Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy MODYNAS

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13367

Název zakázky: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy MODYNAS

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 16. 3. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Modynas s.r.o.

Sídlo zadavatele: Hruškové Dvory 131, 58601 Jihlava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Petr Musil
 • Telefon: +420730181386
 • E-mail: petr.musil@modynas.cz

IČ zadavatele: 25193813

DIČ zadavatele: CZ25193813

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Elena Pešková
 • Telefon: +420724652040
 • E-mail: elena.zrebena@seznam.cz

Lhůta pro podání nabídek: 31. 3. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
Zlepšovatelé s.r.o., Kolbenova 616/34, 19000 Praha 9 - Vysočany

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů v oblasti: měkké a manažerské dovednosti. Konkrétně poptáváme tyto kurzy:

Emoční inteligence v době změn – 8 hodin

Komunikace s obtížným klientem – 8 hodin

Efektivní jednání s neefektivním kolegou – 8 hodin

Rétorika a lepší projev – 8 hodin

Nátlakové metody - jak se bránit – 8 hodin

Jak dělat lepší rozhodnutí – 8 hodin

Jak v rámci firmy (ne)komunikovat – 8 hodin

Zvyšování efektivity a výkonnosti – 8

Každý kurz proběhne pro 6 skupin. Celkem tedy 48 hodin.

 

Podrobný rozpis jednotlivých oblastí a vzdělávacích aktivit včetně počtu účastníků je uvedený v příloze č. 2 této výzvy a v zadávací dokumentaci.

 

Realizace kurzů bude probíhat ve školících prostorech zadavatele na adrese Hruškové Dvory 131, 58601 Jihlava popř. v okruhu max. 30 km od sídla zadavatele, formou kurzů připravených na míru.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 972000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.12.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
V prostorech zadavatele na adrese Hruškové Dvory 131, 58601 Jihlava popř. v okruhu max. 30 km od sídla zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena 100%

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

  1) Základní způsobilost

  2) Profesní způsobilost

  3) Technické a kvalifikační předpoklady

 • Další požadavky jsou specifikovány v zadávací dokumentaci.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Specifikováno v zadávací dokumentaci

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní realizaci zakázky v souladu s výzvou k podání nabídek. Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH.

 

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění školení (zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, stravu apod.). Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

 

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

 

Dodavatel je povinen zpracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy. Tato nabídková cena musí korespondovat s výslednou cenou v příloze Kalkulace předmětu zakázky.

 

Pro zpracování nabídkové ceny použije dodavatel Přílohu č. 2 výzvy.

 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele. Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.Dodavatelem podepsané návrhy smlouvy budou přiloženy zvlášť (nebudou sešity s nabídkou), a to ve dvou vyhotoveních.Zadavatel, jako součást výzvy předkládá návrh smlouvy o realizaci projektu, viz příloha Návrh smlouvy, která je pro dodavatele závazná. Dodavatel doplní do návrhu smlouvy o realizaci projektu identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem.Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musí být podepsány statutárním zástupcem dodavatele oprávněným jednat za dodavatele dle obchodního rejstříku či obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Pokud bude dodavatele zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložená plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informacek zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Specifikováno v zadávací dokumentaci

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 16. 3. 2020
 
Aktualizováno: 21. 4. 2020