Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců Erste Grantika Advisory, a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10826

Název zakázky: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců Erste Grantika Advisory, a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 16. 9. 2016

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Erste Grantika Advisory, a.s.

Sídlo zadavatele: Jánská 448/10, 602 00 Brno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Lukáš Němec, předseda představenstva, Richard Lev, člen představenstva, +420 515 917 666, +420 736 631 244, info@grantika.cz

IČ zadavatele: 25597001

DIČ zadavatele: CZ25597001

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Alena Vykoukalová
 • Telefon: + 420 731 193 869, + 420 515 917 652
 • E-mail: vykoukalova@grantika.cz

Lhůta pro podání nabídek: 27. 9. 2016 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídka bude doručena na adresu sídla zadavatele, tj. na adresu Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno. Uchazeč může nabídku zaslat poštou nebo ji podat osobně v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod. a v poslední den lhůty pro podání nabídek od 8:00 do 10:00 hodin.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 485910,00 bez DPH

Soubory ke stažení:

Popis (specifikace) předmětu zakázky

Předmětem této zakázky je poskytnutí vzdělávacích služeb zaměstnancům zadavatele. Jednotlivé vzdělávací aktivity jsou blíže specifikované touto výzvou a jejími přílohami.

Zakázka je rozdělena na 17 částí, a to následujícím způsobem:

Část

Vzdělávací aktivita

číslo VA

název

Specifikace aktivity

Oblast

Specializovaná školení pro IT

1

32

Principy počítačových sítí a TCP/IP

Příloha č. 4.1 výzvy

2

33

Směrování v IP sítích

Příloha č. 4.2 výzvy

3

34

IPv6

Příloha č. 4.3 výzvy

4

35

Instalace a úvod do konfigurace Windows Server 2012 - certifikovaný kurz Microsoft

Příloha č. 4.4 výzvy

5

36

Instalace a správa Microsoft Exchange Server 2013 - certifikovaný kurz Microsoft

Příloha č. 4.5 výzvy

6

37

Pokročilá administrace Microsoft Exchange Server 2013 - certifikovaný kurz Microsoft

Příloha č. 4.6 výzvy

7

38

Administrace Microsoft SQL Server 2014  - certifikovaný kurz Microsoft

Příloha č. 4.7 výzvy

8

39

Programování a implementace Microsoft SQL Server 2014 databází  - certifikovaný kurz Microsoft

Příloha č. 4.8 výzvy

Oblast

Účetnictví a daně

9

1

Účetnictví podnikatelů – dotační zaměření

Příloha č. 4.9 výzvy

10

2

Účetnictví ÚSC a NNO – dotační zaměření

Příloha č. 4.10 výzvy

11

3

Dlouhodobý majetek a jeho odepisování

Příloha č. 4.11 výzvy

12

4

Komplexní pohled na daňovou soustavu v roce 2016, včetně aktualit v roce 2016

Příloha č. 4.12 výzvy

13

5

Zásadní změny v pořizování a reprodukci majetku, TZ a opravách dle NOZ

Příloha č. 4.13 výzvy

14

6

Vhled do problematiky DPH a daní z příjmů

Příloha č. 4.14 výzvy

Oblast

Finanční řízení, finanční analýza

15

10

Investiční pobídky

Příloha č. 4.15 výzvy

Oblast

Právní oblast

16

14

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Příloha č. 4.16 výzvy

17

17

Registr smluv

Příloha č. 4.17 výzvy

 

Předmět zakázky je podrobně specifikován v těchto dokumentech:

a)v příloze č. 4.1 až 4.17 této výzvy, kterou tvoří specifikace poptávané služby pro jednotlivé části

b)vzoru objednávky3výzvy pro všechny části zakázky.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH)

Celková předpokládaná hodnota zakázky: 485 910 Kč bez DPH

z toho část 1                                       7 900 Kč bez DPH

z toho část 2                                       7 800 Kč bez DPH

z toho část 3                                       7 800 Kč bez DPH

z toho část 4                                       22 940 Kč bez DPH

z toho část 5                                       23 620 Kč bez DPH

z toho část 6                                       23 900 Kč bez DPH

z toho část 7                                       23 140 Kč bez DPH

z toho část 8                                       24 410 Kč bez DPH

z toho část 9                                       30 000 Kč bez DPH

z toho část 10                                     28 900 Kč bez DPH

z toho část 11                                     22 200 Kč bez DPH

z toho část 12                                     22 000 Kč bez DPH

z toho část 13                                     28 500 Kč bez DPH

z toho část 14                                     30 800 Kč bez DPH

z toho část 15                                     25 000 Kč bez DPH

z toho část 16                                     112 000Kč bez DPH

z toho část 17                                     45 000 Kč bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

 • říjen 2016 až termín uvedený ve specifikaci předmětu plnění (příloha č. 4.1 až 4.17 této výzvy) pro jednotlivé části zakázky

Místo dodání / převzetí plnění

Hlavním místem plnění zakázky je sídlo zadavatele na adrese Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno či sídlo, provozovna, příp. prostory zajištěné vybraným uchazečem dle dané části.

Hodnotící kritéria

Podané nabídky budou ve všech částech hodnoceny dle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. Pro hodnocení bude rozhodující celková nabídková cena v Kč bez DPH.

 

Způsob hodnocení nabídek: Hodnotící komise nabídky, které splní veškeré zadávací podmínky, seřadí dle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

 

Hodnotu nabídkové ceny v Kč uvedou uchazeči na krycím listu nabídkypříloze č. 1 této výzvy a v závazném návrhu objednávky předmětu zakázky příloze č. 3 této výzvy.

 

V případě, že dvě a více nabídek dosáhnou stejné celkové nabídkové ceny bez DPH, bude jako nejvýhodnější vybrána ta z nabídek se stejnou celkovou nabídkovou cenou bez DPH, která byla doručena zadavateli dříve.

Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

Zadavatel požaduje prokázat splnění níže uvedených kvalifikačních předpokladů pro každou část zakázky, na kterou podává uchazeč svoji nabídku, samostatně.

 

 1. Splněním kvalifikace se rozumí prokázání: splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů.
 2. Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 této výzvy. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna zastupovat uchazeče.

 1. Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením:

 1. výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Tento doklad nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky, a zároveň
 2. dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (tj. výpisu ze živnostenského rejstříku, koncesí apod.; živnostenský list může uchazeč předložit pouze v případě, že mu nebyl vydán první výpis ze živnostenského rejstříku).
 3. Technické kvalifikační předpoklady – pouze pro část 16: Zákon o zadávání veřejných zakázek

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč identifikací osoby (lektora) odpovědného za realizaci jednotlivých kurzů. Zadavatel požaduje, aby lektor měl alespoň 3letou praxi s lektorkou činností v oblasti veřejných zakázek a zároveň měl alespoň 5letou praxi se zadáváním veřejných zakázek, jejich kontrolou či metodickou činností v této oblasti. Součástí nabídky bude stručný životopis lektora, z něhož bude vyplývat splnění výše uvedených požadavků zadavatele.

 1. Čestné prohlášení uchazeče o ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku

Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku v souladu s přílohou č. 2 této výzvy.

 1. Náležitosti čestného prohlášení

V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání splnění kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení uchazeče, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou zastupovat uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc.

 1. Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace

a)Uchazeči předkládají prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

b)Zadavatel je oprávněn před učiněním objednávky předmětu zakázky požadovat po uchazeči předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace; uchazeč, se kterým má být uzavřena tato objednávka, je povinen je předložit.

c)Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.

   

Další požadavky zadavatele: uchazeč v dané části zakázky přiloží do nabídky doklad o akreditaci či jiný doklad, který jej opravňuje danou vzdělávací aktivitu realizovat (např. rozhodnutí příslušného ministerstva). U neakreditovaných vzdělávacích aktivit uchazeč předkládá doklad o dosaženém vzdělání všech lektorů vzdělávací aktivity (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom) včetně dokumentů, které prokazují jejich odbornost v dané oblasti.

Pro části 4 až 8 může zadavatel před podpisem objednávky po vítězném uchazeči požadovat doložení Certifikace Microsoft k uvedené vzdělávací aktivitě, pokud již nebyla součástí nabídky vítězného uchazeče.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. V případě doložení dokumentů v cizím jazyce, uchazeč předloží překlad dokumentu společně s vlastním dokumentem v původním znění.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za řádné a včasné splnění předmětu té části zakázky, na jejíž plnění podává nabídku. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu v měně Kč.

Nabídková cena v každé části zakázky bude uvedena na krycím listu nabídky (příloha č. 1 této výzvy), ve specifikaci předmětu plnění (příloha č. 4.1 až 4.17 této výzvy) a v návrhu objednávky předmětu zakázky (příloha č. 3 této výzvy) dané části zakázky, a to v členění:

 • nabídková cena bez DPH,
 • samostatně DPH s příslušnou sazbou
 • a nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena je cenou pevnou, nejvýše přípustnou, kterou není možno překročit. Obsahuje veškeré náklady uchazeče spojené s poskytnutím služeb dle zadávacích podmínek. Jedná se zejména o následující náklady:

 • realizace vzdělávací aktivity
 • náklady na lektory a výukové materiály
 • zajištění prostorů pro výuku (pokud nebude výuka probíhat v sídle zadavatele)
 • náklady na dopravu a stravu lektorů (cestovní náhrady)
 • závěrečné ověření znalostí zkouškou (testem, pohovorem)

Požadavek na písemnou formu nabídky

Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v listinné podobě.

 

Uchazeč je povinen nabídku doručit v řádně uzavřené obálce (balíku) opatřené jeho razítkem a zřetelně označené nápisem: NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM – ZAKÁZKA

„Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců Erste Grantika Advisory, a.s. – část …“.

 

Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na níž bude možno zaslat informaci o tom, že nabídka byla doručena po lhůtě pro podání nabídek, bude-li doručena po uplynutí této lhůty.

 

Nabídka bude předložena v jednom originále (označeném „ORIGINÁL“), v jedné kopii (označené „KOPIE“) a v elektronické kopii (v běžně dostupném formátu) na CD/DVD/USB nosiči přiloženém k originálu nabídky.

 

Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou zastupovat uchazeče.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele

Dodavatel ve své nabídce uvede na krycím listu kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku

V každé části zakázky může uchazeč podat pouze jednu nabídku. Uchazeč je oprávněn podat nabídku na jednu či více částí zakázky. Zadavatel tak umožňuje uchazeči podat několik samostatných nabídek. Pokud uchazeč podává nabídku na více částí, musí podat na každou část samostatnou nabídku v samostatné obálce.

Informace o poskytování dodatečných informací

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky

 • Obchodní podmínky včetně platebních podmínek zadavatele do dané části zakázky jsou podrobně vymezeny v závazném vzoru objednávky předmětu zakázky – v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), který je přílohou č. 3 této výzvy. Zadavatel výslovně požaduje použití závazného vzoru objednávky předmětu zakázky uvedeného v této příloze.
 • Uvedením jakýchkoliv jiných obchodních podmínek, které budou v rozporu se vzorem objednávky předmětu zakázky, se uchazeč vystavuje riziku vyloučení z výběrového řízení.
 • Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny zákonných sazeb DPH. Uchazeč není oprávněn podmínit výši nabídkové ceny další podmínkou. Podmínění nabídkové ceny, uvedení variant nabídkové ceny a stanovení výše nabídkové ceny v jiné veličině než absolutní částkou v Kč může být důvodem pro vyřazení nabídky uchazeče a jeho následné vyloučení z výběrového řízení.
 • Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
 • Uchazeč, který podal nabídku v předmětném výběrovém řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

 

 • Zadavatel doporučuje akceptovat níže stanovené požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky, které mají zajistit přehlednost nabídek, a tím usnadnit jejich posouzení. Případné nedodržení níže uvedených formálních požadavků na členění nabídky nebude považováno zadavatelem za nesplnění požadavků na splnění kvalifikace nebo jiných požadavků zadavatele.
  1. V nabídce uchazeče musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče (příloha č. 1 této výzvy - vzor krycího listu nabídky. Krycí list nabídky musí být podepsán osobou oprávněnou zastupovat uchazeče.
 1.  
  1.  
  2. V rámci své nabídky uchazeč předloží prohlášení, že souhlasí se všemi podmínkami uvedenými v této výzvě a jejích přílohách (součástí přílohy č. 2 této výzvy). Toto prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou zastupovat uchazeče.
  3. Zadavatel doporučuje sestavení dokumentů v nabídce uchazeče v následujícím pořadí:
   1. krycí list nabídky (příloha č. 1 této výzvy dle dané části zakázky),
   2. čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů, čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku a prohlášení o vázanosti obsahem této zadávací dokumentace (příloha č. 2 této výzvy),
   3. dokumenty k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů
   4. výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence
   5. výpis z veřejné části živnostenského rejstříku                    

d)dokumenty k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů (pro část 16 zakázky: Zákon o zadávání veřejných zakázek)

e)návrh objednávky předmětu zakázky, podepsaný osobou oprávněnou zastupovat uchazeče příloha č. 3 této výzvy dle dané části zakázky včetně požadovaných příloh:

 • Příloha č. 1 bude tvořena specifikací předmětu zakázky (přílohy č. 4.1 až 4.17 dle jednotlivých částí této výzvy),
 • doklad o akreditaci (či oprávnění k realizaci vzdělávací aktivity), případně doklad o dosaženém vzdělání všech lektorů vzdělávací aktivity
 • další dokumenty, jsou-li požadovány touto výzvou.

 

Zadávací řízení se řídí

Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 4), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.

 

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 16. 9. 2016
 
Aktualizováno: 13. 10. 2016