Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Podnikové vzdělávání zaměstnanců CORMEN 2017/2018

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11105

Název zakázky: Podnikové vzdělávání zaměstnanců CORMEN 2017/2018

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 25. 4. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: CORMEN s.r.o.

Sídlo zadavatele: Průmyslová 1420, 593 01 Bystřice nad Perštejnem

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Vladimír Čížek
 • Telefon: +420777593011
 • E-mail: cizek@cormen.cz

IČ zadavatele: 25547593

DIČ zadavatele: CZ25547593

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Romana Findejsová
 • Telefon: +420777593021
 • E-mail: findejsova@cormen.cz

Lhůta pro podání nabídek: 11. 5. 2017 09:30

Místo pro podání nabídek:
Průmyslová 1420, 593 01 Bystřice nad Perštejnem

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů v oblastech:

 1. Obecné a specializované IT dovednosti
 2. Měkké a manažerské dovednosti, účetní, ekonomické a právní kurzy
 3. Technické a jiné odborné vzdělávání
 4. Jazykové vzdělávání

Zadavatel rozdělil zakázku na části a umožňuje uchazečům podat nabídku na libovolnou část zakázky. Hodnocení bude probíhat na každou část zakázky zvlášť.

Více viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1334793,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Celková doba plnění všech aktivit je předpokládána v období květen 2017 – leden 2019. Začátek plnění je závislý na řádně ukončeném výběrovém řízení a podpisu smlouvy s dodavatelem a může se tudíž lišit od navrženého termínu zahájení. Všechny kurzy budou realizovány nejpozději do konce ledna 2019, což je zároveň konec projektu. Kurzy budou probíhat průběžně po celou dobu projektu. Termíny kurzů si bude domlouvat zadavatel s dodavatelem dle potřeb cílové skupiny zaměstnanců firmy a jejich možností. Závazné termíny budou upřesněny vždy nejpozději 14 dní před kurzem.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem dodání kurzů na míru je sídlo zadavatele. Místem dodání individuálních kurzů jsou prostory účastníka určené k realizaci vzdělávacích aktivit.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Celková nabídková cena bez DPH (váha 100%)

Více viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na jednu nabídku:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: viz Vysvětlení zadávacích podmínek a oznámení o zrušení

Datum ukončení: 5. 5. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 25. 4. 2017
 
Aktualizováno: 5. 5. 2017