Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Pořízení kremační pece pro zvířecí krematorium Strakonice

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13335

Název zakázky: Pořízení kremační pece pro zvířecí krematorium Strakonice

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 26. 2. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Akrematorium, s.r.o.

Sídlo zadavatele: č.p. 12, 387 01 Hoštice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Radka Zelenková
 • Telefon: +420723164203
 • E-mail: radka.zelenkova.st@seznam.cz

IČ zadavatele: 07609833

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Radka Zelenková
 • Telefon: +420723164203
 • E-mail: radka.zelenkova.st@seznam.cz

Lhůta pro podání nabídek: 9. 3. 2020 15:00

Místo pro podání nabídek:
Vodárenská 352, 386 01 Strakonice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nové a nepoužité spalovací pece na odpad živočišného původu.

Pec se bude využívat v rámci projektu na zřízení zvířecího krematoria ve Strakonicích. Celý projekt prošel posouzením vlivu na životní prostředí, jehož cílem bylo vyhodnotit, zda je z tohoto hlediska vhodné jej realizovat, resp. za jakých podmínek je jeho realizace akceptovatelná. Posouzení proběhlo na základě odborného posudku, ve kterém je vyspecifikovaná technologie spalování tak, aby garantovala minimální obtěžování. Krajský úřad následně vydal Rozhodnutí čj. KUJCK 132299/2019 ze dne 18. 11. 2019, kde se uvádí, že realizace projektu nemá významný vliv na životní prostředí.

Nabízená spalovací pec tedy musí splňovat:

- NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu)

- NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 142/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice
Požadavky uvedené v Odborném posudku podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (viz příloha č. 1 zadávací dokumentace), podle kterého byl posouzen vliv projektu na životní prostředí. Některá technická data uvedená v tomto posudku např. rozměry, váha apod. jsou pouze orientační a nemusí být přesně splněna ve zde uvedených hodnotách. Podstatné je, aby nabízená spalovací pec splňovala všechny technické a technologické parametry, které jsou zásadní ve vztahu k jejímu vlivu na životní prostředí, anebo musí být kvalitativně ještě lepší.
- Rozhodnutí čj. KUJCK 132299/2019 ze dne 18. 11. 2019 – viz příloha č. 2 zadávací dokumentace
- Závazné stanovisko čj. KUJCK 584/2020 ze dne 14. 1. 2020 – viz příloha č. 3 zadávací dokumentace

Další požadavky na spalovací pec:

Plně automatizovaný provoz pece

Běžný provoz pece nesmí vyžadovat neustálou přítomnost obsluhy; procesy jako úprava poměru vzduchu a plynu musí probíhat automaticky a nemusí být realizovány ručně obsluhou zařízení.

 

Velikost vstupních dveří pece o minimálním rozměru 0,95 m (šířka) x 0,65 m (výška)

Jedná se o takový rozměr dveří, kterými projde i rakev se psy velkých plemen.

 

Ve výše uvedených dokumentech mohou být uvedeny požadavky nebo přímé nebo nepřímé odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Je to z toho důvodu, aby technické podmínky na pec byly dostatečně přesné a srozumitelné. Zadavatel v těchto případech umožňuje pro plnění zakázky použít i jiné, kvalitativně i technicky obdobné řešení.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1300000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Dodání spalovací pece nejdéle do 15. 7. 2020. Zprovoznění, spuštění a vyzkoušení spalovací pece a zaškolení obsluhy nejdéle do 29. 7. 2020.

Místo dodání / převzetí plnění:
parcela p. č. 1779, k. ú. Strakonice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

  Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídky hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

  Uchazeč doplní celkovou nabídkovou cenu v požadovaném členění do krycího listu a do kupní smlouvy.

  Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že zadavatel seřadí nabídky podle jejich nabídkové ceny, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Nejvýhodnější nabídkou bude ta, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Splnění základní způsobilosti uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení (viz příloha č. 5 zadávací dokumentace).

 

Splnění profesní způsobilosti uchazeč prokáže:

- výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, který musí prokazovat splnění profesní způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před dnem zahájení zadávacího řízení; uchazeč může předložit prostou kopii tohoto dokladu. Zadavatel může požádat uchazeče před uzavřením smlouvy o dílo o předložení originálu nebo ověřené kopie tohoto dokladu.

- dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují; uchazeč může předložit prostou kopii tohoto dokladu. Zadavatel může požádat uchazeče před uzavřením smlouvy o dílo o předložení originálu nebo ověřené kopie tohoto dokladu.

Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude obsahovat:

Krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem (či za) uchazeče – originál (příloha č. 4),
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti podepsané osobou oprávněnou jednat jménem (či za) uchazeče – originál (příloha č. 5),
Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, který musí prokazovat splnění profesní způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před dnem zahájení zadávacího řízení – prostá kopie (zadavatel může požádat uchazeče před uzavřením smlouvy o dílo o předložení originálu nebo ověřené kopie tohoto dokladu),
Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují – prostá kopie (zadavatel může požádat uchazeče před uzavřením smlouvy o dílo o předložení originálu nebo ověřené kopie tohoto dokladu),
Závazný návrh kupní smlouvy na vyznačeném místě doplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem (či za) uchazeče (příloha č. 6) - originál,
Technická specifikace dodávané spalovací pece v českém jazyce v takovém rozsahu a kvalitě, aby zadavatel mohl posoudit soulad jejích parametrů se zadávací dokumentací, např. katalogové listy, technické listy, certifikáty apod.; tento dokument bude tvořit přílohu č. 1 kupní smlouvy.

Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce, zajištěna proti samovolnému otevření a opatřena identifikačními údaji zadavatele a uchazeče a označením „VÝZVA – POŘÍZENÍ KREMAČNÍ PECE PRO ZVÍŘECÍ KREMATORIUM STRAKONICE – NEOTVÍRAT“.

Nabídka bude odevzdána ve dvou vyhotoveních, z toho bude 1x originál, 1x prostá kopie.

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena uvedená v návrhu kupní smlouvy musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, zahrnující veškeré daně, cla, poplatky a další náklady spojené s realizací této veřejné zakázky, včetně veškerých nákladů na dopravu a instalaci spalovací pece do místa plnění.

 

Nabídková cena bude rozepsána následovně:

- nabídková cena v Kč bez DPH,
- DPH v Kč,
- nabídková cena v Kč včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Obchodní a platební podmínky

Přílohou č. 6 zadávací dokumentace je návrh kupní smlouvy, ve kterém jsou podrobně uvedeny obchodní a platební podmínky. Dodavatel doplní na vyznačených místech příslušné údaje, přičemž není oprávněn činit další změny nebo doplnění návrhu smlouvy, a návrh smlouvy podepíše statutární orgán nebo osoba prokazatelně oprávněná zastupovat účastníka. V takovém případě doloží účastník toto oprávnění (plnou moc) v nabídce. Doplněný a podepsaný návrh smlouvy bude předložen jako součást nabídky.

 

Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý dodavatel sám.

Variantní řešení se nepřipouští.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): GEM - Matthews International S.r.I., Via Zanussi 315 Z.I.U., 33100 Udine, Italie, IČ: 02547420303

  Datum podpisu smlouvy: 27. 4. 2020

Zrušené části zakázky: ---

Datum ukončení: 27. 4. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 26. 2. 2020
 
Aktualizováno: 7. 5. 2020