Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Profesní průkaz - Olomouc

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11909

Název zakázky: Profesní průkaz - Olomouc

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 27. 11. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Sídlo zadavatele: Pražská 1321/38a, 10200 Praha

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Zuzana Dufková
  • Telefon: +420776261262
  • E-mail: zuzana.dufkova@ave.cz

IČ zadavatele: 49356089

DIČ zadavatele: CZ49356089

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Zuzana Dufková
  • Telefon: +420776261262
  • E-mail: zuzana.dufkova@ave.cz

Lhůta pro podání nabídek: 7. 12. 2017 08:00

Místo pro podání nabídek:
sídlo zadavatele

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření dohody o realizaci vzdělávací aktivity:

Profesní průkaz - Olomouc

Vzdělávací aktivita musí být realizována včetně ověření získaných znalostí a dovedností.

Požadovaný obsah (témata) a podmínky kurzu: Profesní průkaz

Vstupní školení řidičů se provádí v rozsahu 140 hodin 

Učební osnova výuky dle vyhlášky č. 167/2002 Sb.:

Teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy
Uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě
Bezpečnost provozu a ekologický provoz vozidla
Poskytování služeb a logistiky
Hospodářské prostředí a organizace dopravního trhu
Sociálně-právní prostředí v silniční dopravě
Zdravotní rizika a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích

Učební osnova výcviku dle vyhlášky č. 167/2002 Sb.:

Jízda v běžném provozu
Jízda po dálnici nebo pozemní komunikaci o více jízdních pruzích v jednom směru jízdy
Zajíždění k nakládací rampě
Jízda s nákladem
Jízda na velkém klesání a stoupání
Nácvik správného jednání v jednotlivých rizikových situacích

 

Doba plnění zakázky:

Prosinec 2017 – březen 2018

 

Počet vyučovacích hodin kurzu:

142 hodin

 

Cena plnění vč. DPH:

20.000,-Kč

 

Počet účastníků v kurzu:

1 osoba

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 16529,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
prosinec - březen 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Olomouc

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku)
  • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí plně respektovat podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídek.

Nabídka bude předložena v písemné formě, v českém jazyce.

Odevzdáním souhlasí účastník s podmínkami této výzvy.

Nabídka musí být zpracována v souladu s pravidly pro informování, komunikaci a vizuální identitu OPZ dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ (vydání č.6).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Krycí list nabídky dle Přílohy č.1 s identifikačními údaji účastníka a uvedením nabídkové ceny.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 27. 11. 2017
 
Aktualizováno: 24. 11. 2017