Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Pořízení pasportů jako podkladových dokumentů pro kvalitnější rozhodování

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13897

Název zakázky: Pořízení pasportů jako podkladových dokumentů pro kvalitnější rozhodování

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 8. 9. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Veselí nad Moravou

Sídlo zadavatele: tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta
 • Telefon: +420518670100
 • E-mail: starosta@veseli-nad-moravou.cz

IČ zadavatele: 00285455

DIČ zadavatele: CZ00285455

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Magdaléna Čajková
 • Telefon: +420518670105
 • E-mail: cajkova@veseli-nad-moravou.cz

Lhůta pro podání nabídek: 20. 9. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
Podatelna Městského úřadu Veselí nad Moravou, pracoviště park Petra Bezruče 697, 698 01 Veselí nad Moravou. Výhradně listině.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětná veřejná zakázka je součástí projektu „Veselí nad Moravou. Přívětivý úřad a chytré město.“ Předmětem projektu je zavádění moderních technologií a přístupů do správy věcí veřejných v lokálních podmínkách města Veselí nad Moravou. V rámci tohoto projektu budou vytvořeny pasporty rozvodů veřejného osvětlení, pasport hřbitovních míst a pasport dětských hřišť.

Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části. Dodavatel může podat nabídku na jednu, dvě či všechny části veřejné zakázky a není povinen podat nabídku do všech částí veřejné zakázky.

ČÁST 1– Pasport rozvodů veřejného osvětlení

Předmětem veřejné zakázky části 1 je zpracování pasportu rozvodů veřejného osvětlení pro Město Veselí nad Moravou, dle přiložené specifikace (příloha č. 3 části 1).

ČÁST 2 – Pasport hřbitovních míst

Předmětem veřejné zakázky části 2 je zpracování pasportu hřbitovních míst pro Město Veselí nad Moravou, dle přiložené specifikace (příloha č. 3 části 2).

ČÁST 3 – Pasport dětských hřišť

Předmětem veřejné zakázky části 3 je zpracování pasportu dětských hřišť pro Město Veselí nad Moravou, dle přiložené specifikace (příloha č. 3 části 3).

Pokud se dodavatel účastní více částí veřejné zakázky, musí zachovat jejich oddělenost, aby nabídky byly vzájemně porovnatelné. Technicky podá nabídku na každou část veřejné zakázky zvlášť – v samostatné obálce.

Dodavatel je oprávněn podat na každou část pouze jednu nabídku.

Tato výzva k podání nabídek se skládá z tohoto základního dokumentu, který vymezuje rozsah všech částí veřejné zakázky, a jeho přílohou jsou dokumenty vztahující se samostatně k dané části veřejné zakázky. Pokud není stanoveno jinak, informace uvedené v této zadávací dokumentaci se vztahují ke všem částem veřejné zakázky.

Podrobnosti k předmětu plnění jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace. Podáním nabídky
v zadávacím řízení přijímá účastník výběrového řízení plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že účastník zadávacího řízení pečlivě prostuduje všechny pokyny, přílohy, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit.

 

Podklady k této veřejné zakázce obsahují tyto dokumenty:

Výzva k podání nabídky
Přílohy výzvy k podání nabídky:

Pro všechny části 1 – 3 obsahuje zadávací dokumentace samostatně pro každou část číslované přílohy:

1. Krycí list nabídky

2. Návrh smlouvy o dílo

3. Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

4. Čestné prohlášení (seznam významných služeb)

5. Čestné prohlášení (seznam realizačního týmu / osoba oprávněná k realizaci pasportu)

6. Hodnotící tabulka

7. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti a čestné prohlášení k § 6 ZZVZ

8. Tmapy – datový model

Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky jakož i obchodní a platební podmínky obsahují přílohy této výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1315283,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
28.02.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Veselí nad Moravou

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Zadavatel bude hodnotit každou část veřejné zakázky samostatně.

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v souladu s § 114 odst. 1 zákona.

Metoda vyhodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude probíhat na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.

ČÁST 1 – Pasport rozvodů veřejného osvětlení

Hodnotící kritérium č. 1

Nabídková cena v Kč bez DPH – váha kritéria: 80%

Hodnotící kritérium č. 2

Kvalita realizačního týmu-váha kritéria: 20%

 

Způsob hodnocení nabídek:

Ad kritérium č. 1 - Celková nabídková cena

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude zadavatel hodnotit celkovou výši nabídkové ceny za plnění předmětu veřejné zakázky. Pro hodnocení v rámci tohoto kritéria bude použita celková nabídková cena za kompletní realizaci veřejné zakázky v Kč bez DPH. Následně bude počet bodů dosažený každým účastníkem přepočten vahou tohoto kritéria hodnocení. Výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná čísla.

Bodové hodnocení tohoto kritéria se stanoví na základě vzorce:

Toto bodové hodnocení bude pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní váhou, tj. 80 %.

 

Ad kritérium č. 2 - Kvalita realizačního týmu

V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny zkušenosti členů realizačního týmu, jak bylo požadováno v kvalifikačních předpokladech. Jedná se o hodnocení těchto pozic:

- Vedoucí projektu

- Člen realizačního týmu č. 1 - specialista na pasport veřejného osvětlení

 

Dodavatel vyplní přílohu č. 6 a předloží v nabídce.

Vedoucí týmu

Bodovaná kritéria:

a) počet projektů v oblasti pasportizace, kde osoba působila jako vedoucí týmu pasportizace nad rámec kvalifikačního kritéria.

b) Délka praxe v oblasti pasportizace, jako vedoucí týmu nad rámec kvalifikačního kritéria

Počet bodů:

ada) 1 bod za každý referenční projekt nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 7 bodů).

adb) 1 bod za každý rok praxe nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 7 bodů).

Člen realizačního týmu č. 1

Bodovaná kritéria:

a) počet projektů zaměřených na pasport veřejného osvětlení nad rámec kvalifikačního kritéria (člen týmu č. 1),

b) Délka praxe v oblasti pasportizace veřejného osvětlení nad rámec kvalifikačního kritéria (člen týmu č. 1)

Počet bodů:

ada) 1 bod za každý referenční projekt nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 7 bodů).

adb) 1 bod za každý rok praxe nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 7 bodů)

Výpočet hodnocení dílčího hodnotícího kritéria bude proveden tak, že hodnotící komise sečte bodové hodnocení celého realizačního týmu dle výše uvedeného.

Výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná čísla. Toto bodové hodnocení bude pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní váhou, tj. 20 %.

 

Přepočítané hodnoty obou kritérií se sečtou a stanoví se pořadí s tím, že nejvhodnější nabídkou bude nabídka s nejvyšším počtem bodů.

 

ČÁST 2 – PASPORT hřbitovních míst

Hodnotící kritérium č. 1

Nabídková cena v Kč bez DPH – váha kritéria: 80 %

Hodnotící kritérium č. 2

Kvalita osoby odpovědné za realizaci pasportu - váha kritéria: 20 %

 

Způsob hodnocení nabídek:

Ad kritérium č. 1 - Celková nabídková cena

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude zadavatel hodnotit celkovou výši nabídkové ceny za plnění předmětu veřejné zakázky. Pro hodnocení v rámci tohoto kritéria bude použita celková nabídková cena za kompletní realizaci veřejné zakázky v Kč bez DPH. Následně bude počet bodů dosažený každým účastníkem přepočten vahou tohoto kritéria hodnocení. Výsledné číslo bude zaokrouhleno na
2 desetinná čísla.

Bodové hodnocení tohoto kritéria se stanoví na základě vzorce:

Toto bodové hodnocení bude pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní váhou, tj. 80 %.

 

Ad kritérium č. 2 - Kvalita osoby odpovědné za realizaci pasportu

V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny zkušenosti osoby odpovědné za realizaci pasportu, jak bylo požadováno v kvalifikačních předpokladech.

 

Dodavatel vyplní přílohu č. 6 a předloží v nabídce.

 

Osoba odpovědná za realizaci pasportu

Bodovaná kritéria:

a) počet projektů se zaměřením na výše specifikované oblasti, kde osoba realizovala tento typ pasportu nad rámec kvalifikačního kritéria.

b) Délka praxe v oblasti předmětné pasportizace nad rámec kvalifikačního kritéria

Počet bodů:

ada) 1 bod za každý referenční projekt nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 7 bodů).

adb) 1 bod za každý rok praxe nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 7 bodů).

Výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná čísla. Toto bodové hodnocení bude pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní váhou, tj. 20 %.

 

Přepočítané hodnoty obou kritérií se sečtou a stanoví se pořadí s tím, že nejvhodnější nabídkou bude nabídka s nejvyšším počtem bodů.

 

ČÁST 3 – PASPORT dětských hřišť

Hodnotící kritérium č. 1

Nabídková cena v Kč bez DPH – váha kritéria: 80 % 

Hodnotící kritérium č. 2

Kvalita realizačního týmu-váha kritéria: 20 % 

 

Způsob hodnocení nabídek:

Ad kritérium č. 1 - Celková nabídková cena

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude zadavatel hodnotit celkovou výši nabídkové ceny za plnění předmětu veřejné zakázky. Pro hodnocení v rámci tohoto kritéria bude použita celková nabídková cena za kompletní realizaci veřejné zakázky v Kč bez DPH. Následně bude počet bodů dosažený každým účastníkem přepočten vahou tohoto kritéria hodnocení. Výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná čísla.

Bodové hodnocení tohoto kritéria se stanoví na základě vzorce:

Toto bodové hodnocení bude pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní váhou, tj. 80 %.

 

Ad kritérium č. 2 - Kvalita osoby odpovědné za realizaci pasportu

V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny zkušenosti osoby odpovědné za realizaci pasportu, jak bylo požadováno v kvalifikačních předpokladech.

 

Dodavatel vyplní přílohu č. 6 a předloží v nabídce.

Osoba odpovědná za realizaci pasportu

Bodovaná kritéria:

a) počet projektů se zaměřením na výše specifikované oblasti, kde osoba realizovala tento typ pasportu nad rámec kvalifikačního kritéria.

b) Délka praxe v oblasti předmětné pasportizace nad rámec kvalifikačního kritéria

Počet bodů:

ada) 1 bod za každý referenční projekt nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 7 bodů).

adb) 1 bod za každý rok praxe nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 7 bodů).

Výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná čísla. Toto bodové hodnocení bude pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní váhou, tj. 20 %.

Přepočítané hodnoty obou kritérií se sečtou a stanoví se pořadí s tím, že nejvhodnější nabídkou bude nabídka s nejvyšším počtem bodů.

 

V případě rovnosti bodového hodnocení dvou či více nabídek, rozhodne o pořadí nabídek los za účasti těch účastníků výběrového řízení, jejichž bodové hodnocení je shodné.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Obecná pravidla prokazování splnění kvalifikace

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené pro podání nabídek, doklady k prokázání kvalifikace budou součástí nabídky. Splnění způsobilosti prokáže účastník, který splní níže uvedené předpoklady. Pokud dodavatel ve své nabídce neprokáže základní, profesní a technickou způsobilost stanoveným způsobem, nebude jeho nabídka dále hodnocena. Zadavatel však má právo požadovat vyjasnění nebo doplnění způsobilosti. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu vyloučení.

 

Základní způsobilost:

Dodavatel prokáže ve své nabídce základní způsobilost předložením čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti uchazeče dle § 74 zákona.  

Způsobilým podle § 74 zákona je dodavatel, který:

a)         nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží (§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ), Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Podává-li nabídku pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky.

b)         nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ),

c)         nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ),

d)         nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ),

e)         není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ).

 

Základní způsobilost dle písm. a) musí být splněna v souladu s § 74 odst. 2 zákona.

 

Pro účely prokázání základní způsobilosti může dodavatel použít přílohu č. 7 této výzvy.

 

Profesní způsobilost:

K prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatele Zadavatel požaduje předložení těchto dokladů:

 

ČÁST 1 – PASPORT rozvodů veřejného osvětlení

a) výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Dodavatel předloží oprávnění k podnikání min. v tomto rozsahu:

- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje:

- oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů;

- osvědčení pro stupeň odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění pozdějších předpisů.

 

ČÁST 2 – PASPORT hřbitovních míst

a) výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis

do takové evidence vyžaduje.

b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Dodavatel předloží oprávnění k podnikání min. v tomto rozsahu:

            - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje:

- oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů;

 

ČÁST 3 – PASPORT dětských hřišť

a) výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis

do takové evidence vyžaduje.

b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Dodavatel předloží oprávnění k podnikání min. v tomto rozsahu:

            - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

            c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje:

            - oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

 

Doklady, kterými účastník zadávacího řízení prokazuje základní způsobilost podle ust. § 74 a profesní způsobilost podle ust. § 77 od st. 1 zákona (výpis z obchodního rejstříku) musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

 

Technická kvalifikace

Kritéria technické kvalifikace stanoví zadavatel za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky.

Zadavatel požaduje k prokázání kritéria technické kvalifikace předložit následující dokumenty:

Pro ČÁST 1 – 3, tj. pro každou část zakázky, ke které dodavatel podává nabídku. Dodavatel předloží pro splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona

Seznam významných služeb – seznam významných služeb musí být předložen formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, ve kterém musí být strukturovaně uvedeny ke každé zakázce minimálně následující údaje (viz příloha 4): Název referenční zakázky, Identifikace objednatele (název, sídlo, IČ), Kontaktní osoba objednatele, Předmět a rozsah zakázky, Doba realizace zakázky, Místo (s)plnění zakázky, Cena zakázky v Kč bez DPH.

Minimální požadavky:

ČÁST 1 – PASPORT rozvodů veřejného osvětlení

Seznam významných služeb realizovaných v uplynulých 3 letech před zahájením zadávacího řízení bude obsahovat:

- alespoň 2 takové zakázky, jejichž předmětem bylo zpracování pasportu veřejného osvětlení v minimální hodnotě alespoň 250 tis. Kč bez DPH

ČÁST 2 – PASPORT hřbitovních míst

Seznam významných služeb realizovaných v uplynulých 3 letech před zahájením zadávacího řízení bude obsahovat:

- alespoň 2 takové zakázky, jejichž předmětem bylo zpracování pasportu hřbitova v minimální hodnotě každé z nich alespoň 50 tis. Kč bez DPH

ČÁST 3 – PASPORT dětských hřišť

Seznam významných služeb realizovaných v uplynulých 3 letech před zahájením zadávacího řízení bude obsahovat:

- alespoň 1 takovou zakázku, jejímž předmětem bylo zpracování pasportu dětského hřiště
v minimální hodnotě alespoň 35 tis. Kč bez DPH

PRO ČÁST 1 – 3, tj. pro každou část zakázky, ke které dodavatel podává nabídku

Dodavatel předloží pro splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

Součástí nabídky musí být ze strany dodavatele složení realizačního týmu pro část 1
a pro část 2 a 3 odpovědná osoba projektu (viz příloha č. 5).

Zadavatel stanovuje minimální podmínky, které musí vedoucí, člen týmu a odpovědné osoby splnit. Dodavatel je povinen předložit seznam uvedených osob formou profesního životopisu každé osoby,
ze kterého musí být zřejmé, že osoba splnila požadované podmínky.

Osoby, které budou provádět realizaci musí doložit životopis, který musí obsahovat uvedené údaje v následující struktuře:

- Jméno a příjmení

- Dosažené nejvyšší vzdělání – dodavatel předloží v nabídce kopii diplomu

- Profesní zkušenosti, z jejichž popisu musí být zřejmé, že osoba plní požadované podmínky
v podobě: délky praxe, počet a popis realizovaných zakázek v dané oblasti, který bude obsahovat jméno klienta, název zakázky, popis zakázky, doba plnění, identifikaci kontaktní osoby klienta

- Vztah k dodavateli

Minimální požadavky na osoby provádějící realizaci:

 

ČÁST 1 – PASPORT rozvodů veřejného osvětlení

Zadavatel požaduje, aby každá pozice člena realizačního týmu byla zastoupena samostatnou osobou. Zadavatel dále požaduje, aby se všichni členové realizačního týmu účastnili společných schůzek (kontrolních dnů) se zadavatelem v průběhu realizace projektu.

Vedoucí týmu

- Minimálně 3 realizované projekty oblasti pasportizace se zaměřením na oblast pasportizace veřejného osvětlení (tj. rozvody veřejného osvětlení i VO), kde osoba působila jako vedoucí týmu pasportizace

- Délka praxe v oblasti pasportizace jako vedoucí týmu minimálně v délce 3 let

- Úspěšně dokončené vysokoškolské vzdělání

Člen realizačního týmu č. 1 – specialista na pasport veřejného osvětlení – odborně způsobilý dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Zadavatel pro úplnost uvádí, že pro doložení odbornosti člena realizačního týmu akceptuje dosažení jakéhokoliv stupně odborné způsobilosti uvedeného v § 6, 7, 8, 9 nebo 10 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti
v elektrotechnice ve znění pozdějších předpisů.

- Minimálně 3 realizované projekty zaměřené na pasport VO

- Délka praxe v oblasti pasportizace jako člen týmu minimálně v délce 3 let

 

ČÁST 2 – PASPORT hřbitovních míst

Zadavatel požaduje, aby se osoba odpovědná za realizaci pasportu účastnila společných schůzek (kontrolních dnů) se zadavatelem v průběhu realizace zakázky.

Osoba odpovědná za realizaci pasportu:

- Minimálně 3 realizované projekty oblasti pasportizace se zaměřením na oblast pasportu hřbitova, kde osoba působila jako vedoucí týmu pasportizace

- Délka praxe v oblasti pasportizace jako vedoucí týmu minimálně v délce 3 let

- Úspěšně dokončené vysokoškolské vzdělání

 

ČÁST 3 – PASPORT dětských hřišť

Zadavatel požaduje, aby se osoba odpovědná za realizaci pasportu účastnila společných schůzek (kontrolních dnů) se zadavatelem v průběhu realizace zakázky.

Osoba odpovědná za realizaci pasportu:

Minimálně 3 realizované projekty oblasti pasportizace se zaměřením na oblast pasportu dětských hřišť
Délka praxe v oblasti pasportizace jako vedoucí týmu minimálně v délce 3 let

Úspěšně dokončené vysokoškolské vzdělání

 

 

Prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů: Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů tento výpis nahrazuje doklad prokazující

a) profesní způsobilost v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti,

b) základní způsobilost.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení o změně údajů.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

 

Prokazování splnění způsobilosti a kvalifikace výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů:

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu. Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu,
v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel použije pořadí dokumentů uvedené v následujících bodech tohoto článku výzvy k podání nabídky.

 • Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu dodavatel použije formulář uvedený v příloze 1 této výzvy k podání nabídky.
 • Závazný návrh smlouvy o dílo (příloha 2) s doplněním vyznačených údajů a požadovanými přílohami –technická specifikace (příloha 3) této výzvy k podání nabídek.
 • Kvalifikační dokumenty - doklady, jimiž dodavatel prokazuje kvalifikaci.
 • CD nebo jiný obdobný nosič, který bude obsahovat textové (zejména návrh smlouvy vč. příloh) a tabulkové (zejména technickou specifikaci) části nabídky v editovatelné podobě ve formátech kompatibilních s programy MS Word, MS Excel

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu samostatně pro každou část veřejné zakázky, ke které nabídku podává. Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za dodání celého předmětu plnění veřejné zakázky vztahující se k dané části veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena
v Kč.

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a bude uvedena na krycím listu nabídky (viz příloha č. 1).

Zadavatel neposkytuje zálohy.

Nabídková cena bude sjednána jako konečná, nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s dodáním zboží. K cenám zboží bude účtována DPH dle předpisů platných v době fakturace.

Pokud dodavatel hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout přímo do nabídkové ceny. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celou službu) není přípustná.

Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných v obchodních podmínkách, zejména pak za předpokladu, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění:

celková nabídková cena bez DPH
DPH z celkové nabídkové ceny bez DPH
celková nabídková cena včetně DPH

Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky, jež je přílohou této zadávací dokumentace.

Za stanovení sazby DPH v souladu s příslušnými právními předpisy odpovídá účastník. Prokáže-li se v budoucnu, že účastník stanovil sazby v rozporu s příslušnými právními předpisy, nese veškeré dodatečně vzniklé náklady účastník.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě, v českém jazyce, v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce – do krycího listu nabídky, uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat na každou část pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Vysvětlení zadávacích podmínek anebo dodatečných informací zveřejní zadavatel, včetně přesného znění požadavku, na portálu www.esfcr.cz a na profilu zadavatele.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Obchodní podmínky:

Zadavatel přikládá v příloze této Výzvy závazný návrh smlouvy, který obsahuje závaznou úpravu obchodních a platebních podmínek plnění předmětu této veřejné zakázky. Uchazeč předloží v rámci své nabídky v příloze uvedený text smlouvy doplněný o identifikační údaje a cenu díla. Případnou úpravu jiných částí textu návrhu smlouvy považuje zadavatel za nedodržení podmínek stanovených touto Výzvou.

Uchazeč se zavazuje respektovat všechny podmínky uvedené v této výzvě a v závazném návrhu smlouvy, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace a rovněž následující podmínky:

Návrh smlouvy je součástí nabídky. Smlouva je svým charakterem smlouvou o dílo uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.).

Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou podepisovat, a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu dokládá dodavatel příslušným oprávněním (např. výpisem z obchodního rejstříku, plnou mocí). Pokud návrh smlouvy nebude řádně podepsán, bude nabídka považována za neúplnou. Smlouva nepodléhá režimu obchodního tajemství podle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Další požadavky na zpracování nabídky:
 1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
 2. Vybraný účastník je ve smyslu ustanovení zákona povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy. Odmítne-li vybraný účastník uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li potřebnou součinnost, uzavře zadavatel smlouvu s účastníkem, který se umístil další (druhý) v pořadí.
 3. Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek. Zadavatel v souladu s § 107 ZZVZ vyloučí účastníka, který doloží více než 1 nabídku tak, jak je definována v tomto paragrafu.
 4. Zadavatel nebude účastníkům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady nesou účastníci sami.
 5. Zadavatel si, v souladu s pravidly OPZ kapitolou 20.10, vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení nebo nevybrat žádného dodavatele.
 6. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v případě ztráty nebo korekce finanční podpory z prostředků Evropské unie.
 7. Zadavatel si, v souladu s pravidly OPZ kapitolou 20.6, vyhrazuje právo měnit zadávací podmínky ve lhůtě pro podání nabídek.
 8. Zadavatel si vyhrazuje možnost oznámit vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodatele uveřejněním na profilu zadavatele a na portálu www.esfcr.cz .
 9. Zadavatel stanovil předmět plnění, zadávací podmínky – technické podmínky zakázky rovněž v souladu se zásadami § 6 ZZVZ. Zadavatel v souladu s ustanovení § 6 odst. 4 ZZVZ od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet (viz příloha 5).

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.014), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 8. 9. 2021
 
Aktualizováno: 22. 9. 2021