Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Podnikové vzdělávání Entry Engineering s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11029

Název zakázky: Podnikové vzdělávání Entry Engineering s.r.o.

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 3. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Entry Engineering s.r.o.

Sídlo zadavatele: 1. máje 871/13, 460 07 Liberec

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Jan Souček – jednatel společnosti
  • Telefon: +420737218242
  • E-mail: jan.soucek@entry-cz.com

IČ zadavatele: 28750098

DIČ zadavatele: CZ28750098

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Jan Souček – jednatel společnosti
  • Telefon: +420737218242
  • E-mail: jan.soucek@entry-cz.com

Lhůta pro podání nabídek: 31. 3. 2017 12:00

Místo pro podání nabídek:
Entry Engineering s.r.o., 1. máje 871/13, 460 07 Liberec

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích aktivit v oblastech Měkkých a manažerských dovednosti, specializované IT dovedností, v oblasti účetní, ekonomické a právní kurzy a v oblastech technického a jiného odborného vzdělávání. Rozpis jednotlivých vzdělávacích aktivit je uvedený v příloze č.4 této výzvy.

Více viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1350000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.3.2017 – 28.2.2019. Termín zahájení plnění je bezprostředně po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Doba plnění zakázky může být upravena dle potřeb zadavatele.

Místo dodání / převzetí plnění:
ČR bez hl. m. Prahy

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bez DPH.

Více viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Staff Advance s.r.o., Libentiny 5, 46822 Líšný, IČ: 28853890, Mgr. Kateřina Melichová – jednatelka společnosti

    Datum podpisu smlouvy: 7. 4. 2017

Datum ukončení: 7. 4. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 3. 2017
 
Aktualizováno: 19. 4. 2017