Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Pořízení nákladního vozidla

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13376

Název zakázky: Pořízení nákladního vozidla

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 23. 3. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Imperium Holz, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Mickiewiczova 1287/33a, Karviná Ráj, 734 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Martin Lepka
 • Telefon: +420732308275
 • E-mail: imperiumholz@gmail.com

IČ zadavatele: 05026911

DIČ zadavatele: CZ05026911

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Martin Lepka
 • Telefon: +420732308275
 • E-mail: imperiumholz@gmail.com

Lhůta pro podání nabídek: 6. 4. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Doporučeně poštou na sídlo firmy

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem této zakázky je nákup vozidla do 3,5 tuny s nástavbou pro potřeby převozu kulatého a palivového dříví.

 

Vozidlo do 3,5 tuny

Jednokabina 1+2

Objem motoru minimum 2750ccm, maximum 2999ccm

Výkon motoru minimum 110kw

Emisní norma Euro6, AdBlue

Pohon zadní nápravy

Zadní (hnaná) náprava - dvojmontáž

Uzávěrka diferenciálu

Rozvor minimum 3300mm, maximum 3600mm

Palivo – nafta

Řízení vlevo

Zimní pneumatiky na ocelových kolech

Letní pneumatiky na ocelových kolech

Tažné zařízení na 3,5 tuny

Couvací kamera

Multifunkční volant a bluetooth radio pro příjem handsfree hovorů

Klimatizace

Odpružené sedadlo řidiče

 

 

Nástavba

3-stranný sklápěč

Délka korby minimum 3,4metru, maximum 3,7 metru

Výška bočnic min 600mm

Materiál bočnic – hliník

Ochranný rám

Přihrádka na nářadí

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 860000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Q2/2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Karviná, sídlo firmy

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena bez DPH.

   

  Při hodnocení nabídek seřadí hodnotící komise nabídky od nejnížší ceny bez DPH, přičemž nabídka s nejnižší cenou bez DPH bude považována za vítěznou. V případě rovnosti cen provede hodnotící komise transparentní náhodný výběr.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídky musí být předloženy písemně v listinné podobě dle požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.

Nabídka, včetně veškerých požadovaných dokladů, bude předložena v uzavřené obálce do termínu a na místo uvedené v příslušené kapitole této výzvy.

 

Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy.

 

Nabídka bude potvrzena (tzn. návrh smlouvy bude podepsán) osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě podpisu nabídky pověřenou osobou doloží dodavatel v nabídce příslušnou plnou moc či jiný platný pověřovací dokument v originále či v úředně ověřené kopii.

 

Nabídka musí být kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

 

Uzavřená obálka s nabídkou musí být opatřena adresou zadavatele zakázky, adresou dodavatele a nápisem „Neotevírat“.

 

Všechna čestná prohlášení musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

 

Součástí nabídky je dodání vyplněné Kupní smlouvy a vytvoření přílohy č.1 ke kupní smlouvě, viz. kupní smlouva – a to v souhladu s Popisem (specifikací) předmětu zakázky. 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Cenová nabídka Dodavatele se týká dodání 1ks vozidla v Q2/2020, přičemž Dodavatel podává nabídku na cenu dodání v tomto termínu, tzn. s ohledem na možné změny cen předmětu zakázky.

 

Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění cen bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Důvod hodný zvláštního zřetele

Datum ukončení: 10. 6. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 23. 3. 2020
 
Aktualizováno: 15. 6. 2020