Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Přípravný kurz a certifikace IPMA Level C

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13612

Název zakázky: Přípravný kurz a certifikace IPMA Level C

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 10. 9. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Siemens Energy, s.r.o. (Siemens Energy, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery)

Sídlo zadavatele: Olomoucká 3419/7, Židenice, 618 00 Brno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Kateřina Šimková, na základě plné moci
 • Telefon: +420775200172
 • E-mail: simkova.katerina@siemens.com

IČ zadavatele: 08496943

DIČ zadavatele: CZ08496943

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Kateřina Šimková
 • Telefon: +420775200172
 • E-mail: simkova.katerina@siemens.com

Lhůta pro podání nabídek: 21. 9. 2020 14:00

Místo pro podání nabídek:
Siemens Energy, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery Olomoucká 3419/7, Židenice, 618 00 Brno; k rukám Ing. Dany Svobodové

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Kurz „Přípravný kurz a certifikace IPMA Level C“ je plánován celkem pro 9 zaměstnanců společnosti Siemens Energy, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery. Kurz bude uzavřený a bude se konat v Brně. Konkrétně pak na adrese Olomoucká 7/9, kde společnost Siemens Energy, s.r.o., potažmo odštěpný závod Industrial Turbomachinery sídlí.

 

 • Kurz plánujeme realizovat v rozmezí září - prosinec 2020 (ve vazbě na výběrové řízení a administraci žádosti o dotační podporu).
 • Přípravný kurz bude zajištěn externím dodavatelem a bude zahrnovat prezenční formu výuky, rozdělenou na část teoretickou a praktickou.
 • Rozsah přípravného kurzu bude minimálně 4 školicí dny (tj. celkem 32 hodin - 20 hodin teorie, 12 hodin praxe).
 • Jedna školicí hodina bude mít rozsah 60 minut.
 • Závěrečná certifikační zkouška IPMA Level C proběhne separátně, subdodavatelsky přímo od společnosti IPMA Česká republika a bude navazovat na přípravný kurz. Rozsah této zkoušky je kalkulován přibližně na 8 hodin (3 hodiny písemná část, 5 hodin simulace a 1 hodina ústní pohovor). 
 • Minimální požadovaný rozsah vzdělávací aktivity je tedy 40 hodin, vč. závěrečného ověření znalostí – certifikační zkoušky.

V případě úspěšného složení certifikační zkoušky účastník obdrží certifikát IPMA – úroveň C. Školení se uskuteční v jedné ze zasedacích místností Siemens Energy, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery v Brně, Olomoucká 7/9. V rámci výuky se bude pracovat s prezentacemi vytvořenými školicí agenturou.

 

Školení je lokalizováno do českého jazyka a ke školení budou použity školicí pomůcky v českém jazyce, které obdrží každý účastník školení. V rámci výuky budou uplatněny postupy – přednáška, diskuse, aplikační cvičení, případová studie, příklady a úkoly k procvičení.

 

V průběhu školení lektor provede účastníky kurzu celým životním cyklem projektu, naučí účastníky kurzu používat klíčové metody, techniky a nástroje, jejichž znalost je prověřována v písemném testu. Důraz je kladen na procvičování probrané látky i případových studií tak, aby po absolvování přípravného kurzu byla úspěšnost písemného testu pro účastníky maximální. Poslední den by měla proběhnout „zkouška nanečisto“.  Současně budou účastníci kurzu seznámeni s kompetencemi projektového manažera dle standardu IPMA a provedeni celým certifikačním procesem.

 

Náplň přípravného kurzu:

 • Základní pojmy, předprojektová příprava a zahájení projektu
 • Plánování, realizace a uzavření projektu
 • Agilní přístupy k řízení projektů
 • Behaviorální kompetence projektového manažera

Na přípravný kurz bude bezprostředně navazovat samotná certifikace: CERTIFIKACE PROJEKTOVÉHO MANAŽERA IPMA LEVEL C®. Certifikace proběhne v tuzemsku a česky.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 266345,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
září 2020 - prosinec 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Školicí prostory zadavatele, Siemens Energy, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery, Olomoucká 3419/7, Židenice, 618 00 Brno.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto výzvou, budou hodnoceny dle níže uvedeného kritéria. Výběr nejvhodnější nabídky provede komise jmenovaná k tomu účelu zadavatelem.

 

V první fázi bude posuzována administrativní správnost nabídky (lhůta k předložení, úplnost obsahu, soulad s touto výzvou). Dále bude posuzováno splnění kvalifikačních předpokladů. Pokud nebudou splněny kvalifikační předpoklady, bude nabídka vyloučena z dalšího hodnocení.

 

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti na základě níže uvedeného kritéria.

 

Nabídková cena bez DPH s váhou 100 % - číselné kritérium

 

Uchazeč je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na s DPH a bez DPH. Hodnocena bude pouze celková nabídková cena, tj. nabídková cena za vzdělávací aktivitu bez DPH. 

 

Na základě nabídkových cen bude sestaveno pořadí jednotlivých nabídek. Vítěznou nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH za vzdělávací aktivitu v CZK. Ostatní nabídky se umístí za ní v pořadí od druhé nejnižší nabídkové ceny po tu nejvyšší.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 1. Doklad opravňující dodavatele vzdělávací aktivity poskytovat vzdělávání za úplatu, např. výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky.

V případě zahraničního uchazeče bude zadavatel akceptovat doklad prokazující rovnocennou kvalifikaci, jako např. výše uvedený výpis z živnostenského rejstříku apod.

 1. Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Namísto předložení výše uvedených dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

 1. Doklad prokazující autorizaci – oprávnění od společnosti IPMA Česká republika zajišťovat přípravná školení k získání certifikace úrovně C nebo jiný doklad prokazující věrohodným způsobem, že dodavatel je oprávněn tuto službu za úplatu poskytovat.
 1. Uchazeč je povinen doložit alespoň 3 referenční zakázky za posledních 18 měsíců obdobného plnění jako je předmětná zakázka. Reference budou mít formu popisu realizovaných služeb s uvedením kontaktu na příjemce těchto služeb pro možnost ověření referencí. Každý referenční projekt bude obsahovat tyto informace (ve formě tabulky): obsah přípravného kurzu IPMA; množství odučených hodin v oblasti IPMA – úroveň C; průmyslové odvětví, ve kterém školení probíhalo; a cílová skupina, která byla příjemcem služeb v oblasti IPMA školení.

Minimální rozsah těchto projektů:  

1)minimální požadovaný počet dní přípravného kurzu bez certifikační zkoušky: 4 dny

2)minimální požadovaný počet školených osob: 7

 1. Doklad/y o dopovídající kvalifikací lektorů dodavatele. Pokud vzdělání lektorů neodpovídá školené oblasti, budou doloženy dokumenty, které jejich odbornost v dané oblasti prokazují. Dodavatel musí disponovat alespoň dvěma lektory tak, aby byla zajištěna zastupitelnost v případě absence jednoho z nich.

 Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě kopií.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v následujícím členění s níže uvedenými požadavky:

 

 1. Krycí list nabídky obsahující:
  • název zakázky - Výběrového řízení,
  • identifikaci zadavatele a uchazeče,
  • údaje o kontaktní osobě uchazeče, vč. e-mailové adresy pro doručení výsledku,
  • nabídkovou cenu uvedenou v Kč v členění na celkovou cenu bez DPH, samotnou DPH a celkovou cenu vč. DPH.

 

 1. Doklady prokazující splnění Základních požadavků na prokázání kvalifikace dodavatele.

 

 1. Doklad/y o dosaženém vzdělání všech lektorů vzdělávací aktivity (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom). Pokud vzdělání lektorů neodpovídá školené oblasti budou doloženy dokumenty, které prokazují jejich odbornost v dané oblasti.

 

 1. Popis nabízeného plnění.

 

 1. Podepsaný závazný návrh Smlouvy o realizaci vzdělávací aktivity (příloha této Výzvy), do něhož uchazeč doplní svou nabídkovou cenu a identifikační údaje. Ostatní ustanovení návrhu Smlouvy zůstávají neměnná.

Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na s DPH a bez DPH.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele k zajištění dodávky, studijní materiály pro účastníky a souvisejících administrativních a ostatních nákladů (toto musí být z textu nabídky zcela zřejmé, explicitně slovně vyjádřené a jasně definované).

Nabídková cena musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná, na pozdější navyšování hodnoty nebude brán zřetel.

 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče a kontaktní osoba uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Zadavatel doporučuje podání tištěné nabídky ve dvou vyhotoveních (1x originál a 1x kopie). Součástí originálu bude nabídka v elektronické podobě (flash disk).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli (kontaktní osobě zadavatele ve věci zakázky) doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 1. Platební podmínky

Platba za poskytnuté služby bude realizovaná bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené dodavatelem po ukončení vzdělávací aktivity. Faktura bude uhrazena do 30 dní od doručení zadavateli. Přílohou faktury musí být řádně vyplněná prezenční listina (evidence docházky) a ostatní dokumenty sloužící k řádné administraci projektu financovaného z ESF, a to zejména závěrečný protokol a evidence výuky. Faktury musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle § 26-35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

 1. Publicita

Faktura vystavená vzdělávacím zařízením bude opatřena textem: „Vzdělávací aktivita byla spolufinancována z prostředků POVEZ II, reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 z OPZ“ a stejně tak osvědčení o absolvování kurzu, příp. certifikát.

Dodavatel vzdělávací aktivity je povinen zajistit označení školicí místnosti v souladu s pravidly publicity Operačního programu zaměstnanost vymezenými v Obecné části Pravidel OPZ. (Podklad sloužící k výše uvedenému označení školicí místnosti dodavatel vzdělávací aktivity obdrží od zadavatele před zahájením vzdělávací aktivity. Dodavatel pouze zajistí vyvěšení příslušného dokumentu/podkladu.) 

 1. Nabídka bude obsahovat Doklad/y o dosaženém vzdělání všech lektorů vzdělávací aktivity (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom). Pokud vzdělání lektorů neodpovídá školené oblasti budou doloženy dokumenty, které prokazují jejich odbornost v dané oblasti.

Pokud dojde v průběhu realizace zakázky ze strany dodavatele ke změnám v realizačním týmu změnou osoby/osob podílejících se na plnění zakázky, bude taková osoba nahrazena pouze osobou s minimálně shodnou kvalifikací (minimálně stejnou délkou praxe a dosaženým vzděláním prokazující odbornost v dané oblasti).

 1. Nákupní podmínky jsou součástí závazného návrhu Smlouvy o realizaci vzdělávací aktivity, tvořící přílohu této Výzvy. Návrh Smlouvy je uchazeč povinen potvrdit podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele a doložit jako součást nabídky. Uchazeč doplní svou nabídkovou cenu a identifikační údaje. Ostatní ustanovení návrhu Smlouvy zůstávají neměnná. Podpisem tohoto návrhu Smlouvy uchazeč přijímá veškeré závazky a obchodní podmínky v něm obsažené.

  5. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

  6. Specifikace poddodavatelů

V rámci vzdělávací aktivity zajišťované dodavatelem je umožněno zajištění samotné certifikace (certifikační zkoušky) subdodavatelsky, společností IPMA Česká republika (členskou národní asociací International Project Management Association, která jako jediná v České republice může certifikovat dle standardu IPMA).

      Dodavatel jinak nesmí vzdělávání (přípravný kurz) realizovat prostřednictvím subdodavatele.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 10. 9. 2020
 
Aktualizováno: 8. 9. 2020