Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti TATRA TRUCKS a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13607

Název zakázky: Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti TATRA TRUCKS a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 4. 9. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: TATRA TRUCKS a.s.

Sídlo zadavatele: Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice

IČ zadavatele: 01482840

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Lenka Rozehnalová
  • Telefon: +420556492080
  • E-mail: lenka.rozehnalova@tatra.cz

Lhůta pro podání nabídek: 18. 9. 2020 11:00

Místo pro podání nabídek:
TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

 

Předmětem zakázky je kompletní zajištění školicích aktivit v oblasti měkkých a manažerských dovedností pro zaměstnance zadavatele, společnost TATRA TRUCKS a.s. Zadavatel předpokládá realizaci celkem 26 školících dnů rozdělených do 10ti kurzů spadajících do oblasti měkkých a manažerských dovedností, a to následujícím způsobem:

 

Vyjednávání a argumentace (3 školicí dny)
Asertivní jednání (1 školicí den)
Komunikace – efektivní/v obtížných situacích/konflikty (8 školicích dnů)
Vedení - koučink a motivace zaměstnanců (4 školicí dny)
Obchodní dovednosti (2 školicí dny)
Prezentační dovednosti (1 školicí den)
Stres a jeho odstraňování (2 školicí dny)
Strategické myšlení, plánování, rozhodování a řízení (2 školicí dny)
Štíhlá výroba (konkrétní systémy) - (1 školicí den)
Projektové řízení (2 školicí dny)

1 školicí den představuje 8 školicích hodin, 1 školicí hodina představuje 60 minut.

 

 

Obecné požadavky na dodavatele ohledně plnění předmětu zakázky:

 

Dodavatel povede ke každému vzdělávacímu kurzu dokumentaci dle aktuálních požadavků Operačního programu Zaměstnanost, výzva č. 97, projekt s jednotkovými náklady. Na administraci této dokumentace bude spolupracovat se zadavatelem.

 

Dodavatel poskytne účastníkům kurzu výukové a podpůrné materiály v potřebném počtu a kvalitě.

 

Každé téma bude s vybraným dodavatelem detailně rozpracováno, a to vč. použitých metod výuky.

 

Před každým kurzem musí proběhnout schválení materiálů a podkladů pro jednotlivá témata.

Vždy se bude jednat o uzavřené (firemní) kurzy.

 

Prostory pro realizaci kurzů zajišťuje na své náklady zadavatel.

 

Dodavatel zajistí veškeré náklady související se zajištěním lektora (cestovné, ubytování, stravné apod.).

 

 

Podrobnější popis plnění předmětu zakázky:

 

Vyjednávání a argumentace (celkem 3 školicí dny)

 

Vzdělávací kurz pro zaměstnance zadavatele, rozdělených do 3 skupin v rozsahu 1 školicího dne (8 školicích hodin) pro každou skupinu. Ve skupině bude max. 12 účastníků.  

 

Asertivní jednání (celkem 1 školicí den)

 

Vzdělávací kurz pro zaměstnance zadavatele, soustředěných do 1 skupiny, v rozsahu 1 školicího dne (8 školicích hodin) pro tuto 1 skupinu. Ve skupině bude max. 12 účastníků.  

 

Komunikace – efektivní/v obtížných situacích/konflikty (celkem 8 školicích dnů)

 

Vzdělávací kurz pro zaměstnance zadavatele, rozdělených do 4 skupin, v rozsahu 2 školicích dnů (16 školicích hodin) pro každou skupinu. Ve skupině bude max. 12 účastníků.      

 

Vedení - koučink a motivace zaměstnanců (celkem 4 školicí dny)

 

Vzdělávací kurz pro zaměstnance zadavatele, rozdělených do 2 skupin, v rozsahu 2 školicích dnů (16 školicích hodin) pro každou skupinu. Ve skupině bude max. 12 účastníků.      

 

Obchodní dovednosti (celkem 2 školicí dny)

 

Vzdělávací kurz pro zaměstnance zadavatele, rozdělených do 2 skupin, v rozsahu 1 školicího dne (8 školicích hodin) pro každou skupinu. Ve skupině bude max. 12 účastníků.      

 

Prezentační dovednosti (celkem 1 školicí den)

 

Vzdělávací kurz pro zaměstnance zadavatele, soustředěných do 1 skupiny, v rozsahu 1 školicího dne (8 školicích hodin) pro tuto 1 skupinu. Ve skupině bude max. 12 účastníků.

 

Stres a jeho odstraňování (celkem 2 školicí dny)

 

Vzdělávací kurz pro zaměstnance zadavatele, rozdělených do 2 skupin, v rozsahu 1 školicího dne (8 školicích hodin) pro každou skupinu. Ve skupině bude max. 12 účastníků.      

 

Strategické myšlení, plánování, rozhodování a řízení (celkem 2 školicí dny)

 

Vzdělávací kurz pro zaměstnance zadavatele, rozdělených do 2 skupin, v rozsahu 1 školicího dne (8 školicích hodin) pro každou skupinu. Ve skupině bude max. 12 účastníků.      

 

Štíhlá výroba (konkrétní systémy) - (celkem 1 školicí den)

 

Vzdělávací kurz pro zaměstnance zadavatele, soustředěných do 1 skupiny, v rozsahu 1 školicího dne (8 školicích hodin) pro tuto 1 skupinu. Ve skupině bude max. 12 účastníků.      

 

Projektové řízení (celkem 2 školicí dny)

 

Vzdělávací kurz pro 9 zaměstnance zadavatele, soustředěných do 1 skupiny, v rozsahu 12 školicích dnů (16 školicích hodin) pro tuto 1 skupinu. Ve skupině bude max. 12 účastníků

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Listopad 2020 – prosinec 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Školicí prostory zadavatele, TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

§  Podané nabídky budou hodnoceny podle 2 hodnotících kritérií, a sice podle celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH a podle doložené praxe lektorů v oblasti měkkých dovedností.

 

§  Bodové zisky za obě kritéria se poté sečtou. Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodového ohodnocení nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

 

1. hodnotící kritérium: Nabídková cena v Kč bez DPH – váha 60 %

Celková nabídková cena, vyhodnocená dle následujícího vzorce: 100 x (nejnižší nabídková cena ze všech přijatých nabídek / cena posuzované nabídky) x 60 %

 

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu zakázky. Tedy veškeré náklady dodavatele vzdělávacích služeb spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména odměna lektora, cestovné lektora, stravné lektora, školicí pomůcky, materiály pro účastníky kurzů, prezentační technika, hodnotící dotazníky pro lektora a účastníky, písemné znalostní testy pro účastníky, apod.

 

2. Hodnotící kritérium: Doložená praxe lektorů – váha 40 %

 

Hodnotíme délku praxe ve školení měkkých dovedností a praxi ve školení měkkých dovedností ve výrobních firmách. Každý uchazeč doloží praxe všech lektorů, kteří se budou realizace účastnit. Bodové hodnocení uchazeče bude tvořeno průměrem bodových hodnocení všech jeho lektorů.

 

Bodové hodnocení:

•          1 bod – prokazatelná lektorská praxe 3 – 5 let a min. 20 školících dnů měkkých dovedností realizovaných ve výrobní firmě za poslední 3 roky,

•          2 body – prokazatelná lektorská praxe 5 - 7 let a min. 30 školících dnů měkkých dovedností realizovaných ve výrobní firmě za poslední 3 roky,

•          3 body – prokazatelná lektorská praxe 7 a více let a min. 40 školících dnů měkkých dovedností realizovaných ve výrobní firmě za poslední 3 roky.

 

Bodový zisk se násobí dle vzorce: 100 x (počet bodů, které hodnocená nabídka v daném kritériu získala / bodová hodnota z nabídky, která v tomto kritériu nejvyšší) x 40 %

 

§  V případě shodné nabídkové ceny dvou či více účastníků výběrového řízení, bude za účelem výběru jedné vítězné nabídky použita metoda losu.

 

§  Zadavatel si vyhrazuje právo nevyčerpat zakázku v celém rozsahu. V tomto případě bude dodavateli uhrazena poměrná část v rozsahu skutečně poskytnutých služeb dle nabídky dodavatele.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídek podaných do výběrového řízení je prokázání splnění kvalifikace požadované zadavatelem. Kvalifikovaným pro plnění výše uvedené zakázky je účastník, který splní:

základní způsobilost,
profesní způsobilost a
technickou kvalifikaci

v rozsahu stanoveném zadavatelem níže.

 

Základní způsobilost:

Dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb. je způsobilým dodavatel:

který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

 

Základní způsobilost prokáže dodavatel předložením podepsaného čestného prohlášení (příloha č. 2 zadávací dokumentace).

 

Profesní způsobilost:

Dodavatel prokáže profesní způsobilost předložením:

Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
Oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci) - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení. Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě prostých kopií.

 

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

 

 

Technická kvalifikace:

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením:

Seznamu významných služeb (referenčních zakázek) provedených uchazečem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení. Ze seznamu provedených služeb musí být zřejmá cena, termín poskytnutí služby a identifikace objednatele, včetně popisu náplně služby a kontaktní osoby objednatele.

Uchazeč prokáže splnění předmětného kvalifikačního předpokladu předložením:

min. 3 referenčních zakázek obdobných projektů z oblasti měkkých dovedností v minimální hodnotě 300 000,- Kč bez DPH za každou zakázku.

 

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům

 

Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud realizační tým dodavatele, bude splňovat níže uvedené kvalifikační požadavky:

- Tým lektorů v min. počtu 3 osob, kteří jsou dohromady schopni lektorsky pokrýt všechna poptaná témata

- Každý lektor musí mít min. 3 roky praxe v mimoškolním vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností ve výrobních firmách,

- Každý lektor musí doložit, že v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení realizoval celkem min. 20 školících dní v oblasti měkkých dovedností ve výrobních firmách.

 

V souvislosti s těmito kvalifikačními požadavky a v souvislosti s 2. hodnotícím kritériem (praxe lektorů) předloží dodavatel za každého požadovaného člena lektorského týmu následující dokumenty:

- Profesní životopis (podepsaný), který musí obsahovat u každé uváděné osoby minimálně: dosažené vzdělání; kompletní pracovní a lektorskou praxi; školené oblasti a témata; reference

- Lektor ve svém životopise uvede délku lektorské praxe, počet realizovaných školicích dní, objednatele (vč. kontaktu na objednatele, kde si může zadavatel realizovaná školení ověřit) a oblast školení tak, aby bylo zřejmé, že realizoval uvedený počet školících dní v oblasti měkkých dovedností ve výrobních firmách v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v listinné podobě. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a svázána do jednoho svazku, aby nebyla možná manipulace s jednotlivými listy. Nabídka nesmí obsahovat opravy ani přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Nabídka bude doručena na adresu sídla zadavatele, tj. na adresu TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, nejpozději 18. 9. 2020, do 11:00 hod. Účastník může nabídku na výše uvedenou adresu zaslat poštou nebo ji podat osobně v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod. a v poslední den lhůty pro podání nabídek od 8:00 do 11:00 hodin.

Rozhodne-li se účastník podat nabídku jiným způsobem než osobním doručením, odpovídá sám za doručení v uvedeném termínu. Za rozhodující pro doručení nabídky je okamžik jejího převzetí osobou zastupující zadavatele. Za pozdní doručení nenese zadavatel žádnou odpovědnost.
Účastník je povinen nabídku doručit v řádně uzavřené obálce zřetelně označené nápisem: „NEOTVÍRAT – Zakázka Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti TATRA TRUCKS a.s.“. Na obálce bude též uvedena kontaktní adresa uchazeče.
Nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek, se neotevírají a nehodnotí. Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo.
Nabídka bude předložena v jednom originále (označeném „ORIGINÁL“), v jedné kopii (označené „KOPIE“).
Zadavatel doporučuje sestavení dokumentů v nabídce účastníka v následujícím pořadí:

 

- krycí list nabídky s uvedením identifikačních údajů účastníka, nabídkové ceny a podepsaný osobou oprávněnou zastupovat účastníka (příloha č. 1 této zadávací dokumentace)

- čestné prohlášení zadavatele (příloha č. 2 této zadávací dokumentace)

- dokumenty k prokázání splnění profesní způsobilosti

- dokumenty k prokázání splnění technické kvalifikace včetně seznamu významných zakázek

- další dokumenty doplňující nabídku

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč uvede celkovou nabídkovou cenu za plnění předmětu zakázky do Krycího listu (příloha č. 1 této zadávací dokumentace). Celková cena bude členěna ne cenu bez DPH, výši DPH a cenu včetně DPH.

 

Podkladem pro stanovení nabídkové ceny je cena za služby kalkulovaná na základě předmětu veřejné zakázky.

V celkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady účastníka nezbytné k realizaci služeb a tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, nezměnitelná a nepřekročitelná.

 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „NEOTVÍRAT – Zakázka Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti TATRA TRUCKS a.s.“. Na obálce bude též uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

§  Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

 

§  V případě, že účastník využije při plnění zakázky poddodavatele, je povinen předložit zadavateli v nabídce seznam poddodavatelů s identifikačními údaji poddodavatelů a informacemi o části zakázky, kterou bude poddodavatel realizovat.

 

§  Vybraný uchazeč si musí být vědom, že je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude vybraný uchazeč plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému uchazeči k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem.

 

§  Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazeči bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení.

 

§  Zadávací lhůta (lhůta, po kterou je zájemce svou nabídkou vázán) činí 3 měsíce a začíná běžet okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek. Uchazeči jsou až do uplynutí zadávací lhůty, svými nabídkami vázáni.

 

§  Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou uchazeči bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem, nevzniká žádnému z uchazečů nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí uchazečů v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje.

 

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese uchazeč.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 4. 9. 2020
 
Aktualizováno: 30. 11. 2020