Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13353

Název zakázky: Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 5. 3. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Podravka - Lagris a.s

Sídlo zadavatele: Dolní Lhota 39, 763 23 Dolní Lhota

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Marko Vitejl

IČ zadavatele: 25510487

DIČ zadavatele: CZ25510487

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Lucie Paroulková
 • Telefon: +420731598042
 • E-mail: lucie.paroulkova@podravka.cz

Lhůta pro podání nabídek: 16. 3. 2020 09:30

Místo pro podání nabídek:
Dolní lhota 39, 763 Dolní lhota

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění vzdělávání a profesního rozvoje zaměstnanců.

Zakázka je rozdělena na následující části:

část I) Měkké a manažerské kurzy

část II) IT kurzy

část III) Ekonomické kurzy

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1890000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Bezprostředně po uzavření smlouvy, realizace do 30.9.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
70% sídlo zadavatele, 30% území ČR mimo hl.m. Praha

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena 50%
 • Kvalitatvní úroveň přípravy kurzů 40%
 • Úroveň lektorského týmu 10%

Celkový počet bodů získaných dle níže uvedených pravidel bude vždy vynásoben výše uvedenou vahou dílčího kritéria.

Nejvýhodnější nabídka bude ta, která získá nejvyšší celkové bodové ohodnocení, přičemž nejvyšší teoreticky dosažitelné celkové bodové ohodnocení činí 100 bodů.

 

Popis dílčích hodnotících kritérií:

Celková nabídková cena

V rámci tohoto hodnotícího kritéria bude hodnocena celková nabídková cena za příslušnou část zakázky, jak bude uvedena v krycím listu.

Nejvýhodnější nabídka (nabídka s nejnižší nabídkovou cenou) získá v tomto kritériu 100 bodů. Všechny ostatní nabídky získají počet bodů odpovídající následujícímu vzorci: 100*(nejnižší cena/cena posuzované nabídky)

 

Metodika vedení a kvalitativní úroveň připravených kurzů

Posouzení metodiky vedení a kvality připravovaných kurzů dle předložených podkladů v nabídce.

V jednotlivých částech zakázky budou hodnoceny následující modelové kurzy:

Část I. – 2 kurzy - Firemní strategie a Strategické plánování, rozhodování a řízení

Část II. – 1 IT kurz – Excel pro mírně pokročilé

Část III. – 1 kurz – Finanční gramotnost

 

U kurzů budou posuzovány následující předložené dokumenty (maximálně 20 stran normovaného textu pro každou část I - III):

a)        detailní popis realizovaných aktivit v rámci představovaného kurzu

b)        materiály pro účastníky

c)         popis metod a formy výuky

 

Připravované kurzy budou hodnoceny z hlediska následujících parametrů:

- obsah, časové rozvržení odpovídá zadání a důležitosti témat

- použité metody  a forma výuky (např. aktivizující výukové metody)

- propojení získaných dovedností do praxe

 

Nabídkám budou na základě slovního hodnocení komisí v daných parametrech přiděleny celkové body na škále 0-100 bodů.

 

Úroveň lektorského týmu

Nabízení lektoři budou hodnoceny z hlediska následujících parametrů:

- vzdělání lektorského týmu

   - bodově budou preferování lektoři s vysokoškolským vzděláním,

   - bodově budou zvýhodněni manažerské pracovní zkušenosti pro lektory manažerských a prodejních dovedností  (I/1 – I/6) nad rámec povinné kvalifikace (počet let zkušeností, max. 15 let) – v rámci tohoto parametru budou hodnoceny roky, kdy manažer vedl min. 6 osob v týmu (je třeba uvést v profesním životopise)

- bodově budou zvýhodněny dlouhodobé manažerské zkušenosti v oblasti prodejních dovedností pro lektory prodejních dovedností nad rámec povinné kvalifikace – pracovní zkušenost na pozici vedoucí obchodního týmu (počet let zkušeností, max. 15 let)

 

Nabídkám budou na základě slovního hodnocení komisí v daných parametrech přiděleny celkové body na škále 0-100 bodů.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Prokázání kvalifikace v níže uvedeném rozsahu je podmínkou pro účast v zadávacím řízení. Neprokázání kvalifikace v požadovaném rozsahu povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

  Zadavatel požaduje předložení dokladů v prosté kopii, nicméně v případě pochybností nebo před podpisem smlouvy s vybraným účastníkem si zadavatel vyhrazuje právo požadovat dodatečné předložení dokumentů v originále nebo úředně ověřené kopii. Dokumenty zadavatel akceptuje v českém jazyce, případné univerzitní diplomy i v jazyce latinském.

   

   

  Základní způsobilost:

  Způsobilý je dodavatel, který:

  a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně

  odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, trestný čin obchodování s lidmi, podvod, úvěrový podvod, dotační podvod, podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, zneužití informace a postavení v obchodním styku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie, trestné činy obecně nebezpečné, trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestné činy úředních osob, úplatkářství, jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci nebo obdobné trestné činy podle právního řádu země sídla dodavatele. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle první věty splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu, musí podmínku podle věty první splňovat také vedoucí pobočky závodu;

  b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový

  nedoplatek;

  c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

  d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

  e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele

   

   

  Dodavatel prokáže splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice

  předložením:

  a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k písm. a) – ne starší než 6 měsíců;

  b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k písm. b) – ne starší než 6 měsíců;

  c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k písm. b);

  d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k písm. c);

  e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k písm. d) – ne starší než 6 měsíců;

  f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k písm. e).

   

  Profesní způsobilost

  Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice

  a) předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

  b) předložením dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.

   

  Výše uvedené doklady může účastník nahradit výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

   

  Technická kvalifikace

  a) Seznam významných služeb poskytnutých účastníkem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení.

   

  Seznam významných služeb musí obsahovat:

  - název a popis služby;

  - cenu služby (její finanční objem) bez DPH;

  - dobu realizace služby (měsíc a rok);

  - uvedení objednatele včetně telefonu či e-mailu na kontaktní osobu objednatele.

   

  Za významnou službu je považována služba s objemem min.:

  Pro část I.:  800 000 Kč bez DPH

  Pro část II.: 40 000 Kč bez DPH

  Pro část III.: 30 000 Kč bez DPH

   

  Zadavatel požaduje jako minimální úroveň doložení alespoň 3 významných služeb v období 3 let předcházejících zahájení zadávacího řízení.

   

  b) Složení realizačního týmu – lektorů, kteří se budou podílet na jednotlivých školeních.

   

  Část I.:

   

  lektor č. I/1 - I/3

  -           min. středoškolské vzdělání,

  -           praxe v oblasti školení/vzdělávání dospělých alespoň 5 let,

  -           podílení se na min. 3 službách pro 3 různé odběratele, jejichž předmětem byla realizace      školení/vzdělávání dospělých v oblasti vedení obchodního týmu a prodejních dovedností, a to v posledních 3 letech.

   

   

  lektor č. I/4 – I/6

  -           min. magisterské nebo inženýrské vysokoškolské vzdělání,

  -           praxe v řízení firmy v pracovní pozici „Vedoucí pracovník mající přímý vliv na strategii a řízení firmy.“ min. 5 let,

  -           praxe v oblasti školení alespoň 5 let,

  -           podílení se na min. 3 službách pro 3 různé odběratele, jejichž předmětem byla realizace školení/vzdělávání dospělých v oblasti manažerských dovedností, a to v posledních 3 letech.

   

  lektor č. I/7 – I/12

  -           min. středoškolské vzdělání,

  -           praxe v oblasti školení/vzdělávání dospělých alespoň 5 let v oblasti měkkých a komunikačních dovedností,

  -           podílení se na min. 3 službách pro 3 různé odběratele, jejichž předmětem byla realizace školení/vzdělávání dospělých v oblasti měkkých a komunikačních dovedností, a to v posledních 3 letech.

             

  Zadavatel dále požaduje, aby jeden ze členů realizačního byl v postavení vedoucího realizačního týmu zodpovědného za řádné plnění zakázky, kvalitu vzdělávání, komunikaci se zadavatelem, řízení lektorů a dodržování stanoveného harmonogramu. Zadavatel požaduje, aby vedoucí týmu prokázal, že se v pozici vedoucího týmu podíle na min. 2 službách, jejichž předmětem bylo zajištění školení v hodnotě min. 900 000,- Kč bez DPH pro jednoho objednatele u každé jednotlivé služby, a to v posledních 3 letech.

   

  Část II.:

   

  Lektor č. II

  -           min. středoškolské vzdělání,

  -           praxe v oblasti školení/vzdělávání dospělých alespoň 5 let v oblasti IT dovedností,

  -           podílení se na min. 3 službách pro 3 různé odběratele, jejichž předmětem byla realizace školení/vzdělávání dospělých v oblasti IT dovedností, a to v posledních 3 letech.

   

  Část III.

  Lektor č. III

  -           magisterské nebo inženýrské vysokoškolské vzdělání z oblasti ekonomie,

  -           praxe v oblasti školení/vzdělávání dospělých alespoň 5 let,

  -           podílení se na min. 3 službách pro 3 různé objednatele, jejichž předmětem byla realizace školení/vzdělávání dospělých v oblasti financí a zahraničního obchodu, a to v posledních 3 letech.

   

   

  Pro všechny části platí:

   

   

  Všichni členové realizačního týmu musí mít znalost českého jazyka na komunikační úrovni (komunikační jazyk v rámci této zakázky bude český jazyk).

   

  V seznamu členů realizačního týmu budou uvedeny alespoň následující informace:

  -           jméno a příjmení, titul;

  -           uvedení, zda se jedná o vedoucího realizačního týmu;

  -           uvedení, zda se jedná o lektora splňujícího požadavky zadavatele včetně uvedení čísla lektora (lektor č. I/1 – I/12, II, III);

  -           názvy kurzů, které může daná osoba vzhledem ke své odbornosti vyučovat.

   

  Přílohu seznamu realizačního týmu budou tvořit profesní životopisy členů realizačního týmu. Profesní životopis bude zpracován v níže uvedeném minimálním rozsahu a členění, a z informací v něm uvedených musí být patrné splnění požadavků zadavatele:

  -           jméno a příjmení, titul;

  -           nejvyšší dosažené vzdělání;

  -           přehled profesní praxe a délky jejího trvání;

  -           specifikace služeb, na kterých se podílel (název objednatele, popis služby, jméno a příjmení kontaktní osoby a telefonní číslo, doba realizace)

  -           informace o dalším průběžném vzdělávání;

  -           informace o komunikačních jazycích.

   

  U všech členů realizačního týmu bude dále předložena kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

   

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 • Nabídka bude předložena v listinné podobě v jednom originále a v jedné kopii, v českém nebo slovenském jazyce (doklad o vzdělání pak možno i v jazyce latinském). Cizojazyčné dokumenty budou doloženy včetně jejich českého překladu. Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností úředně ověřený překlad.
 • Nabídka nesmí obsahovat opravy či přepisy, které by byly způsobilé uvést zadavatele v omyl.
 • Hodnota na krycím listu bude odpovídat kalkulaci. V případě rozporu mezi krycím listem a kalkulací je rozhodná cena nižší.
 • Nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci a svázána. Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce s označením výběrového řízení a nápisem „NEOTEVÍRAT“. Na obálce bude uveden název a adresa účastníka. 
 • Dokumenty v nabídce musí být podepsány osobou oprávněnou jednat za účastníka. V případě podpisu jinými osobami musí nabídka obsahovat úředně ověřenou plnou moc opravňující takovou osobu k příslušným úkonům vůči zadavateli.

 

Zadavatel doporučuje následující řazení dokumentů:

 

 1. Krycí list nabídky – účastník využije přílohy č. 2 této výzvy, kde vyplní všechna pole
 2. Doklady k prokázání kvalifikace
 3. Návrh smlouvy včetně všech příloh
 4. Kalkulaci nabídkové ceny
 5. Podklady pro hodnocení nabídek
 6. Návrhy připravovaných kurzů dle výše uvedených požadavků, vč. materiálů pro účastníky kurzů
 7. Informace o lektorech, pokud nejsou obsaženy v profesních životopisech
 8. Ostatní relevantní informace či doklady

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena je získána součtem součinů jednotkových cen školení a počtů školení.

 

Účastník v rámci nabídky předloží kalkulaci nabídkové ceny, a to formou závazné tabulky, která tvoří přílohu č. 3 této výzvy.

Ceny v krycím listu budou uváděny vždy ve formátu bez DPH, samostatně výše DPH a cena vč. DPH.

Ceny budou zahrnovat veškeré náklady na řádnou realizaci školení v kvalitě, rozsahu a za podmínek stanovených touto výzvou a jejími přílohami. Nabídková cena je konečná a nelze ji v průběhu plnění zakázky jakkoli navyšovat jinak, než při změně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Účastník je povinen v rámci nabídky předložit návrh smlouvy na plnění předmětu zakázky. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka, viz výše. Účastník není oprávněn do návrhu smlouvy vložit žádná ustanovení k tíži zadavatele nad rámec podmínek níže uvedených, zejména žádná ustanovení o smluvních pokutách či úroku z prodlení. Návrh smlouvy nesmí plnění ze strany účastníka nijak podmiňovat nebo omezovat nároky zadavatele.

Předložený návrh smlouvy musí obsahovat všechny požadavky vyplývající z této výzvy a jejích příloh, a to včetně níže uvedených náležitostí a obchodních podmínek:

 

 • Identifikace smluvních stran
 • Přesný popis předmětu plnění
 • Kalkulace nabídkové ceny
 • Změny členů realizačního týmu se připouští pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Navrhovaný nový člen realizačního týmu musí být z hlediska hodnocených parametrů srovnatelný nebo lepší než nahrazovaný člen.
 • Zadavatel hradí skutečně poskytnuté služby. Zadavatel není vázán předpokládaným rozsahem školení a je oprávněn jednostranně snížit rozsah plnění v závislosti na průběhu projektu a potřebách zadavatele.  
 • Zadavatel je oprávněn pozastavit úhradu služeb v případě, že dodavatel přeruší bez řádného důvodu poskytování služeb anebo je bude poskytovat v rozporu se smlouvou nebo pokyny zadavatele.
 • Zadavateli přísluší právo kontroly řádného plnění smlouvy ze strany dodavatele. Kontrola se bude v takovém případě řídit zákonem č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole přiměřeně.
 • Dodavatel se zavazuje akceptovat právo zadavatele na provádění monitorování a kontroly realizace projektu z pohledu naplňování cílů projektu. V rámci těchto kontrol je dodavatel povinen umožnit kontrolu všech dokladů souvisejících s realizací projektu a umožnit vstup na místa realizace aktivit projektu a do sídla dodavatele osobám pověřeným kontrolou a monitorováním, které mohou provádět kromě pracovníků zadavatele i pracovníci poskytovatele podpory, zmocnění zástupci Řídícího orgánu, Zprostředkujícího subjektu, pracovníci Nejvyššího kontrolního úřadu, pracovníci Ministerstva financí ČR, finančního úřadu, zástupci Evropské komise nebo Evropského účetního dvora, kteří mohou být doprovázeni dalšími přizvanými osobami (dále jen „pověřené osoby“). Umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám je dodavatel povinen v průběhu trvání projektu a po dobu 10 let od ukončení realizace projektu. Tato lhůta počíná plynout první rok následující po roku kdy byla ukončena realizace projektu.
 • Dodavatel se zavazuje příslušný kurz realizovat do 14 dnů od doručení písemné žádosti zadavatele o realizaci tohoto kurzu. Za písemnou formu je považován i e-mail, pokud je potvrzeno jeho přijetí.
 • Dodavatel se zavazuje dodržovat veškeré relevantní právní předpisy, zejména národní i Evropské předpisy upravující zacházení s osobními údaji.
 •  Dodavatel je povinen při plnění zakázky respektovat informační povinnost dle Manuálu publicity OPZ. Zejména je povinen zajistit, aby všechny písemné zprávy a další výstupy, prezentace atd. byly opatřeny vizuální identitou projektů dle pravidel vyplývajících z Manuálu pro publicitu OPZ a navazujících dokumentů. Dodavatel je povinen se ke dni účinnosti smlouvy s těmito pravidly seznámit a dodržovat vždy jejich aktuální verzi.
 • Dodavatel se zavazuje zajistit, aby v případě, že využije při realizaci projektu poddodavatele, zajistit jeho postup při poskytování služeb dle podmínek této smlouvy a platných předpisů.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu místa plnění v rámci území ČR. Změna místa mimo adresu uvedenou ve Výzvě k podání nabídek je možná pouze po vyrozumění dodavatele alespoň 10 pracovních dnů předem.
 •  K cenám bez DPH bude přičteno DPH v zákonné výši.
 • Zadavatel se zavazuje uhradit cenu za řádně poskytnuté služby na základě předložených řádných účetních dokladů (faktur). Splatnost faktur činí 14 dní.
 • Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu ve smyslu relevantních právních předpisů a dále název a číslo projektu. V případě předložení faktury bez odpovídajících náležitostí má zadavatel právu fakturu ve lhůtě splatnosti dodavateli vrátit k doplnění, přičemž splatnost počíná běžet až předložením opravné faktury mající všechny náležitosti.
 • Dostane-li se kterákoli strana do prodlení s úhradou jakékoli částky z této smlouvy, je strana v prodlení povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není nijak dotčeno právo zadavatele na náhradu škody v plné výši.
 • Zadavatel může od uplatnění smluvní pokuty upustit v případě objektivních příčin stojících mimo vliv dodavatele.
 • Zadavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě závažného porušení smlouvy ze strany dodavatele, zejm. prodlení dodavatele s plněním předmětu zakázky o více než 1 měsíc, vykazování plnění nad rámec skutečně poskytnutého, finančních nejasností neobjasněných do 1 měsíce od upozornění na ně, nebo jednání dodavatele v rozporu s dobrými mravy. K zániku smluvního vztahu dochází momentem doručení odstoupení dodavateli.
 • Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je dodavatel osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Lumeni, s.r.o.Pekárenská 329/10, Veveří, 602 00 BrnoIČ: 29292727(část I)

  Datum podpisu smlouvy: 12. 5. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Lumeni, s.r.o.Pekárenská 329/10, Veveří, 602 00 BrnoIČ: 29292727(část II)

  Datum podpisu smlouvy: 12. 5. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Lumeni, s.r.o.Pekárenská 329/10, Veveří, 602 00 BrnoIČ: 29292727(část III)

  Datum podpisu smlouvy: 12. 5. 2020

Datum ukončení: 12. 5. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 5. 3. 2020
 
Aktualizováno: 14. 5. 2020