Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Pracovník simulace výroby (akreditovaný kurz)

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13915

Název zakázky: Pracovník simulace výroby (akreditovaný kurz)

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 25. 10. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: KIGMAX HRANICE s.r.o.

Sídlo zadavatele: č.p. 341, 753 64 Bělotín

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: ZDENĚK ZÁBRANSKÝ
 • Telefon: +420733569682
 • E-mail: zabransky@kigmax.cz

IČ zadavatele: 27808785

DIČ zadavatele: CZ27808785

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: ZDENĚK ZÁBRANSKÝ
 • Telefon: +420733569682
 • E-mail: zabransky@kigmax.cz

Lhůta pro podání nabídek: 8. 11. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
č.p. 341, 753 64 Bělotín

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Kurz bude rozdělen do několika základních oblastí:

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci - bezpečnost práce s učebními pomůckami, bezpečnost práce s výpočetní technikou, bezpečnost práce při výkonu praktické činnosti; (2 h po 45 minutách)
 • Úvod do simulace - využití simulace v praxi, využívání simulačního softwaru, dokumentace k softwarovým prostředkům; (2 h po 45 minutách)
 • Základy simulace - základy práce se softwarem pro automatizaci výroby, otevření projektu v rámci simulace procesů, uložení projektu; (20 h po 45 minutách)
 • Nástroje zobrazení - prohlížeče, správce výkresů, editor snímání, zobrazení; (10 h po 45 minutách)
 • Nástroje svařování - vytvoření svařovacích bodů, promítnutí svařovacích bodů, výsečový graf, správce vyhledávání vhodných nástrojů, namontování/odmontování nástroje, detekce kolizí; (20 h po 45 minutách)
 • Nástroje dosahu – testování dosahu, Smart Place – funkce na vhodné umístění robota, obálka robota - Swept volume (zdvihový objem), prohlížeč robota; (13 h po 45 minutách)
 • Nástroje editování cest - manipulace lokací; (7 h po 45 minutách)
 • Vytváření pohybových operací - sekvenční editor, vytváření pozic robota, vytváření pohybu robota; (20 h po 45 minutách)
 • Modelování a Vytváření kinematiky - úvod do modelování, kinematika; (6 h po 45 minutách)

Ověření získaných znalostí bude provedeno zkouškou (písemný test - 30 minut + zkouška - 45 minut). Úspěšní absolventi kurzu obdrží certifikát od vzdělávací instituce.

Počet účastníků: 6, rozsah: 101,25 h, z toho: 100 h teorie (1h=45 minut), 1,25 h zkouška (písemný test - 30 minut + zkouška - 45 minut).

Přípustná je pouze prezenční forma výuky.

Výuka se může konat pouze v pracovní dny a v době mezi 6 h a 16,30 h (bude upřesněno – viz dále). Konkrétní doba a termín školení bude smluvními stranami sjednán v dostatečném předstihu, přičemž po odsouhlasení oběma smluvními stranami je závazný. Odsouhlasení bude probíhat e-mailem.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 336000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Nejzazší datum zahájení kurzu je 6.4.2022. Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky bude v průběhu 11/2021 – 1/2022.

Místo dodání / převzetí plnění:
č.p. 341, 753 64 Bělotín

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nejnižší nabídková cena

  Jako vítězná bude vybrána úplná nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V případě rovnocenných nabídek si zadavatel vyhrazuje právo rozhodnout o pořadí nabídek losem.

 • Nabídky neúplné, nesplňující podmínky dle zadávacích podmínek a zadávací dokumentace, nebo nabídky přijaté po termínu pro přijetí nabídek budou z výběrového řízení vyloučeny.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku).
 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Další požadavky na doložení kvalifikace:

 • Kopie dokladu opravňujícího ke vzdělávání v uvedeném akreditovaném vzdělávacím programu.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí plně respektovat podmínky stanovené Výzvou a požadavky vyplývající z obecně závazných předpisů a dalších norem, které se vztahují k předmětu zakázky a k jeho realizaci, kterými se dodavatel při zpracování nabídky musí rovněž řídit.

Zadavatel doporučuje zpracovat nabídku v následující struktuře:

 1. Doklady o splnění kvalifikace,
 2. Návrh smlouvy o poskytování vzdělávacích služeb – vyplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele, bude obsahovat:

Identifikaci smluvních stran včetně IČ; předmět plnění konkretizovaný kvalitativně i kvantitativně; dále zde bude cena bez DPH, cena vč. DPH a uvedení samotného DPH, příp. uvést, že dodavatel není plátcem DPH, místo plnění. Další náležitosti dle pravidel projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (publicita atd.).

3. Případné další nepovinné přílohy, které považuje dodavatel za důležité.

Lhůta, po kterou je účastník svou nabídkou vázán začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí řádným ukončení realizace zakázky. Po tuto lhůtu jsou nabídky podané účastníky ve lhůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení § 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude vyčíslena v českých korunách bez DPH, částka DPH a celková cena včetně DPH u plátců DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Otevírání doručených obálek s nabídkami se uskuteční v prostorách zadavatele ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Jednání bude neveřejné. Za správný průběh jednání bude odpovídat komise pro otevírání obálek ustanovená zadavatelem.

Komise ustanovená zadavatelem pro hodnocení nabídek následně vybere nabídku toho účastníka, který splňuje všechny podmínky účasti, jehož nabídka obsahuje všechny vyžadované dokumenty, vyhovuje zadávacím podmínkám a je cenově nejvýhodnější.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky a toto výběrové řízení před jeho ukončením zrušit i bez uvedení důvodu nebo všechny přijaté nabídky odmítnout. V případě zrušení či neuzavření smlouvy s vybraným účastníkem, nevzniká žádnému z účastníků nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí účastníků v tomto výběrovém řízení. Podané nabídky se účastníkům nevracejí, zůstávají v evidenci zadavatele pro účely zdokumentování průběhu výběrového řízení.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.14), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 25. 10. 2021
 
Aktualizováno: 17. 11. 2021