Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Podnikové vzdělávání Promens a.s. a partnerů

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12024

Název zakázky: Podnikové vzdělávání Promens a.s. a partnerů

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 11. 1. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Promens a.s.

Sídlo zadavatele: Cecilka 38, Příluky, 760 01 Zlín

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Robert Zatloukal
 • Telefon: +420577051111
 • E-mail: zlin.personalni@promens.com

IČ zadavatele: 25325442

DIČ zadavatele: CZ25325442

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jana Schäferová
 • Telefon: +420739301356
 • E-mail: jana.schaferova@mciservis.eu

Lhůta pro podání nabídek: 22. 1. 2018 13:00

Místo pro podání nabídek:
MCI SERVIS s.r.o., Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je poskytnutí komplexních služeb v oblasti vzdělávání a školení zaměstnanců společnosti Promens a.s. jejích partnerů GLOBAL INVESTMENT OPPORTUNITIES, s.r.o., IČ 263 11 691, a INGO – PET Morava, spol. s r.o., IČ 499 67 533. Příjemcem dotace, zadavatelem a obchodním partnerem pro vybraného dodavatele je společnost Promens a.s.

Jedná se zejména o zajištění těchto činností:

- Vzdělávání dle specifikovaných kurzů
- Zajištění školicích materiálů pro účastníky
- Zajištění PC, resp. notebooků pro výku (mobilní IT učebna), každý účastník bude pracovat na samostatném PC (notebooku) – platní pouze pro část 1„Obecné IT“ a část 2 „IS Helios Green“
- V případě otevřených kurzů zajištění školicích prostor ve vzdálenosti max. 25 km  od sídla zadavatele (dle počtu plánovaných účastníků v jednotlivých kurzech, dostupnost WC). Uzavřené kurzy budou probíhat v sídle zadavatele.
- Zajištění potřebné didaktické techniky (flipchart, dataprojektor, notebook apod.)
- V případě otevřených kurzů zajištění občerstvení pro účastníky po dobu školení (dopolední a odpolední přestávka – káva, čaj, voda, drobné občerstvení). U uzavřených kurzů zajišťuje zadavatel.

- Zajištění potřebné dokumentace ke kurzům dle příručky poskytovatele dotace OPZ „Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotlivými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání“ (prezenční listiny, certifikáty, dokumenty ke kurzům apod.) – viz www.esfcr.cz
- Dodržování publicity v rámci školení dle pravidel OPZ
- Vyhodnocení vzdělávacích aktivit a zpracování zpětné vazby ze školení
- Vypracování celkového souhrnu školení 

Předmět zakázky je rozdělen na 4 částí

Část 1 Obecné IT

Část 2 IS Helios Green

Část 3 Měkké a manažerské dovednosti

Část 4 Účetní, ekonomické a právní kurzy

Podrobné požadavky a specifikace jednotlivých částí zakázky (dále jen „kurzy“) jsou uvedeny v přílohách č. 4A až 4D zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1570000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládané zahájení doby plnění: leden/únor 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Realizace zakázky bude probíhat v případě otevřených kurzů ve školicích prostorách, které zajistí vybraný dodavatel ve vzdálenosti max. 25 km od sídla zadavatele (dle počtu plánovaných účastníků v jednotlivých kurzech, dostupnost WC). Uzavřené kurzy budou probíhat v sídle zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Podané nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídky.

Dílčí kritéria a jejich váha:

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH                                         30 %
Kvalita navržených osnov kurzů, využitelnost pro praxi                30 %
Efektivnost metod výuky a způsob evaluace vzdělávání                20 %
Organizační zajištění zakázky                                                      20 %

Podrobná pravidla pro hodnocení nabídek jsou uvedena v příloze k této výzvě „Zadávací dokumentace-textová část“.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Podrobné požadavky na splnění kvalifikací jsou uvedeny v příloze k této výzvě s názvem „Podmínky kvalifikace“.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Podrobné podmínky na zpracování nabídky jsou uvedeny v příloze k této výzvě s názvem „Zadávací dokumentace-textová část“.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Podrobné podmínky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v příloze k této výzvě s názvem „Zadávací dokumentace-textová část“.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Podrobné podmínky na zpracování nabídky jsou uvedeny v příloze k této výzvě s názvem „Zadávací dokumentace-textová část“.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu – viz příloha této výzvy „Krycí list nabídky“.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Podrobné podmínky na formu a podání nabídky ceny jsou uvedeny v příloze k této výzvě „Zadávací dokumentace-textová část“.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Podrobné podmínky pro poskytování vysvětlení zadávacích podmínek jsou uvedeny v příloze k této výzvě „Zadávací dokumentace-textová část“.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Další požadavky na zpracování nabídky jsou uvedeny v příloze k této výzvě „Zadávací dokumentace-textová část“.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (číslo vydání 7, platnost od 1. 1. 2018), na toto zadávací řízení se aplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pouze podpůrně.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 870480.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 1 PROFIMA EFFECTIVE s.r.o.Kudlov 500, 760 01 ZlínIČ 255 68 027, Mgr. Jana Márová

  Datum podpisu smlouvy: 15. 2. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 3 PROFIMA EFFECTIVE s.r.o.Kudlov 500, 760 01 ZlínIČ 255 68 027, Mgr. Jana Márová

  Datum podpisu smlouvy: 15. 2. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 4 PROFIMA EFFECTIVE s.r.o.Kudlov 500, 760 01 ZlínIČ 255 68 027, Mgr. Jana Márová

  Datum podpisu smlouvy: 15. 2. 2018

Zrušené části zakázky: Byla zrušena část 2 _ IS Helios Green, neboť nebyla doručena žádná nabídka (viz Rozhodnutí o zrušení_část 2 IS Helios Green

Datum ukončení: 15. 2. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 11. 1. 2018
 
Aktualizováno: 19. 2. 2018