seznamu členů realizačního týmu budou uvedeny alespoň následující informace:

 • jméno a příjmení, titul;
 • uvedení, zda se jedná o vedoucího realizačního týmu;
 • uvedení, zda se jedná o lektora splňujícího požadavky zadavatele včetně uvedení čísla lektora (lektor č. 1 – 3);
 • názvy kurzů, které může daná osoba vzhledem ke své odbornosti vyučovat.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě v českém jazyce, příp. ve slovenském jazyce (doklad o vzdělání může být předložen v latinském jazyce bez překladu). Ostatní doklady v jiném jazyce musejí být přeloženy do ČJ.

Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

Zadavatel doporučuje předložení nabídky také v jedné kopii či nejlépe také v elektronické podobě. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy a pevně svázána. Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem výběrového řízení a nápisem „NEOTEVÍRAT“. Na obálce musí být uveden název a adresa účastníka.

 

V případě, že nabídka bude podepsána osobou k tomu zmocněnou, bude součástí nabídky originál či úředně ověřená kopie jejího zmocnění.

 

Zadavatel doporučuje pro lepší orientaci v nabídce účastníka použít následující řazení dokumentů.

 • Krycí list nabídky - pro sestavení krycího listu nabídky účastník použije přílohu č. 2 této výzvy. Na krycím listu budou uvedeny identifikační údaje účastníka včetně kontaktní osoby, datum a podpis osoby oprávněné za účastníka jednat.
 • Doklady, jimiž účastník o VZ prokazuje kvalifikaci.
 • Zpracovaný návrh smlouvy včetně jeho příloh.
 • Kalkulace nabídkové ceny (dle přílohy č. 3 této výzvy)
 • Ostatní dokumenty předkládané účastníkem – v této části nabídky účastník doloží ostatní případné relevantní informace či doklady vztahující se k předmětu plnění zakázky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník ve své nabídce předloží vyplněnou Kalkulaci nabídkové ceny (příloha č.3), ve které vyplní závazné ceny. Tato tabulka bude zapracována jako závazná součást dodavatelem vypracovaného a v nabídce předloženého návrhu smlouvy.

Ceny budou uvedeny absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH. Cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Součástí ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění školení (zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, stravu apod.). Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat. Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Pokud bude účastník zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložená plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Účastník je povinen v rámci své nabídky předložit návrh smlouvy na zajištění celého předmětu plnění jednotlivé části zakázky. Předložený návrh smlouvy musí obsahovat všechny podmínky a požadavky definované zadavatelem a respektovat ustanovení obecně závazných právních předpisů.

 

Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka nebo osobu příslušně zmocněnou. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy popřípadě nepředložení zmocnění dle předchozí věty není předložením řádného návrhu smlouvy.

Účastník není oprávněn uvádět jakákoliv ustanovení o smluvních pokutách (mimo zadavatelem stanovených) či úrocích z prodlení k tíži zadavatele. Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky zadavatele. Stanovené obchodní podmínky nesmí účastník ani jakýmkoliv způsobem podmiňovat.

Návrh smlouvy musí dále obsahovat tyto náležitosti:

a) Identifikace smluvních stran včetně IČO a DIČ, pokud jsou přiděleny.

b) Předmět plnění (dle stanovených podmínek a nabídky účastníka) v minimálním rozsahu dle Specifikace předmětu plnění.

c) Níže stanovené obchodní podmínky.

c) Kalkulaci nabídkové ceny (příloha č. 3).

d) Další obligatorní náležitosti dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obchodní podmínky:

 • Změny na pozicích realizačního týmu budou možné pouze po předchozím schválení zadavatelem. Vybraný dodavatel bude oprávněn navrhnout zadavateli jako nového člena pouze osobu splňující veškeré požadavky stanovené ve Výzvě k podání nabídky výběrového řízení. Výměnu člena týmu je dodavatel povinen zadavateli oznámit nejpozději do pěti (5) dnů od takové změny.
 • Zadavatel může jednostranně snížit rozsah dohodnutého plnění v závislosti na vývoji projektu OPZ a potřebách zadavatele. V takovém případě zaplatí zadavatel dodavateli pouze za skutečně odebrané plnění.
 • Zadavatel je oprávněn zvolit formu realizace kurzu (prezenční/kombinovaná/elektronická) dle momentální epidemiologické situace, přičemž preferovanou variantou je forma prezenční.
 • Zadavatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že dodavatel bezdůvodně přeruší realizaci kurzů nebo provádí kurzy v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny zadavatele.
 • Zadavatel má právo kontrolovat řádné plnění smlouvy ze strany dodavatele. Při kontrole se smluvní strany budou řídit zákonem č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), v platném znění a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, přiměřeně.
 • Dodavatel se zavazuje akceptovat právo zadavatele na provádění monitorování a kontroly realizace projektu z pohledu naplňování cílů projektu. V rámci těchto kontrol je dodavatel povinen umožnit kontrolu všech dokladů souvisejících s realizací projektu a umožnit vstup na místa realizace aktivit projektu a do sídla dodavatele osobám pověřeným kontrolou
 • a monitorováním, které mohou provádět kromě pracovníků zadavatele i pracovníci poskytovatele podpory, zmocnění zástupci Řídícího orgánu, Zprostředkujícího subjektu, pracovníci Nejvyššího kontrolního úřadu, pracovníci Ministerstva financí ČR, finančního úřadu, zástupci Evropské komise nebo Evropského účetního dvora, kteří mohou být doprovázeni dalšími přizvanými osobami (dále jen „pověřené osoby“). Umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám je dodavatel povinen v průběhu trvání projektu a po dobu deseti let od ukončení realizace projektu, přičemž lhůta se počítá od 1. roku následujícího po ukončení realizace projektu.
 • Dodavatel se zavazuje, že realizuje konkrétní kurz dle požadavku zadavatele do 14 dnů od doručení tohoto písemného požadavku kontaktní osobě. Zpráva zasílaná elektronickou poštou se má za doručenou pouze v případě potvrzení jejího přijetí ze strany adresáta odeslaného elektronickou poštou, a to okamžikem doručení tohoto potvrzení.
 • Dodavatel je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, které se vztahují k plnění předmětu této smlouvy, zejména národní i Evropskou legislativu upravující zacházení s osobními údaji.
 • Dodavatel je povinen při plnění veřejné zakázky respektovat informační povinnost dle Manuálu pro publicitu OPZ; zejména je povinen dodržovat, aby všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace byly opatřeny vizuální identitou projektů dle pravidel vyplývajících z Manuálu pro publicitu OPZ a navazujících dokumentů. Dodavatel je povinen ke dni nabytí účinnosti smlouvy se s těmito pravidly seznámit a v případě, že dojde ke změně těchto pravidel, je dodavatel používat vždy jejich aktuální verzi.
 • Dodavatel se zavazuje zajistit, aby v případě, že využije při realizaci projektu poddodavatele, tento postupoval při poskytování služeb v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami a platnou legislativou ČR a EU. Poddodavatel však není oprávněn vstupovat do přímých vztahů se zadavatelem, zejména mu přímo poskytovat jakékoliv plnění.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo pro změnu místa plnění. V případě, že plnění bude probíhat na jiné adrese v České republice, než které jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky výběrového řízení, bude změna oznámena dodavateli alespoň 10 pracovních dnů předem.
 • Nabídková cena dle Kalkulace nabídkové ceny, je závazná pro účely fakturace.
 • K cenám bez DPH bude připočteno DPH v zákonné výši.
 • Zadavatel se zavazuje uhradit cenu za plnění předmětu této smlouvy na základě předložených řádných účetních dokladů (dále jen „faktura“). Splatnost faktury je 21 dní ode dne vystavení faktury.
 • Dodavatel je oprávněn předložit fakturu pouze za řádně realizovaná školení.
 • Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, a dále název a číslo projektu. Toto ustanovení platí i při nejasnostech vyplývajících z provedené kontroly zadavatelem doloženého předmětu plnění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
 • Dodavatel se zavazuje uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny bez DPH za prodlení s plněním v rámci jednotlivých aktivit za každý byť jen započatý den prodlení. Uplatněním nároku zadavatele na zaplacení smluvní pokuty není nikterak dotčen ani omezen nárok zadavatele na náhradu způsobené škody v plné výši.
 • Dostane-li se kterákoliv ze stran do prodlení s úhradou kterékoli částky z této smlouvy, je strana v prodlení povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 • V případě objektivních důvodů pro nenaplnění požadovaných indikátorů, které nebudou na straně dodavatele ani jeho partnerů či poddodavatelů, může zadavatel od vymáhání smluvní pokuty upustit. Požadovanou smluvní pokutou není jakkoliv dotčen ani omezen nárok na náhradu škody v plné výši.
 • Zadavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě závažného porušení smlouvy ze strany dodavatele, např. prodlení dodavatele s plněním veřejné zakázky o 1 měsíc a déle zaviněné dodavatelem, vykazování neexistujících plnění, finanční nesrovnalosti, které nebudou objasněny do jednoho měsíce po jejich zjištění, jednání dodavatele, které odporuje dobrým mravům. Ke zrušení smlouvy dochází okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy dodavateli.
 • Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je dodavatel osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): KARAT Solution s.r.o.Hruškové Dvory 49, Jihlava 586 01IČ: 28293479

  Datum podpisu smlouvy: 4. 3. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 3. 2. 2021
 
Aktualizováno: 15. 3. 2021