Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Procesní řízení ve vztahu k automatizaci a robotizaci

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13850

Název zakázky: Procesní řízení ve vztahu k automatizaci a robotizaci

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 13. 7. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Město Mělník

Sídlo zadavatele: náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: MVDr. Ctirad Mikeš
  • Telefon: +420315635101
  • E-mail: c.mikes@melnik.cz

IČ zadavatele: 00237051

DIČ zadavatele: CZ00237051

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Bc. Vladimír Matějíček
  • Telefon: +420724101555
  • E-mail: verejne.zakazky@equica.cz

Lhůta pro podání nabídek: 27. 7. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídky mohou být podány výhradně elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (viz ZD)

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmět veřejné zakázky je vnitřně logicky rozdělen na 3 části (Procesní analýza, Dodávka CAFM a
Školení) – nejedná se však o části dělící veřejnou zakázku na samostatné dodávky. Protože se jednotlivé
logické části plnění navzájem ovlivňují a přímo podmiňují, předpokládá zadavatele dodávku celého plnění
jako jedné komplexní dodávky.
Účastníci musí předložit nabídku na celý rozsah veřejné zakázky, který je požadován a specifikován v této
výzvě k podání nabídky. Nabídky na dílčí plnění budou posuzovány jako neúplné z hlediska splnění
zadávacích podmínek.
A – Procesní analýza 11 procesů MěÚ v oblasti správy majetku města
Seznam procesů vybraných pro analýzu procesů za účelem jejich optimalizace:

1. Správa a údržba budov
2. Správa vozového parku
3. Revize a kontroly technického vybavení
4. Rezervace místností
5. Evidence kanceláří,
6. Technologických sítí (silnoproud, ICT, EZS)
7. Evidence zaměstnanců
8. Evidence technického vybavení
9. Provoz, údržba a servis technologických zařízení
10. Revize, odborné technické prohlídky
11. Vedení klíčového hospodářství
U výše uvedených procesů Městského úřadu bude provedena procesní analýza (zmapování a popis
procesů) za účelem detailního zanalyzování těchto procesů úřadu a stanovení, zda daný proces je nebo
není vhodný k automatizaci či robotizaci. Cílem automatizace procesu je využití technologií takovým
způsobem, aby proces či jeho část proběhl bez aktivního lidského řízení či lidské práce (a tím dojde
k úspoře lidské práce a snížení chybovosti při výkonu procesu).
Účelem realizace analýzy vybraných procesů úřadu bude – na základě sběru informací z relevantních
podkladových materiálů a informačních zdrojů a zejména prostřednictvím strukturovaných rozhovorů
s relevantními zaměstnanci Městského úřadu – zmapovat a popsat parametry vykonávaných procesů
K analýze a popisu mapovaných procesů bude využita metoda Karet procesů, které pomocí
strukturovaných a standardizovaných informací popisují daný proces. Každý proces tak bude popsán
ve stejné struktuře, stejnými charakteristikami a ve stejné úrovni podrobnosti, což zaručuje jednak
provázanost informací, a jednak možnost vzájemného porovnávání, řazení či prioritizaci mapovaných
procesů. Rozsah výstupu procesní analýzy bude odpovídat minimálně požadavkům uvedeným v kap. 1.2.
přílohy č. 6 ZD „Technická specifikace předmětu plnění“.
Na základě zhodnocení výsledků provedené procesní analýzy budou z analyzovaných procesů vybrány
vhodné procesy, u kterých bude provedena jejich optimalizace a následná automatizace / robotizace za
použití vhodného softwarového řešení u minimálně 3 z nich.

 

B – Pořízení a implementace softwarového nástroje (Facility Management)
Předmětem je pořízení a implementace softwarového nástroje (Facility Management) k automatizaci /
robotizaci 3 procesů úřadu v řešené oblasti.
Podrobný popis předmětu plnění je uveden v příloze č. 6 ZD – Technická specifikace předmětu plnění.


C – Školení zaměstnanců v oblasti automatizace/robotizace procesů veřejné správy
Proškolení 15 zaměstnanců Městského úřadu v oblasti automatizace/robotizace procesů veřejné správy
prostřednictvím vhodného softwarového nástroje v oblasti správy majetku města – SW pro Facility
Management.
Předpokládaný počet realizovaných vzdělávacích hodin celkem: 40 hodin (60 minut jedna školící hodina),
z toho 24 hodin školení pro pracovníky Finančního odboru a Odboru správy majetku a služeb (hlavní
uživatelé) a 16 hodin pro pracovníky Oddělení informatiky (IT administrátoři).


Podrobný popis předmětu plnění je uveden v příloze č. 6 ZD – Technická specifikace předmětu plnění.
 


 
 

 
 

 


 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 2000000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz ZD

Místo dodání / převzetí plnění:
sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Zadavatel stanovil v rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti níže uvedená kritéria hodnocení:
1. Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH 60,00 %
2. Kvalita řešitelského týmu 40,00 %

Blíže viz ZD.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní kvalifikaci splní účastník, který předloží:
Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Profesní kvalifikaci splní účastník, který předloží čestné prohlášení o tom, že je:
 dodavatel zapsaný ve veřejném (obchodním) rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
 oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, např.:
o Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály.
o Zprostředkování obchodu a služeb,
o Výroba, obchod a služby jinde nezařazené apod.


Technickou kvalifikaci splní účastník, který v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení poskytl alespoň 3 významné služby (zakázky obdobného charakteru) splňující níže uvedené požadavky. Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali každou z níže požádaných služeb a/nebo dodávek (Procesní analýza a Pořízení a implementace SW nástroje – CAFM) nejméně 1 významnou
službou. Zároveň zadavatel požaduje, aby nejméně 1 významná služba byla poskytnuta orgánu veřejné správy s místní působností v ČR.
 

Blíže viz ZD

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Požadavky na formu a obsah zpracování nabídek
Účastník může předložit pouze jednu nabídku.
Tato veřejná zakázka je zadávána prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele na adrese profilu zadavatele https://www.tenderarena.cz/profily/mestoMelnik a zveřejněna na portálu www.esfcr.cz.
Veškerá komunikace se zadavatelem může probíhat pouze elektronicky přednostně prostřednictvím tohoto elektronického nástroje, popř. prostřednictvím Informačního systému datových schránek (identifikátor DS zadavatele: hqjb2kg).
Nabídky mohou být podány výhradně elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (elektronického nástroje Tenderarena) analogicky k § 211 ZZVZ – žádný jiný způsob podání nabídek není přípustný.
Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office
(Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG.
Veškeré náležitosti a úkony (např. registrace do elektronického nástroje zadavatele) nutné pro podání nabídky je účastník povinen zjistit a zajistit si samostatně v dostatečném předstihu před koncem lhůty pro podání nabídek.
Nabídka, všechny ostatní doklady a dokumenty s ní související a veškerá korespondence musí být v českém jazyce. Doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.
Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka. Zadavatel doporučuje zohlednit zejména rychlost připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do elektronického nástroje po nahrání veškerých příloh).
Účastník v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi účastníkem a zadavatelem. Pokud podává nabídku více účastníků společně, uvedou též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto účastníky při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.
Požadavky na sestavení nabídky – členění a pořadí obsahu nabídky
1. Zadavatel doporučuje akceptovat níže stanovené požadavky na obsah nabídky, které mají zajistit
přehlednost nabídek, a tím usnadnit jejich posouzení:
a. Krycí list nabídky doplněný o identifikační údaje účastníka a nabídkovou cenu v rozsahu
uvedeném v příloze č. 1 této ZD (povinná součást nabídky).
b. Čestné prohlášení o souhlasu se závazným návrhem smlouvy (povinná součást nabídky
– může být součástí krycího listu nabídky).
c. Dokumenty prokazující splnění kvalifikace (povinná součást nabídky).
d. Návrh plnění předmětu plnění veřejné zakázky v rozsahu čestného prohlášení o splnění
všech požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
e. Příručka (manuál) správce a/nebo uživatele nabízeného CAFM nebo jiná obdobná
dokumentace nabízeného CAFM řešení umožňující zadavateli posoudit splnění
funkčních a technických požadavků zadavatele uvedených v příloze č. 6 této výzvy.
f. Nabídková cena plnění v podrobnostech podrobného položkového rozpočtu (celková,
dílčí ceny) v Kč bez DPH, samostatně DPH a vč. DPH.
g. Návrh harmonogramu plnění veřejné zakázky.

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

1. Účastník předloží nabídkovou cenu za realizaci předmětu
veřejné zakázky
dle podmínek uvedených v této výzvě
i s případnou DPH, je-li účastník jejím plátcem, ve výši:
Cena bez DPH ………………. Kč
DPH 21 % ………………. Kč
Celková cena vč. DPH ………………. Kč
2. Celková nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady
spojené s realizací předmětu veřejné zakázky v souladu
s ustanoveními smlouvy (příloha č. 3 ZD). Nabídková cena bude
zahrnovat veškeré činnosti vyplývající pro účastníka z výzvy a jejích
příloh, o kterých účastník podle svých odborných znalostí vědět měl,
že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení předmětu
veřejné zakázky nezbytné.

 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky mohou být podány výhradně elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (elektronickéhonástroje Tenderarena) analogicky k § 211 ZZVZ – žádný jiný způsob podání nabídek není přípustný.Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Účastník ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její funkci telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý účastník může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz).Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podánínabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
 Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.
 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti v
zadávacím řízení, případně o rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky, budou účastníci informováni
prostřednictvím elektronického nástroje na profilu zadavatele. V případě, že zadavatel rozhodne o
zrušení veřejné zakázky, uveřejní informaci o zrušení zadávacího řízení stejným způsobem, jakým
zadávací řízení zahájil.
 Výše popsaná oznámení budou rovněž zveřejněna prostřednictvím portálu www.esfcr.cz.
 Účastník bere na vědomí, že zadavatel při realizaci projektu musí dodržet povinnosti vyplývající z
pravidel financování stanovených v podmínkách programu pro příslušnou výzvu Operačního
programu Zaměstnanost a povinnosti vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Účastník se zavazuje poskytnout zadavateli na vlastní
náklady veškeré doklady související s realizací veřejné zakázky, které si vyžádají kontrolní orgány,
a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
 Účastník je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování plnění
Podmínek usnesení/Rozhodnutí o poskytnutí dotace zaměstnancům pověřených orgánů:
Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního
dvora, NKÚ, příslušného finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy. Doklady
musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy.
 Smlouva na realizaci předmětné veřejné zakázky bude veřejně přístupná a bude zveřejněna
v registru smluv.
 Zadavatel si vyhrazuje právo
a) v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit podmínky stanovené v ZD,
b) ověřit informace uvedené účastníky v nabídkách a požádat o jejich upřesnění,
c) na úpravu konečného znění smlouvy v mezích ZZVZ,
d) při nesplnění podmínek stanovených v této zadávací dokumentaci účastníka v odůvodněných
případech vyloučit z další účasti ve zadávacím řízení,
e) zveřejnit výsledek, resp. zrušení zadávacího řízení a informovat o příp. vyloučení účastníka
prostřednictvím uveřejnění informace na profilu zadavatele,
f) zrušit veřejnou zakázku – případné zrušení veřejné zakázky bude provedeno písemným
rozhodnutím zadavatele s uvedením důvodu pro zrušení.
 Účastník nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva
výše uvedená.


 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačníhoprogramu Zaměstnanost (vydání č. 13), na toto zadávací řízení seneaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejnýchzakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Zadavatel neobdržel ve lhůtě pro podání nabídek žádnou nabídku.

Datum ukončení: 24. 8. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 13. 7. 2021
 
Aktualizováno: 26. 8. 2021