Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Přípravný kurz a certifikace IPMA Level C

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14052

Název zakázky: Přípravný kurz a certifikace IPMA Level C

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 19. 5. 2022

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Siemens Energy, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Olomoucká 3419/7, Židenice, 618 00 Brno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Olga Kučerová
 • Telefon: +420731634717
 • E-mail: olga.kucerova@siemens.com

IČ zadavatele: 08496943

DIČ zadavatele: CZ08496943

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Olga Kučerová
 • Telefon: +420731634717
 • E-mail: olga.kucerova@siemens.com

Lhůta pro podání nabídek: 9. 6. 2022 13:00

Místo pro podání nabídek:
Siemens, s.r.o., Siemensova 1, 15500 Praha 13

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Vzdělávací aktivita s názvem „Přípravný kurz a certifikace IPMA Level C“ je plánována pro 3 zaměstnance společnosti Siemens Energy, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery. Přípravný kurz se bude konat ve školicích prostorách dodavatele. Zaměstnance zadavatele lze proškolit v rámci kurzu otevřeného pro veřejnost, při splnění požadovaného obsahu a rozsahu školení, viz níže.

Přípravný kurz, včetně certifikace, musí proběhnout nejpozději do 30. listopadu 2022. Předpokládané datum možného zahájení plnění s ohledem na výběrové řízení a administraci žádosti o dotační podporu je od 1. srpna 2022. Konkrétní termín přípravného kurzu a certifikace bude stanoven po dohodě se zadavatelem.

Přípravný kurz bude zajištěn externím dodavatelem a bude zahrnovat prezenční formu výuky, rozdělenou na část teoretickou a praktickou. Rozsah přípravného kurzu bude minimálně 32 hodin, resp. 20 hodin teorie, 12 hodin praxe, rozdělených do 4-5 školicích dní. Jedna školicí hodina bude mít rozsah 60 minut.

Závěrečná certifikační zkouška IPMA Level C proběhne separátně, subdodavatelsky přímo od společnosti IPMA Česká republika (členskou národní asociací International Project Management Association, která jako jediná v České republice může certifikovat dle standardu IPMA) a bude navazovat na přípravný kurz. Rozsah této zkoušky je kalkulován minimálně na 8 hodin (3 hodiny písemná část zkoušky, 4,5 hodiny simulační workshop a 1 hodina/účastníka ústní pohovor).

Minimální požadovaný rozsah vzdělávací aktivity (vč. závěrečného ověření znalostí) je tak stanoven na 40 hodin (1 školicí hodina = 60 min).

Školení proběhne v českém jazyce a ke školení budou použity školicí pomůcky v českém jazyce, které obdrží každý účastník školení. V rámci výuky budou uplatněny postupy – přednáška, diskuse, aplikační cvičení, případová studie, příklady a úkoly k procvičení.

V průběhu školení lektor provede účastníky kurzu celým životním cyklem projektu, naučí účastníky kurzu používat klíčové metody, techniky a nástroje, jejichž znalost je prověřována v písemném testu. Důraz je kladen na procvičování probrané látky i případových studií tak, aby po absolvování přípravného kurzu byla úspěšnost písemného testu pro účastníky maximální. Poslední den přípravného kurzu proběhne „zkouška nanečisto“, tj. cvičná certifikace. Současně budou účastníci kurzu seznámeni s kompetencemi projektového manažera dle standardu IPMA a provedeni celým certifikačním procesem.

Náplň přípravného kurzu pokrývá zejména následující témata:

 • Základní pojmy
 • Předprojektová příprava a zahájení projektu
 • Plánování, realizace projektu
 • Uzavření projektu
 • Agilní přístupy k řízení projektů

 

Na přípravný kurz bude navazovat samotná certifikace: CERTIFIKACE PROJEKTOVÉHO MANAŽERA IPMA LEVEL C®. Certifikace proběhne v tuzemsku a česky. V případě úspěšného složení certifikační zkoušky účastník obdrží certifikát IPMA – úroveň C.

Zvláštní podmínky plnění předmětu zakázky

Zadavatel má zájem zadat zakázku v souladu se zásadami odpovědného veřejného zadávání, v souladu s pravidly pro zadávání zakázek Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ. Společensky odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti sociální a životního prostředí. V souvislosti s tím zadavatel stanovuje níže uvedené požadavky na plnění zakázky, které se vztahují na zajištění přípravného kurzu:

 • Voda je během školení podávána nebalená, tzn. pitná voda z kohoutku ve džbánech. Mohou být také podávány tzv. domácí limonády vyrobené přednostně z čerstvého ovoce a zeleniny a dále pitné vody z kohoutku, případně cukru a bylinek.
 • Kávové a čajové produkty podávané v rámci drobného občerstvení během školení jsou vyrobeny v souladu s parametry Usnesení Evropského parlamentu o spravedlivém obchodu a rozvoji (2005/2245(INI)) a jsou tak naplňovány především základní principy spravedlivého obchodování. Tzn. certifikace FAIRTRADE nebo výrobky od členů WFTO (World Fair Trade Org), jako je např. GEPA. El Puente, EZA.
 • Při zajištění drobného občerstvení během školení se nevyužívají jednorázová balení cukru, mléka/smetany, medu.
 • Nápoje a jídlo, poskytované v rámci drobného občerstvení během školení, jsou podávány do opakovaně použitelného nádobí (sklo, porcelán apod.).
 • Odpady vznikající při zajištění vzdělávací akce jsou důsledně tříděny na plasty, sklo, papír.
 • Pozvánky na školení budou rozesílány pouze elektronicky. Účastníkům lze také poskytnout pouze elektronické verze materiálů (sdílení, zaslání e-mailem, případně uložit všechny materiály na flash disk).

 

Zadavatel zároveň zavazuje vybraného dodavatele, že vhodným způsobem informuje účastníky vzdělávací aktivity o aspektech odpovědného veřejného zadávání, které byly při dané aktivitě uplatněny.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 120750,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
30.11.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Školicí prostory dodavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti na základě níže uvedeného kritéria.

Nabídková cena bez DPH s váhou 100 % - číselné kritérium

Účastník je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na s DPH a bez DPH. Hodnocena bude pouze celková nabídková cena, tj. nabídková cena za vzdělávací aktivitu bez DPH. 

Na základě nabídkových cen bude sestaveno pořadí jednotlivých nabídek. Vítěznou nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH za vzdělávací aktivitu v CZK. Ostatní nabídky se umístí za ní v pořadí od druhé nejnižší nabídkové ceny po tu nejvyšší.

Zadavatel si dle Pravidel pro zadávání zakázek Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce vyhrazuje právo nabídky nejprve vyhodnotit a poté provést posouzení splnění podmínek výběrového řízení (vč. splnění kvalifikačních požadavků) u nabídky první v pořadí.

Výběr nejvhodnější nabídky provede komise jmenovaná k tomu účelu zadavatelem.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 1. Doklad opravňující dodavatele vzdělávací aktivity poskytovat vzdělávání za úplatu, např. výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky.

V případě zahraničního uchazeče bude zadavatel akceptovat doklad prokazující rovnocennou kvalifikaci, jako např. výše uvedený výpis z živnostenského rejstříku apod.

 1. Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá v evidenci daní splatné daňové nedoplatky, splatné nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Namísto předložení výše uvedených dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

 1. Doklad prokazující autorizaci – oprávnění od společnosti IPMA Česká republika zajišťovat přípravná školení k získání certifikace IPMA úrovně C.

 

Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě kopií.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v následujícím členění s níže uvedenými požadavky:

 1. Krycí list nabídky obsahující:
  • název zakázky - výběrového řízení,
  • identifikaci zadavatele a účastníka,
  • údaje o kontaktní osobě účastníka (telefon a emailová adresa)
  • nabídkovou cenu uvedenou v Kč v členění na celkovou cenu bez DPH, samotnou DPH a celkovou cenu vč. DPH.
  • jméno a podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele
 1. Doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatele
 1. Doklad/y o dosaženém vzdělání všech lektorů vzdělávací aktivity (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom). Pokud vzdělání lektorů neodpovídá školené oblasti budou doloženy dokumenty, které prokazují jejich odbornost v dané oblasti.
 1. Popis nabízeného plnění
 1. Podepsaný závazný návrh Smlouvy o realizaci vzdělávací aktivity (příloha této Výzvy). Návrh smlouvy bude dodavatelem doplněn pouze na zadavatelem určených, červeně zvýrazněných, místech. Ostatní ustanovení návrhu Smlouvy zůstávají neměnná. Dohoda o zpracování osobních údajů (příloha č. 7 Smlouvy) bude nedílnou součástí smlouvy s vítězným účastníkem. Podpisem návrhu Smlouvy bere účastník na vědomí znění této Dohody. Pro potřeby nabídky však není třeba separátně podepisovat a doplňovat požadované údaje (přílohy) Dohody.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na s DPH a bez DPH, včetně vyčíslení samotné výše DPH.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele k zajištění dodávky, včetně studijních materiálů pro účastníky vzdělávací aktivity a souvisejících administrativních a ostatních nákladů (toto musí být z textu nabídky zcela zřejmé, explicitně slovně vyjádřené a jasně definované).

Nabídková cena musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná, na pozdější navyšování hodnoty nebude brán zřetel.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa účastníka.Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Zadavatel požaduje podání tištěné nabídky, a to v jednom originálním vyhotovení. Součástí originálu bude nabídka v elektronické podobě.Dodavatelé mohou nabídky podávat poštou (doporučeně), kurýrem nebo osobně na poštovní podatelnu společnosti Siemens, s.r.o., Siemensova 1, PSČ 155 00. Rozhodující je datum a čas přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání. U poštovních zásilek je rozhodující datum razítka a uvedení času převzetí zásilky ze strany poštovní podatelny zadavatele. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotvírá a nehodnotí.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli (kontaktní osobě zadavatele ve věci zakázky) doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 1. Platební podmínky

Viz návrh Smlouvy o realizaci vzdělávací aktivity

 1. Nabídka bude obsahovat Doklad/y o dosaženém vzdělání všech lektorů vzdělávací aktivity (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom). Pokud vzdělání lektorů neodpovídá školené oblasti budou doloženy dokumenty, které prokazují jejich odbornost v dané oblasti.

Pokud dojde v průběhu realizace zakázky ze strany dodavatele ke změnám v realizačním týmu změnou osoby/osob podílejících se na plnění zakázky, bude taková osoba nahrazena pouze osobou s minimálně shodnou kvalifikací.

 1. Nákupní podmínky jsou součástí závazného návrhu Smlouvy o realizaci vzdělávací aktivity, tvořící přílohu této Výzvy. Návrh Smlouvy je účastník povinen potvrdit podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele a doložit jako součást nabídky. Návrh smlouvy bude dodavatelem doplněn pouze na zadavatelem určených, červeně zvýrazněných, místech. Ostatní ustanovení návrhu Smlouvy zůstávají neměnná. Podpisem tohoto návrhu Smlouvy účastník přijímá veškeré závazky a obchodní podmínky v něm obsažené, včetně znění Dohody o zpracování osobních údajů (příloha č. 7 Smlouvy), která bude podepsána spolu s podpisem Smlouvy.
 1. Dodavatel bere na vědomí, že vzdělávací aktivita bude spolufinancována z projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II).
 1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.15), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Akademické centrum studentských aktivitsídlo: Nové sady 988/2, 602 00 BrnoIČ: 26566958

  Datum podpisu smlouvy: 24. 8. 2022

Datum ukončení: 24. 8. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 19. 5. 2022
 
Aktualizováno: 24. 8. 2022