Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Podnikové vzdělávání zaměstnanců - OLMAN SERVICE s.r.o. - Měkké a manažerské dovednosti

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13559

Název zakázky: Podnikové vzdělávání zaměstnanců - OLMAN SERVICE s.r.o. - Měkké a manažerské dovednosti

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 8. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: OLMAN SERVICE s.r.o.

Sídlo zadavatele: Jakuba Obrovského 1389/1b, Bystrc, 635 00 Brno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Martin Olejár
  • Telefon: +420546223535
  • E-mail: martin.olejar@olman.cz

IČ zadavatele: 26293102

DIČ zadavatele: CZ26293102

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Helena Kordová
  • Telefon: +420734654404
  • E-mail: helena.kordova@econetof.cz

Lhůta pro podání nabídek: 24. 8. 2020 11:00

Místo pro podání nabídek:
ECONET OPENFUNDING s.r.o., Budějovická 2056/96, 140 00 Praha 4 - Krč mezi 9.00-15.00hod

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb školení pro zaměstnance v oblasti Měkkých a manažerských dovedností.

blíže viz ZD

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 6119760,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
30.06.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Brno a další viz ZD

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena v Kč bez DPH váha 100%

blíže viz ZD

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

blíže viz ZD

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena v následující struktuře:

Svazek č. 1 - Nabídka

vyplněný krycí list nabídky včetně prohlášení o vázanosti zadávací dokumentací dle přílohy č. 1 ZD;
dokumenty prokazující splnění základní, profesní způsobilosti a technické kvalifikace;
podepsaný a vyplněný návrh Rámcové dohody podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele dle přílohy č. 3; návrh Rámcové dohody zůstává součástí nabídky z důvodu nezbytné archivace;
seznam poddodavatelů dle přílohy č. 6 ZD;
případné další dokumenty (řazení dle uvážení dodavatele).

Svazek č. 2 – Rámcové dohoda

Samostatně bude dále přiložena Rámcové dohoda (vč. všech jejich příloh) dle přílohy č. 3 ZD, která bude podepsaná osobou oprávněnou jednat za dodavatele, a to ve dvou vyhotoveních, které budou u vybraného dodavatele sloužit k podpisu ze strany zadavatele.

 

blíže viz ZD

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za školící kurz v Kč bez DPH v tomto rozsahu a sktruktuře dle přílohy č. 8 ZD. Nabídka nesmí obsahovat nulové položky ceny za hodinu školení bez DPH u žádného z kurzů.

 

blíže viz ZD

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.blíže viz ZD

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.blíže viz ZD

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.blíže viz ZD

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz ZD

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.blíže viz ZD

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 8. 2020
 
Aktualizováno: 25. 9. 2020