Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Přípravný kurz IPMA - úroveň C včetně certifikace

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12762

Název zakázky: Přípravný kurz IPMA - úroveň C včetně certifikace

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 15. 5. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Siemens,s.r.o.

Sídlo zadavatele: Siemensova 1, 155 00 Praha

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Eva Černá, na základě plné moci
 • Telefon: +420733656300
 • E-mail: eva.cerna@siemens.com

IČ zadavatele: 00268577

DIČ zadavatele: CZ00268577

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Eva Černá
 • Telefon: +420733656300
 • E-mail: eva.cerna@siemens.com

Lhůta pro podání nabídek: 28. 5. 2019 16:30

Místo pro podání nabídek:
Brno, Olomoucká 7/9, PSČ 618 00

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Přípravný kurz IPMA – úroveň C včetně certifikace bude uzavřený (in-house) kurz a bude se konat v brněnské lokalitě společnosti Siemens, s.r.o.

Přípravný kurz bude mít 5 školicích dnů (po 8 hodinách/školicí hodina 60 min/2x15 min přestávky/obědová přestávka) a následovat bude certifikace – 4 hodiny (3hodinový písemný test + hodinový pohovor). Počítá se s možnou prodlevou pro hodnocení testu (cca 14 dnů). Kurz plánujeme realizovat v rozmezí červen – říjen 2019 (ve vazbě na výběrové řízení a administraci žádosti o dotační podporu – jako nejreálnější vidíme zářijový termín). Celkem tedy bude odučeno včetně certifikace 44 hodin.  V rámci kurzu bude proškoleno 7 zaměstnanců společnosti Siemens, s.r.o., z různých lokalit společnosti – Brno (5), Ostrava(1) a Pardubice (1).

Přípravný kurz bude zahrnovat prezenční formu výuky, rozdělenou na část teoretickou a praktickou (předpokládané rozdělení – 25 hodin teorie, 15 hodin praxe, 4 hodiny certifikační zkouška). Přípravný kurz bude ukončen testem nanečisto, na který naváže certifikační zkouška (písemný test a pohovor). Úspěšný účastník školení obdrží certifikát IPMA – úroveň C. Certifikační zkouška bude zajištěna subdodavatelsky společností k tomuto úkonu autorizovanou.

Školení by se mělo uskutečnit v jedné ze zasedacích místností Siemens, s.r.o., v Brně, Olomoucká 7/9.

V rámci výuky se bude pracovat s prezentacemi vytvořenými školicí agenturou. Školení je lokalizováno do českého jazyka a ke školení budou použity školicí pomůcky v českém jazyce, které obdrží každý účastník školení. V rámci výuky budou uplatněny postupy – přednáška, diskuse, aplikační cvičení, případová studie, příklady a úkoly k procvičení.

Kurz komplexní přípravy připraví na zdolání zkoušky, zejména její písemné části, pomůže projít celým certifikačním procesem včetně zpracování přihlášky a dokumentace. Umožní získat právě ty poznatky, metody, techniky a nástroje, které jsou nezbytné pro úspěšné složení certifikace IPMA.

Přípravný kurz IPMA – úroveň C bude realizován v 5 školicích dnech:

V průběhu prvních 4 dnů lektor provede účastníky kurzu celým životním cyklem projektu, naučí  účastníky kurzu používat klíčové metody, techniky a nástroje, jejichž znalost je prověřována v písemném testu. Důraz je kladen na procvičování probrané látky i případových studií tak, aby po absolvování přípravného kurzu byla úspěšnost písemného textu pro účastníky maximální. Pátý den proběhne „certifikace – písemná část nanečisto“. Lektor má dostatečný čas k rozboru a vyhodnocení, které vedou k doporučením k certifikační zkoušce. Současně budou účastníci kurzu seznámeni s kompetencemi projektového manažera dle standardu IPMA a provedeni celým certifikačním procesem.

Předpokládaná obsahová náplň 5denního přípravného školení (na základě provedeného průzkumu trhu):

den – Úvodní informace, struktura a cíle kurzu, projekt a projektové řízení, životní cyklus projektu, metoda logického rámce, plán řízení projektu
den – procvičování látky 1.dne (logický rámec), Plánování rozsahu s využitím WBS, plánování času a zdrojů – metoda kritické cesty, řízení rizik
den – procvičování látky 2. dne (WBS, rizika), Agilní přístupy k řízení projektu, kvalita v projektovém řízení, sledování a vyhodnocování realizace projektu, ukončení a vyhodnocení projektu
den – Behaviorální kompetence, sebereflexe a sebeřízení, komunikace, projektový manažer jako vůdce
den – zkouška nanečisto, písemný test v rozsahu 3 hodin, vyhodnocení a rozbor cvičné písemné části certifikace, závěrečná doporučení k certifikační zkoušce

Na přípravný kurz bude bezprostředně navazovat samotná certifikace: IPMA® Level C – Certified Project Manager. Ve stupni C je prověřována schopnost řídit projekt s omezenou složitostí, což znamená kromě prokázání určitého stupně znalostí i předvedení určitých zkušeností. Zkouška je rozdělena na část písemnou a ústní pohovor (mezi nimi může být časová prodleva cca 14 dnů na vyhodnocení a přípravu na pohovor).

SHRNUTÍ: Přípravný kurz certifikace IPMA – úroveň C včetně certifikace bude mít celkem 40 školicích hodin a 4 hodiny certifikační zkoušky (3+1), celkový čas vzdělávací aktivity  včetně certifikačního testu a pohovoru tedy bude 44 hodin. Proškoleno bude 7 zaměstnanců společnosti Siemens, s.r.o. Školení včetně certifikační zkoušky se uskuteční jako uzavřený kurz v brněnské lokalitě společnosti Siemens, s.r.o., na adrese Olomoucká 7/9, PSČ 618 00 Brno v zasedací místnosti. Předpokládaný termín realizace školení je v rozmezí červen – říjen 2019.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 280000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
červen - říjen 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Brno, Olomoucká 7/9

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Výběr nejvhodnější nabídky provede komise jmenovaná k tomu účelu zadavatelem.

V první fázi bude posuzována administrativní správnost nabídky (formální náležitosti, lhůta k předložení, úplnost obsahu, soulad s touto výzvou). Dále bude posuzováno splnění kvalifikačních předpokladů. Pokud nebudou splněny kvalifikační předpoklady, bude nabídka vyloučena z dalšího hodnocení.

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti na základě níže uvedených kritérií. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací systém, kdy každé hodnocené nabídce přidělí body podle její úspěšnosti u každého z kritérií. Na základě celkově dosažených bodů bude sestaveno pořadí jednotlivých nabídek.

1. Nabídková cena bez DPH s váhou 50%

Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu předmětu veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na s DPH, samotné DPH a bez DPH, nebo v EUR.

Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, není možné ji překročit.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče nutné pro kvalitní splnění předmětu

veřejné zakázky.

2. Kvalita věcného návrhu s váhou 50%

Kritérium je členěno na dvě dílčí kritéria, viz níže.

2.1. Dílčí kritérium jako metodické zajištění kurzů s váhou 25%

2.2. Dílčí kritérium jako kvalita lektorského týmu s váhou 25%

Na závěr budou body za jednotlivá kritéria sečteny. Pořadí nabídek bude sestaveno podle počtu bodů tak, že na prvním místě bude nabídka s nejvyšším počtem bodů a na dalších místech nabídky s nižším počtem bodů, přičemž na posledním místě pak bude nabídka s nejnižším počtem bodů. Jako nejvýhodnější bude vybrána ta nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů a umístí se tak na prvním místě. V případě rovnosti bodů rozhodne o dodavateli nejlepší bodové hodnocení kritéria 1. Nabídková cena bez DPH.

Podrobnější popis hodnocení včetně výpočtových vzorců viz Zadávací dokumentace v příloze.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1) Doklad o oprávnění k podnikání např. výpis ze živnostenského rejstříku (prostá kopie)

2) Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Namísto předložení výše uvedených dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

3) Doklad prokazující autorizaci – oprávnění od společnosti IPMA zajišťovat přípravná školení k získání certifikace úrovně C nebo jiný doklad prokazující věrohodným způsobem, že dodavatel je oprávněn tuto službu za úplatu poskytovat.

4) Uchazeč je povinen doložit 3 referenční projekty z oblasti přípravného školení IPMA – úroveň C (nejlépe pro cílovou skupinu projektových manažerů z oblasti podnikání zadavatele). Reference budou mít formu popisu realizovaných služeb s uvedením kontaktu na příjemce těchto služeb pro možnost ověření referencí. Každý referenční projekt bude obsahovat tyto informace (ve formě tabulky): obsah IPMA školení; množství odučených hodin v oblasti IPMA – úroveň C; průmyslové odvětví, ve kterém školení probíhalo a cílová skupina, která byla příjemcem služeb v oblasti IPMA školení.

Minimální rozsah těchto projektů:  

1) minimální požadovaný počet dní školení: 4 dny

2) minimální požadovaný počet školených osob: 5

Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě kopií.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v následujícím členění s níže uvedenými požadavky:

Krycí list nabídky obsahující:

 • název zakázky/výběrového řízení;
 • identifikaci zadavatele a uchazeče,
 • údaje o kontaktní osobě uchazeče, vč. e-mailové adresy pro doručení výsledku,
 • nabídkovou cenu uvedenou v Kč v členění na celkovou cenu bez DPH, samotnou DPH a celkovou cenu vč. DPH; nebo v EUR

Doklady prokazující splnění Základních požadavků na prokázání kvalifikace dodavatele

Popis nabízeného plnění, včetně zřetelného uvedení veškerých údajů a informací potřebných pro provedení vyhodnocení nabídky (v souladu s hodnoticími kritérii) v požadovaném přehledném členění nabídky

Součástí nabídky jako její příloha je Smlouva o realizaci vzdělávací aktivity mezi zadavatelem a vítězným dodavatelem včetně přílohy obchodních podmínek společnosti Siemens, do které uchazeč doplňuje potřebné údaje a svým podpisem vyjadřuje souhlas s jejím obsahem i s přílohou smlouvy.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Způsob zpracování nabídkové ceny bude následující:

 • nabídková cena bude uvedena v měně Kč, a to v členění na celkovou cenu bez DPH, samotnou DPH a celkovou cenu vč. DPH, nebo v EUR;
 • uchazeč uvede, zda je plátcem či neplátcem DPH;
 • nabídková cena bude obsahovat oceněný položkový rozpočet;
 • nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele k zajištění dodávky, vč. studijních materiálů pro účastníky a včetně všech souvisejících administrativních a ostatních nákladů (toto musí být z textu nabídky zcela zřejmé, explicitně slovně vyjádřené a jasně definované ve vazbě k oceněnému položkovému rozpočtu);
 • nabídková cena musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná, na pozdější navyšování hodnoty nebude brán zřetel.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena adresa příjemce (zadavatel) a kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Zadavatel požaduje podání tištěné nabídky ve dvou vyhotoveních (1x originál a 1x kopie). Součástí originálu bude nabídka v elektronické podobě (flash disk).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

1) Platební podmínky:

Platba za poskytnuté služby bude realizována bezhotovostním převodem na základě 2 faktur vystavených dodavatelem: po realizaci přípravného školení a po ukončení certifikačního řízení. Faktura bude uhrazena do 60 dnů od doručení zadavateli. Přílohou každé faktury musí být řádně vyplněná evidence docházky a výuky a závěrečný protokol s podpisy zástupců vzdělávací agentury sloužící k řádné administraci projektu financovaného z ESF. Faktury musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle par. 12 zákona č.588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a také číslo objednávky. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. Další obchodní podmínky viz příloha Smlouvy o realizaci vzdělávací aktivity.

2) Publicita:

- faktura vystavená vzdělávacím zařízením bude opatřena textem: „Vzdělávací aktivita byla spolufinancována z prostředků POVEZ II, reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 z OPZ“ a stejně tak bude tuto informaci obsahovat osvědčení o absolvování kurzu/případně certifikát;

3) Specifikace poddovatelů

V rámci vzdělávací aktivity zajišťované dodavatelem je umožněno zajištění samotné certifikace subdodavatelsky společností, která má k tomuto osvědčení.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 254100.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): PM Consulting s.r.o., Husova 86, 565 01 Choceň, IČ 25117491

  Datum podpisu smlouvy: 14. 6. 2019

Datum ukončení: 14. 6. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 15. 5. 2019
 
Aktualizováno: 17. 6. 2019