Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Podnikové vzdělávání společnosti TOKOZ a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13152

Název zakázky: Podnikové vzdělávání společnosti TOKOZ a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 4. 12. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: TOKOZ a. s.

Sídlo zadavatele: Santiniho 20/26, 591 02 Žďár nad Sázavou

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Vladimír Chládek
  • E-mail: vladimir.chladek@tokoz.cz

IČ zadavatele: 25670042

DIČ zadavatele: CZ25670042

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Martina Honzlová
  • Telefon: +420724632616
  • E-mail: Martina.Honzlova@tokoz.cz

Lhůta pro podání nabídek: 16. 12. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Žďár nad Sázavou

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Nabídka dodavatele musí zajistit všechny požadované vzdělávací aktivity s tím, že zadavatel umožňuje využití subdodavatele.

Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel je však povinen řídit se předpisy Operačního programu Zaměstnanost.

Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích služeb pro zaměstnance společnosti TOKOZ a. s., v projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců II v oblastech:

Obecné IT
Měkké a manažerské dovednosti
Účetní, ekonomické a právní kurzy
Technické a jiné odborné vzdělávání

 

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena v příloze č. 1 Smlouvy o poskytování služeb (příloha č. 3 této výzvy) a dále ve smlouvě samotné, která blíže specifikuje vzájemná práva a povinnosti zadavatele a dodavatele při realizaci veřejné zakázky.

Uvedená témata jednotlivých kurzů vychází z kurzů vytipovaných MPSV (coby poskytovatelem dotace) ve Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání (číslo vydání 8, účinnost 15.10.2019). Jedná se tedy o témata, která je možné v rámci projektu (smlouvy) proškolit, ale jejich realizace není nezbytně nutná, neboť bude odviset od aktuální poptávky zapojených firem. Uchazeč/dodavatel však musí počítat s tím, že každý uvedený typ kurz by mohl být v rámci zakázky realizován.

Smlouva o poskytnutí služby se sjednává jako smlouva rámcová, která stanoví zejména cenu a podmínky plnění. Realizace konkrétních školení bude odviset od aktuální potřeby firem zapojených do projektu a bude konkretizována prostřednictvím plánů školení dle článku III. odst. 3.4 smlouvy. 

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1485795,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
do 31. 7. 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Žďár nad Sázavou (příp. dle domluvy jiné místo na území ČR mimo hl.m. Praha)

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti nabídek, přičemž zadavatel stanoví následující dílčí hodnotící kritéria, jejich váhu:

1. Nabídková cena s DPH – oblast Obecné IT (váha 20 %)

2. Nabídková cena s DPH – oblast Měkké a manažerské dovednosti (váha 10 %)

3. Nabídková cena s DPH – oblast Účetní, ekonomické a právní kurzy (váha 5 %)

4. Nabídková cena s DPH – oblast Technické a jiné odborné vzdělávání (váha 15 %)

5. Kvalita nabízených služeb (váha 50 %)

Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích viz Výzva

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje uchazeč:

a)        vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení,

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto,

že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

b)        který není v likvidaci,

c)        který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

d)        který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak

v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

e)        který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče.

 

Uchazeč prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením uchazeče, ve kterém bude uvedeno, že uchazeč všechny výše uvedené podmínky splňuje. Toto čestné prohlášení (příloha č. 2 této výzvy) musí být opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče.

 

Profesní způsobilost

Uchazeč musí dále předložit:

•          Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;

•          Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licencí;

 

Technické kvalifikační předpoklady

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení seznamu významných služeb formou čestného prohlášení, a to za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele včetně kontaktů na objednatele.

Z uvedeného seznamu významných služeb musí být patrné, že dodavatel realizoval následující služby:

alespoň 2 významné služby, jejichž předmětem je kompletní realizace vzdělávacích kurzů v oblasti obecného IT poskytnutých dodavatelem a řádně dokončených (dodavatel může mít např. uzavřenou rámcovou smlouvu, případně jinou smlouvu, předmětem které je realizace několika vzdělávacích kurzů, přičemž tato smlouva ještě nebyla ukončena a zasahuje do budoucna. V takovém případě může dodavatel předložit osvědčení k dílčímu plnění, tj. významné službě, jejímž předmětem je již ukončený vzdělávací kurz, přičemž ze seznamu musí vyplývat následující: každá služba musí být v minimální hodnotě alespoň 400 000 Kč bez DPH; dále musí ze seznamu vyplývat, že dodavatel proškolil v oblasti obecného IT alespoň 150 osob, a to v souhrnu všech služeb.

alespoň 2 významné služby, jejichž předmětem je kompletní realizace vzdělávacích kurzů v oblasti měkkých a manažerských dovedností poskytnutých dodavatelem a řádně dokončených (dodavatel může mít např. uzavřenou rámcovou smlouvu, případně jinou smlouvu, předmětem které je realizace několika vzdělávacích kurzů, přičemž tato smlouva ještě nebyla ukončena a zasahuje do budoucna. V takovém případě může dodavatel předložit osvědčení k dílčímu plnění, tj. významné službě, jejímž předmětem je již ukončený vzdělávací kurz, přičemž ze seznamu musí vyplývat následující: každá služba musí být v minimální hodnotě alespoň 300 000 Kč bez DPH; dále musí ze seznamu vyplývat, že dodavatel proškolil v oblasti měkkých a manažerských dovedností alespoň 100 osob, a to v souhrnu všech služeb.

alespoň 2 významné služby, jejichž předmětem je kompletní realizace vzdělávacích kurzů v oblasti technické a jiné odborné vzdělávání poskytnutých dodavatelem a řádně dokončených (dodavatel může mít např. uzavřenou rámcovou smlouvu, případně jinou smlouvu, předmětem které je realizace několika vzdělávacích kurzů, přičemž tato smlouva ještě nebyla ukončena a zasahuje do budoucna. V takovém případě může dodavatel předložit osvědčení k dílčímu plnění, tj. významné službě, jejímž předmětem je již ukončený vzdělávací kurz, přičemž ze seznamu musí vyplývat následující: každá služba musí být v minimální hodnotě alespoň 350 000 Kč bez DPH; dále musí ze seznamu vyplývat, že dodavatel proškolil v oblasti technické a jiné odborné vzdělávání alespoň 120 osob, a to v souhrnu všech služeb.

alespoň 2 významné služby, jejichž předmětem je kompletní realizace vzdělávacích kurzů v oblasti účetní, ekonomické a, nebo právní poskytnutých dodavatelem a řádně dokončených (dodavatel může mít např. uzavřenou rámcovou smlouvu, případně jinou smlouvu, předmětem které je realizace několika vzdělávacích kurzů, přičemž tato smlouva ještě nebyla ukončena a zasahuje do budoucna. V takovém případě může dodavatel předložit osvědčení k dílčímu plnění, tj. významné službě, jejímž předmětem je již ukončený vzdělávací kurz, přičemž ze seznamu musí vyplývat následující: každá služba musí být v minimální hodnotě alespoň 50 000 Kč bez DPH; dále musí ze seznamu vyplývat, že dodavatel proškolil v oblasti účetní, ekonomické a, nebo právní alespoň 30 osob, a to v souhrnu všech služeb.

Zadavatel dále požaduje osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

Zadavatel požaduje předložení seznamu členů realizačního týmu formou čestného prohlášení, z jehož obsahu bude jednoznačně vyplývat, že členové realizačního týmu splňují níže uvedené požadavky zadavatele.

Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud realizační tým dodavatele, bude splňovat níže uvedené kvalifikační požadavky:

3 lektory, kteří prokážou min. SŠ vzdělání. Každý z lektorů dále prokáže min. 3 roky profesní praxe v oblasti vzdělávání obecného IT, přičemž každý z lektorů doloží seznam realizovaných zakázek obdobného charakteru, tedy vzdělávání v oblasti obecného IT, na

kterých se osobně podíleli, ze kterého bude plynout, že za poslední 3 roky lektorský tým proškolil minimálně 150 osob v oblasti obecného IT.

2 lektory, kteří prokážou min. SŠ vzdělání. Každý z lektorů dále prokáže min. 3 roky profesní praxe v oblasti vzdělávání měkkých a manažerských dovedností, přičemž každý z lektorů doloží seznam realizovaných zakázek obdobného charakteru, tedy vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností, na kterých se osobně podíleli, ze kterého bude plynout, že za poslední 3 roky lektorský tým proškolil minimálně 100 osob v oblasti měkkých a manažerských dovedností.

dále 1 lektor, který prokáže min. SŠ vzdělání. Lektor dále prokáže min. 3 roky profesní praxe v oblasti ekonomického, účetního a, nebo právního vzdělávání, přičemž doloží seznam realizovaných zakázek obdobného charakteru, tedy vzdělávání v ekonomické, účetní a, nebo právní oblasti, na kterých se osobně podílel, ze kterého bude plynout, že za poslední 3 roky proškolil minimálně 50 osob v oblasti ekonomické, účetní a, nebo právní.

2 lektory, kteří prokážou min. SŠ vzdělání. Každý z lektorů dále prokáže min. 3 roky profesní praxe v oblasti technického a jiného odborného vzdělávání, přičemž každý z lektorů doloží seznam realizovaných zakázek obdobného charakteru, tedy vzdělávání v oblasti technického a jiného odborného vzdělávání, na kterých se osobně podíleli, ze kterého bude plynout, že za poslední 3 roky lektorský tým proškolil minimálně 100 osob v oblasti technického a jiného odborného vzdělávání.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka bude podána v českém jazyce. Jako součást nabídky dodavatelé předloží

Dokumenty rozhodné pro hodnocení nabídek
Doklady, prokazující splnění požadované kvalifikace

Návrh smlouvy, který je přílohou č. 3 této výzvy. Návrh smlouvy o dílo musí být doplněný o vyznačené náležitosti (identifikační údaje uchazeče, finanční částky nabídkové ceny) a podepsaný uchazečem, resp. statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeným v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu. Originál plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění dle jednotlivých vzdělávacích aktivit za 1 osobohodinu bez DPH. Dodavatel uvede cenu za 1 osobohodinu v Kč - bez DPH, částku odpovídající výši DPH a celkovou cenu v Kč s DPH za každou vzdělávací aktivitu (Měkké a manažerské dovednosti, Obecné IT, Technické a jiné odborné vzdělávání a Účetní, ekonomické a právní kurzy).

Dodavatel doplní nabídkovou cenu v tomto členění do krycího listu (příloha č. 1 této výzvy) a návrhu smlouvy (příloha č. 3 této výzvy).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Dodavatelé budou nabídky předkládat v listinné formě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele). Nabídka musí být odevzdána v následující struktuře:Krycí list nabídky.Doklady prokazující splnění kvalifikačních požadavků.Návrh smlouvy, který bude v souladu s popisem předmětu zakázky vymezeném v této výzvě.Dokumenty rozhodné pro hodnocení nabídek.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel neumožňuje varianty nabídky.
Dodavatel se seznámí s aktuálními Pravidly Operačního programu Zaměstnanost (dostupnými na www.esfcr.cz) a zavazuje se plnit veškeré povinnosti pro něj vyplývající.

Ostatní požadavky na zpracování nabídky jsou stanoveny v této výzvě. Další podmínky (platební a obchodní podmínky) jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který je přílohou č. 3 této výzvy.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1148120.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): EuroProfis, s.r.o., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 25640224

    Datum podpisu smlouvy: 6. 1. 2020

Datum ukončení: 6. 1. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 4. 12. 2019
 
Aktualizováno: 10. 1. 2020