Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Podnikové vzdělávání zaměstnanců – Easy Control

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11112

Název zakázky: Podnikové vzdělávání zaměstnanců – Easy Control

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 27. 4. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Easy Control Morava spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: Pod Svahem 1294/8, 795 01 Rýmařov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. ROMAN SMELIK - jednatel, Ing. PAVEL MARTINKA - jednatel, HYNEK ZAHRADNÍK - jednatel

IČ zadavatele: 62301012

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Jiří Zapletal, Dobrá zakázka s. r. o.
  • Telefon: +420774883284
  • E-mail: info@dobrazakazka.cz

Lhůta pro podání nabídek: 10. 5. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
Easy Control Morava spol. s r.o., Pod Svahem 1294/8, 795 01 Rýmařov

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je poskytnutí služby ve formě zajištění a realizace školení pro zaměstnance zadavatele.

Zakázka je zadává na části. Každý dodavatel může podat nabídku na jednu, více či všechny části zakázky. Výběr dodavatele v jedné části nesmí být podmíněn výběrem stejného dodavatele v části jiné. 

Části zakázky tvoří:

  • Část A AKTIVITA 1: Obecné IT školení
  • Část B AKTIVITA 3: Cizí jazyky
  • Část C AKTIVITA 4: Manažerské a měkké dovednosti
  • Část D AKTIVITA 5: Účetní, ekonomické a právní kurzy
  • Část E AKTIVITA 6: Technické a jiné odborné vzdělávání

Více viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 501071,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Zadavatel předpokládá realizaci vzdělávání v závislosti na předepsané periodicitě jednotlivých vzdělávacích aktivit a vypsaných termínech školících organizací a školitelů. Zároveň předpokládá splnění lhůt uvedených v předmětu zakázky.

Místo dodání / převzetí plnění:
Moravskoslezský kraj, Česká republika

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • nabídková cena bez DPH (váha 100%)

Více viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku (v případě účasti ve více částech se každá část považuje za samostatnou zakázku, a tudíž je možné podat pouze jednu nabídku do každé části).

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být kontaktní osobě doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 27. 4. 2017
 
Aktualizováno: 2. 5. 2017