Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Pokročilé techniky čalounění složitějších tvarů sedacích souprav a nábytku

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12586

Název zakázky: Pokročilé techniky čalounění složitějších tvarů sedacích souprav a nábytku

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 30. 11. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: EKONA Čáslav, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Chrudimská 1703, 286 01 Čáslav

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Josef Šťastný
 • Telefon: +420327315522
 • E-mail: ekona.caslav@tiscali.cz

IČ zadavatele: 26715279

DIČ zadavatele: CZ26715279

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jaromír Bahenský
 • Telefon: +420724174462
 • E-mail: ekona.caslav@tiscali.cz

Lhůta pro podání nabídek: 14. 12. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
Chrudimská 1703, 286 01 Čáslav

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Jedná se o specifické školení v čalounických technikách, normách, postupech a materiálech pro novou výrobní oblast s cílem rozšíření stávajícího sortimentu. Tento kurz nám umožní kromě rozšíření sortimentu a výroby také zvýšení kvalifikace a odbornosti našich pracovníků.

 

Počet účastníků: 5

 

Rozsah kurzu:

- 1 hodina = 60 minut

- celkem 368 hodin

- 1 školící den = 8 hodin

- celkem 46 školících dní

 

Výuka bude probíhat v prostorách naší firmy, kde bude teoretická část moci být ihned převedena do praxe přímo ve výrobě s využitím našich výrobních strojů a nástrojů.

TÉMAteoriepraxe

Technologické normy v rámci nového sortimentu

8 

Práce s provozními dokumenty, technickou dokumentacím odborná terminologie

1624

Tvorba a čtení složitější konstrukční a technologické dokumentace u složitějšího čalounického výrobku nebo jeho části

16

24

Použití vhodných materiálů a technologických postupů výroby křesel, pohovek a složitějších tvarů

1640

Zhotovení složitějších výrobků individuální výroby

1640

Pokročilé dekoratérské práce na sedacích soupravách a složitějších tvarech nábytku

1640

Opravy a renovace sedacích souprav a složitějších tvarů nábytku na místě zákazníka i v dopravním prostředku

1640

Organizace pracoviště včetně ukládání materiálu dle platných předpisů

44

Vývojové trendy v sortimentu sedacích souprav

1630

CELKEM   

124242

Závěrečná zkouška, zhodnocení - 2

  

CELKEM HODIN KURZU - 368

  

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 380160,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaná doba realizace je od února 2019 do června 2019. Školení bude zahájeno bezprostředně po podepsání smlouvy s vybraným dodavatelem. Jednotlivé termíny školení mohou být upraveny dle potřeb zadavatele.

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Kritéria hodnocení a jejich váha:

  1. Nabídková cena - nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti – váha 50%

  2. Komplexnost školitele – nabídky budou hodnoceny podle toho, jestli je dodavatel schopen zajistit i sdruženou zakázku „Truhlářské techniky a normy pro novou výrobní oblast“ – váha 50%

   

  Nejvhodnější nabídkou bude ta, která nabídne nejnižší nabídkovou cenu a současně doručí nabídku a bude schopna zajistit i školení „Truhlářské techniky a normy pro novou výrobní oblast“.

   

  Metoda vyhodnocení:

  Nabídková cena v Kč bez DPH bude stanovena jako cena celková.

  Výpočet bodů:

  1. Nabídková cena – váha 50%

                          hodnota z nabídky, která je

                          v daném kritériu nejvýhodnější

                          tzn. nejnižší cena  

             100 x     -------------------------------------------------    x váha kritéria                                                                                               vyjádřená v %

                          cena z hodnocené nabídky

  2. Komplexnost školitele – váha 50%

                          hodnota 100, pokud byla zaslána

                          nabídka kurzu „Truhlářství“

                          nebo hodnota 0, pokud nebyla zaslána

                          nabídka kurzu „Truhlářství“

             100 x     -------------------------------------------------    x váha kritéria                                                                                               vyjádřená v %

                          100

Výsledné pořadí bude určeno seřazením nabídek dle celkového počtu získaných bodů. Příklad nabídky pro dosažení plného počtu bodů je uvedený v přiloženém dokumentu "Výzva k podání nabídek".

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán - vše v ověřených kopiích

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Požadujeme od uchazeče písemný návrh smlouvy jako součást nabídky.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 380160.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): SVT Consulting s.r.o., Sokolovské nám. 308/5, Liberec, 27326217

  Datum podpisu smlouvy: 20. 12. 2018

Datum ukončení: 20. 12. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 30. 11. 2018
 
Aktualizováno: 8. 1. 2019