Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Podpora plánování sociálních služeb na krajské a místní úrovni

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13467

Název zakázky: Podpora plánování sociálních služeb na krajské a místní úrovni

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 24. 6. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Olomoucký kraj

Sídlo zadavatele: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Jiří Zemánek, 1. náměstek hejtmana
 • Telefon: +420585508150
 • E-mail: j.zemanek@olkraj.cz

IČ zadavatele: 60609460

DIČ zadavatele: CZ60609460

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Petr Fiala, oddělení veřejných zakázek, Krajský úřad Olomouckého kraje
 • Telefon: +420585508475
 • E-mail: p.fiala@olkraj.cz

Lhůta pro podání nabídek: 8. 7. 2020 09:00

Místo pro podání nabídek:
Krajský úřad Olomouckého kraje, 77900 Olomouc - Hodolany, Jeremenkova 1191/40a

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění následujících aktivit:

a) Metodická podpora na krajské a místní úrovni

b) Odborné vedení kulatých stolů v jednotlivých obcích s rozšířenou působností (dále „ORP“)

c) Interaktivní workshopy pro zkvalitnění a podporu procesu komunitního plánování sociálních služeb (dále „KPSS“) na krajské a místní úrovni

a to vše podle podmínek této výzvy v rámci projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality II.“ (dále také „projekt“), reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015995, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále také „OPZ“).

Hlavním cílem předmětu plnění je podpora rozvoje procesu plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji, zajištění kontinuity procesu, prohlubování a posilování spolupráce kraje s obcemi a zajištění aktivit nezbytných pro rozvoj a kvalitu sociálních služeb poskytovaných na území kraje v návaznosti na modelaci sítě sociálních služeb v Olomouckém kraji, tak aby síť sociálních služeb saturovala zjištěné potřeby osob, byla udržitelná, funkční, efektivní, časově a místně dostupná, splňovala kritéria hospodárnosti a byla finančně udržitelná.

Cílem je udržet, podpořit, rozvíjet a harmonizovat proces KPSS dle Metodické příručky pro plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji (https://www.olkraj.cz/strednedobe-planovani-socialnich-sluzeb-cl-288.html). Základem plnění zakázky je metodická, analytická a evaluační činnost zaměřená na plánování sociálních služeb na obecní a krajské úrovni. V neposlední řadě je záměrem všech realizovaných aktivit rozvoj spolupráce a partnerství obcí s krajem na úrovni jednotlivých regionů a motivace obcí vedoucí k jejich aktivnímu zapojení do procesu plánování. To vše za účelem zajištění kontinuity a cykličnosti procesu, zvýšení vzájemné informovanosti o plánování na místní i krajské úrovni a získání nových podnětů pro rozvoj či aktualizaci sítě sociálních služeb v OK. Proces plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji bude podpořen realizací rozličných platforem setkávání a vzdělávání. Jejich cílem je zvyšování kompetencí a informovanosti zástupců politické reprezentace obcí, pracovníků obcí, kraje i poskytovatelů sociálních služeb, sdílení dobré praxe a získávání praktických zkušeností, které mohou dotčené osoby cíleně využít při práci v oblasti plánování sociálních služeb. Jedním ze stěžejních záměrů je rozvíjení a podpora procesu spolufinancování sociálních služeb a prohloubení spolupráce s obcemi při spolufinancování sociálních služeb.

Předpokladem je poskytnutí metodické podpory cca 50 osobám zabývajících se procesem plánování sociálních služeb na území OK. Jedná se o členy skupiny ORP a Krajské koordinační skupiny KRKOS, kdy Skupina ORP je složena z vedoucích odborů sociálních věcí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností nebo jimi navržených zástupců, Krajská koordinační skupina je složena z koordinátorů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí (svazků obcí, mikroregionů). Členy pracovních a řídících skupin na místní a krajské úrovni, jejichž členy jsou  zástupci samosprávy dotčených obcí, zástupci poskytovatelů registrovaných sociálních služeb,  zástupci sociálních pracovníků odboru sociálních věcí, pracovníci obcí a kraje zapojení do procesu plánování sociálních služeb. Platforem odborného setkávání (kulaté stoly a workshopy) v oblasti KPSS se zúčastní cca 200 účastníků z řad zadavatelů, poskytovatelů, případně i uživatelů sociálních služeb Olomouckého kraje.

Cílovou skupinou jsou zástupci zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji a koordinátoři KPSS, kteří jsou do procesu aktivně zapojeni, dále pak členové řídících či pracovních skupin zařazených do organizačních struktur plánování na obecní a krajské úrovni. Aktivity budou rovněž zaměřeny na území těch ORP, ve kterých se do procesu plánování sociálních služeb doposud nepodařilo zapojit všechny obce daného území ORP.

Výčet lokalit: Celé území Olomouckého kraje, území jednotlivých ORP.

Poskytovatel zajistí, aby účastníci setkávání v rámci metodické podpory, kulatých stolů a workshopů vyplnili níže uvedené listiny:

Prezenční listina, která bude vlastnoručně podepsána účastníky realizovaných aktivit (setkání v rámci metodické podpory, kulaté stoly, workshopy).

Monitorovací listy (tzv. Monitorovací list podpořené osoby), které vyplní a vlastnoručně podepíší účastníci realizovaných aktivit. Monitorovací listy budou poskytovateli dodány objednatelem před zahájením plnění dle této smlouvy.

Ad a) Metodická podpora na krajské a místní úrovni:

V rámci plnění zakázky bude poskytována metodická podpora na krajské a místní úrovni, která bude zaměřena na aktuální fázi plánovacího procesu, ve které se bude příjemce podpory nacházet. Jedná se celkem o 13 ORP, které se dle platnosti Střednědobých či komunitních plánů budou nacházet ve fázi:

 • Přípravné/popisné
 • Analytické části
 • Strategické
 • Implementační
 • Evaluační

Náplň jednotlivých fází plánovacího procesu je podrobně specifikována v Metodické příručce pro plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji, která je stěžejním podkladem pro metodickou podporu zúčastněných.

Metodická podpora bude proto zaměřena na upevnění a zkvalitnění veškerých procesů KPSS na území celého Olomouckého kraje, především na harmonizaci procesu KPSS dle uvedené Metodické příručky pro plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji. V neposlední řadě bude především kladen důraz na metodickou činnost v analytické a evaluační části plánovacího procesu a podporu koordinace poskytování sociálních služeb na území jednotlivých ORP. Proces plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni se odvíjí zejména od spolupráce kraje s obcemi, které dle zákona o sociálních službách, § 94 písm. e) sdělují kraji za účelem přípravy a realizace jeho střednědobého plánu informace o potřebách poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území obce, o možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích. Úloha obcí vyplývá také ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 35 odst. 2, dle kterého obce pečují v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Tato povinnost obcí spadá do jejich samostatné působnosti. Je proto nezbytné ORP ve výše uvedených aktivitách v rámci aktivit realizované zakázky co nejvíce podpořit.

Metodická podpora bude tedy zaměřena a jejím obsahem především bude:

 • Aktivní využití modulu „Plánování sociálních služeb“ (modul aplikace „Krajského informačního systému sociálních služeb Olomouckého kraje, tzv KISSoS)
 • jednotné plánování sociálních služeb na území Olomouckého kraje
 • implementaci jednotlivých fází procesu plánování, v souladu s Metodickou příručkou pro plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji
 • získání objektivní znalosti potřeb obyvatel v území jednotlivých ORP, analýzu celkového stavu v území, zdrojů
 • implementaci opatření, evaluaci a monitoring aktuálních Střednědobých plánů v území
 • spolufinancování sociálních služeb ze strany obcí
 • informovanost politické reprezentace obcí o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 108/2006 o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 108/2006 Sb.“)
 • koordinaci poskytování sociálních služeb na místní úrovni v rámci výkonu agendy koordinátora plánování sociálních služeb na místní úrovni či sociální práce na obcích

Nezbytné je metodickou podporu směřovat také na politické reprezentace obcí, zástupce obcí za účelem seznámení je s výkonem a formou naplňování povinností v souladu s dikcí zákona č. 108/2006 Sb., dále pak na prohloubení spolupráce jednotlivých ORP s Olomouckým krajem za účelem nastavování sítě sociálních služeb a jejího financování.

Metodická podpora bude poskytnuta cca 50 osobám zabývajících se procesem plánování sociálních služeb na území OK. Jedná se o členy skupiny ORP a Krajské koordinační skupiny KRKOS (vedoucí pracovníci a referenti obecních úřadů obcí OK zabývající se v rámci své agendy procesem plánování sociálních služeb), členy pracovních a řídících skupin na místní úrovni, členové pracovních skupin organizační struktury pro plánování sociálních služeb na krajské úrovni (dále „PS“), pracovníky obcí a kraje zapojených do procesu plánování sociálních služeb.

Metodickou podporu je možné poskytovat při osobních jednáních v místě pracoviště v prostorách obecního úřadu ORP nebo KÚOK. V případě potřeby jednání na dálku je možné poskytovat podporu telefonicky či online. Část metodické podpory bude poskytována na jednáních PS pro plánování sociálních služeb na krajské či místní úrovni v místech setkávání PS. Do rozsahu poskytnuté metodické podpory bude započítán čas osobního jednání, jednání na dálku i osobní přítomnost při jednáních PS.

Poskytovatel zahájí plnění předmětu smlouvy oslovením jednotlivých lokalit, nabídkou metodické podpory a platforem setkávání v rozsahu a obsahu dle podmínek smlouvy. Následně zpracuje rámcový harmonogram dle zjištěných skutečností (specifik jednotlivých ORP) a níže uvedených kritérií. Konečnou podobu harmonogramu musí schválit objednatel. Případné změny v harmonogramu v průběhu plnění smlouvy rovněž musí schválit objednatel.

Metodická podpora bude poskytnuta v následujícím rozsahu:

 • každá ORP má nárok na 63 hodin podpory (celkem 819 hodin pro ORP)
 • KÚOK má nárok na 63 hodin ORP
 • 18 hodin podpory bude poskytnuto při jednáních PS

V případě, že některá ORP bude mít zájem o méně jak 63 hodin podpory, může být volných hodin využito ve prospěch jiné ORP či KÚOK.

Frekvence metodické podpory musí být nastavena tak, aby v každém kalendářním roce (2020, 2021 a 2022) bylo poskytnuto celkem minimálně 150 hodin metodické podpory.

Výstup: Výstupem této aktivity bude realizace celkem 900 hodin (1 hod = 60min) metodické podpory pro krajskou a místní úroveň, kterou bude podpořena a zajištěna kvalita procesu plánování včetně jednotného metodického vedení při realizaci procesu KPSS.

Ad b) Odborné vedení kulatých stolů v jednotlivých ORP:

V každé ORP Olomouckého kraje (13 ORP) se uskuteční kulatý stůl tematicky zaměřený na oblast plánování sociálních služeb. Účastníky budou pracovníci úřadu obce, zástupci samosprávy, poskytovatelé sociálních služeb a další zainteresované subjekty z konkrétní ORP. Program kulatých stolů bude zaměřen na zhodnocení aktuální situace v oblasti plánování sociálních služeb v dané lokalitě, na stav strategických materiálů, evaluaci stávajícího procesu, zjišťování potřeb občanů na daném území, koordinaci poskytování sociálních služeb na území jejich správního obvodu, na rozvíjení a podporu procesu spolufinancování sociálních služeb a prohloubení spolupráce s obcemi při spolufinancování sociálních služeb. V neposlední řadě je záměrem kulatých stolů diskuse o výše uvedeném, včetně možných návrhů na korekci či změny v nastaveném procesu KPSS.

Výstup: Výstupem této aktivity bude realizace 13 kulatých stolů na území obcí s rozšířenou působností OK v rozsahu 1 kulatý stůl = 5 hodin (1 hod = 60 min). Předpokladem je cca 20 osob účastnících se každého kulatého stolu. Kulaté stoly se budou konat postupně na území všech obcí s rozšířenou působností OK v prostorách zajištěných objednatelem. Poskytovatel zajistí odborné vedení kulatých stolů, tzn. lektora, moderátora, případné odborníky pro řešenou problematiku.

Ad c) Interaktivní workshopy pro zkvalitnění a podporu procesu KPSS na krajské a místní úrovni:

Cílem platforem setkávání je zvyšování kompetencí a informovanosti politické reprezentace, pracovníků obcí, kraje i poskytovatelů sociálních služeb a všech účastníků plánovacího procesu na místní a krajské úrovni. Hlavní náplní workshopů bude sdílení dobré praxe, předávání a získávání praktických zkušeností, které mohou zúčastnění cíleně využít při práci v oblasti plánování sociálních služeb ve svém regionu. Oblast plánování sociálních služeb se stále dynamicky vyvíjí, proces plánování je cyklický, proto je nezbytné udržovat všechny aktéry procesu v intenzivní kooperaci. Účastníky budou pracovníci úřadů obcí, zástupci samospráv, poskytovatelé sociálních služeb a další zainteresované subjekty z oblasti KPSS napříč všemi regiony Olomouckého kraje.

Výstup: Výstupem této aktivity bude realizace 3 interaktivních workshopů v rozsahu 1 workshop = 5 hodin (1 hod = 60 min). Předpokladem je cca 20 osob účastnících se každého workshopu. Workshopy se budou konat v prostorách KÚOK zajištěných objednatelem.  Poskytovatel zajistí odborné vedení workshopu, tzn. lektora, moderátora, případné odborníky pro řešenou problematiku.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 852000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín zahájení: do 10 dnů po uzavření smlouvy; Předpokládaný termín ukončení: 31. 5. 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem poskytování služeb je území Olomouckého kraje. Metodická podpora bude poskytována v konkrétních obcích po dohodě s objednatelem. Místa konání vzdělávacích aktivit (výukové prostory včetně výukové techniky) budou zajištěna objednatelem bezplatně.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH. Za nejvýhodnější bude považována nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou včetně DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje v nabídkách doložit:

1) Základní způsobilost:

 • čestné prohlášení dodavatele o splnění základní způsobilosti (Příloha č. 2 – vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění základní způsobilosti).

2) Profesní způsobilost:

 • doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (a to ve formě prosté kopie),
 • výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (a to ve formě prosté kopie).

3) Prokázání technické kvalifikace:

 • 2 významné zakázky, realizované a dokončené dodavatelem v posledních 3 letech před datem zahájením zadávacího řízení obdobného plnění jako je předmět zakázky (tj. vzdělávací programy, semináře, metodická vedení a konference v oblasti komunitního plánování sociálních služeb). Finanční hodnota alespoň jedné referenční zakázky vyjádřená v korunách musí činit minimálně 250 000 Kč vč. DPH
 • seznam minimálně 2 metodiků podílejících se na plnění předmětu zakázky splňující následující požadavky:

         - doložení zkušenosti v komunitním plánování a financování sociálních služeb a zkušenosti s praktickou realizací procesu plánování sociálních služeb v délce minimálně 3 roky v roli aktivního účastníka procesu, v roli zadavatele, poskytovatele, uživatele nebo koordinátora celého procesu, případně konzultanta či metodika;

         - vysokoškolské vzdělání (minimálně bakalářské) a současně minimálně 2 roky jako aktivní školitel v oblasti plánování sociálnich služeb;

         - výše uvedené bude doloženo prostými kopiemi osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci a profesními životopisy osob, které se budou podílet na plnění předmětu zakázky.

Jiné kvalifikační předpoklady zadavatel nepožaduje.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být členěna do samostatných příloh v následujícím členění:

 1. Vyplněný formulář "Krycí list nabídky" (příloha č. 1 výzvy) obsahující identifikační údaje uchazeče a podpis oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky).
 2. Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů (příloha č. 2 výzvy).
 3. Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy – součástí nabídky musí být i návrh smlouvy koncipovaný dle vzoru (příloha č. 3 výzvy) podepsaný oprávněnou osobou.
 4. Popis navrženého řešení zakázky, postupů a metod, které budou aplikovány při zajištění metodické podpory a platforem setkávání, obsahující:
 • návrh časového harmonogramu prací zohledňující rámcové časové požadavky uvedené v popisu zakázky dle přílohy č. 2 obchodních podmínek,
 • návrh průběhu realizace popisující požadovanou metodickou podporu, která bude obsahovat stručný popis způsobu oslovení jednotlivých lokalit, způsobu zahájení spolupráce, formy komunikace a výčet použitých metod a postupů.
 • souhrnný popis realizace kulatých stolů a workshopů, obsahující stručný popis způsobu oslovení jednotlivých lokalit, formy komunikace, teoretický výčet složení účastníků a stručný návrh obsahu jednání.

      Popis navrženého řešení, postupů a metod bude sepsán v rozsahu max. 2 normostrany.

 5. Plán fakturace obsahující čtvrtletní termíny fakturace a jim odpovídající čtvrtletní částky fakturace (uvedené částky fakturace musí odpovídat poměrné částce z celkové hodnoty zakázky za dané období) dle přílohy č. 1 obchodních podmínek.

Nabídka bude předložena v písemné podobě v českém jazyce.

V nabídce bude uvedena kontaktní osoba účastníka, a to včetně kontaktní adresy, e‑mailové adresy a telefonního čísla.

Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za účastníka jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena musí být v návrhu smlouvy definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci předmětu zakázky.

Celková nabídková cena musí být uvedena v členění - cena díla bez DPH, hodnota DPH a cena díla včetně DPH. Do ceny zahrne účastník veškeré náklady nutné ke kompletnímu a řádnému a včasnému provedení předmětu veřejné zakázky, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla, nákladů na opatření podkladů, provozních nákladů, pojištění, daní apod.

Dodavatel je odpovědný za správné stanovení sazeb DPH. V případě chybně stanovené nižší sazby DPH bude sjednaná cena včetně DPH považována za konečnou, v případě chybně stanovené vyšší sazby DPH bude sjednaná cena včetně DPH o rozdíl DPH snížena). Není-li účastník zadávacího řízení registrovaným plátcem DPH, učiní o této skutečnosti výslovné prohlášení v návrhu smlouvy.

Účastník uvede:

 • celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění,
 • nabídkovou cenu za realizaci jednotlivých částí předmětu plnění zvlášť:
 1. Metodická podpora na krajské a místní úrovni
 2. Odborné vedení kulatých stolů v jednotlivých ORP
 3. Interaktivní workshopy pro zkvalitnění a podporu procesu KPSS na krajské a místní úrovni
Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných v obchodních podmínkách, zejména pak za předpokladu, že v průběhu plnění veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají pouze v elektronické formě, a to na profilu zadavatele TENDER ARENA na adrese:https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilOlomouckykrajPro podání nabídky je nutné mít dokončenou registraci. Po přihlášení se Vám zobrazí zakázka a lze pro ni podat elektronickou nabídku. Pro snadnější hledání přikládáme ID zakázky: VZ0094576. Elektronická nabídka bude podána ve formátu *pdf, zadavatel doporučuje nahrát dokumenty v 1 souboru a ve struktuře, která je specifikována výše v této výzvě.Nabídky v elektronické podobě musí být zadavateli doručeny do skončení lhůty pro podání nabídek.Informace k podání nabídky v elektronické podoběPro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj eGORDION v. 3.3 - Tender arena, (dále jen „Tender arena“) dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu. Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje Tender arena jsou dostupné na https://www.tenderarena.cz/castoKladeneOtazky.jsf#castoKladeneOtazky. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje Tender arena je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna. Manuál pro registraci dodavatele v elektronickém nástroji Tender arena je taktéž uveden v uživatelské příručce s názvem Často kladené otázky v elektronickém nástroji Tender arena. (viz odkaz výše). Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby při podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje počítali s tím, že vložení nabídky může vyžadovat jistý čas, a je tedy nutné při podání nabídky počítat s jistou časovou rezervou tak, aby byla nabídka do elektronického nástroje vložena nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz ohledně zadávané zakázky). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu v předchozí větě.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz a na profilu zadavatele Tender aréna.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 1. Každý účastník může předložit pouze jednu nabídku.
 2. Zadavatel je oprávněn nehodnotit nabídku účastníka, která je z hlediska požadavků stanovených zadavatelem neúplná nebo neobsahuje po obsahové stránce podmínky uvedené v zadání.
 3. Zadavatel je oprávněn si při posuzování nabídky ověřit, příp. vyjasnit, informace deklarované účastníkem v nabídce.
 4. Účastník nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých s jeho účastí v tomto zadávacím řízení.
 5. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit, nejpozději však do uzavření smlouvy, a to z důvodů uvedených v obecné části pravidel OP Zaměstnanost.

Práva zadavatele:

-           výběrové řízení zrušit v souladu s pravidly OP Zaměstnanost

-           odmítnout veškeré předložené nabídky,

-           neuzavřít smlouvu s žádným z účastníků.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 24. 6. 2020
 
Aktualizováno: 14. 7. 2020