Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Pořízení pasportů jako podkladových dokumentů pro strategické řízení

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13703

Název zakázky: Pořízení pasportů jako podkladových dokumentů pro strategické řízení

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 26. 11. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Mikulov

Sídlo zadavatele: Náměstí 158/1, Mikulov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Rostislav Koštial
 • Telefon: +420519444666
 • E-mail: kostial@mikulov.cz

IČ zadavatele: 00283347

DIČ zadavatele: CZ00283347

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Marcela Šimánková
 • Telefon: +420519444542
 • E-mail: simankova@mikulov.cz

Lhůta pro podání nabídek: 6. 1. 2021 17:00

Místo pro podání nabídek:
sídlo zadavatele

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je pořízení pasportů jako podkladových dokumentů pro strategické řízení. Pořízené pasporty budou obsahovat informace, které budou dále napomáhat v kvalitním rozhodování o strategickém rozvoji města, včetně zapojení nových technologií a efektivnějších řešení. Pasportizace přispěje rovněž ke zlepšení nakládání s majetkem města a napomůže tak k jeho efektivní evidenci, inventarizaci a údržbě.

Pořízené pasporty budou zpracovány tak, aby bylo možné je digitalizovat a zapojit do městem využívaného geografického systému.

Jedná se celkem o 2 typy pasportů:

- pasport odpadových míst

- pasport zeleně a dřevin

 

Bližší specifikace viz Výzva k podání nabídek.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 513000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1/2022, Bližší specifikace viz Výzva k podání nabídek

Místo dodání / převzetí plnění:
sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

viz Výzva k podání nabídek

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
 viz Výzva k podání nabídek

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídek

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz. Výzva k podání nabídek

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva k podání nabídek

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu – na krycím listu, viz příloha č. 3a/3b

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídky. Zadavatel uveřejní, odešle nebo předá vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti bez identifikace uchazeče, případně související dokumenty do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Viz Výzva k podání nabídek

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídek

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.13) a Vnitřní směrnicí MěÚ Mikulov č. 3/2020, na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): MK Consult, v.o.s., Drážďanská 493/40, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 25472593

  Datum podpisu smlouvy: 23. 2. 2021

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno - Štýřice, IČ: 28358589

  Datum podpisu smlouvy: 23. 2. 2021

Datum ukončení: 23. 2. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 26. 11. 2020
 
Aktualizováno: 10. 3. 2021