Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm - Odborná školení - část V

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13254

Název zakázky: Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm - Odborná školení - část V

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 22. 1. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Město Rožnov pod Radhoštěm

Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 128/129, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Radim Holiš
  • Telefon: +420571661102
  • E-mail: holis@roznov.cz

IČ zadavatele: 00304271

DIČ zadavatele: CZ00304271

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Petra Parmová
  • Telefon: +420571661178
  • E-mail: petra.parmova@roznov.cz

Lhůta pro podání nabídek: 18. 2. 2020 09:00

Místo pro podání nabídek:
Veřejná zakázka je zadávána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00304271 (dále jen „elektronický nástroj“). Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje je nezbytné provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Manuál pro registraci dodavatele v elektronickém nástroji je uveden v uživatelské příručce s názvem Uživatelská příručka dodavatele dostupné na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/manualy. Pod uvedenou adresou jsou dostupné rovněž instrukce pro podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje, jsou zde uvedeny rovněž kontaktní údaje uživatelské podpory (tel. +420 538 702 705, e-mail podpora@qcm.cz).

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb - odborného školení pracovníků MěÚ Rožnov pod Radhoštěm v kurzech, uvedených v tabulce č. 1 níže (názvy kurzů se mohou lišit, minimální požadavky na obsahovou náplň musí být naplněny). Kurzy jsou blíže specifikovány v příloze smlouvy č. 1.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 68202,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Limitní doba pro ukončení každého kurzu je do 30. 11. 2020.

Místo dodání / převzetí plnění:
Označení místa plnění „E/I“, uvedené v příslušném sloupci v příloze smlouvy č. 1, znamená, že kurzy s místem konání, označeným jako „E“, budou uskutečněny externě mimo prostory zadavatele, a to do maximální vzdálenosti 250 km od sídla zadavatele. Kurzy s místem konání, označeným jako „I“, budou uskutečněny ve vlastních prostorách zadavatele (interně). V rámci kurzu uskutečněném externě (E), mohou být účastníci zadavatele přiřazeni do kurzu i k jiným účastníkům, které si může zajistit vybraný dodavatel sám, přičemž náplň kurzu bude odpovídat požadavkům zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 114 zákona, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost podle nejnižší nabídkové ceny dle § 114 odst. 2 zákona. Nabídky budou hodnoceny dle § 119 zákona. Zadavatel stanovuje váhu hodnoticího kritéria dle § 115 odst. 1 zákona 100 %. Hodnocena bude nabídková cena v Kč, uvedená ve smlouvě, v souladu s § 115 odst. 3 písm. a) zákona. Stanovení pořadí nabídek bude provedeno podle výše nabídkových cen v Kč, přičemž nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč s tím, že nejvýhodnější bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Splněním kvalifikace se rozumí:

splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona,
splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona a dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona,
splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona.

Podrobný popis požadavků na prokázání kvalifikace dodavatele uvádí Výzva k podání nabídek a textová část zadávací dokumentace, viz. příloha.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídky se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, uvedeného v čl. 2 odst. 2.3 zadávací dokumentace. Jiná forma podání nabídek je nepřípustná.  

Dodavatelé mohou podat v předmětném zadávacím řízení je jednu nabídku. Zadvatel nepřipouští variantní řešeení. Podrobný popis podmínek a požadavků na zpracování nabídky je uveden ve Výzvě, viz. příloha.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví nabídkovou cenu absolutní částkou v členění v Kč bez DPH, DPH v Kč samostatně a v Kč včetně DPH. Režim DPH bude stanoven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů. Nabídková cena bude vyplněna ve smlouvě a v krycím listu nabídky účastníka (účastníci použijí formulář krycího listu, jež je součástí přílohy č. 2 ZD).

Bližší informace o způsobu zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v Výzvě, viz příloha.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, uvedeného v čl. 2 odst. 2.3 zadávací dokumentace. Jiná forma podání nabídek je nepřístupná. Dodavatelé mohou podat v předmětném zadávacím řízení jen jednou nabídku. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel uvede do nabídky, konkrétně do krycího listu (viz. příloha č. 2 Výzva) kontaktní osobou.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona. Žádost dodavatele musí být zadavateli doručena nejpozději ve lhůtě 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel uveřejní, odešle nebo předá vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele, případně související dokumenty do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Zadavatel v této souvislosti doporučuje dodavatelům, aby pravidelně sledovali profil zadavatele.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Další požadavky jsou uvedeny ve Výzvě, viz příloha.

Zadávací řízení se řídí:
Na toto zadávací řízení se aplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Zadavatel se 6. 3. 2020 na svém 45. zasedání rady města Rožnov pod Radhoštěm rozhodl v souladu s § 127 odst. 1 zákona předmětnou veřejnou zakázku zrušit z důvodu, kdy po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení.

Datum ukončení: 6. 3. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 22. 1. 2020
 
Aktualizováno: 11. 3. 2020