Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm – Odborná školení – část VII

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12957

Název zakázky: Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm – Odborná školení – část VII

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 3. 9. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Město Rožnov pod Radhoštěm

Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 128/129, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Radim Holiš
  • Telefon: +420571661102
  • E-mail: holis@roznov.cz

IČ zadavatele: 00304271

DIČ zadavatele: CZ00304271

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Marcela Pelcová
  • Telefon: +420571661178
  • E-mail: marcela.pelcova@roznov.cz

Lhůta pro podání nabídek: 20. 9. 2019 09:00

Místo pro podání nabídek:
Veřejná zakázka je zadávána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00304271 (dále jen „elektronický nástroj“). Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje je nezbytné provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Manuál pro registraci dodavatele v elektronickém nástroji je uveden v uživatelské příručce s názvem Uživatelská příručka dodavatele dostupné na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/manualy. Pod uvedenou adresou jsou dostupné rovněž instrukce pro podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje, jsou zde uvedeny rovněž kontaktní údaje uživatelské podpory (tel. +420 538 702 705, e-mail podpora@qcm.cz)

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb - odborného školení pracovníků MěÚ Rožnov pod Radhoštěm v kurzech, uvedených v tabulce č. 1 Výzvy. Kurzy jsou blíže specifikovány v příloze smlouvy č. 1.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 92000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Limitní doba pro ukončení každého kurzu je do 30. 11. 2020.

Místo dodání / převzetí plnění:
Označení místa plnění „E/I“, uvedené v příslušném sloupci v příloze smlouvy č. 1, znamená, že kurzy s místem konání, označeným jako „E“, budou uskutečněny externě mimo prostory zadavatele, a to do maximální vzdálenosti 250 km od sídla zadavatele. Kurzy s místem konání, označeným jako „I“, budou uskutečněny ve vlastních prostorách zadavatele (interně). V rámci kurzu uskutečněném externě (E), mohou být účastníci zadavatele přiřazeni do kurzu i k jiným účastníkům, které si může zajistit vybraný dodavatel sám, přičemž náplň kurzu bude odpovídat požadavkům zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 114 zákona, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost podle nejnižší nabídkové ceny dle § 114 odst. 2 zákona. Nabídky budou hodnoceny dle § 119 zákona. Zadavatel stanovuje váhu hodnoticího kritéria dle § 115 odst. 1 zákona 100 %. Hodnocena bude nabídková cena v Kč, uvedená ve smlouvě, v souladu s § 115 odst. 3 písm. a) zákona. Stanovení pořadí nabídek bude provedeno podle výše nabídkových cen v Kč, přičemž nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč s tím, že nejvýhodnější bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Splněním kvalifikace se rozumí:

-        splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona,

-        splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona a dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona,

-        splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona.

Podrobný popis požadavků na prokázání kvalifikace dodavatele uvádí Výzva k podání nabídek a textová část zadávací dokumentace, viz příloha.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídky se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, uvedeného v čl. 2 odst. 2.3 zadávací dokumentace. Jiná forma podání nabídek je nepřípustná. Dodavatelé mohou podat v předmětném zadávacím řízení jen jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Podrobný popis podmínek a požadavků na zpracování nabídky je uveden ve Výzvě, viz příloha.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví nabídkovou cenu absolutní částkou v členění v Kč bez DPH, DPH v Kč samostatně a v Kč včetně DPH. Režim DPH bude stanoven v souladu se zákonem č. 235/2001 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nabídková cena bude vyplněna ve smlouvě a v krycím listu nabídky účastníka (účastníci použijí formulář krycího listu, jež je součástí přílohy č. 2 ZD). Bližší informace o způsobu zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny ve Výzvě, viz příloha. 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, uvedeného v čl. 2 odst. 2.3 zadávací dokumentace. Jiná forma podání nabídek je nepřípustná. Dodavatelé mohou podat v předmětném zadávacím řízení jen jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel uvede do nabídky, konkrétně do krycího listu (viz příloha č. 2 Výzvy) kontaktní osobu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Žádost dodavatele musí být zadavateli doručena nejpozději ve lhůtě 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel uveřejní, odešle nebo předá vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele, případně související dokumenty do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Zadavatel v této souvislosti doporučuje dodavatelům, aby pravidelně sledovali profil zadavatele.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Další požadavky jsou uvedeny ve Výzvě, viz příloha.

Zadávací řízení se řídí:
Na toto zadávací řízení se aplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 90720.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ACCON human resoureces management, s.r.o.Šmeralova 170/31, Praha 7, 170 00 BubenečIČ: 27208371

    Datum podpisu smlouvy: 11. 12. 2019

Datum ukončení: 11. 12. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 3. 9. 2019
 
Aktualizováno: 13. 12. 2019